پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت

مطالبی که در این تحقیق می باشد به منظور شناخت : « بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت دانش در معاونت آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز» می باشد که در این جا محقق از پنج مرحله فرایند عقلایی شامل « شناخت مشکل ، جمع آوری راه حل های ممکن ، تعیین ملاک هایی جهت ارزیابی راه حل ها ، انتخای بهترین راه حل ها » و همچنین مدیریت دانش شامل مدل نیومن « شاخصهای خلق دانش ، کسب دانش ، ذخیره سازی دانش ، انتشار دانش ، و به کارگیری دانش » می باشد انتخاب شد.  در این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد .مهمترین ابزار سنجش که در این تحقیق استفاده شده پرسشنامه می باشد و تحقیق روانشناسی از نوع کاربردی است که در این مدل به بررسی فرضیات مدیریت دانش و تصمیم گیری عقلائی پرداخته شده است. محقق افراد جامعه آماری ۱۳ نفر بودند . محقق پس از اثبات روایی یک پرسشنامه و ۵۳ سوالی اقدام به جمع آوری نقطه نظرات افراد جامعه آماری در راستای موضوع و فرضیات تحقیق نمود پس از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده ، داده های آماری استخراج و از طریق ضریب همبستگی و آزمون و رگرسیسیون و معنا داری T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده حاصل از تجربه و تحلیل پرسشنامه ها حاکی از آن است که فرضیه اول ، فرضیه دوم ، فرضیه سوم ، فرضیه چهارم ، فرضیه پنجم ، و معنا داری آزمون T به ترتیب همگی مورد تایید قرار گرفت.پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت در قالب فایل ورد میباشد.

بخشی از پایان نامه
بخشی از پایان نامه

مقدمه:

دانش به عنوان یک سرمایه فکری ، یکی از دارائیهای با ارزش سازمانها است. مهم ترین نقشی که می توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یک متدلوژی تغییر در نظر بگیرند. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با اراده موثر آن دانش ها می تواند مهمترین عامل تغییر یک سازمان باشد. که دولت ها سرنوشت مردم و جامعه خود را  در دست دارند و با سیاست ها و تصمیم گیری هایی که انجام می دهند جهت های آینده را مشخص و معلوم می نمایند و سازمان ها برای زنده ماندن می بایست خط مشی های عمومی را در تصمیمات عقلایی خود به کار گیرند تا به موفقیت دست یابند. با توجه به اینکه دانش و تصمیم گیری عقلایی در سازمان ها هدفمند و فرایند گرا هستند و از مهمترین معیارهای سنجش رشد سازمان می باشد در این خصوص به تحقیق پرداخته شد.

بیان مسئله :

مدیریت دانش که فرایند تولید ثروت و ارزشی با استفاده از دارائیهای فکری و مبتنی بر دانش است نیازمند سیستمی است که بتوان این فرایند را پشتیبانی کند اثر بخشی مدیریت دانش مستلزم تلفیق و یکبار چه سازی منطقی زیر ساختهای فنی و فرهنگی و انسانی است .جان دیویی اولین مرحله هر پژوهش را احساس مشکل می داند به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبه رو گردیده که در حل آن ابهام یا تردید دارد. ماهیت محیط اداری و کیفیت کار اداری روزمره چنان است که یک انسان تصور می کند که با دستورالعمل ساده تمامی مشکلات موجود از افراد متخصص در تصمیم گیریها استفاده کرد که در این تحقیق فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بخش هایی از پایان نامه روانشناسی
بخش هایی از پایان نامه روانشناسی

پژوهش باولین و ماسون:

باولین و ماسون (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان مدیریت دانش در زلاند نو موانع و محرکها پرسشنامه را   بین ۷۱ نفر متخصص مدیریت دانش توزیع کردند ۶۵% پرسشنامه های توزیع شده تکمیل گردید. یافته ها نشان میدهد که ۴۵% افراد فرهنگ سازمانی را به عنوان مانع اصلی اجرای مدیریت دانش معرفی کردند. به نظرآنان بیشتر کارکنان دوست ندارند تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهند ۲۲ درصد شیوه مدیریت ، ۱۶ درصد فقدان درک درست از مدیریت دانش ، ۹ درصد فقدان ساز و کارهای تشویقی ، ۷ درصد کمبود فناوری و تنها یک درصد پیچیدگی خود مفهوم دانش را به عنوان مانع پیش روی تحقیق مدیریت دانش معرفی کرده بودند.

خلاصه پایان نامه:

هدف از این تحقیق شناخت رابطه بین تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان معاونت آموزشی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز بود. و براساس این هدف، اهداف جزئی زیر در نظر گرفته شد:۱-شناخت رابطه شناخت درست مساله در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان ۲- تعیین راه حل های مناسب  در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان ۳- تعیین ملاک های مناسب جهت ارزیابی  در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان ۴- ارزیابی درست راه حل ها در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان ۵- انتخاب بهترین راه حل در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان.بر اساس این اهداف فرضیاتی در نظر گرفته شد که نتایج آن و جزئیات نمونه تحقیق به قرار زیر است.در فرضیه اصلی به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین بررسی میزان فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی ۱ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا   شناخت درست مساله در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی ۲ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   تعیین راه حل های مناسب در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی۳ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   تعیین ملاک های مناسب جهت ارزیابی در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی ۴ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   ارزیابی درست راه حل ها در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.

تصمیم گیری
تصمیم گیری

در فرضیه فرعی۵ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   انتخاب بهترین راه حل ها در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در رابطه با تحقیق حاضر پیشینه مرتبط و مشابه ای یافت نشد. در این صورت نمی توان مقایسه ای بین پژوهش های پیشین و پژوهش حاضر جهت تبیین فرضیات تحقیق و نظریه پردازی ارائه نمود. با این حال تحقیقات پیشین گویای این است که جنبه های منفی  فرهنگ سازمانی مانع اصلی اجرای مدیریت دانش است. پژوهشگران معتقد اند که که دانش یک موضوع اجتماعی و انسانی است و بر خلاف اطلاعات به تکنولوژی وابسته نیست و با خروج نیروهای تحصیلکرده و حرفه ای از سازمانهای دولتی عملاً بخشی از دانش که سالها برای آن سرمایه گذاری کرده اند و نتیجه تصمیم گیری های عقلایی است از سیستم خارج می شود و این را می طلبد که از طریق الگو های مناسب مدیریت دانش از اتلاف این سرمایه ها که سرمایه های ملی محسوب می شود جلوگیری نمود.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت :

فصل اول:

 • مقدمه
 • چکیده
 •  کلیات تحقیق
 • بیان مسئله
 • سوالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • اهمیت موضوع
 • اهداف تحقیق
 • تعاریف متغیرهای تحقیق
 • فرایند تصمیم گیری عقلایی
 • شناسائی مسئله
 • مشکلات و محدودیتهای تحقیق
 • خلاصه فصل اول
 • منابع و ماخذ فصل اول

فصل دوم:

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
 • پژوهش باولین و ماسون
 • پژوهش کانگ
 • پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
 • پژوهش منطقی
 • پایان نامه ای با موضوع
 • تصمیم گیری عقلایی
 • دستیابی به راه حل ها و شیوه های عملی
 • انواع تصمیمات
 • مشارکت و مشورت در تصمیم گیری
 •  ساعت چی ، محمود، روانشناسی در سازمان
 • مشکلات و تنگناهای تصمیم گیری
 • محاسن و مزایای تفویض اختیار
 • – مدل سازی در فرایند عقلایی خط مشی گذاری
 • مدل عقلایی
 • مفهوم تصمیم گیری عقلایی
 • مفروضات شیوه عقلایی تصمیم گیری
 • انتقادات وارده بر شیوه عقلایی
 • مدیریت دانش
 • تاریخچه مدیریت دانش
 • مزایای مدیریت دانش
 • اصول مدیریت دانش
 • ابزارهای مدیریت دانش
 • کاربرد مدیریت دانش
 • فرایند مدیریت دانش
 • مراحل مدیریت دانش
 • تکنیکهای مدیریت دانش
 • مدل عمومی مدیریت دانش
 • رویکردهای متفاوت به مدیریت دانش
 • عوامل موفقیت مدیریت دانش
 • موانع و موفقیت مدیریت دانش
 • خلاصه فصل دوم
 • منابع و ماخذ فصل دوم

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • مراحل انجام تحقیق
 • روشهای جمع آوری اطلاعات
 • روایی (اعتبار) و پایایی پرسشنامه
 • جامعه و نمونه آماری
 • روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:

 • نتایج
 • بخش تحلیل توصیفی تحقیق
 • بخش تحلیل استنباطی تحقیق

فصل پنجم:

 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات پژوهش
 • محدودیت های پژوهش
 • منابع
 • پیوست ها
 • پرسشنامه های تحقیق
 • منابع غیر فارسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 85
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *