پایان نامه چغندر قند مراحل کاشت و داشت برداشت

چغندر قند به عنوان یک گیاه صنعتی مهم مورد توجه می باشد. استفاده از ارقام منوژرم چغندر قند در مناطق مختلف تولید این محصول و نیاز به سرمایه گذاری و توجه بیشتر به توسعه امور بهزراعی و مکانیزاسیون زراعت چغندر قند در جهت بهره وری از عوامل و نهاده های تولید و کاهش هزینه های تولید می باشد. با رعایت شرایط مناسب برای کشت چغندر قند می توان عملکرد محصول را به حد بهینه رساند. جهت مسئله یابی و حل مشکلات زراعت چغندر قند نیاز به همکاری و ایجاد کمیته های فنی با حضور ارگان های ذیربط می باشد تا در این ارتباط با طراحی و ایجاد طرحهای تحقیقات کاربردی مشترک ، مشکلات زراعت را در مناطق مختلف مورد بررسی قرار داده و نتایج کاربردی لازم را ارائه نمایند. این پایان نامه در ۷۳ صفحه فایل WORD برای کلیه دانشجویان تنظیم شده است.

پایان نامه چغندر قند
پایان نامه چغندر قند

پایان نامه چغندر قند

توجه: مطالب زیر تکه ای از پایان نامه اصلی میباشد فهرست موارد بررسی شده را میتوانید از این لینک مشاهده فرمایید. فهرست پایان نامه اصلی

خاک های مناسب چغندر قند

چغندر قند به علت دارا بودن ریشه قوی و طویل احتیاج به خاک دارد که سبک ، نرم ، عمیق و قابل نفوذ و از نظر مواد غذایی کاملا” قوی و غنی باشد تا بتواند به خوبی رشد نموده و ریشه بزرگ تولید کند و قند کافی در ریشه آن ذخیره گردد . بنابراین خاک باید دارای عمق کافی بوده و تهویه در آن به خوبی انجام شود . از طریق دیگر آب باران و آبیاری را به مقدار کافی و به سهولت در خود جذب و مدت زمان لازم در خود نگهداری نماید ، تا بدین طریق قسمتی از نیاز آبی آن مرتفع گردد . خاک هایی که دارای مقدار زیادی سنگ بوده همچنین خاک های فشرده و سفت که تهویه در آنها به خوبی انجام نمی شود و خاک های بدون مواد ارگانیکی و خاکی که کاملا” نشست نموده باشد ، برای کشت این گیاه مناسب نمی باشد. [ادامه در فایل اصلی پایان نامه چغندر قند]

PH مناسب برای این گیاه از ۵/۶ تا ۲/۷ و بهترین PHبرای آن برابر ۷ است . خاک های خیلی اسیدی و آهکی و همچون خاک هایی که در آنها نیتریفیکاسیون به خوبی انجام نشوند ، برای کشت این گیاه مناسب نیست.

طبقه بندی چغندر قند:

جنس Betaاز سه گروه تشکیل شده که عبارتند از:

۱- گروه corollinae :
منطقه گسترش این گروه آسیای صغیر و دارای گونه های زیر است

  • Beta lomatogona
  • Beta intermedia
  • Beta corolliflora
  • Beta trigyna

گونه های فوق تماما” به حالت گیاهان دائمی و تا ارتفاع ۱۱۰۰متری رشد می نمایند . در بین آنها گونه Beta Lomatogona دارای بذر منو ژرم و بقیه مولتی ژرم می باشند .

Sugar beet thesis
Sugar beet thesis

۲- گروه patellare :

شامل انواع دریائی چغندر قند بود. که اغلب در کرانه های دریا رشد می نمایند و محل رشد و نمو آن ها بیشتر کناره های دریای آتلانتیک و جنوب اسپانیا است . تعداد کروموزوم های آنها ۱۸=n2 و مهمترین آنها عبارتند از:

  • Beta patellaris
  • Beta procumbens
  • Beta webbiana

این چغندرها ، هم به صورت یک ساله و هم چند ساله بوده و تماما” منوژرم هستند. و عده ای از آنها مانند اولی در مقابل نماندها و cercospora beticola مقاومند.

۳-گروه Vulgre:

چغندرهای این گروه درکناردریای آتلانتیک و مدیترانه وجوددارند و مهمترین آنهاعبارت انداز:

Beta vulgaris l
(۱۸=n2)

گونه بزرگ vulgaris دارای زیر گونه های زیادی است که مهمترین آن ها عبارت انداز:

  • Beta artiplicifolia
  • Beta macrocarpa
  • Beta maritima

این چغندرها دارای انواع یک ساله وچندساله بوده ودانه آنها مولتی ژرم است وبه ندرت در بین آنها منوژرم دیده می شود ودرمقابل حمله پارازیت ها حساس می باشد.

اثر نیتروژن در چغندر قند

نمو برگ ها را افزایش داده و در نتیجه جذب به سرعت انجام می گیرد و نمو سریع برگ ها در ابتدای دوره ای که قند تولید می شود این دوره را طولانی کرده ،مقدار محصول افزایش خواهد یافت . برای اینکه چغندر قند ریشه و قند کافی تولید نماید ، احتیاج به ۱۵تا۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن (در هکتار) دارد . اضافه کردن این مقدار نیتروژن به مواد ارگانیکی زمین بستگی دارد . در نقاط خشک ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار و در خاک هایی که مواد ارگانیکی خاک زیاد باشد، ۴۰تا۶۰ واحد نیتروژن لازم است. در خاک های اسیدی ، چون نیتریفیکاسیون به خوبی انجام نمی شود ، احتیاج چغندر قند به نیتروژن بیشتر از خاک های خنثی و یا قلیایی می باشد .

نوع عملیات زراعی

در خاک هایی که عملیات زراعی دقیقا” انجام شده و محیط فعالیت ریشه در خاک مساعد باشد ، می توان با افزودن کودهای شیمیایی و یا حیوانی به خاک ، محصول قابل توجهی برداشت کرد . این عملیات عبارتند از: شخم به موقع و به عمق ، تسطیح دقیق زمین ، کاشت به موقع ، تنک کردن ، وجین و سله شکنی ، مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی .

روش های اصلاح چغندر قند در ایران

در ایران کار اصلاح چغندر قند توسط موسسه اصلاح وتهیه بذر چغندر قند وابسته به وزارت کشاورزی صورت می گیرد. واریته های مورد استفاده ، واریته های دیپلوئید هیبرید،پلی پلوئید وتریپلوئید هیبرید (مولتی ژرم یا مونوژرم) هستند.

کاشت چغندر قند
کاشت چغندر قند

تاریخ کاشت:

جوانه زنی بذر چغندر قند در دمای ۵ درجه سانتی گراد به کندی انجام می شود و در دمای ۳ درجه سانتی گراد به عنوان حداکثر دمای رشد منظور شود ،۵۰درصد سبز شدن چغندر قند به تجمع ۵۰واحد حرارتی نیاز دارد . چنانچه وقوع۵۰درصد سبز شدن طی کمتر از ۱۰روز به عنوان اولین تاریخ کاشت مورد نظر باشد ، میانگین دمای خاک در عمق کاشت طی دوران شبز شدن باید حدود ۸ درجه سانتی گراد باشد . براین اساس و با توجه به روند افزایش دمای بهار ، ممکن است اولین تاریخ کاشت در بهار هنگامی باشد که میانگین دمای شبانه روزی هوا به حدود ۱۰درجه سانتی گراد را به خوبی تحمل نمایند و در نتیجه خطر سرما زدگی بوته ها در این تاریخ کاشت بسیار کم است . اما چنانچه رقم مورد کاشت نیاز کمی به بهار سازی داشته باشد [ادامه در فایل اصلی پایان نامه چغندر قند]

آبیاری:

چغندر قند به خوبی خشکی را تحمل می کند . توسعه عمقی و عرض ریشه هوایی در شرایط خشکی و ارسال مواد فتوسنتزی به ریشه جهت گسترش آن همراه با توان تنظیم اسمزی سبب شده است که چغندر قند بتواند تحت شرایط تنش شدید رطوبتی به حیات خود ادامه دهد.

انواع علف کش های شیمیایی مورد استفاده عبارتند از:

بتا نال: زمان مصرف آن ۲ برگه بودن چغندر و آغاز رشد علف های هرز است. مصرف آن علف برای پهن برگ ۵/۳تا۵/۶ لیتر در هکتار است.

پیرامین : این علف کش پس از سبز شدن هم روی علف های هرز اثر می کند و پیش از کاشت هم مصرف می شود . در این حالت آن را با یک و دو دیسک عمود بر هم با خاک مخلوط و پس از کاشتن بذر ، مزرعه را آبیاری می کنند . میزان مصرف آن پیش و پس از کاشت در خاک های با بافت متوسط ۴ کیلو گرم و برای خاک های سنگین ۵ کیلو گرم در هکتار است .

زمان برداشت چغندر قند:

برداشت چغندر قند هنگامی انجام می شود که دوره رشد گیاه پایان یافته ، وزن و درصد قند نیز حداکثر باشد . در این زمان رنگ برگها سبز مایل به زرد شده و معمولا” به حالت افتاده قرار می گیرند (گاهی اوقات خشکی موجب افتادن و پژمردگی برگها می شود).

ویدیو فایل ورد اصلی پایان نامه را تماشا کنید

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه چغندر قند مراحل کاشت و داشت برداشت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل ورد
توضیحات: فهرست، منابع، صفحه اول ... نیز دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *