پایان نامه بررسی مفهوم پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان

تحقیق را به دلایل مختلفی انجام می دهند، از جمله دلایلی که در این زمینه مهم تر است عبارت اند از: تازگی و جدید بودن موضوع تحقیق، کمبود تحقیقات و پیشینه در این زمینه، علاقه و دغدغه های محقق در رابطه با موضوع و …. با توجه به توضیحات فوق، با مروری بر تحقیقات به عمل آمده در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالعات نشان می دهد که در ارتباط با مفهوم پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان تحقیقی صورت نگرفته است و پیشینه پژوهش گواه این مساله است. همچنین، محقق به عنوان فردی که در شغل خود با دانش آموزان و سیستم آموزشی در مدارس در ارتباط است، همیشه این سوال را در ذهن داشته است که دیدگاه دانش آموزان پیرامون مفاهیم انتزاعی چگونه ارزیابی می شود. در این راستا و در ارتباط با موضوع تحقیق ضروری است که به بررسی این موضوع پرداخته شود. پایان نامه بررسی مفهوم پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان در قالب فایل ورد آماده یرای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه بررسی مفهوم پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

از سوی دیگر بنا بر تعاریف موجود پیرامون پیشرفت تحصیلی، این مفهوم نشان دهنده، نتیجه یک فرایند آموزشی است. بنابراین، شناخت جایگاه این مفهوم در ذهن دانش اموز، نشان دهنده میزان شناختی است که دانش آموز از نتیجه فرایند آموزشی متصور است. لذا فهم درک دانش آموز از این مفهوم در جهت بهبود این درک از اهمیت برخوردار است.

اهداف تحقیق:

  1. هدف آرمانی
  2. شناسایی جایگاه مفاهیم انتزاعی در اندیشه دانش آموزان

اهداف کلی:

  1. آشنایی با مفهوم و تعاریف پیشرفت تحصیلی
  2. شناسایی مولفه های تبیین کننده مفهوم پیشرفت تحصیلی
  3. بررسی و شناخت مفهوم پیشرفت تحصیلی از دید دانش آموزان

هدف کاربردی:

شناسایی سطح درک دانش آموزان از مفهوم پیشرفت تحصیلی و برنامه ریزی برای آموزش این مفهوم  بر اساس سطح درک دانش آموزان

نتیجه گیری:

در سوال اول مصاحبه به دنبال آن بودیم که ببینیم چرا دانش آموزان به مدرسه می روند؟. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد از نظر دانش آموزان سال ششم ابتدایی ۱- تشویق والدین۲ -حضور همسالان در مدرسه۳- علاقه به درس۴-  معلمان و مدیران مدرسه ۵-  موفقیت در آینده ۶-  محیط شاد مدرسه. ۷-  مجبور بودن از عوامل رفتن به مدرسه است.در سوال دوم مصاحبه به دنبال آن بودیم که ببینیم والدین دانش آموزان چرا از از آنان می خواهند درس بخوانند؟  نتایج نشان می دهد دست یافتن به آینده شغلی بهتر ؛ علم آموزی؛ سربلندی خانواده؛ والدین مجبورند آنها را به مدرسه و رقابت با همسالان از دلایل فرستان دانش آموزان به مدرسه است.در سوال سوم مصاحبه به دنبال آن بودیم که ببینیم نظر دانش آموزان در مورد رقابت با همکلاسی ها در درس خواندن چیست؟ نتیج مطالعه نشان می دهد که بیش از نمی از نمونه موافق رقابت اند.در سوال چهارم مصاحبه بر آن بودیم که ببینیم نظر دانش آموزان در مورد تشویق معلم و والدین برای بیشتر درس خواندنشا چیست؟ نتایج نشان داد که از نظر دانش آموزان، تشویق معلمان و والدین موجب انگیزه بیشتر، اعتماد به نفس بیشتر و تلاش بیشتر دانش آموزان شود.در سوال پنجم مصاحبه به دنبال  آن بودیم که ببینیم درس خواندن و گرفتن نمرات عالی چه فایده ای دارد؟ از نظر دانش آموزان درس خواندن و گرفتن نمره عالی می توانند موجب خوشحالی والدین و معلمان؛ رفتن به مدرسه و دانشگاه بهتر؛ به دنبال داشتن تشویق معلمان؛ به دنبال داشتن تشویق والدین و جلب توجه اطرافیان و احساس مهم بودن شود.در سوال ششم مصاحبه بر آن بودیم که ببینیم علاقه به درس خواندن به خاطر خواسته والدین است یا به خاطر علاقه به درس؟. نتایج نشان می دهد، بیش از ۶۰ درصد نمونه هم خواست والدین و هم علاقه خود را در این زمینه دخیل می بینند.در سوال هفتم مصاحبه به دنبال آن بودیم که ببینیم از نظر دانش آموزان، دانش آموز موفق به چه کسی گفته می شود ؟ و یا اینکه ویژگی های یک دانش آموز موفق در درس چیست ؟ در این زمینه دانش آموزان بر این باورند که دانش آموز موفق در وحله اول کسی است که بیشترین نمره را می گیرد و موجب خوشحالی والدین و معلمش می گردد و در درس خواندن تلاش می کند و برای دستیابی به موفقیت با همکلاسی هایش رقابت داردهمچنین تحلیل محتوای انشای دانش آموزان حاکی از آن است تعاریف دانش آموزان از موفقیت و پیشرفت مبتنی بر انگیزه های درونی؛ انگیزه های بیرونی دانش آموزان و در نهایت شیوه والدین قرار دارد(۱۲٫۵ درصد).بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم پیشرفت تحصیلی از نگاه دانش آموزان تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله انگیزش( درونی و بیرونی) خانواده، محیط(مدرسه و جامعه اطراف)  قرار دارد. لذا تعاریف دانش آموزان از مفهوم پیشرفت تحصیلی بسته به سه عامل فوق می تواند گستره عظیمی از برداشت ها را به دنبال داشته باشد.

پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مفهوم پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان:

فصل اول:

کلیات تحقیق ۹
۱-۱-بیان مساله تحقیق ۱۰
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۲
۱-۳-اهداف تحقیق ۱۳
هدف آرمانی ۱۳
اهداف کلی: ۱۴
هدف کاربردی: ۱۴
۱-۴-سؤالات تحقیق ۱۴
۱-۵-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات (مفهومی و عملیاتی): ۱۴
تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی: ۱۴
تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی: ۱۵
تعریف دوره ابتدایی : ۱۵
تعریف پایه ششم ابتدایی : ۱۵

فصل دوم:

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۷
۲- مبانی نظری تحقیق ۱۸
۲-۱- پیشرفت تحصیلی ۱۸
۲-۱-۱٫ مفهوم پیشرفت تحصیلی ۱۸
۲-۱-۲- معیارهای پیشرفت تحصیلی ۲۲
۲-۱-۳-عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی: ۲۴
۲-۱-۴-خانواده و پیشرفت تحصیلی ۳۰
۲-۱-۵-ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی ۳۱
۲-۱-۶-شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی ۳۲
۲-۱-۷-سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی ۳۳
۲-۱-۸-مدرسه و پیشرفت تحصیلی ۳۳
۲-۱-۹-انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی ۳۴
۲-۱-۱۰-هوش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ۳۵
۲-۱-۱۱-خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی ۳۶
۲-۱-۱۲-انگیزه و پیشرفت تحصیلی ۳۸
۲-۱-۱۲-۱-انگیزش ۴۱
۲-۱-۱۲-۲-انواع انگیزش ۴۳
۲-۱-۱۲-۳-انگیزش و یادگیری ۴۳
۲-۱-۱۲-۴-انگیزش و شخصیت ۴۴
۱-موفق های معمولی ۴۵
۲-موفق های جزءِ ۴۶
۲-۱-۱۲-۵-عوامل موثر بر انگیزش ۴۶
۱-نقش نیازها و سایق ها ۴۷
۲-اصل تقویت ۴۸
۳-خودپندارنده و انگیزش ۴۹
۴-اهمیت دوستان ۴۹
۲-۱-۱۲-۵-شیوه های ارتقاء انگیزش تحصیلی ۵۰
۱-آگاهی شاگردان از هدفهای درس ۵۱
۲-رفاقت یارقابت ۵۱
۳-استفاده از شیوه های نوین تدریس ۵۱
۴-استفاده به جا از تشویق های کلامی و صراحت بازخورد ۵۲
۵- آسان به دشوار بودن روال آموزش ۵۲
۶- ملموس کردن آموزش ۵۲
۷- مشارکت در یادگیری توسط فراگیران ۵۳
۸- بازخورد به موقع ۵۳
۹-تکالیف متناسب با سطح توانایی فراگیر ۵۳
۱۰- استفاده از مشوق های درونی و بیرونی ۵۴
۲-۱-۱۳-نظریه های روان شناختی انگیزش – پیشرفت ۵۴
۲-۱-۱۴-نگاه جامعه شناختی به مفهوم پیشرفت تحصیلی ۶۳
۲-۱-۱۴-۱-پیشرفت تحصیلی نتیجه ی کنش اجتماعی ۶۴
۲-۱-۱۴-۲-نظریه کنش موجه ۶۴
۲-۱-۱۴-۳-اراده گرایی در نظریه کنش اجتماعی پارسونز ۶۵
۲-۱-۱۴-۴-متغیرهای الگویی پارسونز ۶۶
۲-۲-تحلیل محتوی ۶۸
۲-۲-۱-تعریف و مفهوم تحلیل محتوا ۶۸
۲-۲-۲-سابقه و پیشینه تحلیل محتوا ۶۹
۲-۲-۳-تعریف و مفهوم تحلیل محتوای کتاب درسی ۷۳
۲-۲-۴-ویژگی های تحلیل محتوا: ۷۶
۱-عینیت: ۷۶
۲- انتظام: ۷۷
۳-کمی یا کیفی بودن: ۷۷
۴- آشکار یا پنهان بودن. ۷۸
۲-۲-۵-مراحل تحلیل محتوا ۷۸
۲-۲-۶-فرایند تحلیل محتوا ۸۱
۲-۳-پیشینه پژوهش ۸۴
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در ایران ۸۴
۲-۳-۲-پیشینه تحقیقات خارجی ۸۷

فصل سوم:

روش تحقیق ۹۰
۳٫مقدمه ۹۱
۳-۱-روش تحقیق ۹۱
۳-۲-روش تحلیل محتوا ۹۲
۳-۳- روش اجرا تحلیل محتوا ۹۵
۳-۴-مصاحبه و فرایند انجام آن ۹۵
۳-۵-جامعه و نمونه آماری تحقیق ۹۷
۳-۶-ابزار گرد آوری داده ها ۹۹
۳-۷-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۱
۳-۸-مدل مفهومی ۱۰۱

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۲
۴٫ مقدمه ۱۰۳
۴-۱-تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ۱۰۳
سوال اول مصاحبه: ۱۰۳
سوال دوم مصاحبه: ۱۰۶
سوال سوم مصاحبه: ۱۰۷
سوال چهارم مصاحبه: ۱۰۹
سوال پنجم مصاحبه: ۱۱۱
سوال ششم مصاحبه ۱۱۲
سوال هفتم مصاحبه ۱۱۴
۴-۲-تحلیل داده های حاصل از تحلیل محتوای انشاء ۱۱۶
۵-مقدمه ۱۱۸
۵-۱-نتیجه گیری ۱۱۸
۵-۲-پیشنهادات پژوهش ۱۲۰
۵-۲-۱-پیشنهادات کاربردی ۱۲۰
۵-۲-۲-پیشنهادات پژوهشی ۱۲۱
۵-۳-محدودیت ها ۱۲۱

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی مفهوم پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 123
قالب: فایل word
توضیحات: منبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *