پایان نامه تخریب نوری لاپاکول در حلال های مختلف با کورماتوگرافی

لاپاکول بطور طبیعی یک نفتوکینونمی­باشد که نخستین بار در سال ۱۸۸۲ به وسیله پترنو از گیاه تاببوا آولاندا جداسازی شد. خواص درمانی زیادی از جمله به عنوان یک عامل ضدسرطان، ضدباکتری، ضدقارچ، ضدویروس، ضدمالاریا و ضدیرقان به این ترکیب نسبت داده شده است. پایان نامه مورد نظر به بررسی تخریب نوری لاپاکول در حلال های مختلف به وسیله دستگاه کورماتوگرافی مایع با کارایی بالا می پردازد.

پایان نامه تخریب نوری لاپاکول در حلال های مختلف با کورماتوگرافی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

کینون­ها:

کینون­ها دسته­ای از ترکیبات آلی هستند که از ترکیبات آروماتیک مشتق شده­اند. سه دسته اصلی کینون­های موجود در طبیعت عبارتند از بنزوکینون­ها، نفتوکینون­ها و آنتراکینون­هاکه ساختار شیمیایی آن­ها در شکل ۱-۱ نشان داده شده است ] ۲[. ترکیباتی که در سیستم مرکزی خود دارای گروه کینون هستند فعالیت بیولوژیکی خوبی را نشان داده­اند. نفتوکینون­های طبیعی و سنتزی فراوانی وجود دارند که به عنوان ترکیبات ضدتومور، ضدحساسیت و ضدقارچ شناخته شده­اند. از میان نفتوکینون­های فعال بیولوژیکی و یکی از مهم­ترین ترکیبات می­باشد که طیف وسیعی از فعالیت­های دارویی به آن نسبت داده شده است.

گستردگی جغرافیایی لاپاکول:

لاپاکول به عنوان یک نفتوکینون در چوب انواع گیاهان تیره پیچ اناری (شکل ۱-۲)، عمدتاً درمناطق گرمسیری اطراف کل جهان یافت شده است. نفتوکینون­ها در هر دو گونه جانوری و گیاهی یافت شده­اند. در نوع جانوران تنها خارپوستانشناخته شده­اند که دارای نفتوکینون­های پیچیده هستند، اما همه انواع گیاهان دارای نفتوکینون می­باشد. لاپاکول اولین بار در سال ۱۸۸۲ از گیاه تاببوا آولاندا جداسازی شد. اخیراً گونه رادرپاچرا زایلوکارپا به عنوان یک منبع مهم لاپاکول معرفی شده است. پوست ساقه این گیاه حاوی ۲/۹۱ درصد لاپاکول می­باشد. علاوه بر تیره پیچ اناری، وجود لاپاکول در برخی تیره­های گیاهی دیگر نیز گزارش شده است که از آن جمله می­توان به تیره شاه­پسند، نیام­داران، چیکوو ختمی اشاره کرد. در ادامه به بررسی دو گونه گیاهی از تیره پیچ اناری می­پردازیم.

مقدمه ای بر پایداری داروها:

هدف از بررسی پایداری، یافتن شواهد و مدارکی است که نشان دهد چگونه کیفیت یک ماده ی دارویی در زمان های مختلف تحت فاکتور های محیطی مثل نور، رطوبت، درجه حرارت و شرایط نگهداری تغییر می کند ]۱۸ [.در سال های اخیر آزمایشگاه ها و شرکت های تولیدی مختلفی، مطالعات گسترده ای در مورد تجزیه داروها و پایداری آن ها انجام داده اند. تجزیه فارماسیوتیکی به چند دسته تقسیم می شود که شامل هیدرولیز، اکسیداسیون، ایزومریزاسیون، اپی مریزاسیون و فوتولیز می باشد. این پروسه ها ممکن است روی پایداری داروها به شکل مایع، جامد و نیمه جامد تاثیر بگذارد ]۱۹ همیشه پایدار ی نوری، نگرانی اصلی در زمینه های مختلف صنعت مثل نساجی، رنگ ها، مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و صنایع نساجی بوده است، و همچنین در زمینه ی داروسازی ناپایداری در برابر فتوشیمیایی (نور شیمیایی) در حال افزایش می باشد. به همین دلیل انجمن دارویی اروپا، حفاظت بیش از ۲۵۰ مواد داروی پزشکی را در برابر نور صادر کرده و ترکیبات جدید غالباً به این لیست اضافه می شود .

بررسی تخریب نوری لاپاکول در حلال استونیتریل-بافر فسفات با تغییر مقدار استونیتریل:

همانند قسمت های قبلی پنج حلال استونیتریل-بافر فسفات با درصد حجمی متفاوت ۱۵ تا ۳۵ درصد حجمی (V/V) از استونیتریل با pH  ۴ تهیه گردیدند و به مقدار مناسب از محلول مادر لاپاکول به آنها اضافه گردید تا غلظت مورد نظر بدست آید. طبق روش کار شرح داده شده در قسمت تجربی این نمونه ها مورد تابش با لامپ آرک زنون قرار گرفتند و در نهایت با HPLC  آنالیز گردیدند.در جدول ۴-۵ غلظت لاپاکول در این نوع حلال ها بعد از مدت زمانهای مختلف تابش دهی آورده شده است که نشان می دهد افزایش مقدار استونیتریل با کاهش تخریب نوری دارو همراه می باشد. غلظت لاپاکول باقیمانده کاهش می یابد. یکی از دلایل احتمالی این روند قدرت جذب تابش UV توسط مولکولهای حلال می باشد که چون در استونیتریل بیشتر اتفاق می افتد مولکولهای لاپاکول کمتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

لاپاکول
لاپاکول

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه تخریب نوری لاپاکول تحت شرایط مختلف اعمال شده مشخص می گردد که پایداری این ترکیب درحلال استونیتریل- بافر استات با درصد حجمی ۸۵:۱۵ نسبت به دیگر حلال های مورد استفاده بیشتر بوده است. لذا جهت جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این دارو می توان این حلال را انتخاب نمود. از طرفی در PHهای مختلف ۴، ۷٫۴ و ۹ با توجه به نتایج حاصل شده، می توان نتیجه گیری نمود که در PH برابر ۴، تخریب نوری کمتر اتفاق می افتد و محیط اسیدی پایداری این دارو را فزایش می دهد.افزایش اصلاح کننده آلی استونیتریل در حلال مورد نظر از ۱۵% به ۳۵% افزایش پایداری این دارو را نتیجه می دهد که احتمالاً به خاطر جذب تابش UVتوسط مولکول های استونیتریل می باشد.

فهرست مطالب پایان نامه تخریب نوری لاپاکول در حلال های مختلف با کورماتوگرافی :

فصل اول:

کلیات
۱-۱- لاپاکول
۱-۱-۲- خصوصیات لاپاکول
۱-۱-۲- کینونها
۱-۱-۳- گستردگی جغرافیایی لاپاکول
۱-۱-۳-۱- لاپاکو
۱-۱-۳-۲- انار شیطان
۱-۱-۴- واکنشپذیری لاپاکول
۱-۱-۵- سنتز لاپاکول
۱-۱-۶- فعالیتهای دارویی لاپاکول و مشتقاتش
۱-۱-۶-۱- فعالیت ضدقارچ و ضدمیکروب
۱-۱-۶-۲- فعالیت ضدسرطان
۱-۱-۶-۳- فعالیت ضدانگل
۱-۱-۶-۴- فعالیت ضدالتهاب
۱-۱-۶-۵- فعالیت ضدویروس
۱-۱-۷- فرم های مختلف دارویی
۱-۱-۸- عوارض جانبی و خطرات استفاده از لاپاکول
۱-۲- پایداری نوری
۱-۲-۱- مقدمه ای بر پایداری داروها
۱-۱-۲- اساس بررسی پایداری نوری
۱-۲-۲-۱- انتقال مواد و تجهیزات، بسته بندی و برچسب آن
۱-۲-۲-۳- جنبه های درمانی و سیستم های داروسازی جدید بوسیله نورها
۱-۲-۳- راه های تخریب فراوده ی دارویی
۱-۲-۳-۱- شیمیایی
۱-۲-۳-۲- فیزیکی
۱-۲-۳-۳- بیولوژیک (خصوصاً میکروبیولوژیک)
۱-۲-۴- پایداری در برابر نور
۱-۲-۴-۱- منبع نور ومشکلات مربوط به آن
۱-۲-۵- روش های مطالعه تجزیه داروها
۱-۲-۶- راه های کنترل تجزیه دارو ها
۱-۳- کروماتوگرافی
۱-۳-۱- تاریخچه
۱-۳-۲- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
۱-۳-۲-۱- کاربردهای بالینی HPLC
۱-۳-۳- اصول کروماتوگرافی
۱-۳-۴- قدرت تفکیک
۱-۳-۳-۲- کفایت ستون
۱-۳-۳-۳- محاسبات صفحات فرضی
۱-۳-۳-۴- اثر ستون، فشار و سرعت
۱-۳-۳-۵- معادله وان دیمتر
۱-۳-۳-۶- اهمیت تعداد صفحات فرضی
۱-۳-۳-۷- فاکتور جدا کننده
۱-۳-۳-۸- فاکتور ظرفیت
۱-۳-۴- تجهیزات کروماتوگرافی مایع
۱-۳-۴-۱- مخزن حلال
۱-۳-۴-۲- فاز متحرک
۱-۳-۴-۳- موتور پمپ
۱-۳-۴-۴- ستون
۱-۳-۴-۵- مواد پرکننده ستون
۱-۳ -۴-۶- دستگاه تنظیم کننده دما
۱-۳-۴-۷- دستگاه اندازه گیری فشار
۱-۳-۴-۸- محل تزریق نمونه
۱-۳-۴-۹- پیش ستون
۱-۳-۴-۱۰- ردیاب
۱-۳-۴-۱۱- صافی
۱-۳-۴-۱۲- دستگاه کنترل کننده جریان
۱-۳-۴-۱۳- دستگاه ثبات
۱-۵- لزوم بکارگیری استاندارد داخلی در تعیین مقدار کمی
۱-۶- روابط آماری و ارزیابی یک روش تجزیه ای
۱-۶-۱- انحراف معیار
۱-۶-۳- اندازه گیر دقت به صورت ضریب تغییرات
۱-۶-۴- صحت
۱-۶-۵- آنالیز رگرسیون

فصل دوم:

سوابق
۲-۲-پژوهش های انجام گرفته در زمینه جداسازی، شناسایی و اندازهگیری لاپاکول

فصل سوم:

بخش تجربی
۳-۱- مواد شیمیایی و واکنشگرها
۳-۲- دستگاهوری
۳-۲-۱- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
۳-۲-۲- منبع تابش نور فرابنفش
۳-۲-۳- سایر دستگاه ها و وسایل به کار رفته
۳-۴- تهیه محلول های استاندارد
۳-۵- نحوه آزمایش
۳-۵-۲- شرایط مطالعه تخریب نوری
۳-۵-۳- شرایط جداسازی با کروماتوگرافی مایع

فصل چهارم:

نتایج و بحث
۴-۱- انتخاب ستون مناسب جهت جداسازی لاپاکول و محصولات تخریب نوری آن
۴-۲- انتخاب فاز متحرک مناسب و سرعت جریان بهینه
۴-۳- بررسی اولیه تخریب نوری لاپاکول
۴-۴-عوامل موثر بر تخریب نوری لاپاکول
۴-۵-منحنی کالیبراسیون
۴-۶-رفتار تخریب نوری لاپاکول در شرایط مختلف اعمالی
۴-۶-۱- تخریب نوری در حلال متانول-بافر استات
۴-۶-۲- تخریب نوری در حلال استونیتریل-بافر فسفات
۴-۶-۳- تخریب نوری در حلال اتانول-بافر فسفات
۴-۷-ارتباط میزان تخریب نوری با pH محلول
۴-۸- بررسی تخریب نوری لاپاکول در حلال استونیتریل-بافر فسفات با تغییر مقدار استونیتریل
۴-۹- نتیجه گیری
منابع

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تخریب نوری لاپاکول در حلال های مختلف با کورماتوگرافی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 71
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *