پایان نامه رشته منابع طبیعی گرایش مرتع و مرتعداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مرتع و آبخیزداری، گرایش مرتعداری با عنوان “بررسی میزان آگاهی و شناخت معلمان و دانش آموزان مقطع دبیرستانهای دخترانه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز در خصوص لزوم حفظ و احیا جنگلها و مراتع” در ۲۶۰ صفحه فایل ورد به صورت کامل و جامع به همراه پرسشنامه تنظیم شده است. متن زیر چکیده ای از آن میباشد چنانچه نیاز به تهیه فایل اصلی دارید از انتهای صفحه اقدام به خرید و دانلود بفرمایید.

فهرست عناوین انجام شده در پایان نامه دانلود کنید

طرح بررسی چگونگی آموزش حفاظت محیط زیست در مدارس ابتدایی توسط گروه آموزش­های عمومی و حرفه­ای تهران به دنبال ارزیابی و شناخت نارسایی­ها و کمبودهای آموزشی درباره محیط زیست و لزوم حفظ آن در سطوح مختلف آموزشی کشور بوده و چون کلیه یادگیری­های بعدی انسان را بر پایه دوره ابتدایی می­داند، طرح را محدود به پنج سال ابتدایی نموده است. نتایج حاصل تحقیق وی نشان داد میزان آگاهی دانش­آموزان گروه نمونه درباره مسایل محیطی بیانگر این است که به طور کلی آگاهی دانش­آموزان درباره محیط زیست کمتر از حد متوسط و ۴۲% است. با این که مواد آموختنی کتاب و برنامه درسی کاملاً  مطابق با هدفهای مندرج در برنامه تفصیلی آموزش محیط زیست نیست، ولی می توان گفت از نظر جلب توجه کودکان به مسایل محیطی تا اندازه­ای موفق بوده است. اکثر دانش­آموزان به این که زباله باید در سطل آشغال ریخته شود آگاهی دارند و در پاسخ به پرسش مشابه دیگر مربوط به رعایت نظافت در محوطه مدرسه نیز حدود ۹۰% اظهارداشته­اند که چنانچه تنقلات و میوه بخورند آشغال و پوست میوه را در سطل آشغال مدرسه می­ریزند، ولی مشاهده محقق از حیاط مدرسه پس از اتمام زنگ تفریح نشان داده است که دانش­آموزان مواد زاید و پوست میوه را بی­توجه در حیاط یا گوشه کلاس انداخته­اند. بررسی­ها نشان داده است که بیشتر دانش­آموزان به پاکیزگی و اهمیت بهداشت فردی و محیط آگاهی داشتند، اما در عمل آگاهی­های خود را به اجرا نمیگذارند، لذا نگارنده می­گوید: تنها آگاهی داشتن کافی نیست بلکه به کاربردن قوانین مربوط به رعایت پاکیزگی، هدف آموزش می­باشد. ۸۰درصد از دانش­آموزان گروه نمونه عقیده داشته­اند که مادر بیشتر از همه مسئول است که نظافت منزل را رعایت کند و کمترین افراد پدر را ذکر کرده­اند. در مجموع پژوهشگر معتقداست  تحصیلات مادران در آگاهی زیست محیطی کودکان مؤثر است، در مورد پدران نیز وضعیت همینطور است و تحصیلات آن­ها نیز در آگاهی دانش ­آموزان تأثیر داشته است. محقق، کتاب علوم در سطح ابتدایی را تنها (مهم ترین) منبع آگاهی دانش­آموزان درباره محیط زیست و چگونگی حفظ آن می­داند که این کتاب نیز دارای نقایص و کمبودهایی است. نگارنده وضعیت و روش­های تدریس متفاوتی را نیاز به توجه دقت دانسته است. بی­توجهی والدین و اولیای مدرسه نسبت به بهداشت فردی دانش­آموزان از دیگر مواردی است که محقق به آن اشاره داشته است

مطالعات آگاهی محیط زیستی در ایران:

پایان نامه مرتعداری
پایان نامه مرتعداری

 

علوی مقدم و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیق خود به بررسی آماری آگاهی­های محیط زیستی دانشجویان، نوع نگرش آنان به مسایل و مشکلات مربوط به محیط زیست و هم چنین میزان پایبندی آنان در عمل به دانسته­های خود پرداختند. به این منظور پرسشنامه­ای طراحی و بین ۷۵ دانشجو به روش تصادفی توزیع گردید که از این تعداد ۷۰ پرسشنامه تکمیل شده توسط شرکت کنندگان عودت داده شد. نتایج نشان داد مشکلات مربوط به مسایل محیط زیست در اولویت آخر دانشجویان قرار دارد. هم چنین میزان اطلاعات دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه به طور متوسط کم­تر از ۵۰% می­باشد. که در این میان میزان پاسخ­گویی به سوالات مربوط به موضوع محیط زیست در بین دانشجویان دانشکده مکانیک از دانشجویان سایر دانشکده های منتخب بیش­تر بود. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می­شود تا یک برنامه جامع و کامل به منظور ارتقای جایگاه فرهنگ محیط زیست در برنامه­ریزی درسی دانشگاه­های کشور تدوین شود[۵۱].

دبستانی (۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین آگاهی و نگرش با رفتارهای مسئولانه زیست محیطی دانش­آموزان دختر پایه اول کرج پرداخته است. نتایج نشان داد رابطه بین آگاهی زیست محیطی و نگرش دانش­آموزان ،رابطه بین آگاهی زیست محیطی و رفتار مسئولانه دانش­آموزان و رابطه بین رفتار زیست محیطی و نگرش معنادار است. همچنین آنها به بررسی رابطه بین تحصیلات والدین و آگاهی دانش­آموزان پرداختند که نتایج بیانگر وجود رابطه می باشد. در نهایت برای پیش­بینی تاثیر نگرش و آگاهی بر رفتار مسئولانه از رگرسیون خطی استفاده گردید که نتایج نشان داد ۳۴درصد از واریانس رفتار مسئولانه از طریق نگرش و آگاهی قابل تبین می باشد. در پایان نتایج بیانگر رابطه بین آگاهی و نگرش با رفتارهای مسئولانه زیست محیطی می­باشد[۲۴].

یزدانپرست و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود به بررسی شناخت و آگاهی دانش­آموزان شهر تهران در خصوص آلودگی هوا با استفاده از  ۲۱۴۲ نفر از دانش­آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان در خصوص ترکیبات هوای پاک، آلودگی هوا و عوامل و پیامدهای آن پرداختند. نتایج نشان داد. آگاهی دانش آموزان در خصوص آلودگی هوا قابل قبول به نظر نمی­رسد و دیدگاه­های غلطی در برخی زمینه­های مهم نظیر فراوانترین گاز موجود در هوا وجود داشت، این امر نشان داد که در زمینه آموزش و حساس­سازی این قشر مهم از جامعه در خصوص آلودگی هوا اقدامات کافی و موثر صورت نگرفته است. [ادامه در فایل پایان نامه اصلی]

مطالعات خارج از کشور

فیش بین و آیزن[۱] (۱۹۷۵) به نقل از کایز و همکاران[۲] یکی از نظریه­ها در زمینه رفتارهای زیست محیطی را تحت عنوان فعالیت تفکر شده مطرح کرده­اند بعدها این نظریه مورد تجدید نظر قرار گرفت و تحت عنوان نظریه رفتار برنامه­ریزی شده  بسط داده شد . در نظریه تجدید نظر شده (رفتار برنامه ریزی شده) تأثیر عوامل بیرونی یا خارج از کنترل شخص نیز در نظر گرفته می شود. رفتار زیست محیطی به دامنه وسیعی از اثرات خارج از کنترل شخص حساس است.  برای نمونه درجه حرارت بیرون و ویژگیهای خانه، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه آب، مصرف آب را متأثر می سازد.  به عبارت دیگر، فشارهای موقعیتی، انجام رفتارهای زیست محیطی را آسان­تر یا دشوارتر می کند. بنابراین نظریه رفتار برنامه­ریزی شده شامل فشارهای رفتاری  خارج از  کنترل اشخاص نیز هست و در مقایسه با فعالیت تفکر شده در پیش بینی رفتارهای زیست محیطی مفیدتر است[۷۵ و ۸۱].

استرن و همکاران [۳](۱۹۹۳) معتقدند نوع نگرش به محیط ریشه در نظام ارزشی اشخاص دارد. نگرشهای افراد در مورد موضوعات محیطی بر اساس نوع ارزشی است که این اشخاص برای خود، دیگران یا گیاهان و حیوانات قائل می باشند. بر این اساس سه دسته نگرش شامل علاقه به آسایش خود(نگرش خود محوری) علاقه به آسایش موجودات انسانی دیگر (نگرش نوعدوستی) و علاقه به موجودات غیرانسانی یا محیط زیست ( نگرش زیست محیطی) در نظر می گیرند. اگر هر یک از این نگرشها را به شکلی خا ص در نظر بگیریم، منجر به علایق محیطی متفاوتی می شوند. اگر علاقه به مسایل محیطی مبتنی بر نفع شخصی باشد، زمانی شخص هزینه هایی برای حفظ محیط متقبل خواهد شد که فوایدی برای وی داشته باشد. اگر علاقه محیطی به طور کامل مبتنی بر نگرش نوعدوستی باشد، زمانی فرد هزینه هایی برای حفظ محیط می پردازد که منجر به حفظ موجودات انسانی دیگر می شود و اگر علاقه فقط مبتنی بر ارزشهای زیستی باشد، توجه شخصی معطوف به گونه های دیگر و محیطهای طبیعی است[۸۶].

پل[۴] (۲۰۰۰) کتابی را با موضوع آموزش روستایی در جستجوی راهی بهتر تالیف کرده است. وی معتقد است در زمینه عوامل تاثیرگذار در عقاید شخصی در ارتباط با محیط زیست جامعه روستایی و مدرسه باید به عنوان یک ساختار واحد اجتماعی ادغام شوند. این ایده باعث بهبود کیفیت محیط زیست روستایی و سطح بالایی از مشارکت محلی برای تعیین جزییات آن می­شود. این موضوع توسط تجزیه و تحلیل ۱۳ مطالعه موردی به اثبات رسیده است[۸۵].

روش انجام

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف و مرور پیشینه تحقیق به انتخاب روش تحقیق، تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه روشی انتخاب گردد تا دقیق­تر و بهتر به اهداف مورد نظر دست یافت. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به روش توصیفی می باشد. در تحقیق توصیفی محقق به جمع ­آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده­های ویژه می­پردازد و هدف آن توصیف عینی، واقعی و تنظیم یک موقعیت یا یک موضوع بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی می­باشد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می­کند تا آن چه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.

۳-۲-شیوه ­ی اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی میزان آگاهی و شناخت دانش­آموزان و آموزگاران مقطع دبیرستان دخترانه در لزوم حفظ و احیا جنگل و مرتع صورت گرفته است. دراین تحقیق ۱۷۳ نفر از دانش آموزان و ۱۳۸ نفر از آموزگاران از طریق نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب گردیدند و پرسشنامه­های تحقیق توسط آن­ها تکمیل گردیده است. که بعد از جمع­آوری اطلاعات استخراج و تجزیه و تحلیل داده­ها انجام گرفته است.

۳-۳-جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق دانش­آموزان و آموزگاران مقطع دبیرستان دخترانه شهر شیراز می­باشد که بر اساس آمار گرفته شده در سال تحصیلی ۱۳۹۳ حدود ۲۵۵۲۲ دانش­آموز و ۲۰۴۱ آموزگار در دوره متوسطه مشغول به تحصیل و تدریس هستند.

۳-۴-جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه­هایی از مدارس دولتی عادی، نمونه دولتی و غیر­انتفاعی از ۴ ناحیه می­باشد که با توجه به محدودیت­های تحقیق مانند گستردگی شهر شیراز و پراکندگی دانش­آموزان و آموزگاران در سطح شهر شیراز و هم چنین عدم دسترسی به تمام آنان در مدت معین برای انجام تحقیق تعدادی از دانش­آموزان و آموزگاران دوره دبیرستان شهر شیراز برگزیده و پرسشنامه­ها توسط آن­ها تکمیل شده است.

۳-۵-روش نمونه گیری

در این تحقیق از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه گیری خوشه­ای استفاده گردیده است. بنابراین در هر خوشه باید تعداد نمونه مورد نیاز به درستی تعیین گردد.

۳-۶-تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه با توجه به این که جامعه آماری دانش­آموزان و آموزگاران مقطع دبیرستان دختر شهر شیراز است و با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی­توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیت جامعه آماری را داشته باشد انتخاب می­گردند. برای دقت بیش­تر با نظر استاد راهنما حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان حساب گردید.

۳-۷-متغیرهای تحقیق

  • متغیر وابسته:

متغیر وابسته در این تحقیق شامل میزان آگاهی و شناخت دانش­آموزان و آموزگاران از اهمیت حفظ و احیا جنگلها و مراتع است.

  • متغیرهای مستقل:
  • سن
  • پایه تحصیلی
  • تعداد افراد خانواده
  • تحصیلات پدر
  • تحصیلات مادر
  • مناطق شهری (از نظر فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی)
  • رشته تحصیلی

۳-۸-روش جمع آوری اطلاعات:

برای جمع­آوری اطلاعات در فصول مختلف از روش­های گوناگونی استفاده شده است. برای فصول اول و دوم و سوم با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه­ای و تحلیل اسناد و مدارک در جمع­آوری اطلاعات استفاده گردیده است. و برای فصل چهارم از روش میدانی به شکل پرسشنامه استفاده شده است. در روش اسناد کتابخانه­ای ابتدا به منابع اینترنتی و پایان­نامه­ها مراجعه و پس از استخراج اطلاعات نسبت به ترجمه و ویرایش اطلاعات اقدام گردید. در این تحقیق بررسی جامعی در اسناد و مدارک صورت گرفته تا ضمن استفاده از نتایج بررسی­های مشابه، استدلال کافی برای ارائه نتایج بهتر فراهم گردد. در روش میدانی از پرسش­نامه محقق ساخت استفاده شده است. در پی رسیدن به اهداف این تحقیق پرسشنامه در سه بخش شامل اطلاعات عمومی، میزان آگاهی و نوع نگرش طراحی و تنظیم می­شود. در راستای افزایش ضریب دقت سوالات با مساعدت و همفکری صاحب­نظران امر منابع­طبیعی روایی و پایایی سوالات مورد بررسی و سنجش قرار داده می­شود. برای بررسی  سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.

۳-۹-روش تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق پس از جمع­آوری و طبقه­بندی کردن اطلاعات از ۲روش  آمار توصیفی و  آمار استباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی در تهیه جداول توزیع فراوانی و محاسبه آمارههایی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی و … استفاده گردید و از آمار استباطی در راستای تحلیل استباطی نتایج بدست آمده و تعمیم آن به کل جامعه استفاده شده است. در این بخش اقدام به محاسبه آماره هایی نظیر همبستگی اسپیرمن و آزمون مربع کای گردید.

۳-۱۰-اعتبار

در آمار پایایی  به این معنا است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. به عبارت دیگر، همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است چقدرمی باشد. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای سنجیدن اعتبار پرسش­نامه ابتدا تعداد ۳۰ عدد از این پرسش نامه­ها توسط دانش­آموزان و آموزگاران شهر شیراز تکمیل و با استفاده از SPSS[1] به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از این روش پایایی پرسشنامه تعیین و در نهایت پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها با استفاده از آزمون مربع کای در سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.

کشاورزی و منابع طبیعی
کشاورزی و منابع طبیعی

نتایج پایان نامه

در فصل سوم روش تحقیق پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد. در این فصل، در دو بخش جداگانه به دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن اطلاعات پرداخته شده است. ابتدا تجریه و تحلیل توصیفی یافته ها و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها (آزمون فرضیه های پژوهش) در بخش توصیف داده از توزیع فراوانی و درصد و میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی ازآزمون t برای مقایسه میانگین ها استفاده شده است.

۴-۲- آمار توصیفی

در این تحقیق که از بین دانش آموزان دوره دبیرستان دخترانه شهر شیراز که شامل نقطه نظرات آنان در قالب جواب های داخل پرسشنامه می باشد و برای توصیف متغیرهای مستقل و وابسته از شاخص های آماری نظیر جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی و درصد تجمعی استفاده گردید.

۴-۲-۱- ناحیه مورد مطالعه

مدارس چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر شیراز آماربرداری انجام گردیده است که داده­های بدست آماده طبق جدول زیر می باشد.

جدول ۴- ۱– فراوانی دانش آموزان مورد آزمون بر حسب ناحیه مورد مطالعه

ناحیه مورد مطالعهفراوانیدرصد نسبیدرصد تجمعی
ناحیه یک۴۱۲۳٫۷۲۳٫۷
ناحیه دو۳۳۱۹٫۱۴۲٫۸
ناحیه سه۶۸۳۹٫۳۸۲٫۱
ناحیه چهار۳۱۱۷٫۹۱۰۰
جمع کل۱۷۳۱۰۰

 

۴-۲-۲- مقطع تحصیلی

بیش ترین فراوانی مربوط به مقطع سوم دبیرستان و کمترین فراوانی مربوط به چهارم دبیرستان می-باشد.

جدول ۴- ۲فراوانی دانش آموزان مورد آزمون برحسب مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلیفراوانیدرصد نسبیدرصد تجمعی
اول دبیرستان۳۶۲۰٫۸۲۰٫۸
دوم دبیرستان۵۵۳۱٫۸۵۲٫۶
سوم دبیرستان۶۸۳۸٫۲۹۰٫۸
جهارم دبیرستان۱۶۹٫۲۱۰۰
چمع کل۱۷۳۱۰۰

آگاهی از روز درختکاری

در رابطه با آگاهی دانش آموزان و دبیران نسبت به روز درختکاری نتایج زیر حاصل شد.

جدول ۴- ۱۴– فراوانی دانش آموزان مورد آزمون برحسب آگاهی از روز درختکاری

نوع جوابفراوانیدرصد نسبیدرصد تجمعی
بی اطلاع۶۳٫۵۳٫۵
آگاه۵۸۳۳٫۵۳۷
آگاهی با تاریخ۱۱۹۶۳۱۰۰
کل۱۷۳۱۰۰

آگاهی از روز جهانی محیط زیست

در رابطه با آگاهی دانش آموزان و دبیران نسبت به روز جهانی محیط زیست نتایج زیر حاصل شد.

جدول ۴- ۱۶ – فراوانی  دانش­آموزان مورد آزمون برحسب آگاهی از روز جهانی محیط زیست

نوع جوابفراوانیدرصد نسبیدرصد تجمعی
بی اطلاع۳۵۲۰٫۲۲۰٫۲
آگاه۱۳۵۷۸۹۸٫۳
آگاهی با تاریخ۳۱٫۷۱۰۰
کل۱۷۳۱۰۰

 

آگاهی از هفته منابع طبیعی

در رابطه با آگاهی دانش آموزان و دبیران نسبت به هفته منابع طبیعی نتایج زیر حاصل شد.

جدول ۴- ۱۸ – فراوانی  دانش آموزان مورد آزمون برحسب آگاهی از هفته منابع طبیعی

نوع جوابفراوانیدرصد نسبیدرصد تجمعی
بی اطلاع۹۸۵۶٫۶۵۶٫۶
آگاه۷۰۴۰٫۵۹۷٫۱
آگاهی با تاریخ۵۲٫۹۱۰۰
کل۱۷۳۱۰۰

فراوانی  دبیران مورد آزمون برحسب آگاهی از روز هوای پاک

نوع جوابفراوانیدرصد نسبیدرصد تجمعی
بی اطلاع۱۸۱۳۱۳
آگاه۸۷۶۳۷۶٫۱
آگاهی با تاریخ۳۳۲۳٫۹۱۰۰
کل۱۳۸۱۰۰

 

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

کمبود وقت در دنیای معاصر این تمایل را در انسان امروزی به وجود آورده است که در کوتاه­ترین زمان با کم­ترین حجم بیش­ترین اطلاعات را در رابطه با موضوعات مورد علاقه خود بدست آورد. چنین تمایلی زمینه­ساز حرکت شتابان و تکاملی “تکنولوژی اطلاعات” در روزگار ماست.

یک پایان­نامه به عنوان در برگیرنده فرآیند تحقیقاتی حاوی اطلاعاتی است که آگاهی بر تمام جزئیات آن، نیازمند صرف زمان زیادی است و دستیابی به چنین زمانی برای اکثر افراد فراهم نمی­شود. تهیه­کنندگان پایان­نامه سعی دارند با چکیده­سازی و خلاصه کردن این امکان را ایجاد کنند تا افراد بیش­تری با کلیات تلاش آن­ها آشنا شوند. (خاکی، ۱۳۸۸). جنگل‌ها و مراتع از نعمت‌های خدادادی هستند که باید از این مواهب الهی مراقبت جدی شود. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه تک تک افراد جامعه است وبرای صیانت از این منابع باید اهتمام جدی در بین مردم وجود داشته ودر جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد. اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بر پایه تحقیقات و استناد بر آموزه های علمی بهترین راه برای ترغیب و تشویق مردم در حفظ منابع می باشد. حفظ و صیانت از این ذخایر عظیم یک وظیفه ملی است و بایستی، زمینه حفظ و احیاء این سرمایه‌های ملی بیش از پیش فراهم شود [ادامه در فایل پایان نامه اصلی]

فهرست عناوین انجام شده در پایان نامه دانلود کنید

ویدیو فایل پایان نامه اصلی

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رشته منابع طبیعی گرایش مرتع و مرتعداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 260
قالب: فایل
توضیحات: کامل و جامع + پرسشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *