پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ

افزایش جمعیت دنیا (روزانه ۲۵۰ هزار نفر)، نیاز روز افزون به غذا، و ناکافی بودن منابع غذایی از سالها قبل، بخشی از مردم جهان را با پدیده شوم گرسنگی و سوء تغذیه مواجه نموده است(سیادت و همکاران، ۱۳۸۲). توسعه اقتصادی جامعه نوین بستگی به تولید گیاهان زراعی دارد، زیرا تولیدات گیاهی به طور مستقیم و غیر‌مستقیم جهت تأمین مواد غذایی مورد نیاز انسان، می‌بایست در حال افزایش باشند. مسلم است جهت افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح باید از ابزار‌های مختلفی بهره برد.پایان نامه  اثر کمپوست بر خسارت قارچ Fusarium moniliforme در ژنوتیپ­های ذرت (Zea mays L) در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ:

استفاده از منابع مختلف کودی می­تواند اثرات قابل ملاحظه­ای بر عملکرد و نیز کیفیت محصولات داشته باشد. در بسیاری از نظام­های کشاورزی پایدار و به خصوص در کشاورزی زیستی از کمپوست­ها و کود­های آلی و عصاره­های آنها جهت بهبود شرایط و حاصلخیزی خاک و نیز پیشگیری و کنترل امراض و آفات گیاهی استفاده می­شود، کودهای کمپوست در دنیا به طور موفقیت آمیزی روی تعداد زیادی از محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. ذرت با نام علمی زئا میز، با سطح کشت جهانی بالغ بر ۱۴۴ میلیون هکتار و تولید بیش از ۷۱۲ میلیون تن در سال، یکی از منابع اصلی تأمین غذایی انسان، دام و مصارف صنعتی می­باشد. ذرت یکی از گیاهان با ارزش زراعی است که تنوع، سازگاری بالا و ارزش غذایی فراوانش آنرا در ردیف مهم­ترین گیاهان زراعی جهان قرار داده است.

کمپوست
اثر کمپوست بر خسارت قارچ

پیشنهادها:

 • برای کاربردی کردن تأثیر کمپوست در مزارع پیشنهاد می­گردد که این آزمایش در شرایط مزرعه انجام تا در صورت مثبت بودن اثرات آن در کاهش بیماری­زایی آن به بخش کشاورزی ارائه گردد.
 • برای درک بهتر تأثیر کمپوست در کاهش بیماری­زایی بیماری­های قارچی، پیشنهاد می­گردد که تاثیر ورمی­کمپوست، کمپوست­های ناشی از زباله­های شهری را بر روی کاهش بیماری­زایی قارچ Fusarium moniliforme در شرایط گلخانه­ای بررسی گردد.
 • با توجه به تأثیر کمپوست در بهبود عملکرد گیاه، می­توان از آن­ در شرایط گلخانه­ای در جهت کاهش بیماری­زایی سایر عوامل بیماری­زا مثل ویروس­ها، باکتری­ها و نماتودها نیز بررسی کرد.
 • با توجه به مقاومت نسبی ارقام مورد آزمایش برای درک بهتر تأثیر کمپوست پیشنهاد می­شود این آزمایش بر روی ارقام دیگری از ذرت، بخصوص ارقام حساس­تر به قارچ Fusarium moniliforme نیز تکرار گردد.

نتیجه گیری:

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد علایم بیماری قارچی Fusarium moniliforme در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰ و ۴۰۱۵ به صورت خشکیدگی در نوک برگ­ها و زرد شدن حاشیه برگ و یا پوسیدگی ساقه و ریشه ظاهر گردید. همچنین مشاهدات حاصل از آزمایش نشان داد طول ریشه، طول گیاهچه، وزن ترریشه، وزن ترگیاهچه، وزن خشک ریشه، وزن خشک گیاهچه و کلروفیل a و b  در گیاهان آلوده نسبت به گیاهان سالم کاهش داشته و نسبت طول ساقه به ریشه در گیاهان آلوده افزایش پیدا کرده است. لازم به  بیان است که کمپوست باعث افزایش قابل مشاهده­ای در طول ریشه، طول گیاهچه، وزن ترریشه، وزن ترگیاهچه، وزن خشک ریشه، وزن خشک گیاهچه و کلروفیل a و b نسبت به گیاهان آلوده به پاتوژن تلقیح شده با کمپوست شد. نسبت طول ساقه به ریشه بترتیب در گیاهان سالم و تلقیح شده به کمپوست کمتر از دیگر تیمارها بود.

فهرست مطالب پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ:

 • فصل اول.. ۱
 • کلیات تحقیق.. ۱
 • ۱-۱- مقدمه.. ۲
 • ۱-۲-تاریخچه.. ۴
 • ۱-۳- خصوصیات گیاه شناسی ذرت.. ۵
 • ۱-۴-ویژگی‌های مورفولوژیکی و زراعی گیاه ذرت.. ۵
 • ۱-۵- بیماریهای قارچی ذرت.. ۸
 • ۱-۵-۱ بیماری Fusarium moniliforme ذرت.. ۹
 • ۱-۶-روشهای مختلف مبارزه با بیماریهای ذرت.. ۱۰
 • ۱-۷-تعریف کمپوست.. ۱۱
 • ۱-۸-مشخصات کود کمپوست.. ۱۳
 • ۱-۸-۱- عناصر موجود در کمپوست.. ۱۴
 • ۱-۹-فواید استفاده از کمپوست.. ۱۴
 • ۱-۱۰-ارزیابی کیفیت کمپوست.. ۱۵
 • ۱-۱۱-میزان مصرف کمپوست در هکتار.. ۱۶
 • ۱-۱۲- اهداف.. ۱۷
 • فصل دوم.. ۱۸
 • بررسی منابع.. ۱۸
 • ۲-۱-سوابق تحقیق.. ۱۹
 • ۲-۲- بررسی‌های مزرعه‌ای.. ۲۷
 • ۳-۲-منبع تأمین بذر ذرت.. ۲۷
 • ۳-۳-منبع تهیه پاتوژن.. ۲۸
 • ۳-۴-تهیه کمپوست.. ۲۹
 • ۳-۵-رشد پاتوژن و تهیه مایه تلقیح.. ۲۹
 • ۳-۶-آماده سازی بذور.. ۳۰
 • ۳-۷-مراحل کاشت.. ۳۰
 • ۳- ۸- اندازهگیری شاخصهای رشد.. ۳۱
 • ۳-۸-۱-تعیین نمره۱ در مرحله گیاهچه جهت تعیین خسارت بیماری.. ۳۱
 • ۳-۸-۲- سنجش رنگیزههای فتوسنتزی(کلروفیل a و b).. 31
 • ۳-۸-۳-اندازهگیری ارتفاع گیاهچه و ریشه.. ۳۲
 • ۳-۸-۴-اندازهگیری وزن تر گیاهچه و ریشه.. ۳۲
 • ۳-۸-۵-اندازهگیری وزن خشک گیاهچه و ریشه.. ۳۲
 • ۳-۸-۶-اندازهگیری نسبت طول ساقه به ریشه.. ۳۳
 • ۳-۹- طرح آزمایشی و تجزیههای آماری.. ۳۳
 • فصل چهارم.. ۳۴
 • نتایج.. ۳۴
 • ۴-۱-علایم بیماری پوسیدگی در گیاهان ذرت.. ۳۵
 • ۴-۱-۱-طول ریشه.. ۳۶
 • ۴-۱-۲-طول گیاهچه.. ۳۸
 • ۴-۱-۳-وزن تر ریشه.. ۴۱
 • ۴-۱-۴ –وزن ترگیاهچه.. ۴۴
 • ۴-۱-۵-وزن خشک ریشه.. ۴۷
 • ۴-۱-۶-وزن خشک گیاهچه.. ۵۰
 • ۴-۱-۷-نسبت طول ساقه به ریشه.. ۵۳
 • ۴-۱-۸-کلروفیل a.. 56
 • ۴-۱-۹-کلروفیل  b.. 59
 • ۴-۱-۱۰-درصد بازدارندگی بیماری.. ۶۲
 • فصل پنجم.. ۶۵
 • بحث و نتیجه گیری.. ۶۵
 • ۵-۱- علائم قارچی Fusarium moniliforme.. 66
 • ۵-۲- بررسی طول ریشه و گیاهچه در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰، ۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت.. ۶۶
 • ۵-۳- بررسی وزن تر ریشه و گیاهچه در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰، ۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت.. ۶۷
 • ۵-۴- بررسی وزن خشک ریشه و گیاهچه در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰، ۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت.. ۶۷
 • ۵-۵- بررسی میزان کلروفیل a و b در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰، ۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت.. ۶۸
 • ۵-۶- بررسی میزان بازدارندگی بیماری در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰، ۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت.. ۶۸
 • ۵-۷- بررسی نسبت طول ساقه به ریشه  در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰، ۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت.. ۶۹
 • نتیجه گیری.. ۷۰
 • پیشنهادها.. ۷۱
 • منابع :.. ۷۲
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 96
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *