پایان نامه بررسی مورفوتکتونیکی و تحلیل ساختاری دریاچه مهارلو واقع در خاور شیراز

حوزه آبریز دریاچه مهارلو یکی از زیر مجموعه‌های حوزه آبریز دریاچه‌های طشک- بختگان و مهارلو می‌باشد که این حوزه بین  تا  طول خاوری و  تا  عرض شمالی در راستای شمال باختر- جنوب خاور شکل گرفته است. این دریاچه در حد فاصل عرض شمالی  تا   و طول خاوری  تا  واقع است. دریاچه مهارلو توسط کوه‌های کفترک و کلاه قاضی در شمال، کوه گشنگان در شمال خاور، کوه‌های تنبها و پیرغیبی (احمدی) در خاور، کوه مهارلو (گره) و له بادامی در جنوب و جنوب خاور احاطه شده است. این دریاچه با حداکثر وسعت ۲۸۰ کیلومتر مربع در ۱۸ کیلومتری جنوب خاور شهرستان شیراز واقع شده است. بیشترین طول دریاچه حدود ۳۵ کیلومتر، بیشترین عرض آن حدود ۱۵ کیلومتر و میانگین عرض دریاچه حدود ۷ کیلومتر است.پایان نامه بررسی مورفوتکتونیکی و تحلیل ساختاری دریاچه مهارلو واقع در خاور شیراز در قالب فایل ورد میباشد.

بررسی مورفوتکتونیکی منشاء و سن دریاچه مهارلو:

حوزه مورفوتکتونیکی مهارلو در یک فرونشست ناودیس مانند نسبتاً بلند (۱۴۶۰ متر از سطح دریا) با روند شمال باختری- جنوب خاوری بین دو رشته کوه که از همین روند پیروی می‌کند قرار دارد. در نقشه لرزه زمین ساخت ایران (بربریان ۱۳۶۲) در حاشیه شمال خاور دریاچه گسل چپگرد سروستان می‌گذرد که روند شمال باختر- جنوب خاور داشته و با توجه به این که این گسل در دوره کواترنر فعال بوده به نظر وی در شکل‌گیری دریاچه بی‌تأثیر نبوده است. از دیدگاه مورفوتکتونیکی این فرونشست به گونه‌ای بین دو رشته کوه با روند شمال باختر- جنوب خاور قرار گرفته که می‌توان تشکیل آن‌را به حرکات گسل سروستان و شاخه‌های فرعی آن نسبت داد (شهرابی ۱۳۷۳)مورفوتکتونیکی. حرکات این گسل به ویژه از زمان پلئیستوسن پسین به بعد موجب تشکیل این فرونشست ناودیس گونه شده است. به باور کرینسلی (۱۹۷۰مورفوتکتونیکی) به دلیل نبود سواحل کهن یا پادگانه‌های بلند امکان وجود دریاچه‌ای در زمان پیش از پلئیستوسن کم است. بیشترین توسعه دریاچه‌ها مربوط به دوره‌های خیلی سرد و نیمه خشک ورم ۳ می‌باشد. (گزارش سازمان زمین‌شناسی مورفوتکتونیکی، راضیه لک ۱۳۸۶)

حوزه آبریز دریاچه مهارلو:

حوزه آبریز دریاچه مهارلو شامل محدوده‌های مطالعاتی مورفوتکتونیکی شیراز، قره باغ، کوار مهارلو، سروستان و گشنگان می‌باشد. که محدوده مطالعاتی شیراز، گشنگان و سروستان به طور مستقیم با دریاچه ارتباط داشته که جهت دقت مورفوتکتونیکی  در کار به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. (گزارش بیلان محدوده‌های مطالعاتی حوزه آبریز مهارلو، ۱۳۸۸)

بخش هایی از پایان نامه
بخش هایی از پایان نامه

محدوده مطالعاتی گشنگان:

محدوده مطالعاتی مورفوتکتونیکی  گشنگان با مساحت کل ۴۲۷ کیلومتر مربع شامل ۸۶/۳۰۱ کیلومتر مربع دشت و ۴/۱۲۵ کیلومتر مربع ارتفاع می‌باشد که حداکثر ارتفاع آن ۲۱۰۶ متر در قاه کلاه قاضی در شمال محدوده و حداقل ارتفاع ۱۴۶۰ متر بر روی دریاچه مهارلو می‌باشد. مهمترین آبادی این محدوده روستای گشنگان است.با استفاده از‌ آمار موجود از ایستگاه‌های بارانسنجی و هواشناسی، دمای متوسط سالانه محدوده مطالعاتی گشنگان در دشت ۲/۱۷ و در ارتفاعات ۲/۱۶ درجه سانتیگراد به دست آمده است. بارندگی متوسط سالانه در این محدوده برای دوره شاخص ۴۰ ساله در دشت ۵/۳۸۴ و در ارتفاعات، ۵/۳۸۶ میلیمتر است با احتساب مساحت ارتفاعات دشت و دریاچه حجم کل بارندگی در ارتفاعات ۳۳/۴۸ و در دشت و دریاچه ۰۶/۱۶ میلیمتر مکعب در سال خواهد بود. میزان میانگین سالانه تبخیر از تشتک در دشت و ارتفاعات این محدود به ترتیب ۸/۲۲۸۴ و ۲۰۲۳ میلیمتر می‌باشد.در ارتفاعات محدوده مطالعاتی گشنگان سازندهای مختلفی همچون آسماری- جهرم، تربور، رازک، پابده و ساچون به ترتیب با وسعت ۵۹/۶۲، ۵/۴، ۶۲/۰، ۹۳/۰ و ۵/۵۶ کیلومتر مربع رخنمون دارد که دارای نرخ فرسایش متفاوت می باشند.

محدوده مطالعاتی شیراز:

محدوده مطالعاتی شیراز با مساحت کل ۱۴۲۸ کیلومتر مربع شامل ۷۹/۵۹۸ کیلومتر مربع دشت و ۲۱/۵۹۲ کیلومتر مربع ارتفاعات می‌باشد. حداکثر ارتفاع در این محدوده ۲۹۹۰ متر در ارتفاعات شمال باختری و حداقل آن ۱۴۷۰ متر در خروجی محدوده به سمت دریاچه مهارلو بوده است. مهمترین شهر این محدوده شهرستان شیراز می‌باشد.مهمترین رودخانه‌های واقع در محدوده مطالعاتی شیراز رودخانه خشک و چنار راهدا هستند. رودخانه خشک در شمال باختری حوزه آبریز دریاچه مهارلو سرچشمه گرفته و در طول مسیر آن آب چشمه قصرقمشه و رودخانه نهر اعظم را دریافت نموده بنابراین در طول فصول مرطوب سال جریان آن دائمی بوده و به دریاچه می‌ریزد. در طول فصول خشک آب آن به مصرف کشاورزی رسیده و رودخانه در عمده مسیر خشک است. رودخانه چنار راهدار از ارتفاعات باختری حوزه آبریز سرچشمه گرفته و پس از جمع‌آوری آب‌های سطحی این نواحی وارد محدوده مطالعاتی قره باغ شده و به رودخانه باباحاجی می‌پیوندد. رودخانه باباحاجی پس از خروج از محدوده قره باغ مسیر کوتاهی را در محدوده شیراز طی کرده و به دریاچه مهارلو می‌ریزد.در ارتفاعات محدوده مطالعاتی شیراز سازندهای مختلفی همچون آسماری- جهرم، بختیاری، آغاجاری، ساچون ورازک به ترتیب با وسعت ۲۹/۳۸۷،۸۲/۱۰۹، ۲۸/۱۰۵، ۹۳/۴۲ و ۸۹/۱۸۳ کیلومتر مربع رخنمون دارد.دمای متوسط سالانه برای دوره آماری ۴۰ ساله در دشت ۱/۱۶ و در ارتفاعات ۹/۱۳ درجه سانتیگراد به دست آمده است همچنین میزان بارندگی متوسط سالانه در دشت و ارتفاعات به ترتیب ۵/۴۵۲ و ۵/۵۴۴ میلیمتر است. نتایج بدست آمده از تشتک در دشت و ارتفاعات به ترتیب ۵/۲۰۳۰ و ۱/۱۴۸۱ میلیمتر است.

بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی
بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی

 محدوده مطالعاتی سروستان:

محدوده مطالعاتی سروستان دارای مساحت کل ۱۶۴۱ کیلومتر مربع بوده که از این میزان ۶۳/۱۰۶۷ کیلومتر مربع آن دشت و ۳۷/۵۷۳ کیلومتر مربع را ارتفاعات تشکیل داده است. حداکثر ارتفاع در این محدوده ۲۹۷۰ متر در قله کوه کهدان در جنوب باختر محدوده و حداقل آن ۱۴۶۰ متر در خروج محدوده به سمت دریاچه مهارلو بوده است. مهمترین شهر این محدوده شهرستان سروستان می‌باشد.در ارتفاعات محدوده مطالعاتی سروستان سازندهایی همچون آسماری- جهرم، تربور، گروه بنگستان، آغاجاری، بختیاری، رازک، ساچون، پابده- گورپی و هرمز به ترتیب با وسعت ۳/۲۳۶، ۹۷/۶۹، ۹۹/۱۲، ۴۰/۴۱، ۷۰/۱۴، ۵/۳۱، ۸۹/۷۴، ۴۶/۷۶ و ۱۶/۱۵ کیلومتر مربع رخنمون دارند.میزان دمای متوسط سالانه برای دوره آماری در دشت ۱/۱۷ و در ارتفاعات ۳/۱۴ درجه سانتیگراد به دست آمده است. بارندگی متوسط سالانه این محدوده در دشت و ارتفاعات به ترتیب ۸/۳۷۹ و ۳/۴۴۹ میلیمتر می‌باشد. همچنین میزان تبخیر سالانه از تشتک در دشت و ارتفاعات به ترتیب ۸/۲۲۲۲ و ۷/۱۴۹۸ میلیمتر مکعب به دست آمده است.

اقلیم و پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه:

با توجه به میزان بارندگی و دامنه دمایی، محدوده مورد مطالعه در شرایط اقلیمی نیمه خشک واقع شده است. آب و هوای خشک و نیمه خشک یکی از فاکتورهای کلیدی در تشکیل ته نشست‌های تبخیری می‌باشد.استقرار پوشش گیاهی در هر منطقه تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله اقلیم، توپوگرافی و عوامل زنده قرار دارد. پوشش گیاهی حوزه مهارلو به دلیل تخریب مراتع و چرای بیش از ظرفیت و خارج از فصل، پراکنش نامناسب آب شرب، نظام بهره‌برداری نامناسب و دخالت بی‌رویه در اکوسیستم دچار تغییرات و دگرگونی‌های زیادی شده است.شوری زیاد خاک در حاشیه دریاچه مهارلو موجب شده که این منطقه زیستگاه مناسبی برای برخی از گیاهان شور رست یا هالوفیت باشد.نوع پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه در ارتفاعات و دشت متفاوت است. در ارتفاعات شمال دریاچه مهارلو درختان دانه زاد و شاخه زاد به صورت پراکنده روئیده است و در ارتفاعات محدوده مطالعاتی سروستان و تنگ کهدان پوشیده از جنگل شامل درختان بنه و گز و گون می‌باشد. بخش‌هایی از ارتفاعات پوشیده از مراتع می‌باشد که جهت چرای دام استفاده می‌شود. قسمت‌هایی از دشت‌های سروستان و گشنگان شامل اراضی زراعی دیم و آبی است که کشت غالب آن سیفی، پنبه، گندم و … می‌باشد. در شمال باختر و جنوب خاوری دریاچه و در خروجی محدوده‌های مطالعاتی شیراز و سروستان شوره‌زار و نیزار می‌باشد که بوته‌ها و گیاهان سازگار با محیطهای شور در آن رشد کرده است.

مورفوتکتونیکی
مورفوتکتونیکی

بررسی رسوبگذاری و ژرفاسنجی دریاچه مهارلو:

عمق دریاچه مهارلو بسیار کم است. متوسط عمق آن در دوره پر آبی در سال ۱۳۸۴ حدود ۳/۱ متر و حداکثر آن ۹/۱ متر اندازه‌گیری شده است. نقشه ژرفاسنجی دریاچه در دو دوره کم آبی (تابستان ۲۰۰۲) (شکل ۳-۵۸) و پرآبی (بهار ۲۰۰۵) (شکل ۳-۵۹) نشان داده شده است.از مقایسه این دو به این نتیجه می‌رسیم که کمترین عمق مربوط به شمال باختر و جنوب خاور دریاچه می‌باشد که گسترش پهنه کم عمق در جنوب خاور نشان دهنده رسوبگذاری بیشتر و ورود رسوبات تخریبی و آواری بیشتر از این منطقه می‌باشد.زیر محیط‌های دریاچه مهارلو از ارتفاعات به سمت مرکز شامل: بادبزن آبرفتی (Alluvial fan)‌پهنه ماسه‌ای (Sand flat) و از حاشیه به سمت مرکز شامل: پهنه گلی (Mud flat)، پهنه نمکی (Salt pan) و دریاچه موقتی (Ephemeral saline lake) است. بطور کلی گسترش بادبزن آبرفتی، پهنه ماسه‌ای، پهنه گلی و پهنه نمکی در باختر و خاور دریاچه ناچیز بوده و در شمال باختر و جنوب خاور آن بیشتر است. با مقایسه این پهنه‌ها در شمال باختر و جنوب خاور می‌توان به این نتیجه رسید که نفوذ رسوبات تخریبی از جنوب خاور بیشتر از شمال باختر آن است (شکل ۳-۶۰).

 فهرست مطالب پایان نامه بررسی مورفوتکتونیکی و تحلیل ساختاری دریاچه مهارلو واقع در خاور شیراز:

فصل اول :

خاستگاه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

۱-۱- کلیات

۱-۲- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و راه‌های دسترسی

۱-۳- منشاء و سن دریاچه مهارلو

۱-۴- حوزه آبریز دریاچه مهارلو

۱-۴-۱- محدوده مطالعاتی گشنگان

۱-۴-۲- محدوده مطالعاتی شیراز

۱-۴-۳- محدوده مطالعاتی سروستان

۱-۵- اقلیم و پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه

۱-۶- زمین‌شناسی بستر دریاچه مهارلو

۱-۷- زمین ساخت منطقه

۱-۸- چینه‌شناسی منطقه مورد مطالعه

۱-۸-۱- سری هرمز

۱-۸-۲- سازندهای گروه بنگستان

۱-۸-۲-۱- سازند کژدمی

۱-۸-۲-۲- سازند سروک

۱-۸-۳- سازند گورپی

۱-۸-۴- سازند پابده

۱-۸-۵- سازند تاربور

۱-۸-۶- سازند ساچون

۱-۸-۷- سازند جهرم

۱-۸-۸- سازند آسماری

۱-۸-۹- سازند رازک

۱-۸-۱۰- سازند آغاجاری

۱-۸-۱۱- سازند بختیاری

۱-۸-۱۲- رسوبات آبرفتی عهد حاضر

۱-۹- مناطق مختلف ایران از نظر زمین‌شناسی ساختاری

۱-۹-۱- ایران جنوبی (زاگرس)

۱-۹-۱-۱-تحولات زمین ساختی زاگرس

۱-۹-۱-۲- پهنه‌بندی زاگرس

فصل دوم :

مبانی تئوری تحقیق

۲-۱- کلیات

۲-۲- طبقه‌بندی چین‌ها

۲-۲-۱- تقسیم بندی چین ها بر اساس  زاویه میان  یالی(Interlimb angle)  یا درجه فشردگی

(Tightness)

۲-۲-۲- تقسیم‌بندی چین‌ها براساس نحوه قرار گیری خطوط هم شیب (Isogon lines)

۲-۲-۲-۱- چین‌های رده ۱ یا چین‌هایی با خطوط هم شیب همگرا

۲-۲-۲-۲- چین‌های رده ۲ یا چین‌هایی با خطوط هم شیب موازی

۲-۲-۲-۳- چین‌های رده ۳ یا چین‌هایی با خطوط هم شیب واگرا

۲-۲-۳- تقسیم‌بندی چین‌ها براساس شیب صفحه محوری و میل خط لولا

۲-۳-گسل‌های راستالغز

۲-۳-۱- مشخصه عمومی گسل‌های راستالغز

۲-۳-۲-گونه‌های گسل‌های راستالغز

۲-۳-۲-۱-گسل‌های راستالغز پیوسته به دندانه (Indent-Linked Strike slip faults)……

۲-۳-۲-۲-گسل های عرضی برشی (Tear faults)

۲-۳-۲-۳-گسل‌های انتقالی (Transfer faults)

۲-۳-۲-۴-گسل‌های ترادیسی میان قاره‌ای (Intercontinental transform faults)

۲-۳-۲-۴-۱-گسل‌های ترادیسی پشته‌های میان اقیانوسی (Ridge transform faults)

۲-۳-۲-۴-۲-گسل‌های ترادیسی مرز ورقه‌ها (Boundary transform faults)

۲-۳-۲-۴-۳-گسل‌های راستالغز پیوسته به ژرفناها

۲-۳-۳- شناسایی گسلهای راستالغز

۲-۳-۴- ساز و کارهای سازنده گسلهای راستالغز

۲-۳-۴-۱- برش محض (Pure shear)

۲-۳-۴-۲- ساز و کار برش ساده (Simple shear)

۲-۳-۴-۲-۱- گسلهای راستالغز برشی ریدل(Reidel) یا “R shear”

۲-۳-۴-۲-۲- گسلهای راستالغز هم یوغ(Conjugate)

۲-۳-۴-۲-۳- گسلهای راستالغز همسو دومین(Secondary synthetic)

۲-۳-۴-۲-۴- شکستگی های کششی یا گسلهای عادی یا شکستگی‌های T

۲-۳-۴-۲-۵- گسلهای موازی راستای جابجایی اصلی یا برش‌هایy  یا “y shear”

۲-۴- پایانه‌های پهنه‌های برشی

۲-۵- چرخش زمین‌ساختی (Tectnic rotation)

۲-۶- درزه‌ها.

۲-۶-۱- درزه‌های زمین‌ساختی(Tectonic joints)

۲-۶-۲- درزه‌های آبی (Hydraulic joints)

۲-۶-۳- درزه‌های باربرداری (Unloading joints)

۲-۶-۴- درزه‌هایی رهائی (Releas joints)

۲-۶-۱- رابطه میان درزه‌ها و تنشهای اصلی

۲-۶-۲- درزه‌های همراه با چین‌ها و گسل‌ها

۲-۷- ریخت زمین ساخت (Morphotectonic)

۲-۷-۱- سیماهای ریخت زمین ساختی گسلهای راستالغز

۲-۷-۲- تحلیل آبراهه‌ها

۲-۷-۳- شاخصهای زمین‌ریختی زمین ساخت فعال

۲-۷-۳-۱- پیچ و خم پیشانی کوه (Mountain front sinuosity)

۲-۷-۳-۲- درصد مسطح شدگی پیشانی کوه (Mountain front faceting)

۲-۷-۳-۳- نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Ratio of valley floor width to valley height)

۲-۷-۴- طبقه‌بندی فعالیت تکتونیکی نسبی

۲-۸- سنجش از دور (RS) و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۲-۸-۱- سنجش از دور (Remote Sensing)

۲-۸-۱-۱- ماهواره‌ها و سنجنده‌ها

۲-۸-۱-۲- ماهواره لندست

۲-۸-۲- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information system)

۲-۸-۲-۱- تعریف GIS

۲-۸-۲-۲- ساختار داده‌ها و GIS

فصل سوم :

روشها و موارد مورد استفاده در تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- نقشه خطواره‌های منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

۳-۲-۱- روش دستی

۳-۲-۲- روش نیمه اتوماتیک

۳-۲-۲-۱- فیلتر ) (Laplacian filter

۳-۲-۲-۲- فیلتر خطی (Directional Filter)

۳-۲-۲-۳- فیلتر سوبل (Sobel Filter)

۳-۲-۲-۴- فیلتر رابرت (Robert filter)

۳-۲-۳- روش اتوماتیک

۳-۲-۴- تهیه نقشه نهایی خطواره‌های منطقه

۳-۳- تهیه نقشه‌های تراکم تعداد، تقاطع و طول خطواره‌ها با استفاده از نقشه خطواره‌های منطقه

۳-۳-۱- نقشه تراکم تعداد خطواره‌ها در منطقه

۳-۳-۲- نقشه تراکم تقاطع خطواره‌ها در منطقه

۳-۳-۳- نقشه تراکم طول خطواره‌ها در منطقه

۳-۴- شاخص‌های ژئومورفیکی و مورفوتکتونیکی

۳-۵- نقشه لیتولوژی- توپوگرافی به همراه گسلهای اصلی منطقه

۳-۷-  مورفوتکتونیکی گسل‌های منطقه

۳-۷-۱- راندگی اصلی زاگرس

۳-۷-۲- گسل سروستان

۳-۷-۳- گسل کفترک (F1)

۳-۷-۴- گسل گره (F2)

۳-۷-۵- گسل F3 (جنوب کوه احمدی)

۳-۷-۶- گسل F4 (خاور دریاچه مهارلو)

۳-۷-۷- گسل F5

۳-۷-۸- گسل F6

۳-۸- تحلیل استریوگرافیکی تاقدیس کفترک

۳-۸-۱- نوع چین

۳-۹- آنالیز درزه‌ها

۳-۱۰- بررسی رسوبگذاری و ژرفاسنجی دریاچه مهارلو

فصل چهارم :

بحث و نتیجه گیری

۴-۱- مقدمه

۴-۲- نتیجه‌ها

۴-۳- پیشنهادات

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی مورفوتکتونیکی و تحلیل ساختاری دریاچه مهارلو واقع در خاور شیراز:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
480,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 150
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *