پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی

درخت راش از گونه Fagus جنس های Fagus می باشد ۱۳ گونه از این جنس درخت  در دنیا آنهم در نمیکره شمالی کره زمین انتشار دارند و در ایران یک گونه درختان به نام فاگوس orientalis وجود دارد و گونه راش ایرانی به نام Fagus orientalis از مهمترین و با ارزشترین گونه  درختان راش صنعتی ایران میباشد و حدود ۳۲درصد موجودی سرپای شمال ایران (طبق آمار های در سال ۱۳۷۱) از اینگونه است. پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی در قالب فایل ورد به همراه منبع (رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ) آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

هم کشیدگی حجمی:

درهم کشیدگی بر اساس ابعاد درحالت سبز ( یا بالای نقطه اشباع الیاف) محاسبه می گردد. بنابراین اندازه گیری ابعاد در حالت خشک و تر گونه راش برای هم کشیدگی ضروری می باشد.ومیزان هم کشیدگی حجمی از رابطه زیر محاسبه میگردد.

VH         حجم درحالت کاملا سبز

B%          درصد هم کشیدگی حجمی

V0               حجم درحالت خشک

مقدارهم کشیدگی خطی

هم کشیدگی خطی دراثر ازدست دادن رطوبت راکه درجهت طولی،شعاعی،ومماسی دیده می شود هم کشیدگی خطی گویند.

BL – هم کشیدگی طولی  = طول درحالت خشک – طول درحالت تر

طول درحالت تر

BT – هم کشیدگی مماسی  = بعد درجهت مماسی(خشک)- بعددرجهت مماسی تر                                                                          بعد درحالت تر درجهت مماسی

BR – هم کشیدگی شعاعی =     بعد درجهت شعاعی(خشک)- بعددرجهت شعاعی تر

بعد درحالت تر درجهت شعاعی

راش
راش

مواد استخراجی:

– افزایش مواد استخراجی باعث کاهش هم کشیدگی و واکشیدگی می گردند. دلیل این کاهش درحقیقت اشغال شدن فضاهای سلولی توسط مواد استخراجی  دردیواره سلولی است. بنابراین خروج مواد استخراجی از چوب سبب افزایش هم کشیدگی و واکشیدگی می گردد.

 ترکیبات شیمیایی:

تاثیر ترکیبات شیمیایی دیواره سلولی برروی هم کشیدگی و واکشیدگی کم بوده ، چراکه تغییرات این ترکیبات بخصوص در رابطه با سلولز در بین گونه ها ناچیز است. لیکن به دلیل هیدروفوب بودن اثر باز دارند و برروی هم کشیدگی و واکشیدگی دارد. مشاهدات نشان داده است که مقدار لیگین با افزایش دانسیته کاهش می یابد و همین امر باعث افزایش مقدار هم کشیدگی درچوبها با دانسیته بالا می گردد و دریک حد مشخص دانسیته پهن برگان بیش از سوزنی برگان هم کشیده می شوند واین به دلیل کمتر بودن مقدار لیگین درپهن برگان نسبت به سوزنی برگان است. کم بودن مقدار        هم کشیدگی در چوب برخی از پهن برگان نظیر تیک (Teak) بواسطه مواداستخراجی آنها است .نسبت هم کشیدگی یا واکشیدگی مماسی به شعاعی باافزایش دانسیته کاهش می یابد (شکل و جدول زیر) بنابراین که در چوبهای با دانسیته بالاتر اختلاف هم کشیدگی و واکشیدگی بین جهات شعاعی و مماسی کمتر بوده و این گونه چوبها دارای درجه از هر سو نایکسانی کمتری هستند. جدول زیر نشان می دهد که هرچه قدر دانسیته چوب زیادتر گردد هم کشیدگی بیشتر، نسبت  t/r کمتر درصد بافت چوب بیشتر و درصد اشعه های چوبی نیز افزایش می یابد.

فهرست مطالب پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی:

فصل اول:

 • مقدمه ….…..…………………………………….۱
 • مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی گونه راش….……۴
 • مشخصات گیاهی(خواص ماکروسکوپی)….………… ۵
 • خواهش راش……………………………………۵
 • منطقه پراکنش……………….………………….۶
  • درخت شناسی گیاهی…..…………….………۷
 • قطر و بلندی…..…………….…….…………..۸
 • شکل درخت…..…………….…………………۸
 • رویش و دیر زیستن…..…………….…………..۸
 • ریشه…..…………….………………………..۸
 • زادآوری،کشت و بارخیزی….…..………………..۹
 • چوب و مصرف آن….…..,……………………..۱۰
 • شناسایی خواص ماکروسکوپی.……….…………۱۱
 • خواص میکروسکوپی راش………….………….۱۲
 • مقطع شعاعی…………….………………….۱۲
 • مقطع مماسی….…………….………………۱۴

فصل دوم

 • ۲-۱ سابقه تحقیقات درزمینه میزان رطوبت،هم کشیدگی و
 •          وزن مخصوص.………………………………….۱۵
 • ۲-۲ سابقه تحقیقات خارجی..……………………….۲۴

فصل سوم

 • شرح کامل طرح پژوهشی با ذکر روش و نحوه اجرا………۳۴
 • ۳-۱ تعیین تغییرات همکشیدگی خطی..…….……….۳۴
 • ۳-۲ تعیین تغییرات مواد استخراجی..…….………….۳۵

فصل چهارم

 • خصوصیات محل و خاک و آب و هوای گونه های همراه در مورد نمونه های مورد آزمایش(جنگل خیرودکنار(منطقه نم خانه)  ………….۳۸
 • ۴-۱ موقعیت جغرافیایی………………………………..۳۸
 • ۴-۲ آب و هوا……………………………………….. ۳۹
 • ۴-۳ خاکشناسی جنگل خیرود(نم خانه)….………………۴۱
 • ۴-۴ زمین شناسی   …………………………………….۴۵
 • ۴-۵ لیست گونه های گیاهی…….….………………..…۴۷
 • ۴-۶ گونه ها و خانواده و جنس گیاهان که در جنگل
 •  خیرود نم خانه ….….……………………………….۴۹
 • ۴-۷ تیپ مورد شناسایی در نم خانه….…..…………….۶۲
 • مشخصات پارسل بخش نم خانه…………………………۶۴

فصل پنجم

 • ۵-۱ هم کشیدگی و واکشیدگی…..……………………۶۵
 • ۵-۲ عوامل موثر بر هم کشیدگی و واکشیدگی……………۶۷
 • ۵-۳ عوامل موثر بر روی هم کشیدگی و واکشیدگی….……….۷۰
 • ۵-۴ تئوریهای غیر یکنواخت بودن هم کشیدگی و واکشیدگی.…۷۳
 • ۵-۵ اندازه گیری میزان هم کشیدگی……………………….۷۷
 • ۵-۶ مقدار هم کشیدگی خطی….………………………….۷۹
 • جداول ضمیمه……………………………………………۸۲
 • ماکزیمم همکشیدگی خطی ……………………………….۹۷
 • ماکزیمم همکشیدگی شعاعی………………………………۹۸
 • ماکزیمم همکشیدگی مماسی………………………………۱۰۰
 • نتیجه گیری…………………………………………….۱۰۳
 • فهرست منابع و ماخذ……………………………………۱۰۴

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 122
قالب: فایل word