پایان نامه اطمينان بخشی سيستم توزيع رشته برق

شركت های برق جهت حفظ خدمات رسانی و اطمينان بخشی مشترکین خود، بايد دارای انرژی های ذخيرة شده كافی در سيستم  های خود باشند تا در زمان خارج شدن مؤلفه ای از سيستم ها، كل سيستم امكان خدمات رسانی به مشتركین خود را  داشته باشد تا به مصرف كننده حداقل خسارت وارد نگردد و در صورت امكان هيچ خسارتي به مشترکین وارد نشود.پایان نامه مورد نظراطمينان بخشی سيستم توزيع رشته برق را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است.

طول عمر يك سيستم:

دورة زماني يك سيستم به قسمت تقسيم مي شود. كه عبارتند از:

 • دورة رشد (بچگي): در اين دوره نرخ خرابي با گذشت زمان كاهش مي يابد. اين دوره در واقع دورة ازمايش سيستم است، و نشان دهندة كسب تجربه توسط بهره بردار و رفع عيب براي سيستمِ تازه ساخته شده مي باشد. خرابي رخ داده شده در سيستم در اين دوره معمولاً ناشي از اشتباه در طراحي و يا نا آشنا بودن بهره بردار از سيستم است.
 • دورة تثبيت (بلوغ): در اين دوره نرخ خرابي سيستم تقريباً نسبت به زمان ثابت است و عمر مفيد سيستم تلقي مي شود. خرابيهاي سيستم در اين دوره از رخ دادهاي پيشبيني نشده نشأت مي گيرند.
 • دورة فرسودگي (كهولت): در اين دوره سيستم راندمان سيستم توزيع يا گذشت زمان كاهش مي يابد. بعبارت ديگر نرخ خرابي سيستم با گذشت زمان در اين دوره افزايش مي يابد.

  قابليت نگهداري:

  عملكرد هر وسيله اي بعد از دورة معيني دچار مشكل شده و بايستي مورد تعمير و سرويس سيستم توزيع قرار گيرد. زمان تعمير نيز مانند زمان خرابي، برحسب ماهيت متغير سرويس مورد نياز، معمولاً جنبة آماري به خود مي گيرد. فرض كنيم تابع چگالي طول زمانهاي سرويس، ، بصورت باشد. آنگاه احتمال اراية سرويس ( تكميل عمليات تعميراتي، تعويض قطعه، …) در مدت زمان برابر است با كه از رابطة زير بدست مي آيد:اين تابع احتمال، قابليت نگهداري دستگاه ناميده مي شود. بعبارت ديگر قابليت نگهداري يك وسيله براير است با احتمال ترخيص آن وسيله از حالت خرابي، در مدت زمان معين، ضمن رعايت اصول و روشهاي قابل تجويز. غالباً تابع احتمال نمايي بيانگر مناسبي براي توزيع زمانهاي سرويس است؛ يعني بصورت:كه در اين رابطه  متوسط تعداد سرويسهاي ارايه شده در واحد زمان است. به بيان ديگر متوسط طول زمان سرويس است.

   

  بخش هایی از پایان نامه برق
  بخش هایی از پایان نامه برق

  سرويسهاي نگهداري پيشگيرانه:

  سرويسهاي نگهداري مي تواند بطور قابل توجه اي نرخ تعميرات را كاهش دهد. در اين سرويسها امكان بازرسي قسمتهاي مختلف سيستم توزيع فراهم شده و متعاقب آن اشكالات جزيي كه مي توانند در نهايت منجر به خرابي سيستم منتهي شوند، شناسايي گردند. اما اجراي عمليات سرويس مستلزم صرف وقت و نيروي انساني، هزينه مي باشد. بنابراين بايستي برنامه ريزي زماني انجام سرويس ( از جهت مدت دورة سرويس و فركانس انجام بازرسي) بگونه اي باشد كه از يك طرف زمان سرويس، نيروي انساني لازم و هزينة، مينيمم گردد و از طرف ديگر كيفيت سرويس انجام شده حداكثر شود. تعيين فركانس بهينة بازرسي بطور عمده از دو جنبه قابل توجه است. يكي به حداقل رساندن زمان از كار افتادگي سيستم و ديگري كسب حداكثر سود حاصل از كار كرد سيستم.

  تعويض قطعات :

  از آنجا كه دستگاه مي تواند هر آينه دستخوش از كار افتادگي ناگهاني گردد و به محض ازكارافتادگي مي بايست تعمير و يا تعويض يابد، و نيز از آنجا كه از كار افتادگي به منزله امري غير منتظره واقع مي گردد، هزينه هاي ناشيه مي تواند به مراتب سنگين تر از هزينه عمليات برنامه ريزي شده نگهداري باشد. نه تنها از اين جهت، بلكه همچنين به منظور كاهش زمان و تعداد از كار افتادگيها، مي توان نسبت به طرح ريزي زمان بندي عمليات تعويض پيشگيرانه اقدام نمود.به منظور تشخيص آنكه چه موقع مي بايست عمليات تعويض انجام پذيرد، ناگزير به تعيين توالي زمانهاي تعويض خواهيم بود. اين توالي زمانها، يا به عبارت ديگر مشي تعويض ،‌را بايد آنچنان معين كنيم كه حد مطلوب و بهينه آن به دست آمده باشد و توازن معقولي مابين مخارج ودرآمده ها برقرار سازد. از آنجا كه در تئوري تعويض، تبديل لاپلاس بعنوان ابزار رياضي و بطور مؤثر كاربرد مي يابد،‌ابتدا به شرح آن خواهيم پرداخت.

  فرايند تعويض :

  فرض كنيم براي قطعه يا دستگاه، زمان ازكارافتادگي، t، متغير تصادفي پيوسته اي باشد كه مطابق با تابع چگالي احتمال  رخ دهد، همچنين فرض كنيم كه در مبداء زمان (زمان صفر) با قطعه يا دستگاه جديد شروع به كار كرده باشيم. اين قطعه يا دستگاه درزماني مانند t1 از كار خواهد افتاد كه ممكن است بلافاصله با قطعه يا دستگاه ديگري تعويض يابد كه آن نيز پس از مدت زمانt2 دچار از كار افتادگي خواهد شد. به اين ترتيب دومين از كار افتادگي در زمان t2+t1   بوقوع مي پيوندند.چنانچه فرايند تعويض به صورت مزبور ادامه يابد و هر آينه به محض از كارافتادگي، عمل تعويض انجام گيرد و زمان كاركرد r امين قطعه tr باشد، سپس r امين از كار افتادگي در زماناتفاق خواهد افتاد.اگر متغيرهاي تصادفي , . . . , t2 , t1 مستقل ولي پيرو چگالي احتمال يكسان  باشند، فرايند تعويض ”فرايند عادي تعويض” ناميده مي شود كه از اين پس از تكرار كلمه ”عادي” اجتناب خواهيم نمود.چنانچه ملاحظه مي شود، در فرايند تعويض، زمان rامين تعويض همان متغير تصادفي  خواهد بود، همچنين تعداد تعويض در زمان t را نيز مي توان توسط متغير تصادفي ديگري نظير Nt مشخص ساخت. براي اين منظور مي بايست زمان معيني مانند t رادر نظر بيگريم و Nt را به عنوان تعويض هاي واقع در فاصله زماني (0,t) تعريف كنيم. البته بايد توجه داشته باشيم كه اولين قطعه يا دستگاه موجود در مبداء زمان (t=0) تعويض محسوب نمي گردد. در حالت كلي مي توان دو لحظه زماني t1 و t2 ، (t1 < t2) را در نظر گرفت كه در اين صورت تعداد تعويض در فاصله زماني (t2 و t1) برابر است

  تناوب تعويض يا حداقل هزينه :

  در اين قسمت، تعيين حداپتيمان تناوب تعويض پيشگيرا نه قطعات مورد ملاحظه قرار مي گيرد. فرض كنيم اين تناوب برابرTr باشد، يعني اينكه عمل تعويض پيشگيرا نه قطعات بطور مرتب و در فواصل زماني Tr انجام يابد. در اين صورت متوسط تعداد ازكارافتادگي ها در فاصله زماني (Tr و 0)، از رابطه، برابر (Tr)g خواهد بود. به اين ترتيب علاوه بر تعويض پيشگيرانه اي كه در زمان Tr انجام مي گيرد، بطورمتوسط به تعداد (Tr)g تعويض نيز به سبب از كار افتادگي در فواصل تعويضات  پيشگيرانه، مي تواند قابل انتظار باشد.از آنجا كه عمل تعويض پيشگيرا نه مطابق برنامه صورت مي گيرد، لذا هزينه تعويض پيشگيرانه ممكن است با هزينه تعويض به موجب از كار افتادگيهاي اتفاقي تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال عمل تعويض برنامه ريزي شده مي تواند در اوقات فراغت (يا ايام تعطيل) انجام يابد، در حاليكه خوابيدگي دستگاه در اثر از كار افتادگي اتفاقي مي تواند منشاء زيان واقع گردد. پس چنانچه فرض كنيم هزينه هر بار تعويض پيشگيرانه Cr و هزينه هر تعويض ناشي از خرابي اتفاقي Cf باشد، مجموع هزينه هاي مربوط به تعويض پيشگيرانه و تعويضات اتفاقي، در فاصله زماني (Tr و 0) برابر (Tr) Cr+Cdgخواهد بود. لذا متوسط هزينه قابل انتظار در واحد زمان، (Tr)C، عبارتست از:بطوريكه ملاحظه مي شود، متوسط هزينه قابل انتظار در واحد زمان تابعي از تناوب تعويض پيشگيرانه سيستم توزيع، (Tr)، است. بنابراين حداپتيمان تناوب تعويض پيشگيرانه را مي بايست چنان تعيين نمود كه مقدار (Tr)C در رابطه حداقل شود. براي اين منظور، چنانچه تابع تعويض (t)g از رابطه  بدست آيد، مي توان با قرار دادن آن در رابطه مقدار t (يا Tr) كه C(t) را حداقل نمايد، تعيين نمود. درغيراينصورت مي بايست با محاسبه عددي تابع تعويض از رابطه، قرار دادن آن در رابطه  و محاسبه عددي (t)C، حداقل آنرا تعيين و به اين ترتيب حداپتيمال تناوب تعويض پيشگيرانه سيستم توزيع را مشخص نمود.

 • سيستم توزيع
  سيستم توزيع
 • تناوب تعويض براي حداقل زمان خوابيدگي  سيستم توزيع:

  در بسياري موارد ممكن است تعيين حداپتيمال تناوب تعويض پيشگيرانه، به منظور به حداقل رسانيدن زمان خوابيدگي، مورد نياز باشد، يا حتي ممكن است كه تشخيص هزينه هاي تعويض به سهولت مقدور نگردد.چنانچه تناوب تعويض برابرTr باشد، متوسط تعداد دازكارافتادگي در فاصله زماني (Tr و0) طبق رابطه ، برابر (Tr)g خواهد بود. لذا علاوه بر تعويض پيشگيرانه اي كه در زمان Tr صورت مي گيرد، بطور متوسط به تعداد (Tr)g تعويض نيز بلحاظ از كار افتادگي ها در فاصله تعويضات مي تواند روي دهد. از اين رو اگر مدت زمان لازم جهت انجام يك عمل تعويض پيشگيرانه باشد، مجموع طول زمان خوابيدگي دستگاه برابر با  خواهد بود. بديهي است كه اين زمان خوابيدگي مجموعاً در مدت زمان  رخ مي دهد. بنابراين متوسط مدت خوابيدگي دستگاه در واحد زمان،  D(Tr) برابر است

  با توجه به اينكه  و  مي توانند مقادير معيني باشند، رابطه فوق نشان مي دهد كه متوسط مدت خوابيدگي دستگاه در واحد زمان، D(Tr) تابعي از تناوب تعويض پيشگيرانه، Tr، مي باشند. لذا حداپتيمال تناوب تعويض پيشگيرانه را بايد چنان تعيين كرد كه D(Tr) در رابطه  حداقل گردد. مانند آنچه كه در قسمتهاي قبل ديديم، اگر تابع تعويض g(t) از رابطه  قابل تعين باشد، مي توان با جايگزيني آن در رابطه  مقدار t( يا (Tr كه (t)D را حداقل نمايد، بدست آورد. در غير اينصورت مي توان با محاسبه عددي تابع تعويض از رابطه  و جايگزيني آن در رابطه  و محاسبه عددي (t)D ، حداقل آنرا تعيين و به اين ترتيب حداپتيمال تناوب تعويض پيشگيرانه را مشخص نمود.

   تناوب بهينه تعويض با تابع احتمال نرمال:

  زمانهاي از كار افتادگي قطعه اي ازتابع احتمال نرمال با ميانگين 7 هفته و انحراف معيار 2 هفته پيروي مي كند. چنانچه زمان لازم جهت انجام هر عمل تعويض پيشگيرانه 4 ساعت و زمان خوابيدگي دستگاه در صورت وقوع خرابي 8 ساعت باشد، مطلوبست تعيين تناوب بهينه تعويض قطعه به منظور آنكه متوسط مدت خوابيدگي دستگاه در واحد زمان به حداقل مقدار ممكن تقليل يابد.

  فهرست مطالب  پایان نامه اطمينان بخشی سيستم توزيع رشته برق:

 • تعاريف اوليه
 • محدوديتهاي سيستم توزيع
 • ترازهاي اطمينان بخشي سيستم توزيع
 • مروري بر آمار و احتمالات و مفاهيم رياضي پايه براي مبحث اطمينان بخشي
 • سيستم هاي سري
 • سيستم هاي موازي
 • سيستمهاي سري موازي
 • واژگان انگليسي
 • منابع و ماخذ
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اطمينان بخشی سيستم توزيع رشته برق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 81
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *