پایان نامه حسابداری

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مانده نگهداری شده وجه نقد و توان ایجاد وجه نقد با هزینه بدهی و دقت پیش بینی سود در بازار سرمایه تهران می باشد وهمچنین ارائه مدلی مناسب جهت کمک به مدیران شرکتهای سرمایه گذاری ، تحلیلگران و در نهایت بازار سرمایه است. با بررسی ادبیات تحقیق مفاهیم پایه استخراج گردید ومبنای طراحی فرضیه ها قرار گرفت. سپس آزمونهای آماری  با استفاده از نرم افزار        ای ویوز  انجام گرفت و یافته های تحقیق به دست آمد.در تحقیق حاضر  با بهره گیری از یافته های پژوهش، ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها نتیجه گیری کلی پژوهش ارائه می شود. علاوه بر این، دراین فصل پیشنهادهایی برخاسته از نتایج و یافته های تحقیق ارایه خواهد شد  که امید  می رود  این پیشنهادها ضمن آن که برای استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری مفید واقع می گردد، راهگشای تحقیق های آتی باشد که در این زمینه انجام خواهد پذیرفت. پایان نامه حسابداری در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

اساسی ترین و مهمترین بخش در فرآیند هر تحقیق ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا می تواند مبنایی برای رفع مشکل های موجود یا بهبود وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب باشد. البته دستیابی به نتایج بهینه تنها از طریق دسترسی به اطلاعات و محاسبات حسابداری درست صورت می گیرد. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می روند.

نتیجه آزمون فرضیه دوم:

فرضیه دوم این تحقیق حسابداری به شرح زیر بوده است :بین مانده وجه نقد نگهداری شده با دقت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.باتوجه به مطالعات انجام شده در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و یافته های بدست آمده از تحقیق ، نتایج نشان داد، احتمال آزمون F لیمر برای مدل دوم تحقیق کوچکتر از ۵% شد بنابراین فرض مدل تلفیقی تائید نگردید. یعنی، اثرات فردی و یا گروهی وجود داشت و از روش داده های تابلویی برای برآورد مدل ها استفاده شد. همچنین احتمال آزمون هاسمن ، برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی ، بیشتر از ۵% شد. بنابراین فرضیه مدل اثرات ثابت رد شد. این موضوع به معنی عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل است برای همین از مدل اثرات تصادفی جهت برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ها استفاده شد.سپس فرضیه دوم تحقیق بر مبنای تخمین های به دست آمده بر اساس مدل رگرسیونی مورد آزمون قرار گرفت.  تخمین های به دست آمده و آزمون های انجام گرفته در فصل چهارم، نشان داد که اولاً احتمال آزمون t برای متغیرمستقل دقت پیش بینی سود کوچکتر از ۱۰% است لذا؛ ضریب دقت پیش بینی سود بکارگرفته شده در  مدل رگرسیونی معنی دار می باشد این بدان معناست که متغیر فوق عوامل مهمی در تعیین مانده وجه نقد نگهداری شده می باشند.

حسابداری
حسابداری

ثانیاً بررسی مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل، نشان دهنده توان توضیح دهندگی مدل به منظور تشریح متغیر وابسته یعنی مانده وجه نقد نگهداری شده می باشد. لذا نتایج حاصل شده از شاخص ضریب تعیین تعدیل شده مدل نشان می دهد ، متغیر توضیحی دقت پیش بینی سود تقریباً ۷۸٫۸۲ درصد از نوسانات ناشی از مانده وجه نقد نگهداری شده را توضیح می دهد. همچنین با توجه به اینکه احتمال آماره F کوچکتر از ۱۰% شد یعنی اینکه که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار می باشد

فهرست مطالب پایان نامه حسابداری:

 • چکیده:. ۱
 • فصل اول. ۲
 • کلیات تحقیق. ۲
 • ۱-۱)مقدمه. ۱
 • ۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۲
 • ۱-۳ ) بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق. ۳
 • ۱-۴) اهداف تحقیق. ۴
 • ۱-۵) فرضیه های تحقیق. ۵
 • ۱-۶) روش تحقیق. ۵
 • ۱-۷۱) متغیر های تحقیق. ۶
 • ۱-۸) گرد آوری اطلاعات. ۶
 • ۱-۹) قلمرو تحقیق. ۶
 • ۱-۱۰) واژگان کلیدی و اصطلاحات. ۷
 • فصل دوم. ۹
 • مروری بر ادبیات تحقیق. ۹
 • ۲-۱ ) مقدمه. ۱۰
 • ۲-۲) بخش اول : مباحثی درباره وجه نقد. ۱۰
 • ۲-۲-۱) تاریخچه صورت وجه نقد. ۱۰
 • ۲-۲-۲). اهمیت جریان های نقدی. ۱۲
 • ۲-۲-۳). وجه نقد و چارچوب نظری. ۱۳
 • ۲-۲-۴). حرکت به سوی جریانهای نقدی. ۱۵
 • ۲-۲-۵). مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری  ۱۶
 • ۲-۲-۶). ارتباط وجه نقد با سود. ۱۷
 • ۲-۲-۷). ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد. ۱۷
 • ۲-۲-۸). اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. ۱۸
 • ۲-۲-۹). جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن  ۱۸
 • ۲-۲-۱۰) تعریف جریان وجوه نقد آزاد. ۱۹
 • ۲-۲-۱۱). محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. ۱۹
 • ۲-۲-۱۲( مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. ۲۰
 • ۲-۳) بخش دوم : هزینه بدهی ،مدل تخمین هزینه بدهی ، هزینه سرمایه ، هزینه حقوق صاحبان سهام. ۲۱
 • ۲-۳-۱). هزینه بدهی. ۲۱
 • ۲-۳-۲). مدل تخمین هزینه بدهی. ۲۲
 • ۲-۳-۳). هزینه سرمایه. ۲۳
 • ۲-۳-۴). موارد ا ستفاده از هزینه سرمایه۱ ۲۳
 • ۲-۴) اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه. ۲۳
 • ۲-۴-۱). هزینه حقوق صاحبان سهام. ۲۴
 • ۲-۴-۲)مدل های قابل استفاده جهت تخمین هزینه حقوق صاحبان سهام  ۲۴
 • ۲-۴-۳).روش الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM )  ۲۵
 • یکی از روابط کلیدی ۱٫ ۲۵
 • ۲-۴-۴).مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ(APM) نامیده می شود. ۲۵
 • ۲-۴-۵).روش بازده اوراق قرضه به علاوه ریسک. ۲۵
 • ۲-۴-۶).روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P). 26
 • ۲-۴-۷). روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF) 26
 • ۲-۵) دقت پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود. ۲۷
 • ۲-۴-۱) پیش بینی سودهای حسابداری آینده. ۲۷
 • ۲-۶) پیش بینی یک رویداد اقتصادی. ۲۷
 • ۲-۶-۱) تخمین سود. ۲۸
 • ۲-۷) دقت پیش بینی سود. ۲۸
 • ۲-۸) اهداف پیش بینی. ۲۹
 • ۲-۸-۱) موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی. ۲۹
 • ۲-۹) عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی. ۲۹
 • ۲-۱۰) انواع شیوه های پیش بینی. ۳۰
 • ۲-۱۰-۱)پیش بینی های قضاوتی. ۳۰
 • ۲-۱۱) روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی )  ۳۳
 • ۲-۱۲) پیشینه تحقیق. ۳۵
 • ۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیقات خارجی. ۳۵
 • ۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیقات داخلی. ۴۰
 • فصل سوم. ۵۹
 • روش‌ اجرای تحقیق. ۵۹
 • ۳-۱)مقدمه. ۶۰
 • ۳-۲) جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. ۶۰
 • ۳-۳) روش تحقیق. ۶۰
 • ۳-۴) روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها. ۶۱
 • ۳-۵) فرضیه های تحقیق. ۶۱
 • ۳-۶) متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها. ۶۲
 • ۳-۶-۱) مدل مفهومی تحقیق. ۶۲
 • ۳-۶-۲) مدل آماری تحقیق. ۶۳
 • ۳-۷) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶۸
 • ۳-۷-۱) آزمون دوربین – واتسون (DW). 68
 • ۷-۳) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶۸
 • ۳-۷-۲)مدل های داده های تابلویی. ۶۹
 • ۳-۷-۳) آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی). ۶۹
 • ۳-۷-۴) آزمون هاسمن. ۷۰
 • ۳-۷-۵)فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک. ۷۱
 • ۳-۷-۶ )نرمال بودن خطاها. ۷۱
 • ۲-۵-۷-۳-  ناهمسانی واریانس. ۷۱
 • ۳-۷-۷)هم خطی. ۷۱
 • ۳-۷-۸ )عدم وجود خود همبستگی بین  ها:. ۷۲
 • ۳-۷-۹ ) آزمون مانایی. ۷۳
 • ۳-۷-۱۰) آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق. ۷۴
 • الف) ضریب تعیین تعدیل شدهر بسیاری از تحقیقات، از ضریب تعیین تعدیل شده به عنوان شاخصی جهت تعیین خوبی برازش مدل استفاده می گردد. بر خلاف ضریب تعیین، این مقیاس تعداد متغیرهای توضیح دهنده را در رابطه با تعداد مشاهدات، مدنظر قرار می دهد. به عبارت دیگر این معیار بابت کاهش در درجه آزادی، یک جریمه منظور می نماید. ۷۴
 • ب) آماره  F رگرسیون. ۷۴
 • فصل چهارم. ۷۵
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها. ۷۵
 • ۴-۱) مقدمه. ۷۶
 • ۴-۲) آمار توصیفی. ۷۶
 • ۴-۳) آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. ۷۸
 • ۴-۴) مفروضات رگرسیون. ۸۰
 • ۴-۵) روش تخمین مدل با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن  ۸۰
 • ۴-۶) آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی. ۸۱
 • ۴-۷) آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع). ۸۲
 • ۴-۸) آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ). ۸۳
 • ۴-۹) خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. ۸۴
 • ۴-۹-۱)آزمون فرضیه اول. ۸۴
 • ۴-۹-۲) آزمون فرضیه دوم. ۸۶
 • ۴-۹-۳ )آزمون فرضیه سوم. ۸۸
 • ۴-۹-۴ )آزمون فرضیه چهارم. ۹۰
 • فصل پنجم. ۹۹
 • نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۹
 • ۵-۱) مقدمه. ۱۰۰
 • ۵-۲ )ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها. ۱۰۰
 • ۵-۲-۱)نتیجه آزمون فرضیه اول. ۱۰۰
 • ۵-۲-۲) نتیجه آزمون فرضیه دوم. ۱۰۲
 • ۵-۲-۳) نتیجه آزمون فرضیه سوم. ۱۰۳
 • ۵-۲-۴) نتیجه آزمون فرضیه چهارم. ۱۰۴
 • ۵ ـ۳) پیشنهادها. ۱۰۵
 • ۵-۳-۱) پیشنهاد‌هایی مبتنی بر نتایج تحقیق:. ۱۰۵
 • ۵-۳-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۱۰۷
 • پیوست ها. ۱۰۸
 • پیوست شماره ۱ لیست شرکتهای نمونه آماری. ۱۰۰
 • پیوست شماره ۲ خروجی نرم افزار آماری. ۱۰۲
 • منابع و مآخذ:. ۱۱۳
 • منابع لاتین :. ۱۱۶
 • Abstract: 119

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه حسابداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 126
قالب: فایل word