پایان نامه ارتباط بین قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران)

رابطه بین تغییرات قیمت نفت، فعالیت های اقتصادی و اشتغال همواره به عنوان یک موضوع مهم و اصلی برای کشورهای توسعه یافته به حساب می آید.این درحالی­ست که از سوی پژوهشگران و اقتصاددانان مطالعات اندکی در این زمینه برای کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصاد های کوچک انجام شده است. از آنجایی که کشور  ایران دارای ذخایر عظیمی از نفت و گاز می باشد و اقتصاد این کشور شدیدا به این محصولات وابستگی دارد لذا تغییر در قیمت نفت تاثیرات چشمگیری را بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. بنابراین در این مطالعه با استفاده از امارهای سری زمانی فصلی و طی دوره زمانی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ به بررسی رابطه بین قیمت نفت، نرخ بهره و بیکاری پرداخته می شود. شایان توجه است برای این بررسی از مدل خود توضیح برداری(VAR) و آزمون علیت تودا-یاماماتو استفاده می شود.نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که در بلندمدت قیمت نفت و نرخ بهره تاثیر مثبت و معنی داری بر بیکاری دارند به عبارتی با افزایش قیمت نفت و نرخ بهره بیکاری افزایش می یابد. از طرفی دیگر نتایج حاصل از آزمون علیت نشان دهنده آن است که بین نرخ بهره و بیکاری،  قیمت نفت و بیکاری رابطه­ی علیت به صورت دو طرفه وجود دارد. در صورتی که یک  رابطه علیت یک طرفه از قیمت نفت به نرخ بهره وجود دارد.پایان نامه ارتباط بین قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران) در قاب فایل ورد میباشد.

پایان نامه ارتباط بین قیمت نفت و نرخ بهره و بیکاری در ایران را در فیلم زیر مشاهده کنید:

مقدمه:

کنفرانس ژوئن ۱۹۹۴ بانک جهانی به بررسی مسایل مربوط به بهره برداری از معادن و توسعه اقتصادی مربوط می شد. در این کنفرانس از متخصصان متعددی دعوت به عمل آمده بود تا رشد ضعیف اقتصادی کشورهای صادر کننده منابع معدنی را بطور تاریخی بررسی کنند . کشورهای در حال توسعه که اقتصادشان براساس معدن بود دلواپس آینده و سرنوشت اقتصادی کشورشان بودند. ترس از بیماری هلندی و بلای منابع بین آنها شایع شده بود و سؤالهایشان مربوط به چگونگی اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با این مشکلات میشد . این نگرانی ها مربوط به تجربه های اقتصادی کشورهای متکی بر درآمد های نفتی در خلال سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ می شد . همچنین کتاب های معتبری که در این دوره منتشر می شد و خبر از خطراتی می داد که منتظر کشورهای متکی به منابع معدنی می باشد . به عنوان مثال در کتاب : درآمد های بادآورده نفتی : نعمت یا بدبختی . نوشته آلن گلب از بانک جهانی در یک مطالعه موردی نتیجه گرته بود که افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۰ باعث خواهد شد تا کشورهای صادر کننده نفت در بلند مدت در وضع بدتری نسبت به کشورهای مشابه که تغییری در قیمت محصولات صادراتیشان بوجود نیامده قرار گیرند . اثرات منفی حاصل از نوسانات زیاد قیمت ها ، پیش بینی غلط قیمت ها و استفاده نادرست از منابع در طی شوک های قیمتی همه و همه از عواملی هستند که اثرات افزایش در قیمت نفت را خنثی می­کند.در یک بررسی مشابه به وسیله اوتی (۱۹۹۳) با تأکید بر تز بلای منافع گفت که نه تنها کشورهای با معادن غنی نمی توانند از این موهبت به طور مطلوبی منتفع شوند بلکه عملکرد حقیقی این کشورها به مراتب کمتر از کشورهایی است که دارای منابع معدنی غنی نمی باشند . وی در مقاله خود می گوید : اگر تز بلای منابع در سطح گسترده ای به اثبات برسد به جرأت می توان گفت که بیش از ۲۵ درصد از کشورهایی که اقتصادی متکی بر منابع معدنی دارند می توانند با کم کردن و یا حتی نادیده گرفت این موهبت و رو آوردن به تولید کالاهای غیر معدنی از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار گردند .

رائول پر بیش ، اقتصاددان آرژانتینی در سال ۱۹۳۰ در صدد پاسخگویی به مشکلات ایجاد شده در تراز پرداخت های آرژانتین بود و در بررسی های خود به این نتیجه رسید که نرخ مبادله مواد اولیه که آرژانتین صادر می کند درحال کاهش است . وی با استفاده از آمار تجارت انگلستان در سال ۱۸۷۶ تا ۱۹۴۷ به این نتیجه رسید که کاهش شدیدی در نرخ مبادله صادر کنندگان مواد اولیه در سال ۱۹۲۰ وجود داشته که به آهستگی در اواخر ۱۹۳۰ رو به بهبود گذاشته بود . وی تئوری خود را بدین صورت بیان کرد که نرخ های مبادله مواد اولیه به کاهش خود ادامه خواهد داد و کشورهای صادرکننده مواد اولیه هرگز نمی تواند انتظار داشته باشند که در مسیر پیشگامی صادرات حرکت کنند . وی از طرفداران مداخله دولت در اقتصاد در جهت افزایش توسعه صنعتی آمریکای لاتین بود . نفوذ او در کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین منتهی به پذیرش این نظریه شد که صنعتی شدن تنها راه رشد اقتصادی می باشد و این صنعتی شدن نباید به وسیله تمرکز زیاد روی توسعه صادرات مواد اولیه و واردات کالاهای صنعتی باشد . بدین ترتیب صادرات مواد اولیه که در آمریکای لاتین مرسوم و غالب بود به عنوان یک فعالیت اقتصادی نامطلوب شناخته شد .فرانک و باران از طرفداران مکتب نئومارکسیسم معتقد بودند که معدن پایه گذار تشکیلات بزرگ سرمایه داری می شود که نتیجه اش رواج امپریالیسم سرمایه داری است که باعث ایجاد توده بزرگی از نیروی کار فقیر می شود .از نظر فرانک (۱۹۹۶)معادن در حکم زنجیری ارتباطی است بین مادر شهرها و توابع یا کشورهای مرکز پیرامون ، ارتباطی که در اثر فربهرهگی معادن پاره خواهد شد . در این صورت این کشورها چاره ای جزء انحطاط و تبدیل شدن به یک کشور فرق عقب مانده نخواهد داشت و ما در آینده نیز این را خواهیم بود .

اهمیت و ضرورت تحقیق:

     رابطه بین تغییرات قیمت نفت، فعالیت های اقتصادی و اشتغال هموراه یک موضوع مهم و یک مطالعه اصلی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. در این میان از سوی پژوهشگران و اقتصاددانان مطالعات اندکی در این زمینه برای کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصاد های کوچک انجام شده است. بازار کار به دلیل تاثیر پذیری و تاثیرگذاری از سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی به عنوان بازاری مهم در اقتصاد مطرح می شود. از طرف دیگر بیکاری به عنوان یکی از اجزاء بازار کار یکی از مسائل مهم در اقتصاد کلان و از معضلاتی است که همواره سیاستمداران در تمامی اقتصاد ها با آن مواجه بوده و به دنبال راه حل هایی برای رفع این مشکل بوده اند.لذا خلا مطالعات انجام شده در ایران و بررسی رابطه ی بین این متغیرها با توجه با اقتصاد تک قطبی ایران لازم و از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا سیاستگذاران و متولیان امور با دانستن عوامل پویا و تاثیر گذار بر بیکاری که از مشکلات جامعه محسوب می شود، می توانند  با تدبیر سیاست های درست اقتصادی سعی در رساندن جامعه به حداقل بیکاری داشته باشند.

نفت
نفت

سازماندهی تحقیق:

  به منظور بررسی موارد مطرح شده در فصل دوم در این تحقیق، مطالعات مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور،مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آنها بیان می شود. درفصل سوم، مبانی نظری الگو مطرح، و الگوی مورد استفاده دراین پایان نامه معرفی می شود و درادامه، یافته های حاصل ازتجزیه و تحلیل این اطلاعات، در فصل چهارم ارائه می گردد. در فصل پنجم به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات می پردازیم.

نتیجه­ گیری:

در این پایان نامه به بررسی آزمون علیت و رابطه ی بین قیمت نفت، نرخ بهره و بیکاری پرداخته شد. بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه را می توان به دو قسمت یعنی نتایج حاصل از آزمون علیت و نتایج حاصل از تعیین رابطه ی بین متغیرهای فوق الذکر تقسیم کرد.برای بررسی رابطه ی علیت بین متغیرها از آزمون علیت تودا-یاماماتو(۱۹۹۵) استفاده شد این آزمون علیت نسبت به سایر آزمون های علیت دارای این مزیت می باشد که که ما را از لزوم اطلاع دانستن از ویژگی های هم جمعی سیستم بی نیاز می­کند و فقط اطلاع از رتبه مدل خود رگرسیون برداری و درجه ی ساکن پذیری ماکزیمم متغیرها برای انجام این آزمون کفایت می کند.

فهرست مطالب پایان نامه ارتباط بین قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران):

فصل اول:

کلیّات و چکیده
۱-۱٫مقدمه
۱-۲٫اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۱-۳٫ هدف تحقیق ۹
۱-۴٫ پرسشهای تحقیق ۹
۱-۵٫ فرضه های تحقیق ۹
۱-۶٫ حدود تحقیق ۱۰
۱-۷٫ سازمان دهی مطالب ۱۰

فصل دوم:

مروری بر مطالعات انجام شده ۱۱
۲-۱٫مقدمه
۲-۲٫ مطالعات انجام شده داخل کشور
۲-۳٫ مطالعات انجام شده خارج کشور ۲۴

فصل سوم:

روش تحقیق ۳۴
۳-۱٫مقدمه ۳۵
۳- ۲٫ مبانی نظری ۳۶
۳-۲-۱رابطه نرخ بهره با سایر متغیرها ۳۶
۳-۲-۱-۲٫ارتباط نرخ بهره و بیکاری
۳-۲-۱-۳عرضه و تقاضا در بازار کار ۴۱
۳-۲-۳٫ رابطه بین نرخ بهره بیکاری و قیمت نفت ۵۲
۳-۲-۳-۱مفهوم و مکانیزم عمل بیماری هلندی ۵۲
۳-۲-۳-۲عارضه نفتی(بیماری هلندی در کشورهای نفتی) ۶۱
۳-۳٫معرفی الگو ۷۰
۳-۴ روش تخمین الگو ۷۱
۳-۴ -۱ بررسی ساکن پذیری سری ها ۷۲
۳-۴-۲آزمون ریشه واحد دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته ۷۴
۳-۴-۳ ساختار الگو ۷۵
۳-۴-۴ .آزمون استاندارد علیت گرنجر ۸۱
۳-۴-۵٫آزمون علیت تودا-یاماماتو ۸۲
۳-۴-۶آزمون های ثبات ساختاری ۸۴
۳-۴-۶-۱آزمون مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی۸۴
۳-۴-۶-۲تخمین بازگشتی۸۸
۳-۴-۶-۳رگرسیون های غلتان(رولینگ)۹۰
۳-۵منابع و داده های آمار۹۲

فصل چهارم:

یافته‌های تحقیق ۹۳
۴-۱٫مقدمه ۹۴
۴-۲٫ معرفی متغیرها ۹۵
۴-۳٫آزمون ساکن پذیری دادها۹۵
۴-۴آزمون تعیین وقفه ی بهینه در مدل خود رگرسیون برداری(VAR) 99
۴-۵بررسی رابطه علیت بین متغیرها با استفاده از روش علیت تودا-یاماماتو ۱۰۱
۴-۵-۱بررسی رابطه ی بین قیمت نفت، نرخ بهره و بیکاری ۱۰۳
۴-۶توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس ۱۱۰
۴-۶-۱توابع عکس العمل تحریک۱۱۰
۴-۶-۲ تجزیه واریانس۱۱۴
۴-۷آزمون های ثبات ساختاری۱۱۷
۴-۷-۱آزمون مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی۱۱۷
۴-۷-۲آزمون تخمین بازگشتی۱۲۱
۴-۷-۳رگرسیون غلتان۱۲۱

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۵
۵-۱٫ مقدمه ۱۲۶
۵-۲٫ خلاصه ۱۲۶
۵-۳٫نتیجه گیری ۱۲۹
۵-۴پیشنهادات۱۳۱

منابع و مآخذ ۱۳۲
الف. فهرست منابع فارسی ۱۳۳
ب. فهرست منابع غیر فارسی ۱۳۵
ABSTRACT: 138

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ارتباط بین قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 130
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *