پایان نامه توریسم جهانگردی و گردشگری در استان فارس

توجه به توریسم دردهه هاي اخیر باعث شده که محیط هاي طبیعی مربوط به توریسم که عمدتاً منابع ثروت کشورها تلقی می شوند، بدلیل استفاده بی رویه رو به نابودي می گذار بدلیل مقابله با این موضوع مسئله اکوتوریسم و حفظ منابع در رابطه با توریسم به بحث مهمی در جوامع بین المللی تبدیل شده است.

معمولاً مهمانداري دو واژه میمانخانه یا مهمان پذیر را تداعی میکند.که امروزه ، پذیرایی از مهمان و گاهی آن را تهیه اقامتگاه یا صنعت هتل داري می نامند و صنعت تامین غذا و نوشیدي که گاهی آن را نیز صنعت پذیرایی مینامند ، شامل مجموعه از تشکیلات و تسهیلاتی می شود که یکی از بخشهاي بسیار پویایی صنعت جهانگردي و مسافرت جهانی را تشکیل میدهد . مسافر بر هر کجا که برود نیاز به محلی براي خواب استراحت و غذا دارد . پذیرایی شامل مجموعه اي از تشکیلات خوابگاهی می شود که امکان دارد به صورت استراحتگاههاي بسیار مجلل یا حتی تنها محدود به یک تخت خواب معمولی و صبحانه ساده شود .

چکیده:

با توجه به برخی نیازهاي ضروري انسان، مانند هواي صاف، تفریح،مسافرت،استراحت و ایجاد و تجهیز مراکزي که بتوانند پاسخگوي این نیازها باشند، و نیز وجود مکان هاي مناسب در استان فارس با توجه به وجود اقلیمهاي گوناگون در سطح استان با چشم اندازها و توان بالقوه و به خصوص قرارگیري شهرستان شیراز به عنوان یکی از پتانسیل هاي گردشگري در سطح این استان، پیشنهاد و طراحی هتل در این منطقه مورد نظر توصیه می شود.در این راستا ابتدا به دلایل اهمیت و نیاز،به مسائلی در رابطه با مفاهیم بنیادي گردشگري و مراکز تفریحی-اقامتی پرداخته،سپس استانداردها و سرانه فضاهاي اقامتی به خصوص هتل مورد بررسی قرار گرفته و در فصل بعدجهت روشن شدن موضوع به بررسی چند نمونه موردي پرداخته می شود،و بعد از آن خصوصیات و پتانسیل هاي استان فارس،شهرستان شیرازو سایت مورد نظر بررسی می شود و بعد از آن به ایده و روند طراحی اشاره می شود.

[بخشی از پایان نامه اصلی]

توریست
توریست

جهانگرد یا توریست کیست ؟

اصطلاح توریست یا جهانگرد به طور کلی شامل کسانی می شود که بیش از 24 ساعت در کشوري غیر از میهن خود اقامت نمایند . کمیته کارشناسان آماري جامعه ملل ضمن ارائه گزارش جامعی در 22 ژانویه 1937 کاربرد واژه جهانگرد را براي گروههاي ذیل مناسب دانسته است:

افرادي که براي تفریح و دید و بازدید ، مسائل خانوادگی و امور پزشکی مسافرت می کنند .

اشخاصی که براي شرکت در جلسات و اجتماعات به محل سفر می کنند

افرادي که به قصد تجارت سفر می کنند

افرادي که از راههاي دریایی وارد کشور می شوند ، حتی اگر از 24 ساعت کمتر باشد .

جهانگردي

جهانگردي نوعی تحرك اجتماعی است که شخص جهانگرد بدون آنکه ترك گوید ، بدون قصد تمتع مادي از سوئی به سوي دیگر اصطلاحاً چنین تحرکی زا تحرك اجتماعی افقی مادي نامیده اند . با دیدي دگرگونه ، جهانگردي به هنگام جریان یافتن روشی است جهت آشنا شدن با فرهنگ و خصوصیات و شکل زندگی اجتماعی و طبیعت کشورهاي مختلف ، دیدار از سرزمین ناشناخته و آشنایی با سایر ملل جهان و مردم گوناگونی که در کل جامعه انسانی مورد شناسایی قرار می گیرند ، از نخستین ویژگی هاي جهانگردي است .

جهانگرد و جهانگردي در ایران

صنعت جهانگردي و توریسم به مفهوم نوین آن در ایران نیز سابقه چندانی ندارد . براي اولین بار در سال 1314 ه.ش براي جلب و جذب جهانگردان و تمرکز امور جهانگردي ، سازمانی به نام ” اداره امور جهانگردي ” در وزارت کشور بوجود آمد و فعالیتهاي ثمر بخشی در زمینه جهانگردي و ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را آغاز نمود . در سال 1329 اداره امور جهانگردي جاي خود را به ” شوراي عالی جهانگردي ” داد و بالاخره در سال 1342 تصویب نامه ” سازمان جلب سیاحان ” به امضاي هیئت وزیران رسید . در سال 1353 سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات ادغام شد و ” وزارت اطلاعات و جهانگردي ” تشکیل شد .

بعد از انقلاب ا سلامی در سال 1357 این وزارتخانه ابتدا به ” وزارت ارشاد اسلامی ” تغییر نام یافت و در حال حاضر امور جهانگردي و سیر و سیاحت و تاسیسات مربوط به آن در سراسر کشور زیر نظر ایرانگردي که از واحدهاي معاونت امور سیاحتی و زیارتی وزارت ارشاد اسلامی است ، اداره می شود :

برنامه هاي توسعه جهانگردي در ایران

بطور کلی در ایران از کلیه عوامل و عناصر موثر در توسعه سیاحت و جهانگردي بخصوص در منطقه خاورمیانه برخوردار است . اما تاکنون هرگز نتوانسته است به سبب کمبود امکانات براي بهره برداري از این مواهب آنچنان که شایسته است از ثمرات اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی صنعت توریسم خود استفاده کند در حالی که همواره رقیبان اصلی آن در این زمینه بر فعالیتهاي خود به خصوص در سالهاي پس از انقلاب اسلامی افزوده اند و موفق شده اند که تنها مشتاقان و مشتریان بازدید کننده جلوه هاي فرهنگ هنر و تمدن و … ایران زمین را بخود جذب کنند تا شاید مردم ایران را نیز به عنوان یک بازار توریستی گسترده در اختیار خود درآورده اند ) ترکیه و کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس با رویداد انقلاب اسلامی تا آغاز تدوین برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعی جمهوري اسلامی ایران، توجه به امر برنامه ریزي و فعالیتهاي توریستی به عنوان یک صنعت و یکی از بخشهاي اقتصادي و اجتماعی به دلایل متعددي از جمله فروپاشی مدیریت و تشکیلات جهانگردي قبل از انقلاب و پی آمدهاي سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب و همچنین جنگ 9 ساله ایران و عراق که با دگرگونیهایی در زمینه ارزشهاي اجتماعی و فقدان دیدگاههاي منسجم درباره جهانگردي همراه بود متوقف شدند که نتیجه این امر ناگزیر به از هم پاشیدگی امکانات، تاسیسات، تجهیزات، و تشکیلات جهانگردي ایران شد و عملاً فعالیتهاي اساسی در این زمینه انجام نگرفت.

تصویری از فایل ورد پایان نامه اصلی
تصویری از فایل ورد پایان نامه توریسم در استان فارس

انواع توریسم استان فارس

بر اساس آمار و اطلاعات موجود در زمینۀ جهانگردي انگیزه هاي توریستی به شرح زیر می باشند:

  • انگیزه هاي زیارتی
  • انگیزه هاي سیاحتی
  • انگیزه هاي علمی و تحقیقاتی
  • انگیزه هاي تجاري

در بخش اول، هدف توریست ها زیارت اماکن مقدسی است که ارزش مذهبی- تاریخی دارند.
بخش دیگر انگیزه هاي توریستی، انگیزه هاي سیاحتی می باشد که با توجه به برخورداري استان از جاذبه هاي طبیعی و مناطق تفرجگاهی بسیار می توان دامنۀ این بخش را گسترش بخشید.

به طور کلی، محورهاي توسعۀ توریسم در بخش سیاحتی می تواند در موارد زیر مطرح باشد:

  • توریسم ورزشی
  • توریسم تفریحی

در زمینۀ توریسم ورزشی باید گفت که تا کنون در سطح استان فارس اقداماتی که در جهت به کارگیري قابلیت هاي ارزشمند خدادادي آن باشد، صورت نگرفته است. به طوري که این ویژگی ها در مناطق بکر طبیعی و چشم اندازي کوهستانی تقریباً راکد مانده است . نظر به اینکه فعالیت هاي توریستی این مناطق فصلی است، می توانیم به مقتضاي نوع ورزش، در منطقه تجهیزات ویژه اي چون تله کابین و تله اسکی را براي ورزشهاي کوهستانی به کارگیریم.

[بخشی از پایان نامه اصلی]

آثار تاریخی و مذهبی شیراز

شهرستان شیراز داراي یک باب مرکز میراث فرهنگی، 2 باب موزه و کاخ موزه، 12 باب مرکز ایرانگردي و باب مرکز مذهبی- تاریخی می باشد که شامل 49 باغ و خانۀ قدیمی، 12 آرامگاه و 15 مسجد مدرسه می باشد. این مراکز به تفکیک نوع بنا در شهرستان آمده است. تعداد مناظر و چشم اندازهاي طبیعی 22 درصد از کل مناظر طبیعی استان را شامل می شود. / شهرستان 11 واحد است که 5 شهرستان لار، فاقد مرکز میراث فرهنگی و موزه و کاخ و موزه است اما یک باب مرکز ایرانگردي و جهانگردي و 50 مرکز مذهبی- تاریخی دارد که عمده ترین مراکز شامل 22 آب انبار، 5 کاروانسرا و 13 آرامگاه می باشد.

شرح و تعریف انواع تاسیسات اقامتی و پذیرائی

[بخشی از پایان نامه اصلی]

Hotel هتل

هتل نوعی از تاسیسات اقامتی عمومی است که وسایل اقامت و سایر خدمات مورد نیاز مسافران را بطور موقت فراهم می سازد.

( Motel ) متل

این گونه تاسیسات ، خدماتی شبیه هتلها را ارائه می نمایند . با این تفاوت و وجه تمایز عمده ، که در مسیر جاده هاي جهانگردي کشور و یا در خارج از شهرها قرار دارند و غالباً براي اقامت هاي کوتاه به مدت یک شب مورد استفاده قرار می گیرند…

 Tourist Inn  میهانسرا

مهمانسراهاي جهانگردي تاسیساتی مشابه هتل ها دارند که عمدتاً درسطح هتلها و یا میهمان خانه هاي دو یا سه ستاره می باشند و در اکثر شهرهاي ایران این قبیل تاسیسات اقامتی ایجاد شده اند …

 مهمانپذیر

مهمانپذیر از انواع تاسیسات اقامتی ساده و ارزان قیمت می باشد که قبل از گسترش هتلها در ایران رایج بوده است . این گونه تاسیسات معمولاً وسایل خواب و استراحت مشتریان و مهمانان را در اتاقهاي جمعی و به ندرت اختصاصی تامین می نمایند . و نقش آن ها در تامین نیازهاي مسافران بسیار بالا می باشد . بطوریکه ..

 Boarding House  هتل پانسیون

این دسته از تاسیسات بر حسب بازار مشتریان منطقه به وجود می آمده اند و در هر یک از کشورهاي جهان به نامهاي مختلفی چون هتل آپارتمان مبله مشهورند . این قبیل تاسیسات…

(Pilgrim House ) زائر سرا یا خانه زواري

زائر سرا از تاسیسات اقامتی ایران است که نزد مسلمانان بخصوص شیعیان و در سایر مذاهب مثل بودائیان ، هندوها و مسیحیان بیشتر رواج دارد . این تاسیسات مورد استفاده زوار و مشتاقان…

فروشگاهها و مغازه ها

در اغلب هتلها فروشگاهها و مغازه هایی براي جذب بیشتر مشتریان و مهمانان داخل هتل در مکانهاي پر رفت و آمد در نظر می گیرند، که وجود اینگونه فضاها علاوه بر سرویس دهی و خدمات به مهمان ها می توانند به عنوان مکانهایی در آمد از براي هتلداران محسوب می شود… [بخشی از پایان نامه اصلی]

ویدیویی کوتاه از فایل ورد پایان نامه

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه توریسم جهانگردی و گردشگری در استان فارس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 142
قالب: فایل ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *