پایان نامه ارتباط بين قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران)

رابطه بین تغییرات قیمت نفت، فعالیت های اقتصادی و اشتغال همواره به عنوان یک موضوع مهم و اصلی برای کشورهای توسعه یافته به حساب می آید.این درحالی­ست که از سوی پژوهشگران و اقتصاددانان مطالعات اندکی در این زمینه برای کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصاد های کوچک انجام شده است. از آنجایی که کشور  ایران دارای ذخایر عظیمی از نفت و گاز می باشد و اقتصاد این کشور شدیدا به این محصولات وابستگی دارد لذا تغییر در قیمت نفت تاثیرات چشمگیری را بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. بنابراین در این مطالعه با استفاده از امارهای سری زمانی فصلی و طی دوره زمانی سالهای 1370 تا 1388 به بررسی رابطه بین قیمت نفت، نرخ بهره و بیکاری پرداخته می شود. شایان توجه است برای این بررسی از مدل خود توضیح برداری(VAR) و آزمون علیت تودا-یاماماتو استفاده می شود.نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که در بلندمدت قیمت نفت و نرخ بهره تاثیر مثبت و معنی داری بر بیکاری دارند به عبارتی با افزایش قیمت نفت و نرخ بهره بیکاری افزایش می یابد. از طرفی دیگر نتایج حاصل از آزمون علیت نشان دهنده آن است که بین نرخ بهره و بیکاری،  قیمت نفت و بیکاری رابطه­ی علیت به صورت دو طرفه وجود دارد. در صورتی که یک  رابطه علیت یک طرفه از قیمت نفت به نرخ بهره وجود دارد.پایان نامه ارتباط بين قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران) در قاب فایل ورد میباشد.

پایان نامه ارتباط بين قیمت نفت و نرخ بهره و بیکاری در ایران را در فیلم زیر مشاهده کنید:

مقدمه:

كنفرانس ژوئن 1994 بانك جهاني به بررسي مسايل مربوط به بهره برداري از معادن و توسعه اقتصادي مربوط مي شد. در اين كنفرانس از متخصصان متعددي دعوت به عمل آمده بود تا رشد ضعيف اقتصادي كشورهاي صادر كننده منابع معدني را بطور تاريخي بررسي كنند . كشورهاي در حال توسعه كه اقتصادشان براساس معدن بود دلواپس آينده و سرنوشت اقتصادي كشورشان بودند. ترس از بيماري هلندي و بلاي منابع بين آنها شايع شده بود و سؤالهايشان مربوط به چگونگي اتخاذ سياست هاي مناسب براي مقابله با اين مشكلات ميشد . اين نگراني ها مربوط به تجربه هاي اقتصادي كشورهاي متكي بر درآمد هاي نفتي در خلال سالهاي 1970 و 1980 مي شد . همچنين كتاب هاي معتبري كه در اين دوره منتشر مي شد و خبر از خطراتي مي داد كه منتظر كشورهاي متكي به منابع معدني مي باشد . به عنوان مثال در كتاب : درآمد هاي بادآورده نفتي : نعمت يا بدبختي . نوشته آلن گلب از بانك جهاني در يك مطالعه موردي نتيجه گرته بود كه افزايش قيمت نفت در سال 1970 باعث خواهد شد تا كشورهاي صادر كننده نفت در بلند مدت در وضع بدتري نسبت به كشورهاي مشابه كه تغييري در قيمت محصولات صادراتيشان بوجود نيامده قرار گيرند . اثرات منفي حاصل از نوسانات زياد قيمت ها ، پيش بيني غلط قيمت ها و استفاده نادرست از منابع در طي شوك هاي قيمتي همه و همه از عواملي هستند كه اثرات افزايش در قيمت نفت را خنثي مي­كند.در يك بررسي مشابه به وسيله اوتي (1993) با تأكيد بر تز بلاي منافع گفت كه نه تنها كشورهاي با معادن غني نمي توانند از اين موهبت به طور مطلوبي منتفع شوند بلكه عملكرد حقیقی اين كشورها به مراتب كمتر از كشورهايي است كه داراي منابع معدني غني نمي باشند . وي در مقاله خود مي گويد : اگر تز بلاي منابع در سطح گسترده اي به اثبات برسد به جرأت مي توان گفت كه بيش از 25 درصد از كشورهايي كه اقتصادي متكي بر منابع معدني دارند مي توانند با كم كردن و يا حتي ناديده گرفت اين موهبت و رو آوردن به توليد كالاهاي غير معدني از رشد اقتصادي بالاتري برخوردار گردند .

رائول پر بيش ، اقتصاددان آرژانتيني در سال 1930 در صدد پاسخگويي به مشكلات ايجاد شده در تراز پرداخت هاي آرژانتين بود و در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيد كه نرخ مبادله مواد اوليه كه آرژانتين صادر مي كند درحال كاهش است . وي با استفاده از آمار تجارت انگلستان در سال 1876 تا 1947 به اين نتيجه رسيد كه كاهش شديدي در نرخ مبادله صادر كنندگان مواد اوليه در سال 1920 وجود داشته كه به آهستگي در اواخر 1930 رو به بهبود گذاشته بود . وي تئوري خود را بدين صورت بيان كرد كه نرخ هاي مبادله مواد اوليه به كاهش خود ادامه خواهد داد و كشورهاي صادركننده مواد اوليه هرگز نمي تواند انتظار داشته باشند كه در مسير پيشگامي صادرات حركت كنند . وي از طرفداران مداخله دولت در اقتصاد در جهت افزايش توسعه صنعتي آمريكاي لاتين بود . نفوذ او در كميسيون اقتصادي آمريكاي لاتين منتهي به پذيرش اين نظريه شد كه صنعتي شدن تنها راه رشد اقتصادي مي باشد و اين صنعتي شدن نبايد به وسيله تمركز زياد روي توسعه صادرات مواد اوليه و واردات كالاهاي صنعتي باشد . بدين ترتيب صادرات مواد اوليه كه در آمريكاي لاتين مرسوم و غالب بود به عنوان يك فعاليت اقتصادي نامطلوب شناخته شد .فرانك و باران از طرفداران مكتب نئوماركسيسم معتقد بودند كه معدن پايه گذار تشكيلات بزرگ سرمايه داري مي شود كه نتيجه اش رواج امپرياليسم سرمايه داري است كه باعث ايجاد توده بزرگي از نيروي كار فقير مي شود .از نظر فرانك (1996)معادن در حكم زنجيري ارتباطي است بين مادر شهرها و توابع يا كشورهاي مركز پيرامون ، ارتباطي كه در اثر فربهرهگي معادن پاره خواهد شد . در اين صورت اين كشورها چاره اي جزء انحطاط و تبديل شدن به يك كشور فرق عقب مانده نخواهد داشت و ما در آينده نيز اين را خواهيم بود .

اهمیت و ضرورت تحقیق:

     رابطه بین تغییرات قیمت نفت، فعالیت های اقتصادی و اشتغال هموراه یک موضوع مهم و یک مطالعه اصلی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. در این میان از سوی پژوهشگران و اقتصاددانان مطالعات اندکی در این زمینه برای کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصاد های کوچک انجام شده است. بازار کار به دلیل تاثیر پذیری و تاثیرگذاری از سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی به عنوان بازاری مهم در اقتصاد مطرح می شود. از طرف دیگر بیکاری به عنوان یکی از اجزاء بازار کار یکی از مسائل مهم در اقتصاد کلان و از معضلاتی است که همواره سیاستمداران در تمامی اقتصاد ها با آن مواجه بوده و به دنبال راه حل هایی برای رفع این مشکل بوده اند.لذا خلا مطالعات انجام شده در ایران و بررسی رابطه ی بین این متغیرها با توجه با اقتصاد تک قطبی ایران لازم و از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا سیاستگذاران و متولیان امور با دانستن عوامل پویا و تاثیر گذار بر بیکاری که از مشکلات جامعه محسوب می شود، می توانند  با تدبیر سیاست های درست اقتصادی سعی در رساندن جامعه به حداقل بیکاری داشته باشند.

نفت
نفت

سازماندهی تحقیق:

  به منظور بررسی موارد مطرح شده در فصل دوم در این تحقیق، مطالعات مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور،مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آنها بیان می شود. درفصل سوم، مبانی نظری الگو مطرح، و الگوی مورد استفاده دراین پایان نامه معرفی می شود و درادامه، یافته های حاصل ازتجزیه و تحلیل این اطلاعات، در فصل چهارم ارائه می گردد. در فصل پنجم به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات می پردازیم.

نتیجه­ گیری:

در این پایان نامه به بررسی آزمون علیت و رابطه ی بین قیمت نفت، نرخ بهره و بیکاری پرداخته شد. بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه را می توان به دو قسمت یعنی نتایج حاصل از آزمون علیت و نتایج حاصل از تعیین رابطه ی بین متغیرهای فوق الذکر تقسیم کرد.برای بررسی رابطه ی علیت بین متغیرها از آزمون علیت تودا-یاماماتو(1995) استفاده شد این آزمون علیت نسبت به سایر آزمون های علیت دارای این مزیت می باشد که که ما را از لزوم اطلاع دانستن از ویژگی های هم جمعی سیستم بی نیاز می­کند و فقط اطلاع از رتبه مدل خود رگرسیون برداری و درجه ی ساکن پذیری ماکزیمم متغیرها برای انجام این آزمون کفایت می کند.

فهرست مطالب پایان نامه ارتباط بين قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران):

فصل اول:

کلیّات و چکیده
1-1.مقدمه
1-2.اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-3. هدف تحقیق 9
1-4. پرسشهای تحقيق 9
1-5. فرضه های تحقيق 9
1-6. حدود تحقیق 10
1-7. سازمان دهی مطالب 10

فصل دوم:

مروری بر مطالعات انجام شده 11
2-1.مقدمه
2-2. مطالعات انجام شده داخل کشور
2-3. مطالعات انجام شده خارج کشور 24

فصل سوم:

روش تحقیق 34
3-1.مقدمه 35
3- 2. مبانی نظری 36
3-2-1رابطه نرخ بهره با سایر متغیرها 36
3-2-1-2.ارتباط نرخ بهره و بیکاری
3-2-1-3عرضه و تقاضا در بازار کار 41
3-2-3. رابطه بین نرخ بهره بیکاری و قیمت نفت 52
3-2-3-1مفهوم و مکانیزم عمل بیماری هلندی 52
3-2-3-2عارضه نفتی(بیماری هلندی در کشورهای نفتی) 61
3-3.معرفی الگو 70
3-4 روش تخمین الگو 71
3-4 -1 بررسی ساکن پذیری سری ها 72
3-4-2آزمون ریشه واحد دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته 74
3-4-3 ساختار الگو 75
3-4-4 .آزمون استاندارد علیت گرنجر 81
3-4-5.آزمون علیت تودا-یاماماتو 82
3-4-6آزمون های ثبات ساختاری 84
3-4-6-1آزمون مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی84
3-4-6-2تخمین بازگشتی88
3-4-6-3رگرسیون های غلتان(رولینگ)90
3-5منابع و داده های آمار92

فصل چهارم:

يافته‌های تحقيق 93
4-1.مقدمه 94
4-2. معرفی متغیرها 95
4-3.آزمون ساکن پذیری دادها95
4-4آزمون تعیین وقفه ی بهینه در مدل خود رگرسیون برداری(VAR) 99
4-5بررسی رابطه علیت بین متغیرها با استفاده از روش علیت تودا-یاماماتو 101
4-5-1بررسی رابطه ی بین قیمت نفت، نرخ بهره و بیکاری 103
4-6توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس 110
4-6-1توابع عکس العمل تحریک110
4-6-2 تجزیه واریانس114
4-7آزمون های ثبات ساختاری117
4-7-1آزمون مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی117
4-7-2آزمون تخمین بازگشتی121
4-7-3رگرسیون غلتان121

فصل پنجم:

نتيجه گيری و پيشنهادات 125
5-1. مقدمه 126
5-2. خلاصه 126
5-3.نتیجه گیری 129
5-4پیشنهادات131

منابع و مآخذ 132
الف. فهرست منابع فارسی 133
ب. فهرست منابع غیر فارسی 135
ABSTRACT: 138

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ارتباط بين قیمت نفت( نرخ بهره و بیکاری در ایران):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 130
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *