پایان نامه بررسی مکان یابی دفن پسماند شهری در بوستانو(زمین شناسی)

منطقه بستانو در۲۵ کیلومتری غرب بندرعباس قرارگرفته است.مختصات مرکز روستا۲۷درجه و۲۳دقیقه و۹۹ثانیه عرض شمالی و ۵۲درجه و ۴۶دقیقه و۴۴ثانیه طول شرقی قرار گرفته است.درپژوهش جاری این مجموعه بر اساس کاوش های صحرایی و بررسی های دورسنجی با بهره گیری از علم GISبا نرم افزار ARCمورد مطالعه قرار گرفته اند. شناسایی منطقه ای مناسب به لحاظ شرایط زمین شناسی زیست محیطی جهت دفن پسماند های عادی در منطقه بستانو هدف اصلی پژوهش است .در این پژوهش سعی می شود که مجموعه عوامل زمین شناسی وغیرزمین شناسی تآثیر گذار جهت سایت دفن پسماند شهری مد نظر قرار گرفته ودر محل مورد مطالعه این اهداف دنبال میشود:شرایط زمین شناسی منطقه مطالعاتی به لحاظ لیتولوژی وساختاری وآبهای سطحی و زیر زمینی,شرایط غیر زمین شناسی منطقه چه تاثیری بر روی سایت خواهد داشت,,جمع بندی شرایط زمین شناسی وغیر زمین شناسی منطقه چگونه می تواند محل دفن پسماند پایان نامه بررسی مکان یابی دفن پسماند شهری در بوستانو(زمین شناسی) را تعیین نماید.پایان نامه بررسی مکان یابی دفن پسماند شهری در بوستانو(زمین شناسی) در قالب فایل ورد میباشد.

بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی
بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی

مقدمه:

منطقه مورد مطالعه در شرق استان بوشهر در محدوده شهرستان کنگان و در حاشیه ی خلیج فارس به لحاظ تقسیم بندی مناطق رویشی ایران بخشی از منطقه  رویشی خلیج عمانی با جنگل های خشک نیمه استوایی است که صحار سندی نامیده میشود. در این فصل سعی شده است کلیاتی راجع به منطقه مورد مطا لعه ارائه شده تا پس از شناخت این کلیات به مسائل اصلی این پژوهش پرداخته شود.

 راه های دسترسی به منطقه بستانو:

این روستا از شمال جبل شاهینکوه –از جنوب خلیج فارس از مغرب بندر دستور سمت مشرق آخند محدود میگردد.منطقه مذکور در ۲۵ کیلومتری غرب بندر عباس و همچنین شرق استان بوشهر در محدوده شهرستان کنگان میباشد .

جغرافیای طبیعی:

روستای بستانور در ۲۵ کیلومتری غرب بندر عباس قرار گرفته است .مختصات مرکز روستا ۲۷ درجه و۲۳ دقیقه و ۹۹ ثانیه عرضی شمالی و۵۲ درجه ۴۶ دقیقه و۴۴ثانیه طول شرقی میباشد.بعد از اسکله شهید باهنر و قبل از بندر کشتی سازی  قرار دارد این روستا در شاهراه اصلی قرار گرفته است .متوسط بارندگی سالیانه در این محدوده کمتر از ۲۰۰ میلیمتر است.این منطقه با تابستانهی طولانی وبسیار گرم وخشک و پوشش گیاهی تنک با تنوع کم به شمار می آید.

جغرافیای انسانی:

جمعیت بستانو بر اساس سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵مرکز آمار ایران ۹۶۹ نفرکه ۵۱۲ نفر آن مردو۴۵۷ نفر آن زن میباشد .اهالی روستا از طریق صید ماهی گیری و کشاورزی ودامداری امرار معاش میکنند درحال حاضر بعلت توسعه شرکت های نفتی و اشغال زمینهای کشاورزی توسط این شرکت ها کشاورزی تا حدی تضعیف شده است .مهمترین محصول زراعی این روستا گوجه فرنگی است  باغداری محدود روستا نیز شامل محصول خرما میباشد.

موقعیت منطقه در زمین شناسی ایران:

منطقه مورد مطالعه در بخش ساده ساختاری زاگرس چین خورده قرار دارد و توسط گسلهای اصلی میناب در شرق کازرون در غرب و زاگرس در شمال محدود میشود

زمین شناسی
زمین شناسی

 ژئومور فولوژِی منطقه:

این منطقه دارای چین خوردگی هایی است که بیشتر به صورت تاقدیس ها و ناودیس های درازی دیده می شود که دربخشهای زمین سافت اصلی به علت وجود سنگهای نیمه مقاوم و سست بی نظمی هایی در آنها دیده میشود و به صورت نامتقارن درآمده ولی در بخشهای پایینی از نظم بیشتری برخوردارند.اراضی پارس جنو بی در منطقه عسلویه به لحاظ ریخت شناسی بصورت دشت آبرفتی بین ارتفاعات در شمال و خلیج فارس در جنوب محصور گردیده و از نظر شکل ظاهری تراز قرارگیری وتنوع رسوبات به چندین پهنه به شرح ذیل تقسیم شده است.

مروری بر مطالعات پیشین:

در خصوص بررسی شرایط زیست محیطی مناطق مناسب جهت دفن پسماندها،داخل و خارج کشور مطالعاتی صورت گرفته اما در منطقه مورد نظر این پژوهش برای اولین بار انجام خواهد شد برخی از پروژهای مطالعاتی مشابه موضوع جاری به شرح زیر خواهد بود:عنوان مقاله بهبررسی ویژگیهای محل دفن پسماندهای شهری با تاکید بر خصوصیات خاک شناسی (مطالعه مورد شهرستان بناب )بررسی وضعیت مکان یابی پسماندهای شهری شهرهای بزرگ استان فارس واهداف مطالعههدایت پسماندها به مناطقی با کمترین مخاطرات زیست محیطیجلوگیری از آلودگی های آب و خاک وگاز و بطور کلی اکو سیستمشناسایی منطقه مناسب  به لحاظ شرایط زمین شناسی و غیر زمین شناسی که شامل سوالات زیر می باشد.

فرسایش خاک در مناطق مورد نظر:

از مهمترین عوامل فرسایش خاک ، اقلیم مرطوب و بارندگی زیاد می باشد که باعث تخریب قسمت فوقانی خاک شده و در نهایت باعث حمل خاک تخریب شده به مناطق پایین دست می گردد. این عامل به علت حاکم بودن اقلیم گرم و خشک و بارندگی سالیانه کمتر از ۲۵۰ میلی متر در منطقه به صوت نسبی  منتفی می گردد از دیگر عوامل تخریب خاک بوته کنی برای مصارف سوخت و چرای بی رویه حیوانات می باشد که این دو عامل نیز به دلایل مختلف از جمله حاکم بودن آب و هوای گرم و خشک و عدم تعلیف احشام در زمینهای بالادست به علت نبود و کمبود گیاهان علوفه ای، اثرگذار نمی باشند.از عوامل دیگر  فرسایش شیب زمین می باشد در این منطقه شیب متوسط زمین از ۱/ درصد ( در سواحل) تا ۸ درصد (در دامنه ها) می باشد ولیکن در محل مورد نظر با توجه به اینکه نسبتا مسطح می باشد شیب نمی تواند عامل فرسایش گردد.

داده های رستری:

در مدل رستری ، کوچکترین جزء تشکیل دهنده آن پیکسل می باشد. یک تصویر ماهواره ای یا یک نقشه اسکن شده ، نمونه ای از ارائه طلاعات در قالب مدل رستری می باشند.استفاده از هریک از مدل داده برداری یا رستری ، برای ذخیره سازی و کاربرد اطلاعات جغرافیایی ، دارای مزایا و معایبی می باشد . امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی پیشرفته ، با فراهم نمودن امکان ذخیره سازی ، نمایش و پردازش هر دو نوع مدل داده فوق را فراهم می نمایند.نقشه نقطه ای که در ان یک نقطه بوسیله مختصات سطر و ستون و انداره پیکسل ها در این مدل داده ای قابل دستیابی است ( شکل ۱-۸ ) . به هر پیکسل یک برچسب اختصاص داده می شود. یک خط نیز مجموعه ای از پیکسل های بهم پیوسته است که دارای یک برچسب واحد هستند . نقشه سطح نیز سطحی به هم پیوسته از پیکسل هاست که مساحت آن برابر با تعداد پیکسل ها ضربدر مساحت یک پیکسل است.

جمع آوری و آماده سازی داده ها:

یکی از اولین مقدمات برای شروع پروژه ، جمع آوری داده ها متناسب با نیاز پروژه می باشد. داده ها معمولاً از سازمان ها و نهادهای مختلفی جمع آوری می شود که طبیعتا در فرمت ها و مقیاس های متفاوتی می باشد. یکی از نکات مهم در جمع آوری داده ها تطبیق اطلاعات و مقیاس آنها متناسب با پروژه می باشد.داده های جمع آوری شده معمولا دارای تفاوت هایی در فرمت ، مقیاس ، سیستم تصویر و غیره می باشند که پردازش آنها نیاز به نرم افزارهای مختلف و متناسب با نوع داده ها برای یکسان سازی فرمت داده ها داشته تا پس از بررسی و آنالیز داده ها ، نتایج مطمئن و قابل قبولی حاصل گردد.

نقشه های نهایی:

نقشه نهایی معمولا با توجه به نیاز پروژه و کاربر تهیه و استخراج می شود و معمولا به چند صورت مختلف می باشد . اگر هدف از مکانیابی فقط تعیین مکان های مناسب با درجه بالا باشد ، این نقشه ها در قالب نقشه های تک منظوره و فقط با قابلیت نمایش مناطق مناسب تهیه می شوند. در این نوع نقشه ها هیچ نوع رتبه بندی (پهنه های گوناگون ) بین پارامترها صورت نمی گیرد . صورت دیگر نقشه های نهایی ، علاوه بر تعیین مکان های مناسب ، مکان ها با مناسبت کم تا نامناسب که بستگی به نیاز پروژه بوده تهیه می شود و در اختیار کاربر قرار می گیرد. این نوع نقشه ها معمولا پهنه ها را به تفکیک (رنگ ، نماد و غیره  ) نشان می دهند.

جمع آوری و آماده سازی داده ها:

داده ها انواع گوناگونی دارند نظیر داده ها دمایی ، بارش ، ارتفاعی و …… که برای جمع آوری هر گروه داده ، روش های مختلفی وجود دارد . فرضا برای داده های دمایی از ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی و داده های بارش از ایستگاه های باران سنجی و برای داده های ارتفاعی از روش های نقشه برداری زمینی ، فتوگرامی (عکس های هوایی ) و نقشه های کارتوگرافی دیجیتایز شده استفاده میشود.داده های جمع آوری شده غالبا برای اهداف خاصی تهیه می شوند ، لذا برای به کارگیری نیاز به پردازش دارند. پردازش داده ها به دلیل تفاوت در مقیاس ، سیستم تصویر ، فرمت و غیره می باشد که غالبا بر اساس اهداف پروژه و با استفاده از نرم افزارهای مخصوص داده ها پردازش شده و آماده استفاده می گردند.برای داده برداری (نمونه گیری ) روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش ها میانیابی بوده و از آن به منظور تخمین ارزش نقاط مجهول در سطوح پیوسته (دما ، بارش ، سطوح ارتفاعی ، و …. ) بر اساس نقاط معلوم (نقاط اندازه گیری شده ) استفاده می شود . روش های میانیابی خود بر دو گونه اند : ۱-قطعی ۲- زمین آمار.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مکان یابی دفن پسماند شهری در بوستانو(زمین شناسی):

فصل اول:

 • مقدمه
 • راه های دسترسی به منطقه
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیای انسانی
 • موقعیت منطقه زمین شناسی ایران
 • ژئومور فولوژی منطقه
 • مروری بر اطلاعات پیشین
 • اهداف مطالعه
 • روش مطالعه جاری

فصل دوم:

 • زمین شناسی منطقه
 •  مقدمه
 •  جنبه شناسی منطقه مطالعاتی
 •  زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
 •  هیدرولوژی و هیدروژئولوژی
 • فرسایش خاک در منطقه مورد نظر
 •  نتایج فصل دوم

فصل سوم:

 • بررسی مسایل زیست محیطی در مکان یابی دفن پسماندها
 • مقدمه
 • تعریف مواد زائد جامد
 •  فهرست بندی مواد زائد و زباله های شهری
 • طبقه بندی و مقایسه مواد زائد شهری در ایران و مناطق مختلف جهان

فصل چهارم:

 • استفاده از نرم افزار ARC GIS
 • مقدمه
 • تاریخچه تحول GIS,RC
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • اجزای اصلی سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • تکنولوژی های مرتبط با GIS
 • ایجاد و پیاده سازی GIS
 •  مروری بر کاربردهای RS,GIS در علوم مختلف

فصل پنجم:

 • مقدمه
 • روش کار
 • هیدرولوژی /هیدروژئولوژیکی
 • منابع آب زیر زمینی
 • نفوذ پذیری
 • زمین شناسی
 • جنس سنگ بستر و گسل ها
 • اقلیم و مناطق شهر و روستا
 • عوامل زیست محیطی
 • پوشش گیاهی وکاربری زمین
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی مکان یابی دفن پسماند شهری در بوستانو(زمین شناسی):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 98
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *