پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی

امروزه فشارهاي عصبي به عنوان مهمترين فاكتور بوجود آورنده امراض روحي، جسمي و رفتاري انسانها توجه پزشكان، روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاري و مديريت را به خود معطوف نموده، به طوري كه بايد عنوان نمود كه فشارهاي عصبي نقش مهمي در فراهم نمودن مشكلات روحي و جسمي در انسنانها ايفا مي كند.پرواضح است كه اثرات زيان بار فشارهاي عصبي تنها در مبتلا كردن افراد به مرضهاي روحي و جسمي نيست. بلكه فشارهاي عصبي ، تاثير بسيار بر عملكرد مديران و كاركنان نيز دارد. فردي كه مورد حمله فشارهاي عصبي و روحي قرار مي گيرد مسلما در تصميم گيري، برنامه ريزي، برقراري روابط با ديگران، شيوه اجراي اثربخش كار و در نهايت كارايي و بهره وري فردي دچار مشكل خواهد شد. از طرفي مهمتر اينكه يك كارمند دچار فشار مي تواند همه كاركنان در ارتباط خود را دچار فشار عصبي نمايد و بدين ترتيب است كه فشار در سازمان همچون آفتي نيروها را تحليل مي برد و فعاليتها و تلاشها را عقيم مي سازد. .پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی در قالب فایل ورد میباشد.

اقدامات سازماني براي کاهش فشارشغلي:

گذشته از اهميتي که تبيين اهداف چالشي در سازمان ها دارد، از اواخر دهه 1940 مبحث مديريت بر مبناي هدف در سازمان ها رايج شده است (گلمچ و ويلبرت،1994: 89 ).مديريت بر مبناي هدف شامل چهار مرحله مي گردد. در مرحله نخست شرح شغل مطالعه مي گردد و کارکنان و مديريت به توافقي نوين در زمينه فعاليت هاي کليدي مي رسند. در مرحله بعد استانداردهاي عملکرد مطلوب به صورت مکتوب و قابل ارزيابي درمي آيند. در مرحله سوم، اهداف عملياتي با راهنمايي و هدايت مديريت توسط کارکنان طرح مي گردند. و در مرحله نهايي کارکنان و مديريت بر اساس اين اهداف سعي مي کنند تا عملکرد مطلوبي از خود نشان دهند. به اين دليل مشارکتي که در بين کارکنان ايجاد مي کند، يکي از روشهاي بسيار مطلوب و موفق در ايجاد انگيزش و بالا بردن سطح عملکرد شناخته شده است (ماتيز و جکسون،1996: 358).

غني سازي شغل:

 از آنجا که براي ايجاد انگيزه در کارکنان بايد نياز به موفقيت، مسئوليت پذيري، رشد و کمال را در کارکنان برآورده ساخت. در اين روش سعي بر آن است تا با دادن اختيارات و استقلال کاري به فرد، زمينه مساعدي براي پويايي و خلاقيت او فراهم ساخت. روش هاي توسعه شغل و گردش شغلي هم مي توانند مؤثر باشند (حيات، 1379:127). کمبود حس کنترل کاري مي تواند بسيار فشارزا باشد. سازمان ها با دادن حس کنترل بيشتر به فرد يا شرکت در تصميم گيري هاي مربوط به کار، مسئوليت بيشتر با افزايش استقلال و عدم وابستگي مي توانند بسياري از اين فشارها را برطرف سازند. برنامه هايي از قبيل غناي شغلي، شرکت در تصميم گيري ها و روش هاي انتخاب، همه به افزايش حس کنترل کار مي تواند بر شغل ها و محيط کاري کارگر کمک نمايد (حسين زاده و صائميان، 1383:25).

مديريت اوقات فراغت کارکنان:

امروزه سازمان ها از طريق منابع فيزيکي خود کمتر   مي توانند به مزيت رقابتي دست يابند و آنچه که مي تواند موفقيت سازمانها را تضمين کند، منابع انساني آن مي باشد. لذا مديريت کارآمد و مؤثر منابع انساني در جهت تأمين نيازهاي روحي و رواني کارکنان و انگيزش هر چه بيشتر آنها حائز اهميت است. در حقيقت مديريت اوقات فراغت فرصت مناسبي در جهت کاهش بسياري از استرسها و فشارهاي عصبي دوران اشتغال مي باشد. مديريت اوفات فراغت در جهت کاهش سطح غيرکارکردي فشار عصبي سه وظيفه عمده را بر عهده دارد:

 • شناسايي عوامل درون و برون سازماني فشار عصبي و طراحي برنامه هاي اوقات فراغت با هدف کاهش اثرات مخرب عوامل فشارزا.
 • ترغيب و انگيزش افراد به استفاده از تسهيلات فراغتي از طريق ارائه برنامه هاي متنوع و جذاب.
 • ايجاد جو و فضاي مناسب در طي دوره ارائه تسهيلات رفاهي و فراغتي سازمان.

شخصيت افراد آنچنان در خلال اوقات فراغت شکل مي گيرد، در حين کار تحت تأثير قرار نمي گيرد. لذا اوقات فراغت نقش اساسي در تکوين شخصيت و کليت وجود آدمي دارد. نظارت بر نحوه سپري شدن اوقات فراغت افراد در يک زمان معين، بخشي از کار مديران جهت تأمين فرصت هايي براي افراد است تا بتوانند از طريق فعاليت هاي تفريحي به رضايت خاطر برسند.البته صرفاً پرکردن ظاهري اوقات فراغت نبايد مدنظر باشد بلکه کيفيت و کميت تسهيلات بر ميزان رضايت افراد از برنامه هاي اوقات فراغت و در نهايت اثربخشي مديريت اوقات فراغت تأثير مي گذارد (طبرسا، جزوه درس سمينار تحقيقي در مسائل نيروي انساني، 1386).

بخش هایی از پایان نامه استرس
بخش هایی از پایان نامه استرس

تغيير شرايط فيزيکي محيط کار:

گاهي تغييرات ساده مي تواند تأثيرات زيادي در افزايش کيفيت يک روز ما داشته باشد. اگر لازم مي دانيد محيط فيزيکي اطراف خود را تغيير دهيد، اين کار مي تواند با تغيير نور، تغيير رنگ اتاق، و تهويه بهتر هوا صورت گيرد.

گسترش آموزش کارکنان و برنامه هاي راهبردي:

اگرچه کارکنان جديد در بدو ورود از انگيزه بالايي برخوردارند و همواره در تلاشند تا با سخت کوشي و شايستگي نظر مساعد کارفرمايان را به خود جلب کنند، ولي در واقع کمبود مهارت هاي شغلي و دانش مربوطه سبب مي شود تا نتوانند کارهاي خود را آن گونه که کارفرمايان انتظار دارند  بخوبي انجام دهند. اين تناسب نابجا ميان انتظارات و نتايج حاصله مي تواند براي کارکنان بسيار فشارزا باشد. بعلاوه آنها تا حدودي زيادي احساس فشار عصبي مي کنند چون بعنوان تازه وارد قدم به محيطي نا آشنا و جديدتر مي گذارند که بايد اطلاعات بسياري راجع به آن بياموزند. سازمانها مي توانند تا حدودي به کاهش اين فشارها کمک کنند يعني با اين اطمينان که به کارکنان آموزش هاي شغلي مناسب و برنامه هاي سازمان کاملاً تفهيم مي گردد. اين روش نه تنها منجر به افزايش توان نيروهاي کاري و خلاقيت مي شود بلکه موجب کاهش ميزان فشار عصبي ناشي از گردش شغلي کارمندان جديد نيز مي گردد.

بهبود يا تناسب شغل با شاغل:

فشار کاري عموماً زماني بروز مي کند که کارگران داراي شغلي هستند که از آن متنفرند و يا شغل هايي که افراد مناسب آن نيستند. لذا ايجاد يک تناسب و ارتباط غلط ميان علاقه، مهارتهاي کارگر و نيازهاي شغلي او مي تواند بسيار فشارزا باشد. با افزايش ميزان تناسب شغل، شخص از طريق مشاهده دقيق، انتخاب و انتصاب کارگران سازمان ها مي توانند تا حدود زيادي از اين فشار عصبي را بکاهند.جان فرنچ و همکارانش مي گويند که فشار عصبي کارگر از عدم انطباق و تناسب مهارتها و توانايي هاي شخص و تقاضاي شغل و کارگاه حاصل مي شود. به عبارت ديگر کارگري که براي شغل خاص به طور کامل واجد صلاحيت نيست، بي اندازه احساس فشار عصبي مي کند . لازم به ذکر است که توان يا آمادگي کاري شامل دانش مربوط به شغل، تجربه کاري مرتبط با شغل و استعداد مربوط به کار مي باشد .

توجه به عوامل ارگونوميک(مهندسي انساني):

ارگونومي به مسائلي اطلاق مي شود که در آن ساخت، ترکيب و سازمان کار طراحي تجهيزات، شغل و محل کار در رابطه با عامل انساني مورد بررسي قرار مي گيرد و در اين روشها به مسائل فيزيولوژيکي، ادراکي و تا حدي رفتاري انسان توجه مي گردد. از جمله نکات عمده اي که در روش هاي ارگونومي مورد تأکيد است بيوريتم و يا چرخه بيولوژيکي هوشي جسمي احساسي انسان در طول عمر، ريتم سرکادين يا تغيير فرم فيزيکي ـ رواني و رفتاري انسان در 24 ساعت در رابطه با سانحه و چرخه زمان کار و استراحت و تأثير آن در کاهش سوانح و بيماري ها را مي توان نام برد. همچنين در طراحي تجهيزات، تناسب ماشين آلات با بدن انسان، اشتباهات انسان، زمان عکس العمل بدن انسان و مسائل مشابه مورد توجه است. بالاخره در طراحي محل کار مسائلي از قبيل وسايل اعلام خطر، نقاط کنترل نگهداري ماشين آلات، نوع گارد حفاظت براي ماشين آلات و موارد مشابه مورد تأکيد قرار مي گيرد (ميرسپاسي، 1381: 291). از آنجا که ظرفيت و توانايي افراد هنگام کار با ماشين حد خاصي دارد، بنابراين هنگام طراحي ماشينها و ابزار بکار رفته در آنها بايد بيشترين دقت از نظر توانايي ادراکي استعدادهاي حرکتي و ظرفيت افرادي که بايد با اين وسايل کار کنند، به عمل آيد. مهندسي عوامل انساني يا مهندسي روانشناختي نقش مهمي در کاهش فرسودگي شغلي، خستگي ناشي از کار و فشار شغلي ايفا مي کند و افراد با سلامت جسمي به کار و فعاليت پرداخته، در نتيجه راندمان کاري بالاتري هم دارند.

توجه به بهداشت رواني در محيط کار:

 بهداشت رواني در محيط کار نقش بسيار مهمي در سلامتي کارگران دارد. پژوهشگران فنلاندي با مطالعه سوابق 530 کارگر تمام وقت از سال 1997-1990 متوجه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ ميان شرايط محيط کار و سلامت جسماني کارگران شده و اعلام کردند تغييرات نامطلوب در محيط کار و تقليل حس حمايت از طرف کارفرما سبب افزايش غيبت کارگران به بهانه بيماري مي شود. از جمله پژوهشگران مزبور با بررسي و مطالعه پرونده افرادي که از مرخصي استعلاجي استفاده کرده اند متوجه شدند کارگراني که تحت شرايط نامساعد مانند بي نظمي در کار، روابط نامطلوب و خصمانه بين کارگران، حسادت همکاران، رقابت شديد شغلي، عدم امنيت شغلي، فشار زياد، وضع رواني نامطلوب حاکم بر محيط کار، بدخلقي و بداخلاقي مديران و کارفرمايان و عدم حمايت کافي اجتماعي و صنفي کار کرده اند، به مراتب بيشتر از ديگران از مرخصي استعلاجي استفاده کرده و گاهي به بيماريهاي جسماني خطرناکي مبتلا شده اند.

راه هاي مديريت بهتر فشار عصبي:

پاسخ مثبت به عوامل فشارزا سبب مي شود عملکرد افراد بهبود يابد و اين مسأله منافعي را براي سازمان در پي دارد. ليکن همه افراد به فشار عصبي به شکل مثبت پاسخ نمي دهند و اين هم به زيان خودشان است و هم به مقاصد سازمانشان لطمه مي زند. در اصل هدف کاهش فشار عصبي نيست بلکه يادگيري چگونگي مديريت و استفاده از آن است. روش هاي مديريت بهتر فشار عصبي عبارتند از:

 • آگاهي نسبت به عوامل فشار زا و عکس العمل هاي احساسي و فيزيکي خود
 • تشخيص آنچه مي توان تغيير داد.
 • کاهش شدت واکنش احساسي نسبت به فشار عصبي استرس.
 • يادگيري چگونگي تعديل واکنش فيزيکي به عصبي.
 • افزايش توان فيزيکي.
 • حفظ توان احساسي.

يادآوري اين نکته ضروري است که هر فرد خود بهتر مي تواند دريابد که چه موانعي در کار اوست و موانع را چگونه مي تواند برطرف سازد. داشتن برنامه صحيح، شناخت ابعاد کار، لذت بردن از شغل خود، استراحت به موقع، فعاليت بدني و آنچه به آن يک رژيم سالم غذايي گفته مي شود، مي تواند بهترين راه کاستن از فشارهاي عصبي (استرس)باشد.(ترجمه مقاله مديريت استرس،جهانشاهي)

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی:

فصل اول:

 • مقدمه
 •  تعريف و بيان مسئله
 •  عنوان تحقيق
 •  بيان مسئله
 •  اهميت و ضرورت تحقيق
 •  اهداف تحقيق
 •  قلمرو تحقيق
 •  تعريف واژه ها
 •  روش تحقيق
 • روش نمونه گيري
 •  ابزارهاي گرد آوري اطلاعات
 • مشكلات و محدوديتها

فصل دوم ـ  مروري بر ادبيات موضوع:

 • مقدمه
 •  استرس و درك پيامدهاي آن
 •  منابع بالقوه استرس
 •  علائم و نشانه هاي استرس
 • ساير نشانه هاي استرس
 • عملكرد
 •  عوامل هفتگانه موثر بر عملكرد فرد
 • ارزشيابي عملكرد
 •  روشهاي ارزشيابي عملكرد
 • فاكتورهاي موثر بر عملكرد
 • رابطه بين فشار عصبي و عملكرد

فصل سوم ـ روش تحقيق:

 • مقدمه
 • روش و طرح پژوهش ( تحقيق )

فصل چهار م ـ تجزيه و تحليل داده ها:

 • مقدمه
 •  توصيف شاخص هاي دموگرافيك ( بررسي ويژگي هاي عمومي)
 •  وضعيت استرس كاركنان
 •  وضعيت عملكرد كاركنان
 •  وضعيت بهره وري كاركنان

فصل پنجم ـ نتيجه گيري و ارائه راهكار:

 • مقدمه
 •  روشهاي پيشگيري و كاهش فشار عصبي استرس
 • روشهاي مبارزه با فشار عصبي
 •  راههاي مديريت بهتر فشار عصبي
 • منابع

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 138
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *