پایان نامه آلودگی رود کارون و عفونت های گوارشی شهرستان اندیکا

حفظ کیفیت میکروبی آب یکی از اساسی ترین و یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر سلامت می باشد .وجود باکتری های شاخص در آب به معنی حضور میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد وتخلیه فاضلاب در محیط های آبی ،منبع اصلی میکروارگانیسم های مدفوعی بویژه پاتوژن ها در آب شرب است .در مناطق روستایی به دلیل عدم توسعه یافتگی ، پایین بودن سطح بهداشت و منابع آبی نامطمئن ، کودکان در معرض خطر بیماری های منتفله از آب می باشند و گزارشات ارائه شده توسط سازمان  بهداشت جهانی خود گواه این مطلب است. بر همین اساس تحقیق حاضر بدنبال میکروبی و شیمیایی آب رودخانه کارون و مسیرهایی که به اندیکا منتقل می شوندمی باشد تا بتواند با مطالعه هم زمان با درمانگاهها ارتباط بین آلودگی و روند بیماری را ارزیابی نماید.بنابراین در تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت ۷ ایستگاه آب از رودخانه کارون و در محدوده شهرستان اندیکا از نظر عوامل باکتریایی ، انگلی و عوامل شیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت .پایان نامه تعیین آلودگی شیمیایی  و میکروبی رودخانه کارون  و نقش آن در ایجاد عفونت های گوارشی شهرستان اندیکا مناسب دانشجویان میکروبیولوژی میباشد.

چکیده :

ایستگاهها شامل:دریاچه ،چشمه،کوشک،چگارمان،محمد آباد،جعفرآباد،اسلام آباد، بودند که مدت ۶ماه (فروردین –شهریور)نمونه برداری شده و از نظرپارامترهای pH، EC، TDS، دمای آب،  کلر باقی مانده،کلی فرم مدفوعی ، تک یاخته ژیاردیا مورد ارزیابی قرار گرفتند.در نهایت جدایه ها ازنظر الگوی مقاومت آنتی بیوتیک موردمطالعه قرار گرفتند.علاوه براین تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار   SPSSمورد آنالیز آماری قرارگرفتند.نتایج بدست آمده از تحقیق حاضربیانگر آن است که در مجموع بین ایستگاهای مورد مطالعه ایستگاه۷بیشترین آلودگی وبعد از آن ایستگاه های۳و۴بوده که بر اساس آزمون بیشترین تعداداحتمالی باکتریهای چون اشریشیاکلی ،انتروباکتر،سیتروباکتر،کلبسیلا از ایستگاهها جداگردید و از نظر آلودگی ژیاردیا  تنها در شهریور ماه از ایستگاه۴ جداسازی شد و تیر ماه آلوده ترین ماه و ایستگاه اسلام آبادآلوده ترین ایستگاه معرفی گردید و آنالیز پارامترهای شیمیایی عفونت بیانگر آن بود که بجز حضور بی کربنات سایر پارامترها به صورت  استاندارد گزارش شد. نتایج بدست آمده با گزارشات حاصل از درمانگاههای مرکزی ، کوشک، جعفرآباد،و دینراک مورد مقایسه قرار گرفتند و مشخص شدکه درمانگاه کوشک بیشترین میزان بیماران اسهالی را به خود دیده است. از طرف دیگر نتایج حاصل از آنتی بیوتیک بیانگر آن است که کلیه جدایه ها به اریترومایسین مقاوم بوده و بهترین دارو  جهت کنترل اسریشیا کلی تری متوپریم سولفامتاکسازول و سایر جدایه ها به سپروفلوکساسین نتیجه ای مناسب را نشان می دهند.با توجه به گزارشات بدست آمده شده ،میزان آلودگی به کلی فرم و کلی فرم مدفوعی در سطح بالایی قرار دارد و لازم است به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از عفونت ، آگاهی های لازم در جهت ضدعفونی آب،نحوه استفاده،انتقال بیماریها از آب به مردم  هشدارهای لازم داده شود و اقدامات لازم از سوی مسئولین بهداشتی منطقه به اجرا در آید.

پایان نامه  آلودگی رود کارون و عفونت های گوارشی شهرستان اندیکا در فیلم زیر مشاهده نمایید:

:مقدمه

لورن ایزلی عنوان می نماید که “اگر جادویی در کره زمین یافت شود، آب است” . آب ۷۰%سطح زمین را می پوشاند این ماده حیاتی دو سوم یا حتی بیش از دو سوم وزن جانوران و بیش از ۹۵%وزن گیاهان را تشکیل می دهد بنابراین وجودش برای ادامه حیات بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است (داهی ۱۳۸۲). بر همین اساس امروزه تاکید بر صرفه جویی و استفاده بهینه از این ماده مهم جز اصول مهم برنامه ریزی ها محسوب می شود.بطور تخمینی حدود۴/۱میلیارد کیلومتر مکعب آب در سطح کره زمین به صور گوناگون وجود دارد که بیشتر آن به صورت دریا، اقیانوس ها و کوههای یخی است. بشر تقریباً ۱%کل آبهای روی زمین را مورد بهره برداری قرار  می دهد که به شکل آبهای سطحی (جویبارها، رودخانه ها و دریاچه ها) و یا آبهای زیر زمینی (چشمه و چاه) است (چالکش امیری ۱۳۸۱). از آنجاییکه توزیع مکانی و زمانی آب در کره زمین یکنواخت نیست و مقدار بارندگی  یک منطقه خاص  نیز در فصول و حتی در سالهای مختلف متفاوت می  باشد بنابراین نحوه استحصال آب در این زمینه نقش تعیین کننده دارد، تا جایی که شاخص بین المللی فقر آب نشان می دهد این مقدار منابع آب موجود نیست که میزان فقر را در یک کشور تعیین می کند، بلکه کارایی و نحوه استفاده از منابع در این زمینه موثر و مهم می باشد. بر اساس نظریه محققینی چون پیتر گلیک با توجه به استفاده روزانه ۵۰ لیتر آب  جهت نیازهای پایه ی هر فرد در سالهای آتی با افزایش جمعیت پیش بینی می شود که در سال های ۲۰۲۵و۲۰۵۰ به ترتیب بیش از ۸/۲و۴ میلیارد نفر از جمعیت جهان با بحران آب مواجه می شوند.به سخن  دیگر در سال ۲۰۵۰حدود۴۰%از جمعیت ۴/۹میلیارد نفری جهان از کم آبی رنج خواهند برد . از طرفی برآوردهای جهانی حکایت از آن دارد که هر سال حدود ۴۵۰کیلومتر مکعب فاضلاب به منابع آبی تخلیه می شود (قنادی ۱۳۸۰).

کشور ایران نیز با متوسط بارندگی ۲۵۰میلیمتر (۳۰% متوسط بارندگی کره زمین) و با پراکندگی بارش بسیار متفاوت و حتی با وجود جاری بودن ۹۲رودخانه دائم و ۱۲حوضه آبریز جزو کشورهای نیمه خشک جهان محسوب شده و حدود ۸۰%آن تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار دارد(سایت رودخانه های ایران).در این میان استان خوزستان به لحاظ شرایط جغرافیایی و هیدرولوژیکی از بیشترین سهم آبهای شیرین در کل کشور برخوردار است. بطوریکه با جریان پنج رودخانه بزرگ و پرآب ایران (کارون، کرخه، دز، جراحی وهندیجان) این استان حدود ۳۳%کل منابع سطحی را به خود اختصاص داده است (جواهرزاده  ۱۳۸۲).حوضه آبریز کارون و دز به عنوان یکی از مهمترین حوضه های آبریز کشور در ارتفاعات زارگرس میانی قرار داشته و در محدوده پنج استان چهارمحال و بختیاری ، فارس ،کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و خوزستان گسترده شده است. رودخانه کارون در این حوضه از بهم پیوستن شاخه های متعدد در استانهای چهارمحال و بختیاری ، کهکیلویه و بویر احمد تشکیل شده و پس از پیمودن مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم شمال استان در منطقه گتوند وارد دشت خوزستان می گردد.

عفونت
عفونت

نتیجه گیری:

در جوامع روستایی به دلیل عدم توسعه یافتگی ، پایین بودن سطح بهداشت ومنابع آبی نامطمئن ،کودکان بیشترین گروه درمعرض خطر بیماری های عفونت منتقله از آب می باشند. به طوری  که  سازمان بهداشت جهانی گزارش نموده است سالانه درجهان به دلیل مصرف آب شرب ناسالم وسطح بهداشت پایین نزدیک به ۶/۱میلیون کودک زیر ۵ سال می میرند که ۸۴%آنها در مناطق روستایی زندگی می کنند  واکنون ۷۸۰ میلیون نفر درجهان به آب شرب سالم دسترسی ندارندWHO 2008; 2013)). بنابراین تهیه و تامین آب آشامیدنی سا لم برای جامعه یکی از موثرترین و پایدارترین فناوری برای ارتقا سلامت جامعه است. در این میان توجه به نقش مهم رودخانه کارون در تعادل زیستی، اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، سبب شده است که تلاش هایی در راستای بررسی وضعیت کیفی آب آن صورت پذیرد . با  توجه به این که رودخانه ی مذکور ا ستان خوزستان و استانهای هم جوار را آب رسانی می کند بررسی کیفیت آب  می تواند برای رفع مشکلات مناسب باشد و گزارشاتی که در مورد آلودگی آب این رودخانه عنوان می شود می تواند عاملی برای رفع مشکلات ناشی از آب در این  استان به حساب آید. از آنجاییکه شهرستان اندیکا آب مصرفی خود را از کارون ۱ تامین می کند و با توجه به محروم بودن این شهرستان  و داشتن ۵ درمانگاه در سطح شهر و آمار روز افزون  بیماران عفونت اسهالی  و ژیاردیایی در این درمانگاه های عفونت و جمعیت ۸۰ هزار نفری این شهرستان ما را بر این داشت که تحقیقی  بر روی این رودخانه و آب  مصرفی سطح شهر انجام داده تا شاید بتواند  برای رفع هرچه بیشتر مشکلات  عفونت این شهرستان  مستمرثمر واقع شود و با ارائه گزارشات به مسولان مربوطه برای حل  مشکل مردمان این منطقه اقداماتی انجام دهند .

فهرست مطالب پایان نامه  آلودگی رود کارون و عفونت های گوارشی شهرستان اندیکا:

فصل اول:

 • چکیده
 • مقدمه
 • اهمیت آب، تصفیه و  بروز بیماریها
 • آلودگی آب
 • ویژگی های آب آشامیدنی
 • شاخص های میکروبی و انگلی کیفیت آب
 • میکروارگانیسمهای مهم در ارتباط با آلودگی آب
 • انگل های بیماریزا
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب
 • استاندارد های مربوط به حفاظت زیست رودخانه ها
 • تقسیم بندی آبهای تصفیه نشده براساس درجه آلودگی باکتریایی
 • تقسیم بندی آب از نظر درجه سختی
 • مروری بر بیماریهای عفونی روده ای در ایران
 • آلودگی آب  رودخانه کارون
 • . ارتباط مقاومت  کلی فرم های مدفوعی با عناصر شیمیایی
 • اهداف تحقیق

فصل دوم:

 • مواد و روش ها
 • لوازم و دستگاه های مورد استفاده
 • مشخصات منطقه مورد مطالعه
 • جایگاههای موردمطالعه
 • جمع آوری نمونه
 • ارزیابی میکروبی کیفیت آب با استفاده از تکنیک بیشترین تعداد احتمالی
 • آزمایش تاییدی و تکمیلی
 • شناسایی جدایه ها به کمک تستهای بیوشیمیایی
 • کشت بر روی محیط مک کانکی آگار
 • واکنش ایندول
 • واکنش متیل رد- ووژپروسکوئر
 • تست ووژپروسکوئر
 • واکنش سیترات
 • کشت بر روی محیط تریپل شوگر آیرون آگار
 • تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها از آب
 • ارزیابی وجود ژیاردیا در نمونه های آبی
 • ارزیابی خصوصیات شیمیایی آب در
 • سنجش دما، pH، کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی
 • آنالیز آماری

فصل سوم:

 • ارزیابی میکروبی کیفیت آب با استفاده از تکنیک بیشترین تعداد احتمالی
 • ارزیابی نمونه های میکروبی جداسازی شده از مناطق مختلف بر اساس تستهای بیوشیمایی
 • تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها از آّب
 • ارزیابی وجود ژیاردیا در نمونه های آبی
 • ارزیابی خصوصیت شیمیایی
 • تعیین میزان دمای مناطق نمونه گیری
 • مقایسه فاکتورهای pH، دما، کلر باقیمانده، هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

فصل چهارم:

 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع فارسی
 • منابع غیر فارسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه آلودگی رود کارون و عفونت های گوارشی شهرستان اندیکا:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
480,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 108
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *