پایان نامه حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها در آراء دیوان عدالت اداری

حقوق مردم در شهرداري، تكاليف اين نهاد در برابر اشخاص و امكان دادخواهي آنها در ديوان عدالت اداري و همچنين اجراي آراء صادره از آنمرجع، از مقوله­هائي هستند كه در تحقق اصول قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه و همچنين عدالت اجتماعي، حائز اهميت فراوان هستند.در اين پژوهش با اهداف مختلفي از جمله ايجاد منبع واحد در خصوص موضوع حقوق مردم و تكاليف شهرداري در آراء ديوان عدالت اداري، يا گردآوري مطالب از طريق تكنيك كتابخانه­اي و انجام استدلالات قانوني، مشخص مي­گردد كه كليه اشخاص، داراي حقوق مختلفي در شهرداري هستند ـ كه پايه­اي­ترين آنها حق مالكانه است ـ و همچنين شهرداري داراي تعهدات به رسيدگي و صدور رأي مي­نمايد. ليكن آراء صادره داراي ضمانت تام جهت اجراء نيستند.پایان نامه حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها در آراء دیوان عدالت اداری در قالب فایل ورد میباشد.

طرح موضوع:

مفهوم حقوق قبل از ایجاد اجتماعات شهری و حقوق شهری وجود داشته است. پس از تشکیل شهرداری ها بحث منافع و چند عموم در برابرمنفعت خصوصی، مطرح شد.جهت روشن شدن حقوق مردم و تعهدات شهرداري ها در مقابل آنها و هم چنین برقراری توازن و سازش میان منافع خصوصی و عمومی، قانونگذار دست به وضع قوانین جهت تعیین تکلیف زد و علاوه بر آن قوه مجریه، عرف و رویه قضایی و دکترین نیز در تبیین و تکمیل نظم پایه ریزی شده توسط قانونگذار تلاش نمودند.شهرداری ها به بهانه حفظ منافع عموم و در راستای اجرای طرح های خود با استفاده از قدرت فائقه خویش به راحتی تعهداتی را بر مردم تحمیل و یا تکالیفی را از خود به نام خیر عموم و با سوء استفاده از آن، سلب می نمایند.دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی مستقل است که وفق قانون اساسی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوق خصوصی علیه نهادهای دولتی ایجاد شده است. یکی از موارد صلاحیت آن رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوق خصوصی علیه شهرداري هاست.تاکنون آراء فراوانی در این راستا توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است که جهت احقاق حقوق مردم موثر واقع شده است  و امروزه از یک سو با اصولی از قانون اساسی (نظیر اصل 170 و 173) و مواد مختلف قانون تشكيلات و آئين دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و 1392 ، روبرو هستیم که سعی در حفظ حقوق مردم در برابر نهادهایی همچون شهرداری و برقراری موازنه بین منفعت اشخاص و منفعت عموم دارند و از سوی دیگر، ضعف در شیوه نگارش آن قوانین و حتی انشاء برخی از آراء دیوان عدالت اداری (خصوصا شعب)، ملموس است. از این رو این رساله تلاشی است به قدر بضاعت مختصر نگارنده ، در جهت بررسی این نقاط ضعف در قواعد و مقررات موجود ایران که با توجه به نحوه نگارش دادنامه های اصداری و تجزیه و تحلیل آنها ، صورت گرفته است.

شهرداری
شهرداری

اهداف و دلایل پژوهش:

در انتخاب موضوع این نگاشته، اهداف و دلایل مختلفی دخیل بوده­اند. از جمله آنها اندیشه ای برخواسته از علاقه نگارنده و از آن مهم تر ضرورت پرداختن به موضوع بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، است. چرا که نواقص قوانین موضوعه قانون دیوان عدالت اداری از یک سو، در برخی موارد رویه نابجای قضایی، در پی داشته است و از سوی دیگر با توجه به کاستی های موجود شهرداری ها، سعی در تفسیر به رای مفاد دادنامه های صادره و متعاقب آن تضییع حقوق مردم، نموده اند که در اکثر موارد نتیجه ای جز ایجاد رویه قضایی خلاف اصول کلی حقوقی و صدور احکام بعضاً غیر قابل اجرا نداشته است.دلیل دیگر تجربه مستقیم دعاوی مختلف حقوقی در دیوان عدالت اداری (به خصوص در مورد بحث حقوق مردم در شهرداری ها) در طی چندین سال کار عملی است که این تجارب باعث درک اشکالات قانونی و در نتیجه انگیزه انجام بررسی و تحقیق گشت.هدف اصلی از انجام این رساله مختصر، آن است که به دلیل فقر و نبود منابع جامع در خصوص موضوع آن، یک منبع واحد در خصوص موضوع حقوق مردم در شهرداری ها در آراء عدالت اداری ایجاد گردد. همچنین برای حقوقدانان، قضات، همکاران محترم وکیل و حتی عامه مردم منبعی مفید و موثر و پاسخ گو فراهم گردد و نماد عینی حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها در آراء دیوان عدالت اداری شفاف گردد.

روش پژوهش:

در این تحقیق از شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تکنیک کتابخانه ای با استفاده از منابع و ماخذ فارسی با نگرشی تحلیلی به گردآوری اطلاعات و با استدلالات عقلایی و تفسیر اطلاعات پرداخته شده است و در آخر با نتیجه گیری، مطالب جمع بندی شده است.بخش عمده این پژوهش از طریق بیان آراء دیوان عدالت اداری و تجزیه و تحلیل آن ها، به رشته تحریر درآمده است و با توجه به کمبود منابع نوشته شده در خصوص موضوع مورد بحث، از دیدگاه های برخی از صاحب نظران و به خصوص تعدادی از قضات محترم، استفاده شده است.

بخش هایی از پایان نامه را در فیلم زیر مشاهده کنید:

پیشینه پژوهش:

کتب مختلفی در زمینه حقوق مردم در شهرداری ها به طور پراکنده سخن از حقوق و قوانین مربوط به آن نموده اند. اما مشکل اساسی این جا است که هیچ یک تاکید جامع و کامل بر آراء دیوان عدالت اداری و این که نقاط ضعف و قوت و مهم تر از آن تضامین اجرای آراء موصوف چیست، نداشته اند.از جمله آن هاست کتاب بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی  به قلم آقای سید محسن بهشتیان و همچنین کتاب حقوق مردم در شهرداری ها نوشته آقای جلیل پورسلیم بناب.لذا در این تحقیق نگارنده سعی در بیان متفاوت مطالب از نظر ماهوی و تقسیم بندی کلی داشته است و قدر یقین دارای اشتباهات فراوانمی باشد. امید است مخاطبین گرانقدر، به خصوص اساتید محترم به دیده اغماض به آن بنگرند.

طبقه بندی مطالب پژوهش:

این پژوهش در دو فصل تنظیم گشته است. فصل اول با عنوان کلیات مشتمل بر سه مبحث می باشد. مبحث اول به تبیین مفاهیم، وضعیت حقوقی و تاریخچه مفاهیم مرتبط با بحث رساله می پردازد. مبحث دوم، نگاهی گذرا به حقوق مردم در شهرداری ها به طور خاص دارد و مبحث سوم این فصل به تکالیف شهرداری اختصاص یافته است.فصل دوم با عنوان آراء در برگیرنده دو مبحث کلی است . مبحث اول با توجه به نوع دعاوی علیه شهرداری به آراء صادره در خصوص الزم و ابطال و اقدامات و تصمیمات شهرداری آن اختصاص یافته است و در مبحث دوم بحث و تجزیه و تحلیل در خصوص آراء اصداری در خصوص کمیسیون های شهرداری مطرح شده است.آنچه که در تشخیص میزان رعایت حقوق مردم در ارتباط با شهرداری در آراء دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، شناخت مفاهیم کلیدی حقوق مردم و تکالیف شهرداری و نهاد دیوان عدالت اداری و برخی واژه های مرتبط پایه ای با آنها، از طریق بیان و تعاریف، تاریخچه آنها، ماهیت حقوقی، نظام حقوقی حاکم بر شهرداری ها در دیوان عدالت اداری و اصول حاکم بر روند رسیدگی در این خصوص است . چرا که امکان درک انطباق آراء صادره از مرجع ذیصلاحی همچون دیوان عدالت اداری با قوانین و مقررات موضوعه، اصول مربوط و میزان تضمین حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها، در مقابل آنها در احکام اصداری مرجع موصوف امکان پذیر خواهد بود .لذا با توجه به ضرورت طرح مطالب معنونه، این فصل به طور کامل به تشریح کلیات، اختصاص یافته است .

فهرست مطالب پایان نامه حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها در آراء دیوان عدالت اداری:

 

فصل اول :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1

طرح موضوع……………………………………………………………………………………………………. 1

اهداف و دلایل پژوهش……………………………………………………………………………………… 2

پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 2

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………. 3

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 3

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 3

طبقه بندی مطالب پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

مبحث اول : تبیین مفاهیم، وضعیت حقوقی و تاریخچه………………………………………………. 6

گفتار اول : تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………….. 6

اول : شهرداری…………………………………………………………………………………………………… 6

دوم : محدوده و حریم شهر…………………………………………………………………………………… 7

الف : محدودۀ شهر……………………………………………………………………………………………… 7

ب : حریم شهر…………………………………………………………………………………………………… 8

سوم : طرح………………………………………………………………………………………………………… 9

چهارم : عوارض…………………………………………………………………………………………………. 10

پنجم : کمیسیون …………………………………………………………………………………………………. 11

الف : تعریف کمیسیون…………………………………………………………………………………………. 11

ب : کمیسیون های مستقر در شهرداری…………………………………………………………………….. 12

1-کمیسیون ماده 100 شهرداری…………………………………………………………………………….. 12

2-کمیسیون ماده 77 شهرداری………………………………………………………………………………. 12

3- کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری……………………………………………………………………. 13

ششم : خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………. 14

الف : مفهوم خدمات عمومی………………………………………………………………………………….. 14

ب : روشهای ارائه خدمات عمومی………………………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : وضعیت حقوقی و تاریخچه…………………………………………………………………… 15

اول : سازمان شهرداری…………………………………………………………………………………………. 15

دوم : ماهیت حقوقی شهرداری……………………………………………………………………………….. 15

الف : قراردادی یا قانونی بودن……………………………………………………………………………….. 16

ب : دولتی یا عمومی بودن…………………………………………………………………………………….. 16

سوم : انگیزه و دلیل ایجاد شهرداری…………………………………………………………………………. 17

چهارم : حیطه اقتدار و صلاحیت………………………………………………………………… 17

پنجم : نظام حقوقی حاکم بر شهرداری……………………………………………………………………… 17

الف : قوانین ……………………………………………………………………………………………………… 18

1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………. 18

2-قانون مدنی مصوب 1314………………………………………………………………………………… 18

3-قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاح قسمتی از این قانون مصوب 1367………….. 18

4-قانون شهرداری مصوب 1334 و قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری مصوب 1345………………………………………………………………………………………………………………………. 19

5-قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و نحوۀ تعیین آن مصوب 1384……………….. 19

6-قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی مصوب 1373……………………………………… 19

7-لایحه قانون نحوۀ خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 1358. 19

8-قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها 1367………………… 19

9-قانون نحوۀ تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370……………….. 19

10-قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347……………………………………………………… 19

11-لایحۀ قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358………. 20

12-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374……………………………………….. 20

13-قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385……………………… 20

14-قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361… 20

15-قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387………………………………………………………. 20

16-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379……………………….. 20

17-قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 1386………………………………………………………………………………………………… 21

18-قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385……………………………………………………………. 21

ب : آئین نامه ها…………………………………………………………………………………………………. 21

1- آئین نامۀ مالی شهرداری ها مصوب 1346…………………………………………………………… 21

2- آئین نامۀ اجرایی نحوۀ وضع عوارض مصوب 1378………………………………………………. 21

3- آئین نامۀ نحوۀ افزایش بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات در کلیۀ شهرداری های مشمول مادۀ 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347…………………………………………………………………………………. 22

4- آئین نامۀ اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری مصوب 1345………. 22

5- آئین نامۀ مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدودۀ قانونی و حریم شهرها مصوب 1355………………………………………………………………………………………………………………………. 22

6- آئین نامۀ نحوۀ تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب 1348.. 22

7- آئین نامۀ طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت مصوب 1317…… 22

8- آئین نامۀ اجرایی مادۀ 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1348…………………….. 22

9- آئین نامۀ مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب 1381     22

ششم : تاریخچۀ شهرداری در ایران………………………………………………………………………….. 22

الف : شهرداری پیش از مشروطیت …………………………………………………………………………. 22

ب : شهرداری پس از مشروطیت…………………………………………………………………………….. 23

هفتم : تاریخچۀ دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………. 23

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………. 25

اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………. 25

دوم : صلاحیت دیوان در دعاوی علیه شهرداری…………………………………………………………. 27

الف : دعاوی علیه شهرداری…………………………………………………………………………………… 27

ب : دعاوی علیه کمیسیون های مستقر در شهرداری…………………………………………………….. 28

سوم : اشخاص صالح برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری………………………………………. 29

الف : نظریه کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از حقوق عمومی و خصوصی)………………… 29

ب : نظریه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی………………………………………………… 30

چهارم : دیوان عدالت اداری و ایجاد وحدت رویه قضایی…………………………………………….. 31

پنجم : ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری…………………………………………………………… 32

الف : آراء صادره از شعب دیوان…………………………………………………………………………….. 32

ب : آراء صادره از هیات عمومی دیوان…………………………………………………………………….. 33

ششم : تاثیر ابطال مصوبات در دیوان………………………………………………………………………… 34

گفتار چهارم : اصول حاکم بر روابط مردم و شهرداری در دیوان عدالت اداری…………………… 34

اول : اصول شکلی……………………………………………………………………………………………….. 34

الف : اصل ارزشمند بودن دلایل……………………………………………………………………………… 34

ب : اصل مستند و مستدل بودن آراء………………………………………………………………………… 35

ج : اصل قطعیت آراء…………………………………………………………………………………………… 36

دوم : اصول ماهوی………………………………………………………………………………………………. 36

الف : اصل رعایت موازین شرعی……………………………………………………………………………. 36

ب : اصل قانونی بودن اخذ عوارض…………………………………………………………………………. 37

ج : اصل رعایت اصول بنیادین دادرسی …………………………………………………………………… 37

د : اصل تسلیط…………………………………………………………………………………………………… 38

ه : اصل تخصیص……………………………………………………………………………………………….. 38

مبحث دوم : حقوق مردم در شهرداری……………………………………………………………………. 39

گفتار اول : حقوق………………………………………………………………………………………………. 39

اول : مفهوم حق………………………………………………………………………………………………….. 39

دوم : مفهوم حقوق………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم : انواع حقوق……………………………………………………………………………………….. 42

اول : حقوق فردی……………………………………………………………………………………………….. 42

دوم : حقوق عمومی…………………………………………………………………………………………….. 43

سوم : حقوق مطروحه مردم در شهرداری قابل طرح در دیوان…………………………………………. 44

گفتار سوم : حق مالکیت ……………………………………………………………………………………… 44

اول : حق مالکیت بر اعیان ……………………………………………………………………………………. 46

دوم : حق مالکیت بر منافع…………………………………………………………………………………….. 47

سوم : مستندات داخلی و بین المللی………………………………………………………………………… 47

الف : مستندات بین المللی…………………………………………………………………………………….. 47

ب : مستندات داخلی……………………………………………………………………………………………. 48

گفتار چهارم : حق انتفاع و ارتفاق…………………………………………………………………………… 48

اول : حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………… 48

دوم : حق ارتفاق…………………………………………………………………………………………………. 49

گفتار پنجم : حق کسب و پیشه و سرقفلی………………………………………………………… 50

اول : حق کسب و پیشه ……………………………………………………………………………………….. 50

دوم : سرقفلی…………………………………………………………………………………………………….. 51

گفتار ششم : حق بر محیط زیست و سلامت…………………………………………………………….. 52

اول : مفهوم حق بر محیط زیست و سلامت……………………………………………………………….. 52

دوم : مستندات بین المللی و داخلی………………………………………………………………………… 52

الف : مستندات بین المللی…………………………………………………………………………………….. 52

ب : مستندات داخلی……………………………………………………………………………………………. 53

گفتار هفتم : حق زارعانه………………………………………………………………………………………. 54

اول : مفهوم حق زارعانه ……………………………………………………………………………………….. 54

دوم : مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی……………………………………………………………………….. 54

گفتار هشتم : حق دادخواهی………………………………………………………………………………….. 55

اول : مفهوم حق دادخواهی……………………………………………………………………………………. 55

دوم : محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری…………………………………………. 56

مبحث سوم : تکالیف و اختیارات شهرداری…………………………………………………………….. 57

گفتار اول : تکالیف شهرداری در برابر شورای شهر…………………………………………………….. 57

اول : ماهیت شورای شهر………………………………………………………………………………………. 57

دوم : نظارت پذیری شهرداری از شورای شهر……………………………………………………………. 58

گفتار دوم : تکالیف شهرداری در برابر مردم………………………………………………………………. 60

الف : وظایف مربوط به نوسازی و عمران………………………………………………………………….. 61

ب : وظایف مربوط به ارائه خدمات شهری و طرح های عمومی……………………………………… 62

ج : وظایف مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………… 64

د : وظایف مربوط به امور حقوقی و مالی………………………………………………………………….. 65

دوم : وظایف اداری ………………………………………………………………………………… 65

الف : منع………………………………………………………………………………………………………….. 67

ب : اجازه قبلی…………………………………………………………………………………………………… 67

ج : اعلام قبلی……………………………………………………………………………………………………. 67

د : آیین نامه………………………………………………………………………………………………………. 67

ه : اخطار اداری…………………………………………………………………………………………………… 68

و : الزام اداری……………………………………………………………………………………………………. 68

فصل دوم:

آراء

مبحث اول: آراء صادره در خصوص شهرداری……………………………………………………. 70

گفتار اول: الزام شهرداری و مامورین آن به اتخاذ تصمیم یا اقدام……………………………….. 70

اول: الزام به صدور پروانه ساختمانی……………………………………………………………………. 70

الف) الزام خوانده به صدور جواز……………………………………………………………………….. 75

ب) الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی…………………………………………………………… 77

ج) الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی……………………………………………………………. 79

د) یادداشت مشترک………………………………………………………………………………………… 80

دوم: الزام به صدور پایان کار……………………………………………………………………………… 80

الف) الزام شهرداری به صدور پایان کار نسبت به وضع موجود و صدور پروانه احداث بنا در راستای حقوق مالکانه و صدور حکم بر بی اثر بودن طرح آموزشی…………………………………………………………….. 80

ب) تقاضای صدور پایان کار ساختمان پلاک…………………………………………………………. 84

ج) الزام شهرداری به اصلاح گواهی پایان کار ساختمان از حیث تغییر کاربری به تجاری…… 86

د) یادداشت مشترک………………………………………………………………………………………… 87

سوم: الزام به پرداخت غرامت زمین یا زمین معوض…………………………………………………. 88

الف) الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف در راستای اجرای طرح های مصوب عمرانی 88

ب) احراز استحقاق دریاف بهای زمین و سایر خسارات قانونی………………………………….. 91

ج) یادداشت مشترک……………………………………………………………………………………….. 94

گفتار دوم: ابطال اقدامات و تصمیمات واحدها و مامورین………………………………………… 95

اول) ابطال پروانه ساختمان………………………………………………………………………………… 95

الف) ابطال پروانه ساخت پلاک ثبتی……………………………………………………………………. 95

ب) ابطال پروانه ساختمانی شماره……………………………………………………………………….. 98

ج) یادداشت مشترک…………………………………………………………………………………….. 100

دوم: ابطال اقدامات تملکی……………………………………………………………………………… 100

الف) ابطال اقدامات تملکی طرف های شکایت در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک   100

ب) اعلام تعارض آراء صادره و ایجاد وحدت رویه قضایی……………………………………. 106

ج) یادداشت مشترک…………………………………………………………………………………….. 108

مبحث دوم: آراء صادره در خصوص کمیسیون های شهرداری……………………………… 108

گفتار اول: کمیسیون ماده صد………………………………………………………………………….. 108

اول) نقص آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری  راجع به صدور پایان کار تجاری

……………………………………………………………………………………………………………….. 108

دوم: نقص بلاارجاع رای کمیسیون ماده صد شهرداری……………………………………………. 111

سوم: یادداشت مشترک…………………………………………………………………………………… 114

گفتار دوم: کمیسیون ماده 77………………………………………………………………………….. 114

اول: اعتراض به رای کمیسیون ماده 77………………………………………………………………. 114

دوم: ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77………………………………………………………… 116

سوم: یادداشت مشترک…………………………………………………………………………………… 118

گفتار سوم: کمیسیون بند 20 ماده 55……………………………………………………………….. 118

اول: اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55……………………………………………………. 118

دوم: اعتراض به رای مورخ……… کمیسیون بند 20 ماده 55……………………………………. 120

سوم: یادداشت مشترک…………………………………………………………………………………… 121

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 123

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 124

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 125

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها در آراء دیوان عدالت اداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 147
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *