تحقیق بررسی تاثیر پارامتر های مخزن بر بازیافت نهایی

برای تهیه مدل شبیه سازی مخزن و اجای سناریو های مختلف ابتدا بعد از جمع آوری اطلاعات و مشخصات مربوط به مخزن مورد نظر برای شبیه سازی مخزن ابتدا وارد ماژول Flogrid از نرم افزار Eclipse شده و با استفاده از داده های تفسیر شده زمین شناسان و ژئوفیزیکدانها شروع به ساختن Static model کرده و از مدل خروجی می گیریم . وسپس با استفاده از خروجی Flogrid و دیگر اطلاعات مورد نیاز شروع به نوشتن برنامه با استفاده از note pad نموده وسپس با اجرای برنامه توسط ماژول Eclipse برنامه Run شده را برای History matching در ماژول Office می بینیم و بعد با استفاده از پارامتر های Matching شروع به Match  کرده و بهترین پارامتر را انتخاب می کنیم و بعد از Match گرفتن برنامه ، برای پیش بینی آینده مخزن از روشهای ازدیاد برداشت استفاده می کنیم.تحقیق بررسی تاثیر پارامتر های مخزن بر بازیافت نهایی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

شرایط اولیه:

در این قسمت فشار اولیه مخزن ، فشار اشباع،اشباع اولیه نفت و آب در سنگ مخزن ، عمق مبنا و فشار در این عمق(در صورتیکه فشار اولیه را با این عمق متغیر بگیریم)، سطوح تماس آب – نفت و گاز – نفت و بطور کلی کلیه اطلاعات مربوط به شرایط اولیه مخزن ، وارد فایل ورودی برنامه خواهد شد.

 روشهای کنترل عددی:

در این قسمت ترمهای مربوط به کنترل محاسبات و کنترل زمان اجرای برنامه یا مراحل اجرای برنامه به دلخواه کاربر وارد برنامه می شود. حداکثر تعدادگامهای زمانی ، حداکثر زمان اجرا ، حداقل و حداکثر اندازه گام زمانی ، روشهای حل (ضمنی ، صریح) ، حداکثر تعداد تکرار ها و حد همگرایی از جمله ورودیهای این قسمت می باشند. نکته بسیار مهم در این قسمت دقت در به کار بردن روش های کنترل عددی می باشد ، چونکه درصورت بی دقتی در این قسمت ف یا شبیه سازس به طور کامل انجام نمی شود و به دلایل مانند نرسیدن به همگرایی یا بیشتر شدن تعداد تکرارها و دلایلی نظیر اینها شبیه سازس متوقف می شود و یا زمان اجرای برنامه بسیار طولانی می شود.

فایل داده های ورودی شبیه ساز Eclipse100:

فایل داده های ورودی، فایل است که مرحله به مرحله با دست نوشته می شود و برنامه بر اساس آن نوشته می شود . نام فایل اختیاری است و پسوند DATA بایستی حتما نوشته شود Filename.DATA فایل ورودی برنامه Eclipse  از قسمت های زیر تشکیل شده است . لازم به ذکر است که رعایت ترتیب این قسمت ها در برنامه اجباری می باشد.

مشخصات مدل:

در مهندسی مخزن از نرم افزار های مختلفی برای شبیه سازی استفاده می شود که با توجه به نوع شبیه سازی مثال حالت سیال در محیط متخلخل (PVT) چاه آزمایی (Well test) ، حرکت سیال در لوله های نفتی و … از نرم افزارهای تخصصی مربوطه استفاده می شود . در این مورد نیز متداولترین نرو افزار بین شبیه سازها نرم افزار Eclipse می باشد که مورد استفاده قرار گرفته است .مدل مخزنی که در این پروژه در نظر گرفته شده است ، مدل مخزن شکاف دار طبیعی در ایران است . دلیل این امر کاربردی بودن نتایج بدست آمده از این پروژه در مخازن نفتی شکافدار در ایران است .

اطلاعات چاهها:

در این قسمت کلیه اطلاعات مربوط به چاهها ، وارد برنامه می شود. گروه بندی چاهها ، تاریخ شروع تولید چاهها ، تاریخ های مورد نظر برای گرفتن اطلاعات خروجی ، تعیین چاهها و نوع آنها (تزریقی یا تولیدی)ف مکان چاهها ، فاکتورهای محدود کننده برای کنترل عملیات چاهها مثلا میزان برش آب و یا نسبت گاز به نفت (GOR) تولیدی یا حداکثر فشار ته چاهی ، نوع سیال تزریقی ، دبی حداکثر برای چاههای تولیدی یا تزریقی ، بستن و باز کردن چاهها در هر زمان که مورد نظر باشد و یا باز شدن مجدد آنها در صورت نیاز ، از جمله موارد مندرج در این قسمت می باشد.

خواص سیالات مخزن:

در این قسمت مدل انتخابی سیال ، دمای مخزن ، جدول PVT برای نفت و گاز  ، دانسیته سیالات ، تراکم پذیری نفت و بطور کلی کلیه خواص مربوط به سیالات وارد فایل ورودی می شوند.در جه حرارت در عمق مبنای نفت ۱۸۰ درجه فارنهایت می باشد.پس از شبیه سازی خواص سیالات با نرم افزار PVTi خواص سیالات مخزن وارد برنامه شبیه ساز Eclipse می شود.ترکیبات موجود در نفت مخزن در جدول (۵-۲) و خواص سیالات موجود در مخزن در جدول (۵-۳) نشان داده شده است .

توضیح مخزن:

در این قسمت نوع بلوک بندی ، تعداد بلوک ها ، ابعاد بلوک ها ، عمق مخزن ، انتخاب مدل شبیه سازی ، محاسبات مربوط به ضریب هندسی، تخلخل و نفوذ پذیری سنگ و بطور کلی کلیه پارامترهای مشخص کننده وضعیت مخزن وارد برنامه می شوند .مخزن مورد مطالعه با استفاده از مدل تخلخل دو گانه و بلوک بندی از نوع مستطیلی (کارتزین) با تعداد بلوک ها در جهت I برابر با ۳۲ و در جهت J برابر با ۳۰ شبیه سازی شده است .سازند از نظر تقسیم بندی زمین شناسی دارای سه لایه است که برای افزایش دقت محاسبات تعداد ۸ لایه در محاسبات لحاظ شده است به علت استفاده از مدل تخلخل دو گانه تعداد بلوک ها (۸×۳۰×۳۲) تعیین شده اند.نسبت خالص به ناخالص (NTG) در لایه های مختلف در جهت K برابر یک در نظر گرفته شده است.

نفوذ پذیری در جهت I حدودا ۸۰۰ میلی دارسی

نفوذ پذیری در جهت J حدودا ۸۰۰ میلی دارسی

نفوذ پذیری در جهت K حدودا ۶۴۰ میلی دارسی می باشد

مخزن
مخزن

تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازی مربوط به سناریو Infill Drilling  :

در این سناریو نیز با استفاده از نیروی طبیعی مخزن تولید می کنیم  ولی در سال ۲۰۱۰ سه چاه تولیدی جدید را وارد فاز تولید می کنیم ، که در این سناریو نیز گازی شدن چاههای تولیدی سبب بسته شدن آنها می شود و در نهایت تولید تا سال ۲۰۱۸ ادامه می یابد .نمودار (۶-۲۳) نرخ فشار نفت را در حالت Infill Drilling  نشان می دهد که این میزان در سال ۲۰۱۸ به Psia  ۲۱۶۰ رسیده است .نمودار  (۶-۲۴)دبی تولیدی روزانه نفت را نشان می دهد که در سال ۲۰۱۰ با اضافه کردن سه چاه تولیدی جدید به ۱۸۰۰۰ بشکه در روز رسیده است ولی همزمان با افزایش تولید ، میزان گاز به نفت تولیدی نیز افزایش می یابد و به تبع آن چاههای تولیدی بسته می شوند .نمودار  (۶-۲۵) تولید نفت به صورت انباشتی را نشان می دهد . که در سال ۲۰۱۸ این میزان به ۷۰ میلیون بشکه در حالت استاندارد رسیده است .نمودار (۶-۳۰) نسبت گاز به نفت چاههای تولیدی را نشان می دهد .نمودار (۶-۳۲) منحنی ضریب بازیافت نفت را نشان می دهد که در این سناریو این میزان به ۲۶ درصد نفت درجای اولیه می باشد .

تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازی مربوط به پیش بینی تزریق گاز به ناحیه نفتی و استفاده از چاههای عمودی:

در این سناریو با استفاده از یک چاه تزریقی گاز به درون مخزن تزریق می شود .نمودار (۶-۳۳) نرخ فشار نفت را در حالت تزریق گاز به لایه نفتی و استفاده از چاههای عمودی نشان می دهد ، همانطور که نشان داده شده است فشار نفت از Psia 3240 در سال ۲۰۰۷ به Psia 3900 در سال ۲۰۴۰ رسیده است .نمودار (۶-۳۴) دبی تولید نفت بصورت روزانه را نشان می دهد و دبی نفت در سال ۲۰۱۰ با اضافه شدن چاههای تولیدی و تزریقی جدید به ۱۸۰۰۰ بشکه در روز می رسد و با گذشت زمان ، چاههای تولیدی گازی شده و بسته می شوند تا اینکه دبی تولیدی در سال ۳۰۳۰ به صفر می رسد .نمودار (۶-۳۵) تولید نفت انباشتی نسبت به زمان نشان داده شده است . در سال ۲۰۳۰ این میزان به ۹۶ میلیون بشکه در حالت استاندارد خواهد رسید .نمودار (۶-۳۷) تولید گاز انباشتی را نشان می دهد . این میزان در سال ۲۰۳۰ به MMMCSF  ۸۰ رسیده است .نمودار (۶-۴۳) منحنی ضریب بازیافت نفت را نشان می دهد ، که در این حالت این میزان به ۳۶ درصد می رسد .

مشخصه های اساسی شبیه ساز Eclipse100:

 

 • داده های ورودی بدون فرمت
 • شبیه سازی یک ، دو و سه بعدی
 • نفوذ پذیری نسبس جهت دار
 • مقیاس نقاط پایانی
 • ژئومتری Cp/Bc
 • اتصالات بلوک های غیرمجاور
 • سفره های آبی
 • تخخل دوگانه ، نفوذ پذیری دوگانه
 • فشار موئینگی و نفوذ پذیری
 • ایجاد تعادل در جهت عمودی
 • ایجاد تصمیمات لازم در سیال متحرک
 • هم سنگی و توازن در گرید های بسیار کوچک
 • نفوذ مولکولی
 • طراحی چاههای عمودی ، افقی و انحرافی
 • مدلینگ فراوان تجهیزات سر چاهی
 • فرمولاسیون های Implicit و Impes

داده های ورودی برنامه Eclipse بدون فرمت می باشند و توسط یک سیستم از کلمات کلیدی وارد برنامه می شوند. توسط هر Editor استانداردی می توان این داده های ورودی را نوشت.Editor مخصوص نرافزار Eclipse به نام Edit نیز می تواند برای این منظور به کار گرفته شود .علاوه بر حل شدن گاز در نفت (فشار حباب متغیروGOR متغیر) برنامه Eclipse قادر است بخار شدن نفت را نیز شبیه سازی کند. از نظر هندسی می توان ، هم از سیستم Corner point و هم از سیستم قرار دادیBlock center در برنامه Eclipse استفاده کرد.Block & Cartesian block center در ابعاد یک ،دو و سه بعدی در دسترس می باشند . توسط برنامه Grid می توان هندسه Corner point  را وارد برنامه کرد . در Eclipse توسط کلمات کلیدی Cart و  Radial نوع هندسه Grid را می توان در قسمت RUNSPEC برای برنامه تعریف کرد.در Block Centered Geometry تمام بلوک ها بصورت افقی هستند و همه دارای زاویه ۹۰ درجه می باشند و هر بلوک توسط ابعاد سه وجه خود وعمق  وجه بالایی آن تعریف می شود.در Corner point Geometry موقعیت تمام ۸ زاویه یک بلوک مستقل از یکدیگر می باشد و نیازی نیست که این زاویه ها ۹۰ درجه باشند . این نوع هندسه برای مخازنی که دارای گسل های فراوان هستند بسیار مفید می باشد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی تاثیر پارامتر های مخزن بر بازیافت نهایی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 106
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *