پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه  ۱۴۸ نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین در ۱۲۶ صفحه فایل ورد میباشد.

مقدمه:

در چهار فصل قبل به بررسی ساختار اصلی تحقیق، همچون بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. حال بر آن هستیم تا با توجه به مطالعات و نتایج بدست آمده نتیجه پژوهش حاضر را بطور مبسوط و خلاصه بیان نماییم. بنابراین در ادامه ابتدا نتایج بیان می گردد و سپس به بیان محدودیت ها و پیشنهادات برای پژوهش های آتی می پردازیم.در فرضیه ۱، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین همبستگی به مقدار ۰٫۸۰۶ وجود دارد و با بهبود ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی تعاملات بین خریدار و عرضه کنندگان به میزان ۰٫۸۰۶ در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.

در فرضیه ۲، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه معنادار با ضریب همبستگی ۰٫۴۶۲ وجود دارد.  بنابراین با افزایش اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده به میزان ۰٫۴۶۲ در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.در فرضیه ۳، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین همبستگی معناداری با میزان همبستگی ۰٫۵۹۴ وجود دارد. بنابراین با بهبود ارزیابی روابط در زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی روابط در زنجیره تامین به میزان ۰٫۵۹۴ در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.

بخش هایی از پایان نامه مدیریت
بخش هایی از پایان نامه مدیریت

 روش تحقیق:

روشهای تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روشها ی تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین کارخانه کاشی و سرامیک حافظ شیراز می باشیم، از این رو تحقیق حاضر از نوع توصیفی– زمینه یابی است.  از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا یک رشته از شرایط پرداخته است.تحقیقات زمینه یابی متداول ترین شیوه جمع آوری داده های اولیه است. زمینه یابی ها می توانند داد ه هایی را در مورد نگرش، احساسات، باورها، رفتارهای گذشته، رفتارهای نیت شده، شناخت، تملک، خصوصیات شخصی و دیگر موضوعات توصیفی فرآهم آورند. زمینه یابی ها همچنین می توانند دلایل بستگی را ارائه دهند از طرفی دیگر، زمینه یابی ها به ندرت می توانند علت را معلوم نمایند. تحقیق زمینه یابی راجع به اجراء پرسشنامه ها (مصاحبه) می باشد(تولز و هوکینز، ۱۳۸۸).تحقیق زمینه یابی جمع آوری نظام مند اطلاعات از پاسخ دهندگان به منظور فهم و یا پیش بینی برخی جوانب رفتاری جامعه مورد نظر می باشد. همان گونه که معمولا از این واژه استفاده می گردد دلالت بر اطلاعاتی که با برخی تفسیرها از یک پرسشنامه جمع آوری شده اند.محقق زمینه یابی باید به نمونه گیری، طرح پرسشنامه، اجراء پرسشنامه و تحلیل داده ها بپردازد. بخشی از این فصل به اجراء پرسنشامه می پردازد. نمونه گیری، طرح پرسشنامه و تحلیل داده ها در بخش های مجزا مورد بررسی قرار می گیرند.

پیشینه داخلی:

زعیم و همکاران در تحقیقی به منظور حل مسأله تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین کنندگان، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی را پیشنهاد کردند. مطالعه موردی آنها، تأمین کنندگان محصولات تلویزیونی در ترکیه بود. در این تحقیق، روش FAHP با روش غیر فازی قیاس شد و نتایج نشان داد که این روش، روش بهتری برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده است.مقصودی و همکاران( ۱۳۹۰)، در تحقیقی با عنوان «به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان» بیان می دارند به‎منظور مدیریت مناسب یک زنجیره تأمین، ‎ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. این مسئله در واقع یک مسئله تصمیم‎گیری با معیارهای چندگانه است که در آن عمل تصمیم‎گیری بر اساس یک سری معیارهای کیفی و کمی صورت می‎گیرد. از میان روش‎های مطرح در این حوزه، تجزیه و تحلیل سلسله‎مراتبی (AHP) روش مناسبی برای تصمیم‎گیری است. این روش بر پایه یک ساختار سلسله‎مراتبی استوار است و از طریق تشکیل ماتریس‎های مقایسات زوجی، تصمیم‎گیری می‎کند. علاوه‎بر مزایایی که این روش نسبت به سایر روش‎های تصمیم‎گیری دارد، ولی زمانی‎که معیارها دارای وابستگی باشند، روش AHP چندان مناسب نخواهد بود. تجزیه و تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) ابتدا به‎منظور سنجش کارایی مطرح شده است. این مدل می‎تواند از طریق محاسبه کارایی، به‎عنوان یک روش تصمیم‎گیری برای حل مسایل تصمیم‎گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)، نیز مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله ضمن در نظر گرفتن ویژگی‎های روش‎های AHP و DEA به ارایه روشی ترکیبی از این دو روش (DEA/AHP) برای انتخاب تأمین‌کنندگان می‎پردازد. این روش یک رتبه‎بندی کامل برای انتخاب تأمین‎کنندگان بر اساس عملکرد آن‎ها ارایه می‎کند. روش ارایه شده چه زمانی که معیارها کمی یا کیفی باشند، مناسب خواهد بود.

بخش هایی از پایان نامه
بخش هایی از پایان نامه

مبارزه باکلاهبرداری در تجارت الکترونیکی:

کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی شکل‌های مختلف دارد. هکرها (دزدهای اینترنتی) می‌توانند بادسترسی به اطلاعات محرمانه یاعملا باتعطیل‌کردن شبکه‌ها، مشکلات عمده‌ای را به وجود آورند. تشخیص محرم از نامحرم در ضمن فعالیت در فضای اینترنتی نگرانی عمده هم ارائه کنندگان خدمات اینترنتی (ISP  ها) وهم مشتریان راتشکیل می‌دهد.برای ISP دریافت کارمزد خدماتی که ارائه می‌کند واقعا مسئله است – به ویژه وقتی که در سطح بین‌المللی کار می‌کند- و واگذار کردن عرضه محصول به فضای اینترنتی، ریسک‌های خاص خود را برای زنجیره تأمین شما خواهد داشت.مشتری نگران این است که آیا معاملاتی که با طرف‌های خارجی انجام می‌دهد، قانونی است یا غیرقانونی است.Dot-com های حمل و نقل و تدارکات همگی درصدد حفاظت از خود و مشتریان برآمده‌اند. از ایجاد دیوارهای آتشین (Firewalls)  گرفته تا ردیابی هویت خریدار، انجام بازبینی‌های Dunn & Bradstreet ، بازبینی اعتبارات و هوشیاری مداوم، همگی دست به دست هم داده و موجب می‌شوند معامله از طریق اینترنت، شفاف و بدون دستبرد باقی بماند.ایجاد امنیت اینترنتی اولین گام برای بیش‌تر این شرکتها است. آنها که بیش از هر چیز از «بی‌خیال» می‌ترسند و امنیت فیزیکی را «بزرگ‌ترین ریسک» می‌نامند، خود را با دیوار‌های آتش مناسب احاطه می‌کنند. بعضی از dot-com ها مزایده‌ها را قبال ان اطلاعات انجام می‌دهند تا مطمئن شوند آنچه دارد اتفاق می‌افتد در واقع یک فاکس الکترونیکی تجاری از نوع معتبر آن است. صدور IDها یک راه مناسب برای حفاظت از وب سایت‌ها در برابر تروریست‌های اینترنتی است.

مدل‌های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل:

دنیای خرید به کمک اینترنت ، با بازارها، داد وستد‌ها و مناقصه‌هایش، هنوز در حال تکامل است. مزایای جستجوی دنیا برای بهترین کالا به قیمت مناسب در تئوری خیلی جالب است ولی همیشه در عمل به این راحتی‌ها نیست. همان‌گونه که کارشناسان تهیه مواد  اولیه اشاره می‌کنند، برای یک فروش مناسب، فقط قیمت کالا، شرط نیست. در اینجا با مسائلی همچون اعتماد وتدارکات حساب شده نیز روبه‌رو هستیم. اگر اجناس چینی ارزان‌ترند در عوض عرضه کننده آنها را نمی‌شناسیم و هزینه‌های ارسال آنها سر به فلک می‌زند (منظور ارسال کالا از چین به آمریکا است) و عرضه کننده‌ای که قیمت بالاتری را ارائه می کند ولی در مجاورت شما است، ممکن است مناسب‌تر باشد.تجربه شرکت‌ها از مدلهای نوظهوری که در وب می‌بینند نیز به آنها نشان می‌دهد که بعضی از آنها مناسب‌تر از بقیه هستند. Amazon.com‌ و Ebay‌ هر دو به دلیل تهیه مدل‌های کسب و کار هوشمند و به در بردن جان سالم از بحران dot-com سالهای ۲۰۰۱ -۲۰۰۰ مورد تحسین واقع شده‌اند.تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که دیگر شیوه‌های اینترنتی – مزایده‌های علنی اینترنتی- ممکن است راه درستی را دنبال نکنند. طبق تحقیق انجام شده در دانشکده مدیریت مؤسسه فناوری ماساچوست، مزایده‌های علنی اینترنتی می‌تواند روابط بین خریداران و عرضه کنندگان را مختل سازد، اما به نظر می‌رسد که مزایده‌های در پاکت‌های مهر و موم شده، کمتر این رابطه بین خریدار و عرضه کننده را مخدوش می‌سازد. «تأمین کنندگانی که در فرایند مزایده علنی شرکت کرده بودند، احساس می‌کردند «استثمار» شده‌اند. آنها احساس می‌کردند که رابطه بین تأمین کننده و خریدار خراب شده و آنها مجبور شده‌اند  پا به عرصه‌ای بگذارند که در آن باید با یکدیگر مبارزه کنند و سرانجام، قیمت‌ها را کاهش دهند»طبق تحقیق مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) ، مزایده در پاکت‌های سربسته برای تأمین‌کنندگان مطلوب‌تر است. در آنجا فرصت بیش‌تری برای ایجاد رابطه بین خریدار و فروشنده و همکاری برای تداوم این رابطه وجود دارد تا فروش فقط برای یکبار. در آن تحقیق این طور نتیجه‌گری شده است که:  « مزایده‌های علنی اینترنتی ممکن است موجب کاهش قیمت برای خریداران شود ولی از این روش باید در موارد اندک و فقط برای بعضی از انواع کالاها استفاده کرد. خریداران باید از مزایده‌های اینترنتی وقتی استفاده کنند که احساس می‌کنند باید تأمین کنندگان غیر رقابتی رااز میدان به درکنند».

مدیریت
مدیریت

سیر تکامل گروه‌های همیار:

شرکت‌های عمده، از Wal-Mart گرفته تا خودروسازی فورد، از IBM‌ گرفته تا Sears، Roebuck and Co، همگی در حال ارتقاء سیستم‌های موجود و بهره‌گیری کامل از اینترنت و وب هستند. بسیاری از شرکت‌های Global 2000‌ نیز در حال ایجاد مجتمع‌های تأمین خصوصی و همیار هستند و شرکای کانال زنجیره تأمین خود را نیز وادار به پیروی از خودکرده‌اند. آنها در حال اجرای چیزی هستند که به آن تجارت الکترونیکی «بنگاه به بنگاه» (B2B) یا انتقال بی‌درنگ اطلاعات بین شرکا یا معاملات بی‌درنگ تجاری از طریق اینترنت می‌گویند. B2B  ‌ فواید بسیار دارد که صرفه‌جویی‌های احتمالی فقط یکی از آنها است. با در پیش گرفتن روش B2B‌ همیارانه، برنامه‌ریزی و اجرای بهتری خواهیم داشت هم در بالا دست زنجیره تأمین و هم در پایین دست آن– که این هم به نوبه خود بر هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد. این یعنی برنامه‌ریزی در رابطه با تقریباً همه وجوه تولید و توزیع، از جمله طراحی، پیش‌بینی، تهیه مواد اولیه، تولید و تکمیل، تدارکات، مدیریت سفارش‌ها، تغییر سفارش‌ها و مدیریت کانال‌های تولید و توزیع. هدف این است که دست‌انداز‌های فرایند را برداریم، مدیریت کالای موجود در انبار را بهبود بخشیم، سرمایه تولید را آزاد کنیم و به طور کلی بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهیم.«تعداد تولید کنندگانی که کارپردازی را هم خودشان انجام می‌دهند، رو به افزایش است… با مدیریت زنجیره تأمین، سیستم سفارش فروش شرکت خریدار با سیستم سفارش خرید شرکت فروشنده یکی می‌شود. این مفهوم همزمانی بین شرکا در زنجیره تأمین را مطرح می‌کند هدف، تبدیل زنجیره‌های تأمین خطی و متوالی به مجتمع‌های موازی و همیار، کاهش چشمگیر طول سیکل تولید، بهبود روبط با مشتریان و افزایش بهره‌وری است.»

فهرست مطالب پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین:

فصل اول:

 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • روش تحقیق
 • اصطلاحات پژوهش
 • راهبردهایی برای مزیت رقابتی
 • فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند

فصل دوم:

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری
 • مدیریت دانش راهبردی
 • الگوهای اندیشه و عمل
 • فناوری و الگوها
 • انفورماتیک شناختی
 •  پشتیبانی فناوری از الگوها : مرور اجمالی
 • مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری
 • موانع پیاده‌سازی SCM
 • گذر از زنجیره تأمین به شبکه تأمین
 • سیر تکامل گروه‌های همیار
 • امکان بهبود کیفیت در جبهه  IT
 • مدل‌های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل
 • مبارزه باکلاهبرداری در تجارت الکترونیکی
 • گذر از زنجیره تأمین به شبکه تأمین
 • سیر تکامل گروه‌های همیار
 • امکان بهبود کیفیت در جبهه IT
 • مدل‌های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل
 • مبارزه باکلاهبرداری در تجارت الکترونیکی
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه خارجی و داخلی

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • مقدمه
 •  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
 •  روش گرد آوری اطلاعات
 • مطالعات کتابخانه‌ای
 • تحقیقات میدانی
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • بررسی اسناد و مدارک
 • پرسشنامه
 • روایی و پایایی پرسشنامه ها
 • جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
 •  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 •  آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • رگرسیون خطی

فصل چهارم:

 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • میانگین، واریانس و انحراف معیار نمرات شاخص های پرسشنامه ها
 • آمار استنباطی
 • پاسخ فرضیات
 • تحلیل واریانس مدل رگرسیون

فصل پنجم:

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات پژوهشی
 • پیشنهادات کاربردی
 •  پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
 • محدودیت های پژوهش
 • منابع
 • پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین
 • فهرست جداول و نمودار ها

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
480,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 126
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *