پایان نامه بررسی نقش رابطه سبک مدیریت با افزایش انگیزه

با توجه به تعریف مدیریت و سازمان و رابطه آن با سایر علوم شناخت جوامع بشری که روز به روز پیچیده تر شده و اداره انسان ها نیز مستلزم استفاده از تکنیک ها و هنرهای رزمی پیچیده تر بوده است از این رو رشد و گسترش علم و هنر مدیریت را می توان هم معلول رشد و توسعه اجتماعی بشری و هم یکی از علل آن دانست مدیران نقش های مختلفی را ایفا می کنند از آن جمله تشریفات و رهبری رابطه با همردیفان، تشنج زدایی و مذاکره که نویسندگان کلاسیک مدیریت معتقدند که مدیران باید اصول مسلم مدیریت صحیح را به طور ماشینی به کار گیرند.مثلاً تیلور عقیده داشت برای انجام هر کاری بهترین راه وجود دارد و درباره مدیریت کارگاه صنعتی در سال ۱۹۰۳ منتشر گردید و بشر حاوی فنون و روش های مخصوص است که برای ازدیاد و تولید مؤسسات صنعتی به کار می رود که در این راستا عاملی که بیشترین نقش را دارد انگیزه کارکنان می باشد و با توجه به تعریف انگیزه که حالتی درونی است رفتار را به سمت یک مقصد سوق می دهد فعال می کند یا به حرکت در  می آورد پس انگیزش است که آن را هدایت می کند و یا در جهت خاص پیش می برد و شامل سه عنصر تعامل و متقابلاً مرتبط به یکدیگر یعنی نیازها، سائقه ها و مقاصد است.پایان نامه بررسی نقش رابطه سبک مدیریت با افزایش انگیزه در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

وقتی که سخن از مدیریت به میان می آید و فردی به نام مدیر تصور می شود. فردی که در مکانی به نام سازمان در تحقیق هدفی برای به نتیجه رسیدن کار گروهی از انسان ها برنامه تنظیم می کند. برای اجرای تدارک مقرراتی و روش اجرایی می بیند. پس هر کس را به فراخور کیفیت و کارایی با امور اجرایی قسمتی از برنامه می کند در حصول این منظور به نظریه سنجش نیرو می پردازد تا بهترین ها را به استخدام سازمان درآورد.متعاقباً کوشش می کند تا با ایجاد روحیه در کارکنان محیط مطلوب در سازمان به وجود آورد و نظارت کند تا کیفیتی از عملکردها باید حاصل شود عاید گردد.ضرورت مدیریت در سازمان ها موجباتی فراهم می کند که مدیر با اتخاذ در روش های خاص و منطبق بر محیط انسانی، ضمن اجرای مقررات سازمان رهبری گروه را نیز عهده دار شود تا با دانش های اجرایی و برنامه ریزی ها، انسجام در سازمان ها شکل واقعی پیدا کند.توجه به آنچه ذکر شد معلوم می دارد که مدیریت صرفاً در مفهوم اداره کردن یک سازمان خلاصه نمی شود بلکه مفهوم هدایت کردن را بکارگیری آگاهای های شکل یافته که توسل به آن بازدهی سازمان را افزایش می دهد کاربرد آگاهی های مدیریت با          به کارگیری امکانات مادی و غیرمادی سازمان امکان می پذیرد که در این راستا مدیریت سعی در پیش بینی مسائل می نماید که سد راه حرکت را موجب می شود پیش بینی با برنامه های خاص می شود و سپس با ایجاد یک نوع هماهنگی در خور وظیفه + تخصیص نیرو در امور مختلف و امکانات برای انجام کارهای مختلف را جای می دهد تکمیل     می گردد.

مدیریت در مفهوم هدایت کردن تخصص را دامن می زند که از فلسفه روشن و فن خاصی برخوردار است و اعمال آن مستلزم آگاهی های قلبی مدیر است. مدیریت در سازمان های آموزشی که به امر تربیت اشتغال دارند از تلفیق علم و عمل هنر برای بکارگیری مسئولیتی که در آن ایجاد شناخت به منظور متعالی شدن انسان محشور شدن با زندگی جمعی و جذب در تولید مستمر است.بنابراین جامعه امروزه به مدیرانی خداپرست، صالح، مدیر، کاردان و حق جو، نیاز مبرم دارد تا ضمن حقوق سازمان مربوط، مدافع حقوق مقرر کارکنان تحت مدیریت خود نیز باشد و اما انگیزه یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین وظائف مدیریت است و به این دلیل ساده است که مردم اصولاً به رفتاری که احساس می کنند پاداشی در پی دارد جذب و برانگیخته می شوند. بنابراین برانگیخته شدن نباید کار چندان سختی باشد فقط باید مشخص کنید که شخص چه می خواهد تا بتواند از آن به عنوان پاداش (انگیزه) استفاده کنید.با این حال علیرغم پیچیدگی انگیزش، تردیدی نیست که انگیزش اساس مدیریت است مدیران او را به دست افراد دیگر انجام می دهند و در صورتی که نتوانند به نحوی آنان را تشویق به کار کنند در مدیریت موفق نخواهند شد بنابراین بهتر است که پیچیدگی انگیزش را به عنوان یک واقعیت قبول کنیم.

ویدیو فایل ورد پایان نامه مدیریت:

 

بیان کلی مسأله:

یکی از مسائلی که حائز اهمیت در کشور است، کشور ثروتمندی است چه از نظر منابع طبیعی، چه از نظر افراد جوان، نسل جوان و هم چنین دارای نابغه هایی که می توانند جامعه و کشور خود را به اوج قدرت برساند ولی متأسفانه عکس این قضیه را شاهد هستیم و همان طور که برآورد کرده اند از ۸ ساعت کار که توسط یک کارمند یاکارگر انجام    می شود یک ساعت را به عنوان بازده مفید دانسته اند در مقابل کشوری همانند ژاپن با وجود اینکه کشوری هستند که از نظر منابع طبیعی حداقل امکانات را دارند ولی با تکیه بر مابع انسانی توانسته اند در جهان صنعتی بزرگترین کشور صنعتی به شمار روند و رمز موفقیت ژاپن در سده ۲۰۰۰ تنها کشوری بوده که می تواند به پیشرفت کشورهای دیگر کمک کند و این هم از یک طریق ممکن است با در اختیار گذاشتن شیوه مدیریت خود تغییرات چشم گیری را به وجود آورند.مدیر ژاپنی با تمام فاکتورهایی که باعث افزایش انگیزه کارکنان می شود توجه دارد و باعث تقویت آن عوامل می شود و تعالی کارکنان خود را در قبال کارشان مسئول  می نماید که با تمام جدیت کار خود انجام بدهند.داشتن یک مدیریت صحیح باعث افزایش انگیزه کارکنان و کارایی بهتر و بیشتر می شود و با در نظر گرفتن کارکنان به عنوان یک انسان که عاری از مشکلات نیست و توجه داشتن به روابط انسانی می تواند محیط سازمان را بهتر نماید و کارکنان با میل و رغبت بیشتر کار کنند.

 عنوان کار پایان نامه:

بررسی نقشه رابطه سبک مدیریت بر افزایش انگیزه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز

اهمیت و ضرورت پژوهش:

نیاز مدیریت از لوازم ضروری زندگی و وسیله ای برای سعادت یک کشور می باشد این ضرورت آنگاه آشکار می شود که انسان را در ابعاد مختلف فکری و جسمی اجتماعی وروانی شناخته شود چه بسیارند ملت هایی که از نظر امکانات مادی و زمینه های فکری و مایه غنی فرهنگی هیچ کمبودی نداشته ولی بدلیل نداشتن مدیری مدبر در رهبری آگاه که بتواند با برنامه ریزی صحیح و سازماندهی محکم از نیروهای موجود در جهت اهداف استفاده کند در سراشیبی سقوط و شکست قرار گرفته اند و در مقابل ملت هایی که رهبری و مدیریت آن نکته را بر عهده گرفته بود و با سازماندهی و بسیج نیرو و از کمترین امکانات بزرگ ترین افتخارات را به دست آورده اند مدیریت در مفهوم ایجاد تعادل بین منابع و فعالیت های مختلف سازمان د حال و آینده نیز متجلی می شود در این مفهوم انسان ها و امکانات مادی سازمان از نظر کمی و کیفی در ارتباط با مسئولیت های مورد تحلیل قرار می گیرند تا یک مسئولیت خاص با عوامل اجرایی درخور شود.مسأله مورد بررسی در این مطالعات عبارت است از تأثیر سبک مدیریت بر افزایش انگیزه کارکنان سازمان آموزش و پرورش به عبارت دیگر مسأله مورد توجه در این تحقیق این است که آیا بین سبک انسان مداری از قبیل (توجه کردن به کارکنان، رضایت شغلی، بالا بردن حقوق، اعتماد کردن و در امر تصمیم گیری دخالت کردن) با افزایش انگیزه کارکنان رابطه ای وجود دارد؟و یا بین سبک سازمان مداری از قبیل (روابط رسمی رعایت سلسله مراتب تصمیم گیری توسط مدیران گرفته می شود) با افزایش انگیزه کارکنان رابطه ای وجود دارد؟در این تحقیق بر روی سبک مدیریت و از طریق مطالعات کتابخانه ای به طور اعم و در مورد تأثیر سبک ها بر روی افزایش انگیزه کارکنان سازمان آموزش و پرورش از طریق تحقیق میدانی به طور اخص مورد بررسی های لازم به عمل آید تا بتوان برای سؤال فوق پاسخ صحیح بدست آورد و با اتخاذ تدابیر و کاربرد روش های مناسب برای افزایش انگیزه کارکنان و کارایی و بازدهی بیشتر کار را تا حد معمول و قابل قبول تکثیر داد و برای حل مسئله نداشتن انگیزه نبود کارایی نخست باید علل و عوامل گوناگون این پدیده شناسایی و سپس با برطرف نمودن آنها سازمان را افزایش داد و از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی جلوگیری نمود.

مدیریت
مدیریت

خلاصه و نتیجه گیری:

مقدمه ای بیان شد در رابطه با موضوع تحقیق تا حدودی برای خواننده مشخص شد و همچنین در مورد زمینه تحقیق مسئله آن توضیح داده شد و سپس تعاریف واژه ها که علم مدیریت، سبک سازمان، ساخت دهی یا سازمان مداری و رابطه مداری نشان دادیم و درواقع این واقعیت نشان دهنده این اهمیت که ابتدا علم مدیریت عنوان رشد و بعد روش آن شیوه های متعدد آن به تجزیه و تحلیل می پردازیم مانند یک موضوع کمی به نظر می آید رابطه علت و معلول و شیوه های آن را بررسی می کنیم. و بعد انگیزه تحقیق به عنوان یک تحریک کننده و راهی برای رسیدن و بعد اهداف را توضیح داد و فرضیه که در فرضیه موجود است.

۱-تأثیر سبک انسان مداری بر افزایش انگیزه کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.

۲- تأثیر سبک سازمان مداری بر افزایش انگیزه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.

به پیشینه تحققی و نظرات دانشمندان این رشته و سایر مطالعات می پردازیم ابتدا با تعریفی که از مدیریت و سازمان داشتیم قلم این رشته علمی را تعیین کرده و رابطه آن را با سایر علوم شناختیم و این که جوامع بشری روز پیچیده تر شده و اداره انسان ها نیز مستلزم استفاده از تکنیک ها و هنرهای پیچیده تر بوده است از این رو رشد و گسترش علم و هن مدیریت را می توان هم معلول رشد و توسعه اجتماعات بشری و هم یکی از علل آن دانست.مدیران نقش های مختلفی ایفا می کنند از آن جمله تشریفاتی، رهبری، رابطه با هم ردیفان – تشنج زدایی و تخصیص و مذاکره کننده و نویسندگان کلاسیک مدیریت معتقدند که مدیران باید اصول مسلم مدیریت صحیح را بطور ماشینی به کار گیرند مثلا تیلور عقیده داشت برای انجام هر کاری بهترین راه وجود دارد و رساله تیلور درباره مدیریت کارگاه های صنعتی در سال ۱۹۰۳ منتشر گردید و بیشتر حاوی فنون و روش های مخصوص است که برای ازدیاد و تولید موسسات صنعتی به کار می رود.هدف اصلی تیلور بالا بردن سطح و ازدیاد کارایی بوده . فایول اصولی مانند وحدت فرماندهی و سلسله مراتب پیشنهاد کرد. این نویسندگان بیشتر توجه خود را به روی اشیاء یا جنبه های تولید سازمان ها متمرکز کردند افکار منظم مدیریت تیلور و اندیشه های فایول به منظور انجام وظایف مدیریت مورد بحث قرار گرفت و ازدیاد کارایی یک سازمان از طریق توجه به عامل انسانی ارائه شد.توجه نویسندگان مکتب رفتاری مانند اوهایو و دانشگاه میشیگان در رابطه با سبک مدیریت مورد بررسی قرار گرفت.ترکیب تئوری های رهبری شبکه مدیریت به پنج نوع رهبری بر اساس توجه تولید (وظیفه) و توجه به افراد (رابطه) توصیف کرد.

۱- شیمی                                 ۲- باشگاهی                            ۳- خاصیت

۴- وظیفه مدار                         ۵- میانه روی.

انگیزش  درواقع تمام وظایف مدیریت را دربر می گیرد و از تهیه طرحی مفید و استخدام افراد مناسب برای مشاغل مناسب گرفته تا حصول اطمینان از انطباق سازمانی از نوع فعالیت همه وظایف مدیریت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انگیزش کامندان کمک میکند.روشی که جهت اجرای تحقیق در نظر گرفته شده است استفاده از پرسشنامه است جامعه و نمونه آماری ۵۰ نفر از معلمان آموزش و پرورش را در نظر گرفته شده که به طور تصادفی انتخاب شده شیوه جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و همچنین استفاده از پرسشنامه و مطالعات انواع منابع و تحقیقات انجام شده.روش تجزیه و تحلیل به صورت آماری توصیفی و همچنین محاسبه توزیع فراوانی و درصد فراوانی و رسم نمودار به صورت ستونی بوده است.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی نقش رابطه سبک مدیریت با افزایش انگیزه:

فصل اول :

 • (پروژه بررسی نقش رابطه سبک مدیریت با افزایش انگیزه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز
 • چکیده…………………………………………………………………………………………………….. ۱
 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۳
 • بیان کلی مسأله………………………………………………………………………………………… ۵
 • اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………. ۶
 • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۸
 • فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………. ۸
 • تعریف و اصطلاحات و مفاهیم…………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم:

 • پیشینۀ مدیریت در ایران…………………………………………………………………………………… ۱۳
 • خلاصه ای از گذشته مدیریت…………………………………………………………………………….. ۱۴
 • تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………. ۱۷
 • مدیریت هنر یا علم…………………………………………………………………………………………. ۱۹
 • کاربردهای مدیریت (وظایف مدیران)……………………………………………………………………… ۲۱
 • نظارت………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
 • نوآوری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
 • اصول مدیریت (سلسله مراتب، اصل وحدت فرماندهی، اصلی حیطه نظارت، اصل اختیار و مسئولیت، اصل تعادل اصل انعطاف پذیری و مداومت، اصل کارآیی)………………………………………………………………….. ۲۵
 • عوامل بهسازی مدیریت (ایجاد گروه مدیریار، نحوه فرماندهی، تربیت کارکنان، دستور اجراء، اصلاح و انتقاد، تعیین وظایف، تحلیل مسائل، انتقاد سازنده)…………………………………………………………………………….. ۳۱
 • نظریه های سازمانی………………………………………………………………………………………. ۴۳
 • مکتب و نظریه های کلاسیک……………………………………………………………………………… ۴۹
 • نظریه های مکتب کلاسیک مدیریت……………………………………………………………………… ۵۰
 • مدیریت کلاسیک – نظریه های اقتصادی……………………………………………………………….. ۵۲
 • مدیریت علمی (تیلور)…………………………………………………………………………………….. ۵۳
 • مدیریت اداری (تخصص گرایی فایول)……………………………………………………………………. ۶۴
 • استفاده از غنای شغلی در انگیزش…………………………………………………………………….. ۶۶
 • غنای شغلی چیست؟…………………………………………………………………………………….. ۶۶
 • چرا غنای شغلی مؤثر است؟…………………………………………………………………………….. ۶۶
 • آیا غنای شغلی موثر است؟……………………………………………………………………………… ۶۷
 • غنای شغلی را چه موقع به کار گیریم؟………………………………………………………………… ۶۸
 • ۱۰توصیه برای انگیزش کارمندان………………………………………………………………………….. ۶۹
 • معنای انگیزش……………………………………………………………………………………………… ۷۰
 • سلسله مراتب نیازها………………………………………………………………………………………. ۷۲

فصل سوم :

 • روش شناسی تحقیق
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷۶
 • جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………… ۷۸
 • متغیرها…………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
 • شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۷۸
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها – روش آماری………………………………………………………. ……۷۹
 • کدگذاری……………………………………………………………………………………………………. ۸۰

فصل چهارم :

 • تحلیل یافته های پژوهش
 • جداول و نمودارها همراه با تجزیه و تحلیل…………………………………………………………. ۸۲

فصل پنجم :

 • خلاصه تحقیق و نتیجه گیری …………………………………………………………………………۱۰۵
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….۱۰۹
 • محدودیت ها …………………………………………………………………………………………..۱۱۰
 • منابع ……………………………………………………………………………………………………۱۱۱
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی نقش رابطه سبک مدیریت با افزایش انگیزه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 121
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *