پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با هوش فرهنگی

هدف از انجام این پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با هوش فرهنگی است. این پژوهش کاربردی و با رویکرد توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز بود(۸۰ نفر). نمونه آماری ۶۶ نفر از این کارکنان بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه مدیریت دانش و هوش فرهنگی بود که پایایی ابزار ها به ترتیب بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۶۵٫۶% و ۷۰% بدست آمد که نشان از اعتبار ابزار دارد. آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق همبستگی پیرسون بود. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که بین مدیریت دانش با هوش فرهنگی، شناخت و انگیزش رابطه معنادار در سطح (۰٫۰۵) وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل ها نشان می دهد که بین مدیریت دانش با فراشناخت و رفتار رابطه معناداری وجود ندارد. پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با هوش فرهنگی در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

امروزه دیگر همه گروه های کاری و علمی براین مساله اذعان دارند برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت حضور پایداری داشته باشند باید براساس علم و دانش فعالیت کنند.در عصر حاضر اهمیت دانش به اندازه ای است که سازمانها و شرکت بزرگ از آن به مثابه مهم ترین سرمایه یاد می کنند. دانش، یک ارزش افزوده در عرصه ی رقابت و تجارت محسوب می شود و در صورتی که دانش موجود در سازمانها به درستی مدیریت شود. قابل استفاده گردد. و به سهولت در دسترس کارکنان آن قرار گیرد. اهمیت مضاعف خواهد یافت بهره وری سازمانی را در پی خواهد داشت. لذا مدیریت دانش در یک سازمان، متشکل از راهبردها فرآیندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل سازمان، مشتریان و کارکنان را برآورده سازند. مدیریت دانش در قالب فرایند بی گسترده، امر شناسایی، سازمان دهی، انتقال و استفاده صحیح از دانش و تجربه های سازمانی را مورد توجه قرار می دهد. بسیاری از سازمانها گمان می کنند که تنها با به کارگیری فناوری و نرم افزارهای اطلاعاتی و ارتباطی به مدیریت دانش دست می یابند.اما تجربه نشان داده است تا زمانی که افراد یک سازمان در لوای بسترسازی فرهنگی مناسب به اشتراک گذاشتن دانش ترغیب نشوند. در عمل چندان به پیاده سازی مدیریت دانش موفق نخواهند بود.تغییر اساسی فرهنگ و رفتار سازمانی، یکی از ارکان اصلی مدیریت دانش است. (دوپلسیس، مارینا. ۴۴: ۱۳۸۷)و هم چنین یادگیری رهبری  با هوش فرهنگی به طوری است که مدیر بتواند از طریق تقویت وافر هوش فرهنگی خود در فعالیت های فرهنگی موفق تر شود. تعریف خلاصه از هوش فرهنگی: هوش فرهنگی را می توان نوعی توانمندی دانست که یک مدیر برای انجام فعالیت در بخش فرهنگهای ملی، قومی و یا سازمانی کسب کرده است. هوش فرهنگی به مدیر در مجموعه سازمانی کمک می کند که به جای کنترل قاعده های متفاوت که در محیط و در میان مخاطبان وجود دارد بینش جامع را در خود به وجود آورد تا منجر به رهبری اثربخش در محیط شود (دکتر رضا اسماعیلی، محمد نیک بخت،۳۴:۱۳۸۹) هوش فرهنگل کلید موفقیت در دنیای چند فرهنگی کنونی می باشد.هوش فرهنگی یا توانایی تاثیر بر فرهنگهای متفاوت کمی پیچیده تر از کار در میان مرزها می باشد و از یک طرف توانایی درک رابطه بین مسائل فرهنگی می باشد و از طرف دیگر مسائل تجاری. متن اصلی توجه هر دو بدون از دست دادن جایگاه فرد در این فرآیند می باشد.پس تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی مدیریت دانش بر هوش فرهنگی می پردازد.

پایان نامه هوش فرهنگی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

نتیجه گیری:

در این تحقیق بیشترین فراوانی سنی مربوط به سنین ۳۰ تا ۳۵ سال است. در مجموع بیش از نیمی از نمونه دارای سنین بالای ۳۰ سال هستند.بیش از نیمی از نمونه پژوهش مرد اند و زنان تنها ۴۰ درصد نمونه را تشکیل می دهند وبیشترین فراوانی برای افراد دارای مدرک لیسانس است و تقریبا نیمی از افراد نمونه دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند.بیشترین فراوانی برای افراد با سابقه کار کمتر ۵ تا ۱۰ سال است. همچنین در مجموع بیش از نیمی از افراد نمونه سابقه ای کمتر از ۱۵ سال دارند.بیشترین انحراف معیار نمرات مربوط به بعد فراشناخت پرسشنامه هوش فرهنگی است. این نشان می دهد که پراکندگی داده ها از میانگین پاسخ ها در این بعد برابر با۱٫۰۴ است.

هوش فرهنگی
هوش فرهنگی
  1. در فرضیه اول به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین مدیریت دانش با هوش فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد یا خیر . نتایج جدول ۴-۶ در فصل چهارم نشان می دهد که بین مدیریت دانش با هوش فرهنگی رابطه معنادار و مثبت در سطح ۰٫۰۵ وجود دارد، این بدان معنا است که افزایش مدیریت دانش موجب افزایش هوش فرهنگی کارکنان می شود و بالعکس.
  2. در فرضیه دوم به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین مدیریت دانش با فرا شناخت رابطه معنادار وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحلیل ها نشان می دهد که بین مدیریت دانش با فرا شناخت رابطه معناداری درسطج ۰٫۰۵ وجود ندارد.
  3. در فرضیه سوم به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین مدیریت دانش با شناخت رابطه معنادار وجود دارد یا خیر؟ نتایج جدول ۴-۸ در فصل چهارم نشان می دهد که بین مدیریت دانش با شناخت رابطه معنادار و مثبت در سطح ۰٫۰۵ وجود دارد، این بدان معنا است که افزایش مدیریت دانش موجب افزایش شناخت کارکنان می شود و بالعکس.
  4. در فرضیه چهارم به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین مدیریت دانش با انگیزش رابطه معنادار وجود دارد یا خیر؟ نتایج جدول ۴-۸ در فصل چهارم نشان می دهد که بین مدیریت دانش با انگیزش رابطه معنادار و مثبت در سطح ۰٫۰۵ وجود دارد، این بدان معنا است که افزایش مدیریت دانش موجب افزایش انگیزش کارکنان می شود و بالعکس.
  5. در فرضیه پنجم به دنیاب آن بودیم که ببینیم آیا بین مدیریت دانش با رفتار رابطه معنادار وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت دانش با رفتار رابطه معناداری در سطح ۰٫۰۵ وجود ندارد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با هوش فرهنگی:

چکیده

مقدمه

۱-۲- بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق ۱۵
۱-۳-متغیرها ۱۵
۱-۳-۱-متغیر مستقل ۱۵
۱-۳-۲- متغیر وابسته ۱۶
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۶
۱-۵- سوالات اصلی تحقیق ۱۷
۱-۶- اهداف تحقیق ۱۷
۱-۶-۱-اهداف اصلی ۱۷
۱-۶-۲-اهداف فرعی ۱۷
۱-۷- اصطلاحات پژوهش ۱۸
۱-۷-۱-تعاریف نظری ۱۸
۱- مدیریت دانش ۱۸
۲- هوش فرهنگی ۱۸
۱-۷-۱-تعاریف عملیاتی ۱۸
۱- مدیریت دانش ۱۸
۲- هوش فرهنگی ۱۸
۱-۸- خلاصه طرح تحقیق ۱۸
۲-۱- مقدمه ۲۱
۲-۲- وظایف ۲۱
۲-۲-۱- هوش فرهنگی ۲۱
۲-۲-۲- مدیریت دانش ۲۲
۲-۳-تعاریف مدیریت دانش ۲۲
۲-۳-۱ تعاریف دانش ۲۲
۲-۳-۲- عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان ۲۲
۲-۳-۳- انواع دانش ۲۳
۲-۴ – سیرتکاملی مدیریت دانش ۲۳
۲-۵- مدیریت دانش در دوران اولیه ۲۴
۲-۶- پیشینه هوش فرهنگی ۲۵
۲-۷-نقش و اهمیت مدیریت دانش ۲۶
۲-۸-عوامل تاثیرگذار در مدیریت دانش ۲۶
۲-۸-۱- عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر اولیه: ۲۷
۲-۸-۲- عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر ثانویه ۲۸
۲-۹-الگوی عمومی مدیریت دانش ۲۸
۲-۹-۱- خلق دانش ۲۸
۲-۹-۲- حفظ و سازمان دهی دانش ۲۹
۲-۹-۳- انتشار و انتقال دانش ۲۹
۲-۹-۴- کاربرد دانش ۲۹
۲-۱۰- پیاده سازی مدیریت دانش ۲۹
۲-۱۱- فرآیند مدیریت دانش ۲۹
۲-۱۱-۱- نیاز به دانش ۳۰
۲-۱۱-۲- توسعه بهبود دانش ۳۰
۲-۱۱-۳- توزیع و نشر دانش ۳۰
۲-۱۱-۴- بهره برداری از دانش ۳۱
۲-۱۱-۵- حفظ و ذخیره سازی دانش ۳۱
۲-۱۱-۶- ارزیابی دانش ۳۱
۲-۱۲-هرم دانش ۳۱
۲-۱۲-۱- داده ۳۱
۲-۲-۲- دانش ۳۲
۲-۱۳-عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی فوق مدیریت دانش در سازمانها ۳۳
۲-۱۳-۱-فرهنگ سازمانی ۳۳
۲-۱۳-۲- سیستم های ارزیابی ۳۵
۲-۱۳-۳- فناوری اطلاعات ۳۵
۲-۱۴- سیستم های تشویقی و انگیزشی ۳۵
۲-۱۵- فرهنگ ۳۵
۲-۱۶- هوش ۳۶
۲-۱۷- هوش فرهنگی ۳۶
۲-۱۸-ویژگی های فرهنگ ۳۷
۲-۱۸-۱- جنبه بازاریابی ۳۷
۲-۱۹- استفاده از هوش فرهنگی ۴۰
۲-۲۰-راههای توسعه مهارتهای چالش فرهنگی در مدیران ۴۰
۲-۲۱-چرا به هوش فرهنگی نیاز داریم؟ ۴۱
۲-۲۲ – ابراز احترام ۴۲
۲-۲۳- درک مشتریان یا مخاطبان مختلف ۴۳
۲-۲۴- برنامه ریزی فرهنگی ۴۳
۲-۲۵- تقویت هوش فرهنگی ۴۵
۲-۲۶- هوش فرهنگی و سازش شغلی ۴۵
۲-۲۷- تحمل تفاوتها ۴۶
۲-۲۳- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی ۴۷
۲۹-۲- هوش فرهنگی در مدیریت منابع انسانی ۴۸
۲-۳۰- نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان ۴۹
۱۲-۳۰-۱- هوش فرهنگی ۴۹
۱۲-۳۰-۲ ۴۹
۲-۳۱- طرحی برنامه های آموزشی هدفمند برای توسعه هوش فرهنگی ۴۹
۳-۳۱-۲- طراحی برنامه های آموزشی هذفمند ۵۱
۲-۳۱-۳ توجه به علل هوش فرهنگی در به کارگیری افراد در جایگاه های مختلف سازمانی ۵۱
۲-۳۲- ارزیابی هوش فرهنگی و نگرش چهارعاملی در سنجش هوش فرهنگی: ۵۱
۲-۳۲- ا- ستراتژی هوش فرهنگی ۵۲
۲-۳۲-۲- دانش هوش فرهنگی ۵۲
۲-۳۲-۳- انگیزش هوش فرهنگی ۵۲
۲-۳۲-۴ رفتار هوش فرهنگی ۵۳
۳-مقدمه ۵۴
۳-۱-روش تحقیق ۵۵
۳-۲- جامعه آماری ۵۵
۳-۳- نمونه ی آماری ۵۵
۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات با توجه به اعتبار و پایایی آنها : ۵۶
پرسشنامه هوش فرهنگی ۵۶
پرسشنامه ی مدیریت دانش ۵۶
۳-۵٫ آزمون ها ی آماری مورد استفاده در این پژوهش ۵۶
الف- آمار توصیفی ۵۷
ب- آمار استنباطی ۵۷
۴٫ مقدمه ۶۰
۴-۱٫ آمار توصیفی ۶۰
۴-۱-۱٫ ویژگی های جمعیت شناختی ۶۰
توزیع سن ۶۰
توزیع جنسیت ۶۲
توزیع تحصیلات ۶۳
توزیع سابقه ۶۴
۴-۱-۲٫ میانگین و انحراف معیار پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه هوش فرهنگی با ابعاد آن ۶۴
۴-۲٫ آمار استنباطی ۶۷
۵٫ مقدمه ۷۲
۵-۱٫ نتیجه گیری ۷۲
۵-۲٫ پیشنهادات ۷۳
پیشنهادات کاربردی ۷۳
پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۷۳
۵-۳٫ محدودیت ها ۷۳
منابع ۷۴

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با هوش فرهنگی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 74
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *