پایان نامه زمین شناسی

پایان نامه زمین شناسی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

داده های دور سنجی رامی توان دربسیاری ازکاربردهای علمی استفاده کرد. بطورکلی همه این کاربردها به منابع زمین و زمین شناسی مربوط می شود. برای دقت بیشتر و نیز به دلیل اینکه کاربردهای دورسنجی بسیارمتفاوتند ودستیابی به آنها نیز مشکل است،دراین بخش این کاربردها رابه ۷  دسته عمده تقسیم می کنیم. که موضوع مورد بحث هر کدام در نظام حرفه ای تخصصی خود مورد توجه قرار می گیرد. این دسته بندی ها شاملند.

 • -اتمسفر
 • -زمین کره
 • -زیست کره
 • -آب کره
 • -کاربردهای زیستی محیطی و
 • -کاربرد سیستمهای گردآوری داده ها

سیستم دسته بندی فوق کاملاَ رضایت بخش نیست وبعضی از کاربردها نظیر کارتورگرافی زمین شناسی که اهمیت خاصی دارددر اینجا گنجانده نشده است واین به دلیل همپوش روشها واندازه گیری مشابه کاربردها با یکدیگرند. از آنجا که داده های دور سنجی کاربردهای گسترده ای دارند،دراین بخش به تعداد معدودی ازآنها به صورت اجمالی التفا می شود.-کاربردها داده ای دور سنجی در اتمسفر-ماهواره های هواشناسی برای گزارش وپیش بینی وضع هواهوا شناس به سرعت در حال تغییراست این اطلاعات باید تا آنجا که ممکن است به کرات جمع آوری شوند.ماهواره ها برای تأمین این گونه داده ها بدلیل پوشش وسیع و دسترسی فوری به داده های آنها در نوع خود بی نظیرند. برای موفقیت درپیش بینی وضع هوا در کوتاه مدت،بخصوص برای بیش بینی جابجایی و  توسعه بارندگی در۶ ساعت آینده ارائه یک گزارش مناسب ازشرایط جاری وضع هوا ضروری است در این خصوص داده های تصاویر ماهواره ای که دقت و جزئیات رضایت بخش را برای پیش بینی کوتاه مدت هوا تأمین می کنند اهمیت ویژه ای دارند. داده های تصویری امکان انجام مطالعات سینوپتیکی از وضعیت اتمسفری را فراهم می آورند و می تواند پیش بینی وضع هوا براساس درک فیزیکی اتمسفر وهمچنین تجارب گذشته رفتار اتمسفر را ممکن سازد.هوا شناسان از سال ۱۹۶۰ به منظور انجام تحلیل سینوپتیکی و سیستمهای کوچک مقیاس آب و هوایی استفاده های زیادی از داده های ماهواره هوا شناسی را به عمل آورده اند.اهمیت و کاربرد داده های ماهواره ای به دلایل زیرروبه افزایش است .

زمین شناسی
زمین شناسی

۱-تداوم توسعه وبهبود تجهیزات ماهواره ای زمین شناسی

۲-وابستگی مکانی زیاد به ایستگاههای هواشناس در پی کاهش تعداد ایستگاههای هواشناسی و در اقیانوس که اندازه گیری سطحی و بالایی اتمسفر راانجام می دهند.

درواقع در مناطقی که انواع مشاهدات سطحی و بالایی اتمسفر، اندک بوده یا وجود ندارد داده های ماهواره ای اغلب شواهد مربوط به سیستم آب و هوایی جاری یا آینده را تأمین می کنند.درحال حاضر مشاهدات ماهواره ای به طورمنظم در تهیه گزارش وضع هوا وپیش بینی هواشناسی همگام بااندازه گیریهای انجام شده در ایستگاههای زمین شناسی،کشتیها ،هواپیماها و تجهیزات بالن استفاده می شودبه طور معمول ماهواره های هواشناسی تصاویر باند نورمرئی و باندوباند مادون قرمز تولید می کننداین تصاویررا معمولاَبرای گزارش وضعیت هوا از طریق تلویزیون به نمایش می گذارند.اهمیت نسبی مشاهدات ماهواره ای به شرایط آب و هوایی بستگی دارند. هرکارشناس ماهرباید درک بسیار خوبی ازروابط اشکال والگوهای نقشه های حرارتی،فشار،رطوبت و وضعیت هوایا عدم سیستمهای آب وهوایی داشته باشد.اگرجه رابط منحصر به فردی بین هرسیستم ابری وتوزیع متغیرهای اصلی وجود ندارد،ولی روابط بین آنها بسیار خوب تعریف شده است.بدین معنی که کارشناسی می تواندنقشه های تحلیلی را تهیه کند به گونه ای که متناسب باسیستمهای ابری و براساس داده های ماهواره ای باشد.گزارش وضعیت کنونی وضع هوا یک تحلیل به هنگام به منظور آگاهی یافتن از پدیده های جوی مهم محلی و منطقه ای است که بر اساس تلفیق مشاهدات وداده های ماهواره ها،رادارهای زمینی و گزارش شبکه های فشرده زمینی جمع آوری شده از طریق ماهواره هاصورت می پذیرد.تمایل به پیش بینی وضعیت کنونی هوابراساس فن آوری دور سنجی پاسخی برای نیازهای انسان به داشتن اطلاعات سریع جهت اجتناب از بلایای طبیعی ومدیدیت آنها ونیز تهیه الگوهای اتمسفر می باشد. پیش رفت حاصل دراعلام خطر وقوع سیلابهای ناگهانی وگردبادهای مهیب و یا بررسی میزان پراکندگی انتشار ذرات رادیو اکتیو دراثر سوانح اتمی،مبین نیاز فوری به اطلاعات هواشناسی است.

کاربرد دور سنجی:

باستان شناسی وانسان شناسی  مطالعات سواحل:کارتوگرافی فرسایش ساحلی ، افزایش سواحل، عمق سنجی دریا زمین شناسی فاضلاب ،گزارش آلودگی گرمایی وشیمیایینقشه برداری  اقیانوس نگاری منابع معدنی  دمای سطحیکاربری اراض  ژئویید نقشه برداری خاک  توپوگرافی کف دریا سلامتی کشت انتشار جریان آب و امواج رطوبت و تبخیر خاک نقشه برداری از میزان یخ دریاها پیش بینی محصول گزارش آلودگی نفتی دریامراتع و زندگی و وحش اب وهوا شناس جنگل وجنگلداری  ردیابی سیستمهای آب وهوایی جنگل کار یو جنگل زایی باران اسیدی و آفات پیش بینی وضعیت آب و هوامهندس سازه  ژرفا سنجی جهت تعیین پروفیل اتمسفری اهمیت جزئی تجدید پذیری داده ها جهت کاربردهای منابع طبیعی،حفاظت محیط زیست،سیستم اطلاعات منابع جهانی ومشکلات وابسته به رفتارهای طیفی وپیچیدگی ساختار های منطقه ای ی اتعهدات ناشی ازطراحی تسهیلات اقتصادی   هواشناس تشکیل می دهد .ابرهای کوچک به احتمال زیاد با جریان باد حرکت می کنند ولی اینگونه ابرها عموماَبوسیله رادیو مترهای ماهواره ای غیر قابل تشخیص و کوچک اند.به علاوه ممکن است طول عمر آنها کوتاهتر از نیم ساعت باشد که معادل فاصله زمانی بین دوتصویر متوالی ضبط شده با هر ماهواره زمین آهنگ هواشناسی است.در نتیجه از ابرهای بزرگتر و بیشتر اوقات از ابرهایی به اندازه بین k  m  ۱۰-۱۰۰ که قابل تشخیص برای رادیو مترها باشد استفاده می گردد.هرچه فاصله برداشت یک جفت تصویری بیشتر باشدجابجایی بیشتری را موجب می شود در نتیجه از دقت فنی بالاتری برخوردار خواهد شد.دقت به دست آمده باروش ماهواره ای در سطوح پایینی در مقایسه با اندازه گیریهای رادیو سونی دقتی در حدود  دارد.به هر حال در سطوح بالااختلاف پراکندگی در سرعت بادهای اندازگیری شده بوسیله ماهواره ها و سونی ها ضرورت دارد.برای این منظور فقط اطلاعات اندازه گیری تابش مربوط به قسمت فوقانی ابر است که می تواند ازماهواره به دست آید. از اندازه گیر تابش قمست فوقانی ابر ممکن است حرارت قسمت بالایی ابر استنباط گرددودر نتیجه بر اساس تغییرات حرارتی نسبت به ارتفاع می توان ارتفاع فوقانی ابررااستخراج کرد.این فرایند ممکن است باعث خط شود بخصوص اگر به طور کامل تیره نباشد.از این روقدرت تراگسیلندگی ابرهای سیروس باید تخمیل زده شود تا بتوان راتفاع مناسب ابر را به دست آورد.در بعضی ازمواقع ازتحصیصات تجربی استفاده می شودولی ماهواره METEOSAT  یک باند بخار آب دارد که کاهش این خطاها کمک می کند.

برخی از سنجنده های دور سنجی در طیف الکترومغناطیسی داده های کوتاهترین طول موج اشعه گاما را به دست می آورند.طیف سنج،اشعه گاما محیط اطراف رادیومتر را می سنجد و می تواند داده هایی را از ترکیبات خاک در هنگام مشخص بودن مقدار رطوبت خاک یا بر عکس به دست آورد ویا داده هایی را از ترکیبات خاک در هنگام مشخص بودن ترکیبات خاک بدست آورد.درسیستمهای جدید داده های جمع آوری شده رقومی می توانند در تهیه نقشه کامپیوتری محیطهای خاکی و صخره ای هر منطقه دارای پوشش گیاهی جهت تعیین درصدتعیین درصد نسبی لورانیوم پتاسیم و توریم مورد استفاده قرار گیرند.سنجندهای دور سنجی داده هایی رادر طول موجهای بلندتر از طول موجهای اشعه گاما نیز کسب می کنند که معمولاَ برای تولید خروجی به صورت تصویر به کار گرفته می شود.معمولی ترین سنجنده الکترومغناطیسی دوربین عکسبرداری هوایی است. قدرت تفکیک بالا وسادگی این سنجنده های زمین شناسی با محدودیت پوشش طیفی آن تعادل خوبی را ایجاد می کند. محدوده طیفی این سنجنده از نزدیک طیف ماورای بنفش شروع می شود و به سمت نورمرئی می رود وتا نزدیک مادون قرمز ادامه می یابد.

زمین شناسی مهندس:

برخلاف مطالعات هیدرولوژی یا اکتشاف معدنی بررسیهای زمین شناسی مهندسی اغلب محدود به m5 بالای سطح زمین می گردد.از آنجایی که اسکند خطی مادون قرمز حرارتی در مناطق سطحی زمین بسیارتأثیرپذیر و حساس می باشد در بسیاری از مطالعات زمین شناسی مهندسی نظیر تشخیص مواد طبیعی برای پی ریزیهای ساختمانی ،حفاریها،ساختمان سازی واهداف زهکشی،کاربرداین اسکندروبه افزایش است.تراکم مواد ومیزان رطوبت زمینی،دو عامل غالب و موثر درایجاد اختلاف تونهای خاکستری درتصاویرحرارتی هستند سنگهای واقع درزیرسطح زمین ممکن است با استفاده از عوامل شناسایی نظیرتغییرات گیاهی،الگوهای توپوگرافی ،تغییرات خاکها،تمرکز رطوبت و تفاوت کافی ها تقسیم گردد. تاآنجا که به اندازه ذرات یا درجه بندی آنها مربوط است درسطوحی که مواد نرم ناپیوسته دارند. هر چه مواد سطحی درشتر باشند.

فهرست مطالب پایان نامه زمین شناسی:

 • -تعریف علم زمین شناسی
 • تاریخچه دانش زمین شناسی در ایران
 • جایگاه زمین شناسی ایران
 • رخدادهای زمین ساختی در ایران زمین (تکامل ژئودینامیکی در ایران)
 • نئوتتیس
 • زون البرز
 • البرز
 • تاریخچه چینه ای البرز
 • سازند سلطانیه
 • سازند باروت
 • سازند زاگون
 • سازند لالون
 • کوارتزیت کامبرین (راس)
 • سازند میلا
 • سازند جیرود
 • سازند مبارک
 • سازند دورود
 • ۱۰-سازند روته
 • ۱۱-سازند  نسن
 • ۱۲-سازند الیکا
 • ۱۳-سازند شمشک
 • ۱۴-سازند دلیچای
 • ۱۵-سازند لار
 • ۱۶-سازند آبناک
 • ۱۷-سازند تیزکوه
 • ۱۸-سازند کرتا سه بالایی
 • ۱۹-سازند فجن
 • ۲۰-سازند زیارت
 • ۲۱-سازند کرج
 • ۲۲-سازندکند
 • ۲۳-سازند قرمز پایینی
 • ۲۴-سازند قرمز بالایی
 • ۲۵-نهشته های پلیوسن-کواترنری
 • ۲۶-کواترنری
 • سنگ شناسی آذرین منطقه البرز
 • نگرش به تصادم های تکتونیکی و جانوران گذشته منطقه مرکزی –غربی رشته کوه البرز در ایران
 • زمین ساخت البرز
 • نگاهی دیگر به تکتونیک محدوده البرز با تمرکز بر تهران
 • جایگاه و ویژگی های زمین شناسی استان تهران
 • نقش گسله شمال تهران در تکوین حوضه های رسوبی البرز مرکزی و ایران مرکزی
 • نگاهی به تکتونیک البرز با تمرکز بر دماوند
 • زمین شناسی اقتصادی
 • زمین شناسی اقتصادی محدوده تهران
 • زمین شناسی اقتصادی ناحیه شرق تهران
 • زمین شناسی اقتصادی ناحیه دماوند
 • ذخایر ومنابع معدنی موجود در ایران
 • منابع اقتصادی ایران ازدیدگاه جهانی
 • اطلاعاتی در مورد برداشت ها وچگونگی عملکرد در عملیات صحرایی
 • گزارش کارصحرایی مناطق بازدید شده
 • جلسه اول :فیروز کوه
 • جلسه دوم:  خسروان
 • جلسه سوم: کند
 • جلسه چهارم: افجه
 • جلسه پنجم: لالون
 • جلسه ششم: امامزاده داود
 • جلسه هفتم: کرج
 • جلسه هشتم: روته
 • جلسه نهم: شرق زیاران
 • جلسه دهم: گردنه امامزاده هاشم –دماوند
 • GPS به زبان ساده
 • GIS (مبانی دورسنجی)
 • ضمیمه عکس
 • ضمیمه مقالات
 • ضمیمه نقشه ها
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه زمین شناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 237
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *