پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه مدیران

صلاحیت های محوری مدیریتی، شایستگی های مورد نیاز برای ساخت یک فرهنگ مشترک فدرال را تعریف می کند که منتج به نتایج، خدمت به مشتریان و ایجاد تیم ها و ائتلافات موفق در درون و بیرون سازمان می گردد. این صلاحیت های محوری مدیریتی برای ورود به خدمات مدیریتی ارشد ضروری و مورد نیاز بوده و توسط بسیاری از دپارتمان ها و نهادها در انتخاب ، مدیریت عملکرد و پرورش رهبران برای منصب های مدیریتی و اجرایی مورد استفاده قرار می گیرند.پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه (فنی ،انسانی و ادراکی) مدیران  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه مدیران را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

روایی ابزار:

منظور از روایی ابزار این است که آیا سوالات یا گویه های ابزار(پرسشنامه) برای سنجش متغیر مورد مطالعه مناسب است یا خیر. در این زمینه و در جهت سنجش روایی ابزار پرسشنامه های محقق ساخته پیرامون جهت گیری ارزشی و مهارت های مدیران به تعدادی از اساتید مدیریت داده شده و آنها نظر خود را پیرامون گویه های پرسشنامه اعلام خواهند نمود(تست خبرگان). در نهایت پس از جمع بندی نظرات و اعمال تغییرات بر روی پرسشنامه ها، پرسشنامه نهایی تدوین می شود. در این تحقیق جهت اطمینان از روایی ابزار از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید و میزان واریانس تبیین شده برای جهت گیری ارزشی و مهارت های سه گانه  توسط پرسشنامه های مورد استفاده به صورت زیر بدست آمد:پرسشنامه جهت گیری ارزشی ۶۸٫۱% از واریانس جهت گیری مذهبی را تبیین می نماید.پرسشنامه مهارت های سه گانه مدیران ۷۶٫۴۲% از واریانس مهارتهای مدیریتی را تبیین می نماید.

پایایی ابزار:

به منظور سنجش پایایی ابزار  از  آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی ابزار سنجیده می شود. در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سنجش مهارت های مدیریتی ۷۹٫۱ بدست آمد و برای پرسشنامه جهت گیری ارزشی ۷۰٫۱ بدست آمد. برای ابعاد  مهارت های ادراکی، مهارت های انسانی و مهارت های فنی میزان آلفا برابر با ۶۸٫۴؛ ۶۴٫۲ و ۷۲٫۹ بدست آمد. مقادیر پایایی  بدست امده نشان از میزان اعتبار ابزار دارد. معمولا در تحقیقات انجام شده پایایی بین ۶۰ تا ۹۰ را مناسب توصیف می کنند.

آمار استنباطی:

به منظور سنجش فرضیات تحقیق از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده خواهد شد.

  • آزمون همبستگی پیرسون: به منظور تعیین معناداری رابطه بین متغیر های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده می شود. این آزمون میزان رابطه را با عددی بین ۱- تا ۱ نشان می دهد که علامت آن نشان از جهت رابطه دارد.
  • آزمون رگرسیون: به منظور سنجش میزان تاثیر یا قدرت پیش بینی کنندگی متغیر ملاک به کمک متغیر پیش بین از آزمون رگرسیون استفاده می شود. این آزمون میزان تاثیر متغیر پیش بین بر ملاک را به صورت درصدی نشان می دهد.شاید یکی از مهمترین بخش های یک تحقیق فصل نتایج و پیشنهادات آن باشد. بیشتر کوشش هایی که در فرایند تحقیق صورت می گیرد در واقع برای دستیابی به نتایج و پیشنهادات تحقیق است، چرا که هدف از انجام  تحقیق یافتن راه حل برای مشکلاتی است که وجود دارند و یا در طی تحقیق و پژوهش بروز می کنند و شناسایی می شوند گاهی این مشکلات هزینه و انرژی زیادی در جامعه هدر داده و کارایی و اثربخشی را کاهش می دهند و مانع رسیدن به نتایج مورد نظر و ارزشمند می گردند.در این فصل به نتیجه گیری در مورد یافته های تحقیق در فصل چهارم پرداخته می شود. ابتدا یافته های پژوهشی و نتیجه های حاصله در مورد بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی با مهارت های سه گانه (فنی، انسانی و ادراکی) مدیران مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی ۹۲-۹۱  پرداخته می شود. در قسمت بعد پیشنهادات تحقیق که از نتیجه پژوهش بدست آمده ارائه شده و سپس پیشنهاداتی برای پژوهشگران آتی ارائه می گردد.
مدیران
مدیران


 فرآیند تحقیق:

در مراحل نخست تحقیق مطالعات انجام گرفته و تحقیقات پیشین در مورد جهت گیری ارزشی و مهارت های سه گانه مدیریتی مطالعه گردید. بعد از مطالعات کتابخانه ای، بر مبنای مبانی نظری پرسشنامه ای با همکاری اساتید راهنما، مشاور و خبرگان  تنظیم گردید. پرسشنامه های مذکور شامل چهار بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از برخی مفاهیم و تعاریف تئوریکی و تخصصی جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد.  بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای سه سوال که شامل جنسیت، سن و سطح تحصیلات پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل  سوالات مرتبط با بررسی مهارت های سه گانه ی مدیریتی مدیران می باشد و بخش چهارم نیز شامل سؤالات مرتبط با بررسی جهت گیری ارزشی مدیران می باشد. طراحی پرسشنامه در بخش سوم و بخش چهارم به صورت بسته طراحی شده است . در این پرسشنامه ها برای پاسخگویی از مقیاس درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت استفاده گردیده که عبارتنداز: کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم که به ترتیب نمره  ۵ تا ۱ در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های به دست آمده را با استفاده از نرم افزار spss مورد پالایش و تحلیل قرار داده ایم.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه مدیران :

فصل اول:

کلیات پژوهشصل اول: کلیات پژوهش۱-مقدمه: ۱۴۱-۱-بیان مساله تحقیق ۱۵۱-۲-اهمیت پژوهش ۱۶۱-۳-هدف ها : ۱۸هدف اصلی: ۱۸اهداف ویژه: ۱۸فرضیه اصلی: ۱۹فرضیه های ویژه: ۱۹۱-۵- متغیرهای تحقیق ۲۰۱-۶- قلمرو تحقیق ۲۰الف)  قلمرو موضوعی : ۲۰ب)  قلمرو مکانی : ۲۰ج) قلمرو زمانی : ۲۰۱-۷- تعریف مفهومی اصطلاحات: ۲۰۱-۷-۱- تعاریف نظری: ۲۱۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی: ۲۱

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲- مقدمه: ۲۴۲-۱-مفهوم ارزش ۲۴۲-۲-ارزش آفرینی ۲۶۲-۳-مبانی نظری جهت گیری ارزشی ۲۷۲-۳-۱-جهت گیری مذهبی ۲۸۲-۳-۲-رستگاری گرایی در مقابل خیرخواهی ۳۱۲-۳-۳-نظریه های جهت گیری ارزشی ۳۲۱-نظریه شوارتز ۳۲۲-نظریه کلاخون و استرادبک ۳۲۳-جهت گیری های ارزشی محیطی ۳۳۴-جهت گیری های ارزشی اجتماعی و رفتار اقتصادی ۳۴۲-۴-تناسب ارزش ۳۵۲-۵-ارزش دستاورد در برابر قدرت ۳۶۲-۶-انواع انگیزه های ناشی از خود-محوری و رفتارهای محیط – محوری ۳۶۲-۷-مدل های جهت گیری ارزشی اجتماعی ۳۸۲-۸-رویکرد جهت گیری ارزشی و درک فرهنگ ۴۰۲-۹-هویت و جهت گیری های ارزشی ۴۰۲-۱۰-آگاهی از پیامدها و عواقب، توجه محیطی و جهت گیری های ارزشی ۴۲۲-۱۱-سطوح کسب ارزش ۴۳۱-کسب ارزش در سطح فردی ۴۳۲-کسب ارزش در سطح سازمانی ۴۴۳-کسب ارزش در سطح اجتماعی ۴۵۲-۱۲-ویژگیهای ارزشها ۴۶۲-۱۳-ارزش ها در فلسفه و فلسفه اخلاق ۴۶۲-۱۴-ارزش ها و روش شناسی علوم اجتماعی ۴۷۲-۱۵-ارزش ها و مدیریت ۴۹۲-۱۶-شایستگی های مدیران ۵۰۲-۱۶-۱- مفهوم  شایستگی ۵۱۲-۱۶-۲- تاریخچه نظریه شایستگی ۵۲۲-۱۶-۳-مدیریت شایستگی ۵۳۲-۱۶-۴-  عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز برنامه های شایستگی مدیریتی ۵۴۲-۱۶-۵-مشکلات اجرای برنامه های شایستگی مدیریت ۵۴۲-۱۶-۶-چرخه حیات شایستگی ۵۴۲-۱۷- انواع شایستگی ۵۵۲-۱۸-ضرورت توجه به شایستگی های مدیریتی : ۵۹۲-۱۹-ویژگی های کلیدی شایستگیها: ۶۰۲-۲۰-پرورش شایستگی به عنوان یک فکر مدیریت ۶۲۲-۲۰-۱- شایستگی های مدیریتی در بخش خصوصی ۶۳۲-۲۰-۲-شایستگی ها در بخش عمومی ۶۳۲-۲۰-۳-حوزه های شایستگی مدیران دولتی ۶۴۲-۲۰-۳-۱-شایستگی های مدیران دولتی از دیدگاه نوردگراف ۶۵۲-۲۱-بهبود چارچوب های شایستگی در دولت ۶۷۲-۲۲- صلاحیت های محوری مدیریتی ۶۸۲-۲۳-پیشینه تحقیق ۶۹۲-۲۴-چارچوب نظری تحقیق ۷۳۲-۲۵-مدل تحقیق ۷۴

فصل سوم:

روش پژوهش۳-۱ -نوع تحقیق: ۷۶۳-۲-جامعه  ی آماری ۷۶۳-۳-نمونه آماری ۷۶۳-۴-ابزار تحقیق ۷۷۳-۵-روایی ابزار ۷۸۳-۶-پایایی ابزار ۷۸۳-۷-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۸الف. آمار توصیفی: ۷۸ب. آمار استنباطی: ۷۹

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده هامقدمه ۸۱آمار توصیفی ۸۱جنسیت ۸۱تحصیلات ۸۲سابقه خدمت ۸۳شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش ۸۴آمار استنباطی ۸۸

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات  پژوهشمقدمه : ۹۹فرآیند تحقیق: ۱۰۰پیشنهادات ۱۰۳پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش: ۱۰۳پیشنهادات برای پژوهشگران آتی: ۱۰۳موانع و محدودیت های پژوهش: ۱۰۴منابع ۱۰۶پیوست ۱۰۹

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه مدیران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 112
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *