پایان نامه بیمه کلوپ حمایت و غرامت مالکان کشتی و بحران آن

امروزه بیش از نود درصد از ناوگانهای دریایی جهان عضو یکی از باشگاههای حمایت و غرامت مالکان کشتیها میباشند. این باشگاه ها بشکل غیرانتفاعی و از طریق اعضای آن اداره و مدیریت میشوند. مهمترین هدف از تشکیل این باشگاهها جبران خسارتهای احتمالی است که شرکتهای بیمه آن¬ها را پوشش نمیدهند. در ایران اولین باشگاه حمایت و غرامت مالکان کشتی در شهریور سال ۱۳۹۰ شروع به فعالیت کرد. مانند شروع هر فعالیت جدید، این باشگاهها نیز دارای مشکلات و چالشهای هستند. در این پژوهش سعی شده تا به بررسی این مشکلات و چالش ها پرداخته شود. علاوه بر ایجاد و گسترش ادبیات موضوع در این زمینه سه هدف دیگر نیز مد نظر قرار داشته است. در راستای هر هدف، سوالات و فرضیه های مطرح گردیدهاند، سپس با بررسی فرضیه ها به سوالات پاسخ داده شده است. در نهایت پیشنهاداتی جهت حل مشکلات و گذر از چالش های موجود ارائه شده است. پایان نامه بیمه کلوپ حمایت و غرامت مالکان کشتی و بحران آن در قالب فایل ورد میباشد.

پایان نامه بیمه کلوپ حمایت و غرامت مالکان کشتی و بحران آن را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مقدمه:

باشگاه های پی اند آی امروزه یکی از معمول ترین و با اهمیت ترین نوع از شرکتهای تخصصی بیمه کشتی هستند که گوناگونی پوشش های قابل عرضه آنها به علاوه ساختار عملیاتی مخصوص به خود,آنها را به صورت یکی از مهمترین ابزار ایمنی در کشتیرانی بین المللی در آورده است.این باشگاه ها هم در ارتباط با خدمه کشتی رو هم در ارتباط با عملیات کشتی به منزله نوعی بیمه شخص ثالث عمل میکند و تعهد مالکان کشتی را در گستره ای مانند آلودگی دریا قرنطینه و…تا جریمه بعضی از تخلفات کشتیرانی مورد پوشش قرار میدهند.

اهداف پروژه:

–        کمک به ایجاد و گسترش ادبیات موضوع در زمینه باشگاههای حمایت و غرامت مالکان کشتی در ایران؛

–        برسی لزوم تشکیل باشگاههای حمایت و غرامت در ایران؛

–        بررسی مشکلات و چالشهای فراروی باشگاههای حمایت و غرامت در ایران؛

–        ارائه راه حلهاوپیشنهاداتی جهت حل مشکلات و چالشها.

پیشینه تحقیق:

در مورد باشگاههاحمایت و غرامت در ایران پژوهش و مقالهثبتشدهوعلمی وجود ندارد و محققان دریایی در داخل کشور در مورد این مسئله چندان فعال نبودهاند. امادرخارجازکشور،مقالاتی در مورد جنبههامختلفباشگاههای حمایت و غرامت تدوین شده است.پل بنت  در سال ۲۰۰۰ در مقاله خود به بررسی تاثیر باشگاههای حمایت و غرامت بر آلودگی محیط زیستی ایجاد شده توسط کشتیها پرداخت. از آنجا که این باشگاههامتشکلازمالکانکشتی و ذینفعان دریانوردی میباشد و رعایت قوانین محیط زیستی معمولا برای ذینفعان هزینه بر است، احتمال نادیده گرفتن حفاظت از محیط زیست توسط باشگاههاوجودداشتهاست. بعدازبررسیها، مشخص شد که در حال حاضر مدیریت باشگاههابهجلوگیری از آلودگی توسط کشتیها توجه دارند و قوانین تصویب شده در حمایت از محیط زیست مناسب هستند. اما پتانسیل تغییر شرایط و تغییر قوانین در این باشگاههاوجوددارد.در سال ۲۰۰۱، ویلیام دورسی  و همکارانش در کتاب خود به تفسیر جزبه جزموادوقانونهای موجود در باشگاههای حمایت و غرامت پرداختندسایمون هارتر  در سال ۲۰۰۳ در مقالهای به گستره خطرات و خدمات تحت پوشش باشگاه¬های حمایت و غرامت پرداخته است و هر کدام از موارد را از نظر حقوقی تشریح کرده است. سپس مسائل و خطرات احتمالی که در این گستره قرار نمی¬گیرند را ذکر کرده و در باره لزوم اضافه شدن و یا نشدن آن خطرات نیز بحث کرده است.

قرارداد یدک کشی کشتی استاندارد در انگلستان:

قرارداد ” توکن “که شبیهیک قرارداد اجاره براییک سفر بوده و هزینه آن یکی پرداخت می شود.قرارداد یدک کشی کشتی براساس فرم استاندارد نجات لویدز.در خاتمه آنچه ذکر آن لازم است این واقعیت می باشد که مالکین کشتی عضو کلوپ،مسئولیتهای خود را در برابر اشخاص ثالث و در طول استفاده از کشتی هایی که بوسیله کلوپ بیمه شده اند تحت پوشش قرار می دهند. بدین ترتیب، حق اعضا دایر به ادعا علیه کلوپ برای باز پرداخت خسارت به استثناء موارد استثنایی زمانی حاصل می شود، که عضو مربوطه ، مدعی به را قبل خود به شخص ثالث پرداخته باشد.استثناء برای این قاعده کلی خیلی نادر است، ولی ممکن است مواردی پیش بیاید که بر اثر بالا بودن مبلغ پولی که باید پرداخته شود یا بر اثر این که کلوپ ، از طرف عضو ضمانت نامه ای داده است و اکنون منتفع از آن ضمانت نامه، مطالبه وجه الضمان کرده باشد، کلوپ مبلغ مدعیبه را مستقیما و راسا به شخص ثالث می پردازد”

بیمه
بیمه

نتیجه گیری:

یکی از هدفهای تاسیس انجمن های پی اند آی حمایت از صاحبان کشتی و بیمه کردن مسئولیت های مالکان و اجاره کنندگذن کشتی است از نظر تاریخی انجمن های بیمهی  متقابل یا کلوپ ها از ابتدای سده ی نوزدهم به همین منظور تاسیس شدند و در شروع فعالیت مسئولیت تصادم را به طور کامل پوشش می دادند. با معرفی بیمهی بدنه ی کشتی در سال ۱۸۵۴ سه چهارم مسئولیت تصادم با این بیمه نامه پوشش داده شد بنابراین چنانچه مالکان کشتی بیمهی بدنه داشته باشند ولی پوشش پی اند آی تهیه نکنند در صورت وقوع تصادم متعهد جبران باقیماندهی خسارت می شوند. از نظر بیمه گران پوشش کامل مسئولیت موجب می شود که بیمه گذار کشتی در صورت تصادم دچار زیان مالی نشود و مالا ممکن است اقدامات احتیاطی لازم برای پیش گیری از چنین حادثه ای را اعمال نکند به غیر از تصادم ریسک های دیگری نیز در شمول پوشش انجمن های پی اند آی قرار می گیرند.

فهرست مطالب پایان نامه بیمه کلوپ حمایت و غرامت مالکان کشتی و بحران آن:

فصل اول:
چکیده
فصل دوم:
مقدمه
فصل سوم
اهداف پروژه
فصل چهارم:
پیشینه تحقیق
فصل پنجم:
مطالعه موردی
قرارداد یدک کشی کشتی استاندارد در انگلستان
بودجه انجمن از دو طریق تامین می شود
گواهی عضویت
مدت عضویت
صندوق مشترک
تحول بیمهی انجمن های حمایت و جبران خسارت دریایی
انجمن ها و بیمهی اتکایی
فصل ششم:
تحلیل داده ها
کلوب های حمایت از مالکان
باشگاه های غرامت
باشگاههای متقابل بدنه
ساختار باشگاه های پی اند آی
تاسیس باشگاه
چگونگی پیوستن به باشگاه
خاتمه قرارداد
شرایط ورود به باشگاه پی. اند. آی
روش کارکلوپ های پی. اند. آی
ریسکهای مورد پوشش در باشگاه ها
موارد پوشش
ریسکهای استثنا شده در باشگاهها
پوشش های بیمه ای
مسئولیت در قبال ملوانان
مسئولیت در قبال مسافران
مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
مسافر پنهانی
هزینه های تغییر مسیر
نجات زندگی
افراد در معرض خطر
قرنطینه
مسئولیت ناشی از تصادم
آسیبهای وارده به کشتی به علت عدم تماس
پاکسازی و برداشتن ضایعات کشتی
آسیبهای وارده به اموال
آلودگی
قرارداد Tovalop 50
گروه بین المللی کلوپ هایP&I 52
عملیات بیمه گری
بیمهکلوپ و بار نامه
شرایط مندرج در بارنامه – تغییر سفر
جلوگیری از خسارت
وقوع حادثه برای کارکنان
هزینه های پزشکی
مسافر پنهانی
سواحل شرقی و غربی آفریقا، بنادری در غنا ، نیجریه و تانزانیا
آلودگی
تصادم
آسیبهای وارده به کشتی بعلت عدم تماس
خسارات وارده به اموال
برداشتن ضایعات و کشتی های شکسته
یدک کشیدن
فصل هفتم :
بحث
بیمه دریایی درقانون ایران
حکم بیمه متقابل
عقد ضمان
عقد صلح
عقد شرکت
.بررسی لزوم ایجاد باشگاه حمایت و غرامت در ایران
یافتن راه¬حل¬هایی جهت رفع مشکلات موجود
پوشش مسئولیت مالکان شناورها
امتیازات ورود به کلوپ
دامنه پوشش های کلوپ
خدمات
مروری بر باشگاه‌هایP&I Protection and Indemnity Club 69
P&I اسلامی
خطرات دریایی تحت پوشش بیمهP&I معلم
انواع بیمه‌های کشتی‌ها/ شخص ثالث (P&I) و بدنه و موتور
اجرای بیمه شخص ثالث کشتی (P&I) توسط اتحادیه مالکان کشتی
تعهدات بیمه شخص ثالث P&I کشتی‌ها
دزدی دریایی
دزدی دریائی و قانون
دزدی دریائی و حقوق بین المللی عمومی
دزدی دریائی و بیمه دریائی
خطرات
استثنائات خطر جنگ
شرط استثناء اعتصابات
دزدی دریائی و سرقت همراه با خشونت-محدودیت در مبالغ قابل بازیافت
فصل هشتم:
نتیجه گیری
فصل نهم:
پیشنهادات
منابع

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بیمه کلوپ حمایت و غرامت مالکان کشتی و بحران آن:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 96
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *