پایان نامه بررسی استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگیری

پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده و براي  اجراي آن از روش توصيفي ، از نوع پيمايشي ، استفاده شده است زيرا به بررسي ويژگي هاي يك جامعه مي پردازد .  در مطالعات توصيفي هدف ، توصيف نظري موقعيتي ويژه به صورت  واقعي و عيني مي باشد . هدف محقق از انجام اين پژوهش توصيف عيني ، واقعي و منظم و خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع است .پایان نامه بررسی استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگیری دانش آموزان قابل استفاده برای دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی ومیباشد.

خلاصه تحقيق:

با توسعه روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات نظام آموزشي يادگیری ايران با چالش هاي عظيمي روبروست ، كه نياز به تغيير و تحول در ساختار ، برنامه ها ، اهداف و روش ها را به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير مطرح مي كند . در آغاز قرن 21 ، نظام آموزشي براي پاسخگويي به نيازهاي زمان ، فناوري و سازگاري با شرايط متغير داخلي و بين المللي ، ناچار به استفاده از فناوريها در امر آموزش از آن جا كه معلمان و دانش آموزان در صفت نخست  استفاده  از اين فناوري قرار دارند . پژوهش حاضر  با هدف بررسي ميزان استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي  ـ يادگيري در مدارس راهنمايي شهرستان اردستان مي باشد .  روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي  از نوع پيمايشي است . جامعه آماري اين پژوهش يادگیری  كليه معلمان  ( زن و مرد)  مدارس راهنمايي شهرستان اردستان  تشكيل داده كه با بهره گيري  از جدول كرجسي مورگان ، 181 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند . روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي است . ابزار اصلي جمع آوري داده ها ، پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ كه شامل 20 گويه مي باشد . براي برآورد روايي پرسشنامه از روايي محتوا  استفاده شده است و براي پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است . از آمار توصيفي و استنباطي در محيط spss16   براي تجزيه و تحليل پرسشنامه ها استفاده گرديد . در آمار توصيفي  ازفراواني ، درصد فراواني ، ميانگين ، انحراف استاندارد ، خطاي استاندارد و ترسيم نمودارهاي ستوني و در سطح آمار استنباطي از آزمون t تك نمونه اي ،  t مستقل ، تحليل واريانس يكطرفه  و آزمون توكي استفاده شده است .

تصاویری از پایان نامه
تصاویری از پایان نامه

نتيجه گيري :

خلاصه يافته هاي پژوهش حاضر و مقايسه آن با آنچه  كه در فصل دوم  به عنوان پيشينه ارائه شد به شرح زير است. نتايج يافته هاي جدول 5-4 نشان مي دهد كه ميانگين گروه در زنان برابر با 10/2 ، با انحراف استاندارد 444/0 و ميانگين در گروه مردان 32/2، با انحراف استاندارد 571/0 است  براي بررسي معنادار بودن ميزان تفاوت بين ميانگين  دو گروه در ميزان استفاده از ICT   در فرانيد ياددهي ـ يادگيري به اجراي آزمون t  مستقل مي پردازيم . نتايج يافته هاي 6-4 نشان مي دهد كه ميزان T  بدست آمده از مقايسه دو ميانيگن  زنان و مردان  از نظر ميزان استفاده از ICT   كه در سطح 01/0 كه از لحاظ آماري معنادار است . (T=2/959=P=0/0003) . بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ميزان استفاده از ICT در بين معلمان زن و مرد در دوره راهنمايي تحصيلي تفاوت  معين دار وجود دارد . با توجه به ميانگين دو گروه معلمان مرد بيشتر از معلمان زن  از ICT در فرايند ياددهي  ـ يادگيري استفاده مي كند . يافته هاي جدول 7-4 نشان مي دهد كه ميانگين  گروه معلمان  با مدرك تحصيلي فوق  ديپلم برابر 19/2 ، با انحراف استاندارد 556/0 و ميانگين گروه معلمان با مدرك تحصيلي ليسانس برابر با 23/2  ، با انحراف استاندارد 511/0 است . براي بررسي معنادار بودن  تفاوت بين ميانگين دو گروه در ميزان به كـــــــــــارگيري ICT در فرايند ياددهي ـ يادگيري به اجراي آزمون T مستقل مي پردازيم.يافته هاي جدول 8-4 نشان مي دهد كه ميزان T بدست آمده از مقايسه دو ميانگين از نظر ميزان استفاده از ICT كه در سطح 01/0 كه از لحاظ آماري معنادار نيست (T=0/476  ,P=0/635) . بنابراين  مي توان نتيجه گرفت  كه ميزان به كارگيري ICT در فرايند ياددهي ـ يادگيري در بين معلمان  فوق ديپلم و ليسانس  تفاوت وجود ندارد .

نتايج يافته هاي جدول 9-4 نشان مي دهد ميانگين معلمان با سابقه  هاي متفاوت  با هم فرق دارند بيشترين يادگیری ميانگين  مربوط به سابقه كار 10-6 سال برابر با 31/2 ، با انحراف استاندارد 636/0 است و كمترين ميانگين آن مربوط به سابقه كار 5-0 سال برابر با 05/2 ، با انحراف استاندارد 497/0 است . بريا معنادار بودن تفاوت ميانگينها بين گروه هاي مختلف به اجراي آزمون تحليل واريانس يك طرفه مي پردازيم.نتايج يافته هاي جدول 10-4 نشان مي دهد كه با توجه  به عدم معناداريF(F=1/668,P=0/176). نتيجه مي گيريم كه بين معلمان با سابقه كارهاي متفاوت از نظر ميزان استفاده از ICT در فرايند ياددهي ـ يادگیری تفاوت وجود ندارد .به طور كلي مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه استفاده از ICT در فرايند آموزشي به سابقه كار  بستگي ندارد. آنچه موجب استفاده از فناوري مي گردد نگرش افراد و ابتكار و خلاقيت در انجام كار است .همان طور که در فصل چهارم مشاهده شد. بین معلمان بر حسب سن در میزان استفاده  از ICTدر فرایند یاددهی-یادگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین، سن به عنوان متغیر تاثیر گذار در فرایند استفاده از ICT برای یاددهی و يادگیری تاثیر گذار نیست.

پيشنهادات كاربردي تحقيق:

امروزه انفجار اطلاعات و دانش نيازمند هوشياري و درست انتخاب كردن است . براي پيشرفت هرچه بهتر افراد و كم كردن هزينه هاي آموزش و پرورش به كارگيري نرم افزارها و كامپيوتر است كه فرد بتواند در هر مكان و هر زمان با آسودگي خاطر  به يادگيري دروس بپردازند.

ـ تهيه امكانات و تجهيزات مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات يادگیری در مدارس

ـ تشكيل كارگاه هاي آموزشي و آشنايي معلمان با شيوه هاي تدريس مبتني بر ICT

ـ تشكيل كلاسهاي زبان انگليسي و رايانه براي معلمان تا بتوانند با رايانه كار كند و از آخرين دستاوردهاي آموزشي ، پژوهشي يادگیریمولفان خارجی و داخلي بهره مند شوند. .

ـ تهيه، تاييد و پخش نرم افزارهاي آموزشي از طريق گروه هاي آموزشي.

ـ گذاشتن كلاسهاي كارآموزي در سطح پيشرفته معلمان

ـ تشويق كاركنان جهت شركت در كلاسهاي كارآموزي

ـ بوجود آوردن شرايط و محيط كار مناسب  جهت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و يادگیری

ـ امكان دسترسي خانواده  ها به تسهيلات  لازم براي بهره مندي از فناوري اطلاعات و ارتباطات.

ـ حمايت از فناوري اطلاعات از جمله تامين هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه در آموزش و پرورش

ـ اطلاع رساني به معلماني در رابطه با آخرين يافته هاي مربوط به تكنولوژي و روشهاي جديد تدريس.

يادگیری
يادگیری

پيشنهادات پژوهش تحقيق:

يافته هاي پژوهشي نشان داد كه وضعيت استفاده از وضعيت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه فرايند ياددهي ـ يادگيري در حد مطلوبی قرار دارد .  از اين رو لازم است مسئولين آموزش و پرورش  با برگزاري دوره هاي آموزشي ، زمينه هاي مناسبي را جهت تشويق  معلمان به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بويژه در امر آموزش فراهم كنند . همچنين لازم است مسئولين آموزش و پرورش ( شهر شیراز) در حد امكان ، از كميت ساعات تدريس هفتگي معلمان بكاهند و در مقابل ، به دنبال كيفيت تدريس( با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات) باشند . همچنين بهتر است مسئولين آموزش و پرورش  در ارزيابي  معلمان از ميزان استفاده آنها از فناوري اطلاعات و ارتباطات  تاثير آن بر عملكرد آموزشي آنان را مد نظر قرار دهند و به معلماني كه بيشتر ، از اين فناوري هاي استفاده مي كنند امتيازات خاصي به عنوان تشويق ، اعطا كنند.بنابراين مسئولين مي توانند با برگزاري دوره هاي  آموزشي ، زمينه هاي مناسبي را جهت تشويق معلمان  به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بويژه در امر تدريس فراهم كنند.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگیری:

فصل اول :

 • كليات تحقيق
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 •  اهميت و ارزش تحقيق
 •  اهداف تحقيق
 • سوالهاي تحقيق
 • متغيرهاي تحقيق
 • تعاريف نظري و عملياتي

فصل دوم:

 • ادبيات و پيشينه تحقيق
 • مقدمه
 • فناوري اطلاعات و ارتباطات چيست
 •  كاربريICT در آموزش
 •  شيوه هاي ياددهي ـ يادگيري  مبتني بر ICT..40
 •  نقش ICT در يادگيري
 • توانمنديهاي فناوري
 • قابليت هاي فناوري در آموزش
 •  نظرات مثبت و منفي درباره اثرات رايانه در آموزش
 • موانع و راهكارهاي توسعه  بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديد صاحبنظران
 •  اهميت يادگيري الكترونيكي  در آموزش
 • كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش
 • ديدگاه ها درباره فناوري اطلاعات و آموزش
 •  رويكردهاي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
 • مفاهيم نظريه هاي يادگيري
 • رابطه فناوري اطلاعات با عناصر موثر در درتدريس
 • جايگاه كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي ـ يادگيري
 • فناوري اطلاعات و ارتباطات  و نقش فراگيران
 •  مهارت هاي مهم در عصركاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
 •  رويكردهاي كارآموزي مهم در عصر  كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • چشم اندازها و چالش هاي فراروي يادگيري مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • برنامه ريزي استراتژيك براي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات
 •  فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
 •  نقش معلم در عصرفناوري اطلاعات وارتباطات
 • زمينه هاي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش
 •  كاركردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات  براي آموزش و پرورش
 •  تحليل ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش
 • فوايد كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش
 •  توصيه هاي كاربردي براي فعال نمودن فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 • چگونه معلمان زمينه كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات  رادر كلاس  فراهم كنند
 • بازنگري پژوهش هاي انجام شده
 • پژوهشهاي  انجام شده در داخل كشور
 •  پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور

فصل سوم:

 • روش تحقيق
 • مقدمه
 • نوع تحقيق
 • توصيف آزمودنيهاي تحقيق
 • جامعه آماري
 • نمونه آماري
 • روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه
 •  روش گردآوري  داده ها واطلاعات
 •  ابزار گردآوري داده ها و اطلاعات
 •  روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات
 •  روش اجراي كار
 •  روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم :

 • مقدمه
 • اطلاعات توصيفي ويژگيهاي افراد مورد مطالعه
 •  بررسي ويژگيهاي توصيفي پرسشنامه
 •  تجزيه و تحليل سوالهاي پژوهش

فصل پنجم :

 • بحث و نتيجه گيري
 • مقدمه
 •  خلاصه تحقيق
 • بحث و نتيجه گيري
 • محدوديت هاي تحقيق
 • موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات بعدي
 • پيشنهادات تحقيق
 • پيشنهادات پژوهش تحقيق
 • پيشنهادات كاربردي تحقيق
 • منابع ومآخذ
 •  منابع فارسي
 •  منابع انگليسي
 • پيوست
 • پرسشنامه
 • نمودارها
 • جدولها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگیری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 69
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *