پایان نامه ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی

در دنیای پیش روی، ارزیابی عملکرد در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی برای تصمیم گیری مدیران سازمان امری حیاتی خواهد بود. مدلهای مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده است  از جمله آنها، چارچوب کارت امتیازی متوازن می باشد. سازمان ها با بهرگیری از این متد می توانند اجرای استراتژی را در وجوه مختلف دنبال کرده و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند. در این راستا توصیف دقیق و کامل استراتژی ها بگونه ای که تمام اعضای سازمان، آن را درک کنند، یک ضرورت است. مسلما این امر با تهیه نقشه استراتژیک تحقق خواهد یافت. جهت تسهیل در امر تصمیم گیری مدیران، مشخص کردن روابط علی بین اهداف استراتژیک، اولویت بندی و انتخاب مهمترین هدف استراتژیک کمک شایانی به سازمان خواهد کرد. با توجه به مطالب ذکر شده، در پژوهش حاضر ابتدا به طراحی نقشه استراتژیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن، شرکت پایانه های نفتی ایران خواهد پرداخت. سپس به منظور استخراج استراتژی شرکت تدارکات و تامین کالا، بعد از بررسی مدلهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک، مدلی بومی تدوین خواهد شد و با استفاده از این مدل، استراتژیها استخراج  خواهد گردید و نهایاً با همکاری  و نظر خبرگان استراتژی اصلی مشخص می گردد. همچنین نقشه استراتژیک سازمان را با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و هدف اصلی مطرح شده، ترسیم خواهد شد. سپس با رویکرد دیمتل و تئوری سیستم های خاکستری روابط علی و معلولی بین اهداف استراتژیک معلوم شده و در ادامه ضریب اهمیت اهداف استراتژیک  را با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای مشخص خواهد شد. ضمناً جهت مشخص کردن مهمترین هدف استراتژیک، با مد نظر قرار دادن تمایل مدیران ارشد سازمان نسبت به برنامه های استراتژیک با رویکرد خاکستری سنجیده خواهد شد. برای تکمیل مدل و همچنین ارزیابی اهداف استراتژیک، نیاز به سنجه های عملکردی خواهد بود که آن را از نظرات خبرگان در حوزه استراتژیک سازمان استخراج می گردد. در مجموع سی و یک شاخص عملکردی مشخص شده است که نهایتاً جهت تایید مدل و نقشه استراتژیک از تکنیک های تحلیل آماری و نرم افزار AMOS استفاده می گردد. در پایان با توجه به اهداف استراتژیک، شاخص ها و تحلیل آماری داده های بدست آمده، راهکار هایی جهت بهبود مستمر عملکرد شرکت تدارکات و تامین کالا پایانه های نفتی ایران ارائه خواهد شد.پایان نامه  ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن در شرایط عدم قطعیت در قالب فایل ورد میباشد.

بخش هایی از پایان نامه
بخش هایی از پایان نامه

مقدمه:

در قرن حاضر، اکثر سازمانهای جهانی، بخصوص سازمانهای ایرانی، بعد از طراحی حوزه های کارآمد برنامه ریزی و تحول، حوزه ی ارزیابی و نظارت را در اولویت قرار داده اند. قاعدتاً سازمانهای وسیع تر نیاز به کنترل بیشتر دارند چرا که در آن سازمانها، تدوین راهبرد، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، انجام اصلاحات، ایجاد بهبود وتحول، به صورت موازی با ارزیابی عملکرد و شناسایی وضع موجود آغازمی گردد. بسیاری از سازمانها به اهمیت این مسئله پی برده، سعی کرده اند آن را در سازمان خود با اقدامات و پروژه های پیاده کنند، اما مستمر بودن ارزیابی عملکرد به یکی از مهم ترین دغدغه های سازمانها تبدیل شده است. در این شرایط اگر سازمانها خواهان بقا در عرصه رقابت باشند باید از یک سیستم ارزیابی کارآمد استفاده کنند. در حقیقت با ارزیابی عملکرد سیستم می توان، وضیعت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرد تا در نهایت گام های برای بهبود آن برداشته شود. دانش مدیریت امروز، در جستجوی راههای کمک به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژیها  در سازمان است ملاک عملکرد ارائه مدل موفق  محسوب  می شود. تکنیکهای متعددی در زمینه ی ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد که از جمله آنها، کارت امتیازی متوازن می باشد اساس کارت امتیازی متوازن مناظر آن می باشد که اهداف استراتژیک سازمان را در دل خود جای داده است. همین اهداف است که به مدیران ارشد کمک می کند تا در شرایط مبهم و حساس بتوانند تصمیمات استراتژی را اخذ کنند. نصمیم گیری درست در زمان مناسب، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر است که علاوه بر اتخاذ تصمیم به اجرا نیز منتهی می گردد. تمام نشانه ها در طبیعت از   وجود عدم قطعیت در جهان هستی دلالت دارد، که نهایتاً در تصمیمات انسان ها در طول دوران زندگی نأثیر گذار خواهد بود، پس باید در تصمیم گیری ها، عدم قطعیت را مدنظر قرار داد. عامل مهمی که مدیران را در جهت تصمیم گیری صحیح هدایت می کند، شناسایی روابط علی و معلولی بین اهداف استراتژی ونهایتاً اولویت بندی آنها می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

در دنیای که سریعاً در حال تغییر است، شرکتها با این چالش مواجه هستند که باید دائماً خودشان را ارزیابی کنند. دانش مدیریت در جستجوی راههای کمک به تحقق چشم انداز، اهداف واستراتژیها در سازمان  است که ملاک  عملکرد  موفق محسوب  می شوند. یکی از مهمترین  حلقه­ های زنجیره­ مدیریت در سازمان سنجش و اندازه­گیری عملکرد و همچنین تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت می باشد. ضمنا BSC (کارت امتیازی متوازن) یکی ازرویکرد های نوین در ارزیابی عملکرد است که اساس موضوع پژوهشی است که انجام خواهیم داد می باشد. بزرگان علم مدیریت، در اولویت گذاری کارهای حیاتی مدیران، تفاوت نظرهایی دارند اما تمام آنان در اینکه تصمیم گیری درست در زمان مناسب، اساسی ترین وظیفه ی مدیر است تردید ندارند. تصمیم گیری، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر است. حال با توجه به نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن نظام تدارکات و تامین کالای شرکت پایانه های نفتی جمهوری اسلامی ایران که توسط جناب آقای رضایی و همکارانش طراحی شده است بر آن شدیم روابط علی و معلولی بین مناظر و همچنین اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن را با رویکرد دیمتل مشخص کنیم و سپس با یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه، فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) اهداف استراتژیک را رتبه بندی کنیم. نکته بسیار جالب این هست که مدیران ارشد تصمیم گیری های خود را در شرایط مبهم یا بطور کلی در شرایط عدم قطعیت انجام می دهند در نتیجه استفاده از رویکرد نوین تئوری  سیستم های خاکستری با تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه فرایند تحلیل شبکه ای را ترکیب خواهیم کرد. در نهایت جهت تایید نقشه استراتژیک کارت امتیازی متوازن، مدل مفهومی استخراج شده از مناظر چهار گانه کارت امتیازی متوازن که شامل اهداف استراتژیک و شاخص های عملکردی هر کدام از اهداف  بدست آمده را با استفاده از نرم افزار آموس، برازش آنها را مورد بررسی قرار دادیم.

بخش هایی از پایان نامه ارائه مدل
بخش هایی از پایان نامه ارائه مدل

کارت امتیازی متوازن(Balanced Scorecard):

طبق تعریف کاپلان و نورتن کارت امتیازی متوازن، مجموعه ای از معیارهای کمی است که براساس استراتژی سازمان انتخاب شده و از آن به عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباط با کارکنان و ذی نفعان خارجی استفاده می شود. این ارتباطات که به یاری مجموعه ای از معیارهای گذشته نگر و آینده نگر انجام می گیرد، به سازمان دردستیابی به چشم انداز و اهداف استراتژیک کمک   می کند.

فرایند تحلیل شبکه ای(Analytic Network Process):

یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است که توسط آقای ساعتی جهت بسط و حل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه که روابط و همبستگی متقابل بین سطوح تصمیم گیری(هدف، معیارهای تصمیم گیری، زیر معیارها و گزینه ها) وجود دارد، ارائه مدل شده است (جنی و بایلی،۲۰۱۲ ).بنابراین تکنیک ANP با چارچوب جامع و فراگیر، تمامی تعاملات و روابط میان سطوح تصمیم گیری را که تشکیل یک ساختار شبکه ای می دهد، می تواند در نظر گیرد.

اهداف پژوهش:

اهداف در پایان نامه به دو جز اهداف کلی و اهداف جزیی تقسیم بندی خواهد شد.هدف کلی پژوهش را می توان ارائه مدل یک مدل مناسب تر جهت ارزیابی  عملکرد سازمان مطرح کرد. اهداف جزیی رابصورت ذیل بیان می کنیم:

 1. استفاده از تکنیک GANP-GDEMATEL در رسیدن به مدل بهتر در ارزیابی های عملکرد سازمان در کارت امتیازی متوازن.
 2. تایید نقشه استراتژی (روابط علی و معلولی بین اهداف استراتژیک) با استفاده از تحلیل آماری .
 3. استفاده از تئوری سیستم های خاکستری در تحلیل ابهام های تصمیم گیری استراتژیک.

  نوآوری پژوهش :

  مطالعه حاضر به جهت استفاده از تئوری سیستم های ارائه مدل خاکستری و ترکیب آن با تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه، فرایند تحلیل شبکه ای، دارای نوآوری می باشد. ضمنا در کل پژوهش با ترکیب تکنیک های زیر باعث شده نوآوری در این راستا ایجاد شود، این تکنیک ها عبارت است از: تصمیم گیری گروهی Dematel / تصمیم گیری چند شاخصه ANP / رویکرد مبتنی بر شرایط عدم قطعیت(تئوری سیستم های خاکستری)/ رویکرد مبتنی بر مدل معادلات ساختاری/ استفاده از اهداف استراتژیک که در نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن می باشد. همان طور که مشاهده می شود برای تایید پیکربندی کارت امتیازی متوازن مدل‌های متنوعی را می توان ارائه مدل کرد، که نشان از خلاقیت و نوآوری در این پروژه می باشد.

  تعاریف:

  از ارزیابی  و ارائه مدل عملکرد تعاریف گوناگونی ثبت شده است که معمولترین آن عبارتست از فرایند سنجش و انداره گیری عملکرد در دستگاههای اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی  مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی (هینگوفت،۲۰۰۰)تاریخچه کنترل و ارزیابی عملکرد به آغاز آفرینش انسان باز می گردد ، چنانچه خداوند در قرآن کریم می فرماید : اوکسی است که موت وحیات را آفرید تا شمارا بیازماید که کدامیک بهتر عمل می کنیددرواقع اگر بخواهیم سابقه ارزیابی عملکرد رامورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر بازگردیم. اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را آغاز کردند و یا زمانیکه انسانی دیگران را برای کارکردن ارائه مدل اجیرکرد. درآن دوران ارزیابی تنها براساس قضاوتهای ذهنی و شخصی انجام می شد. اما به مرور زمان ودردوره های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف شیوه های مختلفی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفت( رضایی ، ۱۳۹۱ ).یک مطلب قابل ملاحضه، گسترش دیدگاه محققین نسبت به ارزیابی عملکرد در طول سالیان است. در دهه ۱۹۵۰، این دیدگاه نسبتا ساده بود و عمدتا کارایی یک سازمان را مد نظر قرار می داد به این معنی که به کاهش هزینه ها تاکید داشت. با افزایش پیچیدگی محیط کسب وکار در هر دهه، معیارهای بیشتری در مفهوم عملکرد مورد نظر قرار گرفتند، در جدول زیر گستره پوشش مفهوم ارزیابی عملکرد را در طول زمان نشان می دهد.

  تدوین استراتژی:

  به منظور تدوین استراتژی لازم است مدلی انتخاب شود تا براساس آن بتوان تحلیل استراتژیک را انجام داد و جهت انتخاب اهداف استراتژیک و درج آن در نقشه استراتژی، در چهارمنظرکارت امتیازی متوازن، استراتژیهای  مناسب را تدوین نمود. بدین منظور پس از مطالعه و بررسی مدلهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک، که در فصل دوم بیان شد و با توجه به شرایط خاص بخش تدارکات و امورکالای شرکت پایانه های نفتی ایران که در زیر آمده است، مدلی مناسب بومی شده و تدوین استراتژی صورت پذیرفت.

   

  ارائه مدل
  ارائه مدل

  رویکرد مبتنی بر Grey-DEMATEL  ارائه مدل:

  در این پژوهش تکنیک ارائه مدل DEMATEL و تئوری سیستم های  خاکستری که هر کدام در فصل دوم بطور مفصل توضیح داده ایم را ترکیب کرده و نتایج زیر بدست آمده، ضمنا نتایج بدست آمده از ترکیب این دو تکنیک درکیس مورد مطالعه در فصل چهارم آورده شده است. حال مسیر ترکیبی و اجرای تکنیک جدیدGDEMATEL را در ذیل آورده ایم:برای پرداختن به مسائل تصمیم گیری در یک محیط خاکستری یک روش تراکم خاکستری موثر لازم است. عمل خاکستری زدایی به کمک روشهای تراکم خاکستری می آید تا به یک عدد برسد. در این پژوهش ما یک تغییر روش غیر فازی برای روش تراکم خاکستریمان اتخاذ می کنیم. این رویکرد توسط محققان برای رسیدن به مقادیر عددی موثرتر شناخته شده است. بیایید Oxpij را به عنوان عدد خاکستری برای یک ارزیاب p تعریف کنیم که اثر،  i را بر یک ، j ارزیابی خواهد کرد.

  فهرست مطالب پایان نامه ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی:

فصل اول:

 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • ۴تعریف واژه های کلیدی
 • سوال های اصلی تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • چارچوب تحقیق

فصل دوم:

 • مبانی نظری تحقیق
 • مقدمه
 • مدلهای ارزیابی عملکرد
 • تعاریف
 • دسته بندی مدل های ارزیابی عملکرد
 • مدیریت استراتژیک
 • کارت امتیازی متوازن
 • منظرهای کارت امتیازی متوازن
 • مروری بر سیرتکامل کارت امتیازی متوازن
 • نسل اول کارت امتیازی متوازن
 • نسل دوم کارت امتیازی متوازن
 • نسل سوم کارت امتیازی متوازن
 • نسل چهارم کارت امتیازی متوازن
 • تئوری سیستم های خاکستری
 • روابط میان اعداد خاکستری
 • روش ارزیابی خاکستری
 • تحلیل رابطه ای خاکستری
 • تکنیک تصمیم گیری گروهی دیمتل
 • تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای
 • تحلیل آماری
 • تحلیل عاملی
 • متغیر پنهان و متغیر مشاهده شده
 • آزمون های برازندگی مدل
 • مبانی پیشینه ی  تحقیق
 • نتیجه گیری

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • پایه های اساسی فرایند انجام تحقیق
 • چهار چوب روش تحقیق
 • فرآیندروش تحقیق
 • تدوین استراتژی
 • شرایط ویژه تدارکات و امور کالای پایانه های نفتی ایران
 • رویکرد مبتنی بر Grey-DEMATEL
 • DEMATEL
 • ترکیب تکنیک ANP  و تئوری سیستم های  خاکستری
 • آزمون آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه تحقیق
 • پایایی و روایی
 • مقیاس اندازه گیری
 • ابزار جمع آوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتیجه گیری فصل سوم

فصل چهارم:

 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • معرفی شرکت پایانه های نفتی ایران
 • معرفی منابع و ساختار شرکت پایانه های نفتی ایران
 • شناخت ادارات تدارکات پایانه های نفتی ایران
 • تحلیل مشتریان و ذی نفعان  تدارکات و تامین  کالا
 • تحلیل محیط بیرونی و داخلی
 • استخراج استراتژیها
 • گزینش استراتژی اصلی تدارکات و تامین کالا
 • شناسایی مضامین استراتژیک
 • استخراج اهداف استراتژیک
 • اهداف استراتژیک منظر فرایندهای داخلی
 • طراحی نقشه استراتژی تدارکات و تامین کالا
 • شناسایی ارتباط علی و معلولی بین اهداف استراتژیک با GDEMATEL
 • اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری GANP
 • ارزیابی تمایل مدیران به مشارکت در برنامه های استراتژیک
 • تحلیل آماری ارائه مدل
 • آمار توصیفی
 • یافته های استنباطی
 • آزمون فرضیات فرعی اول

فصل پنجم:

 •  نتیجه گیری
 •  ارایه پیشنهادات
 • پاسخ به سؤالات تحقیق
 • پیشنهاد به سایر محققان
 • محدودیت های تحقیق
 • منابع فارسی و غیر فارسی
 • واژه نامه فارسی به انگلیسی
 • پیوست
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 198
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *