پایان نامه انحلال قراردادها

دولت برای رفع نیازهای خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد، بخش مهمی از اعمال حقوق دولت”قراردادها”هستند.در دنیای امروز، تقریباً تمام فعالیت های جدی اقتصادی در قالب قرارداد صورت می­گیرد و از این جهت یکی از مهمترین وسیله اثبات حقوق طرفین « قرارداد » است. در بیان انواع قراردادهای اداری (دولتی)، قرارداد پیمانکاری دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا طرحهای عمرانی دولت در آن قالب شکل می گیرند و نمود توسعه اقتصادی کشور می باشند.قرادادهای پیمانکاری از سوی یک ارگان رسمی تهیه و به دستگاههای اجرایی و اشخاص خصوصی که یک طرف قرارداد می باشند تحمیل می شوند که هدف این نوع قرادادها منافع عموم می باشد. لذا ضرورت توضیح و توجیه این قراردادهای حساس زمانی اهمیت خود را آشکار می کنند که در انجام آنها خلل ایجاد شود و منافع طرفین به خطر بیفتد با توجه به مطالب بیان شده، موضوع اصلی این پژوهش کوشش در شناخت عوامل انحلال و پایان غیر طبیعی قرارداد پیمانکاری و آثار و تبعات آن می باشد و برای تحقق این هدف در بخش اول این پژوهش سعی شده تعریف جامع از قرارداد اداری و پیمانکاری و نحوه انعقاد این قراردادها بطور اجمال بیان شود و در بخش دوم طرق خاتمه قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر انحلال و انواع آن و الزامات پس از انحلال را بطور جامع بیان خواهد شد . پایان نامه  انحلال قراردادها در حقوق اداری با تأکید بر قراردادهای پیمانکاری در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویراش و پرینت میباشد.

مقـدمـه:

تولد قراردادهای اداری غالباً به زمانی بر می گردد که وظایف جدیدی از جمله خدمات عمومی به مردم جزء وظایف دولت شد و قراردادهای اداری در زندگانی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حقوقی کشور ما اهمیت شایان توجهی را یافتند بگونه ای که یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی کشور که اجرای طرحهای عمرانی می باشد ملازم با انعقاد قراردادهای اداری بین دستگاه دولتی یا بلدی بعنوان صاحب طرح یا کارفرما و موسسات پیمانکاری اعم از خصوصی و دولتی دولتی دارد لذا به دلیل جایگاه مهم پیمانکاری در اقتصادی کشور قالب حقوقی از سوی عالیترین ارگان اداری کشور طراحی گردید تا در اجرای طرح میان واگذار کننده و انجام دهنده مناقشه ای ایجاد نگردد این قالب حقوقی سندی بنام پیمان می باشد .و از طرفی با توجه به این که دستگاههای عمومی از طریق قرارداد وظایف قانونی خود را به سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی می سپارند باعث جلب مشارکت اشخاص خصوصی در خدمات عمومی می باشد و این مشارکت از طریق انعقاد قراردادهایی صورت می گیرد که مهمترین آن پیمان و شرایط عمومی پیمان می باشد لذا در بخش اول و گفتار اول این رساله به تعریف قراردادهای اداری و انواع آن و تاریخچه شکل گیری و اصول حاکم بر آن پرداخته و در گفتار دوم به تعریف قرارداد پیمانکاری و جایگاه پیمان در تقسیمات عقود می پردازیم و در فصل دوم تشریفات انعقاد قرارداد اداری را بیان خواهیم کرد و نظر به این که پایان قرارداد پیمانکاری همیشه ایفای تعهدات و انقضای مدت قرارداد نمی باشد بلکه ممکن است عوامل و حوادثی در اجرای آن خلل ایجاد نماید و موجب توقف قرارداد و منحل شدن آن شود و از آن جا که در این نوع قراردادها منافع عموم و انجام خدمات عمومی هدف می باشد که تعطیل بردار نیستند و منحل شدن آنها موجب ضرر و زیان عموم و دولت خواهد شد لذا با توجه اهمیت انحلال بعنوان یکی از طرق خاتمه قرارداد های پیمانکاری و این که در شرایط عمومی پیمان شرایط انحلال برطرف دیگر تحمیل می شود و جنبه غیر عادلانه بودن را محقق می نماید لذا در بخش دوم این رساله مفهوم انحلال و انواع انحلال را بعنوان یکی از طرق خاتمه قرارداد بیان خواهیم کرد و در فصل دوم آن بخش به اقدامات پس از فسخ و انفساخ خواهیم پرداخت و نهایتاً در نتیجه گیری به نقاط ضعف و ابهام شرایط عمومی پیمان و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

بیان مسأله:

دولت بمانند سایر اشخاص در موارد لزوم با دیگران قرارداد منعقد می کند در این پایان نامه به این مسئله می پردازیم که قرارداد اداری و اصول حاکم بر آن کدام است پس موضوع اصلی یعنی انحلال قراردادهای اداری با تأکید بر قراردادهای پیمانکاری می پردازیم که در آن ضمن بیان قواعد کار مبنی بر انحلال و موارد انحلال قراردادهای اداری و انحلال قراردادهای پیمانکاری و نتایج و آثار آن تجزیه و تحلیل خواهیم کرد .

سوابق تحقیق:

تا کنون در این زمینه با این عنوان تحقیقی صورت نگرفته است ولی تحقیقاتی صورت گرفته است که می توان گفت به نحوی مرتبط با این موضوع می باشد با این حال در زمینه قراردادهای اداری و انحلال آن مطالعات بسیار و کتاب های زیادی موجود نیست در مورد تحلیل انحلال قراردادهای پیمانکاری و آثار و نتایج آن به جز مقالات و کتب اندکی از سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ارایه کرد ، وجود ندارد و اکثر مقاله ها به قراردادهای اداری و انواع و مشخصات آن پرداخته اند .

اهداف تحقیق :

اهداف این کار تحقیق عبارتند از :

الف ) هدف علمی : تحقیق و شناسایی انحلال قرارداد اداری با تاکید بر قرارداد پیمانکاری و تجزیه و تحلیل انحلال قرارداد پیمانکاری و تبین مواردی که انحلال قرارداد پیمانکاری را از قواعد عمومی قرارداد متمایز می کند .

ب ) هدف کاربردی : کاربردی نشان دادن موارد انحلال به منظور استفاده متخصصین و عمل گرایان و بالا بردن منابع در موضوع تحقیق به نحوی که قضات و کارکنان دولت آشنایی به چگونگی انحلال و خاتمه قرارداد پیمانکاری پیدا کند .

فرضیه :

مهمترین فرضیه در این پایان نامه (تحقیق) آن است که چون طرف قراردادهای اداری نوعاً دولت است در شرایط عمومی پیمان امتیازات خاصی برای دولت پیش بینی شده است و حتی شرایط انحلال تحمیل بر طرف دیگر می شود و غیر عادلانه بودن را محقق می نماید لذا در این تحقیق به اثبات این امر با استناد به شرایط عمومی پیمان می پردازیم .

مشکلات و موانع تحقیق:

با توجه به این که تا کنون موضوع تحقیق کمتر مورد توجه حقوقدانان و متخصصین قرار گرفته است و در این زمینه کتب و مقالات اندکی موجود است لذا این امر اینجانب را در نگارش تحقیق با مشکل کمبود منابع و مآخذ مواجه کرده است به همین دلیل برای نگارش تحقیق بطور اختصاصی فقط به چند کتب و شرایط عمومی پیمان که از طرف سازمان برنامه و بودجه ارایه شده است استناد شده است ، امید است با این کار تحقیقی توانسته باشیم بر منابع در این موضوع افزوده باشیم .

قرارداد
قرارداد

روش تحقیق :

نظر به وجود روشهای متعدد در انجام تحقیق در علوم انسانی از قبیل مصاحبه ، مشاهده و پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای با توجه به ماهیت تحقیق سعی شده است از روش مطالعه کتابخانه ای به منظور گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری استفاده شود .

فهرست مطالب پایان نامه انحلال قراردادها در حقوق اداری:

کلیات فصل اول : تعاریف و مفاهیم و اصول و روند شکل گیری قراردادهای اداری ۱۳گفتار اول : تعریف و انواع قراردادهای اداری ۱۳بند اول : تعریف قراداد اداری ۱۳بند دوم : انواع قراردادهای اداری ۱۵گفتار دوم : روند شکل گیری قراردادهای اداری ۱۹گفتار سوم : اصول حاکم بر قراردادهای اداری ۲۲گفتار چهارم : قرارداد پیمانکاری و جایگاه پیمان در تقسیمات عقود ۲۵بند اول : تعریف قرارداد پیمانکاری ( مقاطعه ) ۲۵بند دوم : جایگاه پیمان در تقسیمات عقود ۲۶فصل دوم : تشریفات انعقاد قراردادهای اداری ۳۳گفتار اول : مناقصه و انواع آن ۳۴بند اول : مناقصه از نظر مراحل بررسی ۳۴الف ) مناقصه یک مرحله ای ۳۵ب ) مناقصه دو مرحله ای ۳۵بند دوم : مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران ۳۵الف ) مناقصه عمومی ۳۵ب ) مناقصه محدود ۳۶گفتار دوم : مزایده و انواع آن ۳۶بند اول : مزایده حضوری ۳۶بند دوم : مزایده کتبی ۳۷گفتار سوم : ترک مناقصه و مزایده ۳۷بند اول : موارد ترک مناقصه و مزایده به اعتبار طرف معامله نرخ ، نوع کالا ۳۸الف) به اعتبار این که طرف معامله دولتی اند یا غیر دولتی ۳۹ب) به اعتبار ثابت بودن نرخ کالا ۴۰ج) به اعتبار نوع کالا و خدمات ۴۰ح) معاملات مربوط به تعمیر ماشین آلات و لوازم یدکی (بند ۱۰ ، ۱۱ ماده ۷۹ محاسبات عمومی ) ۴۰خ ) معاملات سری ( بند ماده ۷۹ محاسبات عمومی ) ۴۰د ) معاملات مربوط به خرید خدمات مشاوره و کارشناسی ۴۱ذ) معاملات مربوط به سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی ۴۱بند دوم : موارد ترک مناقصه و مزایده به تشخیص هیأت ترک مناقصه ۴۱الف) ترکیب هیأت ترک مناقصه ۴۲ب) نحوه عمل هیأت ترک مناقصه ۴۲
بخش دوم : خاتمه قراردادهای پیمانکاری فصل اول : طرق خاتمه قراردادهای پیمانکاری ۴۵گفتار اول : انجام تعهدات ۴۵بند اول : انجام تعهدات توسط طرفین ۴۵بند دوم : اقدامات پس از انجام تعهدات موضوع پیمان ۴۶الف) تحویل موقت و تشریفات آن ۴۶۱ ) لزوم تشکیل هیأت تحویل موقت ۴۶۲ ) اقدامات مهندس مشاور و پیمانکار قبل از تشکیل هیأت تحویل موقت ۴۶۳ ) اقدامات هیأت تحویل برای تعیین صورت مجلس ۴۷۴ ) تحویل موقت قسمت های مستقل کار ۴۷۵ ) مسوولیت کارفرما و پیمانکار در تحویل موقت ۴۷۶ ) تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات توسط پیمانکار ۴۷ب ) تحویل قطعی و تشریفات آن ۴۸۱ ) لزوم تشکیل هیأت تحویل قطعی ۴۸۲ ) بازرسی و صورت مجلس توسط هیأت تحویل قطعی ۴۸۳ ) مسوولیت پیمانکار در تحویل قطعی ۴۹۴ ) مسوولیت کارفرما در تحویل قطعی ۴۹ج) تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شد ۵۰ح) تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات ۵۰خ) فسخ قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران جزء ۵۲د) تصرف تأسیسات و ساختمانهای موقت توسط کارفرما ۵۲ذ) آزاد شدن تضمین های پیمانکار ۵۳۱) آزاد شدن تضمین انجام تعهدات کار ۵۳۲) آزاد شدن تضمین حسن انجام کار ۵۴الف) استرداد نصف وجه التزام حسن انجام کار پس از تصویب وضعیت قطعی ۵۴ب) استرداد نصف دیگر وجه التزام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان ۵۵ج) استرداد وجه التزام حسن انجام کار پس از تصویب صورت حساب نهایی ۵۵ح) پرداخت مطالبات احتمالی پیمانکاران جزء ۵۶گفتار دوم : انقضای مدت قرارداد ۵۷گفتار سوم : انحلال و انواع آن ۵۸بند اول : مفهوم انحلال ۵۸بند دوم : انواع انحلال در قرارداد پیمانکاری ۵۹الف ) اقاله ۵۹یک) مفهوم اقاله ۵۹دو) اقاله در پیمانکاری ۶۱ب ) فسخ ۶۳یک) مفهوم فسخ و انواع آن ۶۳الف) مفهوم فسخ ۶۳ب) انواع فسخ ۶۵۱) فسخ قانونی ۶۵۲) فسخ قراردادی ۶۵دو ) موارد فسخ در پیمانکاری ۶۶الف) موارد فسخ توسط کارفرما ۶۶۱) تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه ۶۶۲) تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفضیلی ۶۷۳) تأخیر در تجهیز کارگاه ۶۸۴) تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان ۶۸۵) تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه تفضیلی ۶۹۶) تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان ۷۰۷) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری ۷۰۸) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ۷۱۹) عدم اصلاح کارهای معیوب ۷۲۱۰) تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران ۷۲۱۱) پرداخت رشوه ۷۴۱۲) واگذاری پیمان به تشخیص ثالث ۷۵۱۳) شمول منع مداخله در مورد پیمانکار ۷۷۱۴) فسخ ناشی از عمل حاکم ۷۸ب) فسخ توسط پیمانکار ۸۲۱) تأخیر در تحویل کارگاه از سوی کارفرما ۸۳۲) افزایش مبلغ اولیه پیمان به میزان بیش از ۲۵ درصد ۸۵۳) مخالفت پیمانکار با ادامه تعلیق توسط کارفرما ۸۶ج) انفساخ ۸۶یک ) مفهوم انفساخ ۸۶دو ) انفساخ در پیمانکاری ۸۷۱) انحلال شرکت پیمانکار ۸۸۲) ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار ۹۰۳) فورس ماژور ( force majeure) 91الف) مفهوم فورس ماژور و شرایط تحقق آن ۹۱ب ) آثار فورس ماژور ۹۲ج) فورس ماژور در پیمانکاری ۹۳فصل دوم : الزامات طرفین قرارداد به رعایت تشریفات قانونی بعد از انحلال پیمان ۹۶گفتار اول : الزامات کارفرما به رعایت تشریفات قانونی بعد از فسخ پیمان ۹۷بند اول) ابلاغ فسخ به پیمانکار توسط کارفرما ۹۷بند دوم) خلع ید از پیمانکار توسط کارفرما ۹۹بند سوم) تصرف تأسیسات و ساختمانهای موقت توسط کارفرما ۱۰۱بند چهارم) تصرف ماشین آلات و ابزار وسایل متعلق به پیمانکار توسط کارفرما ۱۰۲بند پنجم) تصرف مصالح و تجهیزات پای کار که طبق سند پیمان تهیه شده ۱۰۳گفتار دوم : الزامات پیمانکار به رعایت تشریفات قانونی بعد از فسخ پیمان ۱۰۴بند اول) لزوم پاسخگویی پیمانکار به ابلاغ فسخ از طرف کارفرما ۱۰۴بند دوم) لزوم تهیه صورت مجلس و سپس تهیه صورت وضعیت قطعی پس از ابلاغ فسخ توسط کارفرما ۱۰۵بند سوم) تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات پس از فسخ ۱۰۵نتیجه گیری ۱۰۷ضمائم ۱۱۰منابع و مآخذ ۱۸۰چکیده انگلیسی

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه انحلال قراردادها:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 184
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *