پایان نامه مولتیپل اسکلروزیس

بیماری پایان نامه مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیمار ی پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سلول های عصبی در سیستم عصبی مر کزی است علت بیمار ی مشخص نیست اما عوامل متعددی از جمله سابقه ابتلا به بیما ری های عفو نی، نقص سیستم ایمنی، استرس و تنید گی و عوامل محیط ی متعدد می تواند در ایجاد بیماری مؤثر باشد . بیماری مولتیپل اسکلروزیس به عنوان یک بیماری مزمن با بروز ناگهانی و غیر قابل پیش بینی سبب بروز استر س های گوناگون در ابعاد مختلف زندگی بیماران و خانواده های آنان  می گردد. واین بیماری باعث محدودیت هایی در زمینه های مختلف زندگی از جمله وظایف شغلی، تغییرات در میل جنسی، تغییرات روانی و خلقی از جمله افسردگی و.. می شود. یکی از اثرات مهم و عمده ی این بیماری بر روی روابط نزدیک و صمیمی همسران به خصوص روابط زناشویی است و آن ها ممکن است به صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر نتیجه ی بیماری قرار گیرند. بدین منظور در مطالعه ی توصیفی- تحلیلی حاضر از همسران بیمارانی مبتلا به بیماری ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس شیراز و همچنین همسران افراد سالم جامعه که از نظر متغیرهای مؤثر بر رابطه با آن ها همسان شده بودند خواسته شد تا پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه ی زناشویی را تکمیل نمایند و در پایان میانگین نمرات این ابعاد در دو گروه بر اساس آمارهای توصیفی و تحلیلی در spss(ver=16)مقایسه شد. پایان نامه مولتیپل اسکلروزیس در قالب فایل ورد به همراه منبع در پاورقی و بدون فهرست آماده برای تکمیل پایان نامه می باشد.

پایان نامه مولتیپل اسکلروزیس را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

روش اجرای پژوهش:

پس از اخذ مجوزهای قانونی و مراجعه به انجمن ام.اس ( مولتیپل اسکلروزیس) شهرستان شیراز،و مطالعه پرونده بیماران،بیماران  واجد شرایط بر اساس معیارهای ورود به مطالعه شناسایی شده و پس از توضیح روش انجام پژوهش و کسب رضایت کتبی و  شفاهی بیماران و همسرانشان از همسران این بیماران خواسته می شد پرسشنامه ی کیفیت ابعاد رابطه زناشویی را تکمیل نمایند . روند کار به این صورت بودکه پرشش نامه هابه دو روش در اختیار همسران بیماران قرار می گرفت.۱)تعداد زیادی از پرشش نامه ها در انجمن ام.اس در اختیار همسران بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قرار گرفت و در همان مکان پس از تکمیل آن جمع آوری گردید.۲)تعداد اندکی از همسران بیماران که به دلایل مختلف به انجمن مراجعه ننموده بودندپرشش نامه ها درب منزل به آنان تحویل و پس از تکمیل جمع آوری گردید.  در اولین فرصت( ۱ یا ۲ روز بعد) سعی شدگروه مقایسه با در نظر گرفتن معیارهای ورود به صورت نمونه گیری چند مرحله ای (طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده )از سطح شهر شیراز که به پنج منطقه جغرافیایی (شمال، جنوب،مشرق،مغرب و مرکز)تقسیم گردید،انتخاب شدند .به این صورت که از هر منطقه جغرافیایی یک مرکز بهداشت انتخاب و با توجه به بلوک های تحت پوشش آن مرکز چند بلوک به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. پس از تکمیل حجم نمونه، داده ها کد گذاری شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند.

محیط پژوهش:

این پژوهش درانجمن ام.اس(مولتیپل اسکلروزیس) شیراز واقع در خیابان قصر الدشت  روبروی خیابان قم آباد که متشکل از: سه ساختمان مجزا ولی در یک مجموعه می باشد.ساختمان شماره (۱)شامل بخش های اداری و بخش مدیریت،ساختمان شماره (۲)متشکل از چند اتاق جهت انجام مشاوره های فردی و گروهی وکلاس های آموزشی ویژه بانوان وساختمان شماره (۳)متشکل از دوسالن جهت انجام کلاس های آموزشی و مشاوره ویژه آقایان می باشد. همچنین سالن ورزشی ویژه این بیماران واقع بلوار الزهرا می باشدکه برنامه های ورزشی این بیماران در این سالن انجام می شود.ساعات کار این مرکز از شنبه تا چهار شنبه به صورت دوشیفت صبح هااز ساعت ۸الی ۱۲و عصر ها از ۳الی ۷و پنج شنبه ها از ساعت ۸صبح الی ۱۲می باشد.این انجمن به صورت خیریه و با کمک های مالی خیرین محترم اداره می شود که دارای یک هیئت امنا می باشد که این اعضا توسط اداره بهزیستی شیراز انتخاب می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

پس از جمع آوری  داده ها،داده ها کد گذاری و وارد نرم افزار spss(16)گردیدند و با استفاده از آمارتوصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند .برای توصیف داده های کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی(میانگین ،انحراف معیار و….)و برای توصیف داده های کیفی از توزیع فراوانی مطلق (تعداد)و فراوانی نسبی (درصد )استفاده شد.برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری من ویتنی یو،ضریب هم بستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک استفاده شد . همچنین نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون های  Kolmogorov-Smirnov وshapirpo-wilkانجام شد. نتایج در این آزمون ها نشان داد هیچ یک از ابعاد کیفیت رابطه ی زناشویی در دو گروه از توزیع نرمال پیروی نمی کنند (۰۰۱/۰> p). در این مطالعه سطح معنی داری ((p≤o.o5در نظر گرفته شد.همچنین به منظور بررسی شرط دوم شرایط پارامتریک یعنی شرط برابری واریانس ها از تست leven استفاده گردید،نتایج این تست نیز نشان داد که توزیع داده ها از توزیعی نرمال تبعیت نمی کنند.

ابزار مورد استفاده :

ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه ای بود که در دو بخش تنظیم گردیده بود . بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک مانند سن، جنس، سطح سواد،تعداد فرزندان و طول مدت زندگی مشترک بود. بخش دوم پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد رابطه (PRQC) بودکه توسط فلیچر و همکاران (۲۰۰۰) طراحی و ساخته شده است(Fletcher et al,2009).  این پرسشنامه کوتاه و معتبر شامل ۱۸ سؤال در شش بعدرضایت، تعهد، صمیمیت، اعتماد، شور و هیجان جنسی، و عشق (هر بعد با ۳ سوال سنجیده می شود)است . آزمودنی پاسخ خود را در مقیاس لیکرت هفت درجه ای از ۱= اصلاً تا ۷ = کاملاً مشخص می کند. حداقل نمره ۱۸ و حداکثر ۱۲۶ است که از جمع نمرات حاصل می شود. نمرات پایین تر نشان دهنده ی کیفیت پایین تر و نمرات بالاتر نشان دهنده ی کیفیت بهتر رابطه زناشویی در ابعاد مختلف است. این مورد در باره هر یک از ابعاد شش گانه رابطه زناشویی تشکیل دهنده پرسشنامه هم صادق است.روایی این پرسشنامه از طریق شواهد همگرا و واگرا و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی این پرسشنامه از طریق همسانی درونی و ثبات توسط نیلفروشان و همکاران(۱۳۸۹) در قالب پایان نامه دوره دکتری در ایران مورد تأیید قرار گرفته است(نیلفروشان،۱۳۸۹).

مولتیپل اسکلروزیس
مولتیپل اسکلروزیس

حجم نمونه و شیوه ی محاسبه ی آن:

نمونه مورد پژوهش براساس فرمول تعیین حجم نمونه برای دو گروه و با حدود اطمینان ۹۵درصد و قدرت آزمون ۹/۰ و میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس ام.ای در مطالعات دیگر مشخص شده است که متشکل از ۱۵۰نفر از هر گروه و به طور کلی ۳۰۰نفر است که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه خواهند شد.

مشکلات و محدودیت ها:

از آن جائی که انتظار می رفت با توجه به فرهنگ مردم بعضی افراد پاسخ به این پرسشنامه را نوعی کنکاش در روابط شخصی و خصوصی خود تلقی کنند و احیاناً از پاسخ به آن سر باز زنند در ابتدا توضیحاتی در مورد نحوه ی مطالعه و شیوه ی اجرای طرح به آن ها داده شد تا مشارکت آن ها جلب شودو پس از دادن توضیحاتی مبنی بر این که یافته های این مطالعه تنها برای مقاصد علمی مورد استفاده قرار می گیرد و از طرفی از هیچ کدام از پاسخ دهنده ها به صورت فردی نامی برده نخواهد شد و نتایج به صورت کلی ارائه می گردد حاضر به پاسخ به پرسشنامه می گردیدند.تعدادی از این بیماران مولتیپل اسکلروزیس به دلایل ذیل ۱)مشکلات حرکتی که این امری عادی در این بیماران می باشد. ۲)افسردگی و خستگی که یکی از اختلالات شایع این بیماری می یباشد.۳)انزوا.به دلایل مشروحه فوق همسران تعدادی از بیماران به تبع همسران بیمارشان از شرکت در چنین کان هایی خود داری نموده که این امر مانع دسترسی به کلیه بیماران شهرشیراز را تقربیا غیر ممکن ساخته است.لازم به ذکر است که تعدادی از بیماران هنوز به عضویت انجمن در نیامده اند که این امر باعث شده آمار دقیقی از بیماران مبتلا به این بیماری در دسترس نباشد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه مولتیپل اسکلروزیس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 119
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *