تحقیق هرنیا رشته علوم تجربی و پزشکی

هرنیا تعریف شده به عنوان یک ناحیه ضعیف یا از همگسیختگی کامل بافتهای فیبروماسکولار دیواره بدن ( البته برمی گردد به actual anatomic weaknen or defect)Hernia مشتق از یک ترم لاتین به معنی a rupture است. اولین شواهد ترمیم جراحی فتق groin به قرن اول میلاد برمی گردد (A.D) و اولین کلاسیفیکاسیون هرنی براساس آناتومی defect( ing. Vs.fem) به قرن ۱۴ برمی گردد و آناتومی direct و indirect ، ing هرنی به سال ۱۵۵۹ برمی گردد. تحقیق هرنیا رشته علوم تجربی و پزشکی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اپیدمیولوژی:

۷۵% همۀhernia abd.wall ها در ناحیه groin یافت شده که از این میان ۹۵% هرنی های ing هستند و بقیه هرنی فمورال. هرنی های ing9 برابر در مردان شایعترند و اگرچه هرنی های فمورال در خانمها شایعترند ولی باز ing هرنی ها در خانمها شایعترین هرنی محسوب شده ریسک کلی ابتلا به هرنی groin در طول زندگی در مردان حدود %۱۵ و در زنها کمتر از ۵% است.یک ارتباط واضحی بین سن و تشخیص هرنی وجود دارد یعنی بجز یک peak اولیه که در infant رخ داده. هرنی های groin در سنین بالاتر شایعترند و به طور مشابهی عوارض هرنی ها هم مثل in carce.Strang. و obstr.bowel در دو سر طیف سنی شایعتر می باشد.

Anatomic Classif. :

همه هرنیاهایا (Congenital و یاacquired)هستند و اکثر هرنیاهای ing.به صورت cong.هستند.Acquir.groin هرنیا← بعد از incision جراحی و دستکاریهای بافتهای جدار شکم رخ دادهبراساس ارتباط با  inf . epigast vessels←directپس هرینای in direct← لترال به inf . epiqastric vesseles  و direct←مدیال به وسکولیچر مزبور ( یعنی دفکت داخل مثلث هسلباخ است)هرنی فمورال در قسمت تحتانی لیگامان اینگونیال است در موقعیت مدیال.نوع indirect بنظر congenit است و این فرضیه است که این هرنی ها از بسته شدن ناقص یا ناکامل پروسس واژینالیس در دوره Fetal رخ داده.Indirect بیشتر در سمت راست رخ داده که نزول گنادها دیرتر در این سمت رخ داده.اما نوع direct مدیال به عروق inf.epig که acquired هستند و بندرت در سنین جوانتر بوده در محل یک weakness در ساختارهای فیبرو ماسکولار کف کانال ing.. ارتباط واضح بین هرنی direct و بلندکردن اجسام سنگین و straining هنوز مشخص نیست و شیوع آن در میان افراد حرفه ای که اجسام سنگین بلند کرده بیشتر نیست.هرنی های فمورال که کمتر از ۱۰% هرنی های groin را تشکیل داده بیشتر به صورت acute بروز کرده و بیش از ۴۰% فمورال هرنی ها به صورت inCarc. یا strang.بروز کرده .علت شیوع بیشتر فمورال هرنی در خانمها بالک کمتر عضلانی در groin یا ضعف کف لگنی به علت Prev Childbirth است. سابقه عمل ترمیم هرنی ing. هم می تواند ریسک فاکتوری برای بروز هرنی فمورال باشد.

Treatment:

درمان همه هرنیا ها جراحی است.هنوز به طور reliable نمی توان گفت کدام هرنی ریسک complication بیشتری دارد.البته ریسک incarcerat بلافاصله بعد از بروز هرنی بیشتر است زیرا هنوز defect کوچک است و اطراف ساک هرنیا به طور محکم فشار آورده اما بعد از ۶ ماه خطر incarcerate در حد ۵% تـا ۲-۱% سالانه کم می شود.به طور کلی هرچه در معاینه دفکت قابل لمس بزرگتر باشد خطر .incarc کمتراست .نکته: بیمارانی که با بی حسی local عمل هرنی شدند نسبت به آنها که بی هوشی عمومی یا regional گرفته بودند درد post opکمتر و nauseaکمتر داشتند و کمتر در بیمارستان بستری شده بودند.

هرنیا
هرنیا

مراحل shouldice :

از محل رینگ داخلی در مسیر اینفرومدیال تا پوبیک توبرکل و از چربی Preperitoneal جدا می شود با مواظبت از inf. Epig.ves بعد اولین لایه ترمیم:  لبه آزاد فلپ پایینی فاسیا ترنسورسالیس continus به پشت فلاپ بالایی فاسیا مزبور + قسمت لترال شیت خلفی رکتوس از محل پوبیک توبرکل تا int. رینگ سوچر کرده و همزمان فاسیاترنسورسالیس را دور cord در محل ورود به کانال tight.ing می کنیم.بدون آن که گره بزنیم لایه اول را برمی گردیم از لترال به مدیال به صورت continus به عنوان لایه دوم لایه دوم ¬ سوچرکردن فلاپ  فوقانی فاسیاترنسورسالیس به base لبه تحتانی فاسیا و لیگامان ing. و در محل پوبیک توبرکل به جایی که لایه اول را آغاز کردیم tie کرده.لایه سوم: شامل سوچرهای continusاز محل int. رینگ تنگ شده و conjoint تاندون را به ing. لیگامنت می رسانیم تا محل پوبیک توبرکل و بعد از همین محل برمی گردیم به عنوان لایه  چهارم به سمت int. رینگ ( در حالی که در لایه چهارم ant. رکتوس شیت را به سطح خلفی آپونوروز اکسترنال اوبلیک در لترال سوچور می کنیم و می رسانیم بعد اپونوروز اکسترنال obliq بسته شده در ۱ تا ۲ لایه.    نخ مورد استفاده هم اکنون:Permanent synthetic suture  است ولی شولدایس ابتدا با stainlen steel wire آن را شرح داد و انجام داد . در گذارشات بیمارستان شولدایس %۱ >recurrent rateاین روش کمترین میزان عود  را در بین تکنیکهایی که pure tissue technique اند دارد.البته این حد recur.rate کم  بسته به سلکشن بیمار و تجربه جراح دارد بطوری که در دست افراد مبتدی تا ۴/۹% شانس عود دارد.در روش Mc vay  یا Cooper lig . Repair تنها تکنیکی که هم برای ترمیم هرنی فمورال است هم ing. که از سال ۱۹۴۰ عمومی شود توسط مک وی با معرفی relaxing incis. این هم نوعی روش tissue repair بدون مش است.ترمیم لیگامان کوپر مشابه روش شولدایس شروع شده و بعد از آزادسازی کوپر از اتصالات فیبروفتی اطراف و با سوچرهای interrupt. به لبه فوقانی فاسیاترنسور سالیس چسبانده شده و به این طریق کانال فمورال با سوچر کردن کوپر به فمورال شیت بسته شده و بعد ترمیم با سوچرهای interrupt ادامه می یابد بین فاسیاترنسورسالیس و ایلیوپوبیک ترکت در لترال تا محل ورودی cord. اما چون این روش هر سه دفکت هرنی را با تنشن  زیادی می بندد نیاز به relaxing incision دارد یک انسزیون ۲-۴ سانتی متری عمودی در لترال بوردر شیت قدامی رکتوس از محل پوبیک توبرکل به بالا داده می شود.البته بعضی جراحان معتقدند یک  مش روی این relax incis.باید جهت جلوگیری از هرنی در این محل باید گذاشت.

« Pre peritoneal approach» :

فضای پره پری توئن بین فاسیاتونسورسالیس و خودپری توئن است بسیاری از author ها این روش را یعنی ( poster.approach) را ترجیح داده چرا که معتقدند موثرتر است نسبت به ant هرینورافی زیرا ترمیم در فضای پره پری توئن fixes the hernia defect in the space between the hernia contents& the hernia defect. این روش همچنین در زمانی که ریکارنسهای مشکل ing هرنی داریم به کار می رود چرا که post. اپروچ هنوز دست نخورده است و اسکار به علت عمل قبلیant پروچ ندارد.اصل این عمل که توسط nyhus شرح داده شد توسط سوچر هرنی ترمیم می شد اما اکنون یک پچ از جنس مش در خلف کف کانال قرار داده می شود.در این روش انسزیون معمولاً به طور عرضی در lower کوادرانت ۳-۲cm بالای ing. لیگا منت داده می شود.این incis مدیالتر از incis. انترویور اپروچ است به این ترتیب لترال بوردر رکتوس بعد از اینسیژن شیت قدامی رکتوس اکسپوز می شود. بعد از اکسپوز شدن رکتوس کشیده شدن رکتوس به سمت داخل این اجازه را می دهد که شیت خلفی رکتوس را باز کرده و وارد فضای پره پری توئن شویم بعد از دیدن کورد و عروق inf اپی گاستر یک  در لایه فضا ، و بعد از آزاد کردن اتصالات معمول کورد ( لیپوما و الیاف کر ماستر) که در لایه قدامی کانال ing. یافت شده ترمیم آغاز می شود.اگر هرنی directیا مستقیم باشد، ساک به داخل حفره شکن invert شده اما نیاز به اکسایز کردن آن نیست. و بعد فاسیاترنسورسالیس روی ساک اپروکسیمیت شده با سوچرهای جدا جدا، و بعد بوردرد فوقانی فاسیاترنسورسالیس به بوردر تحتانی و ایلیو پوبیک ترکت چسبیده شده و fix شده و برای هرنی های indirect ساک ligatehigh شده دقیقاً بالای pre perit.fat.دفکت در محل رینگ داخلی از plane پوستریور ترمیم شده با سوچرهای interrupt که لبه های رینگ را به هم می چسباند و ایلیوپوبیک تراکت را به فاسیاترنسورسالیس نزدیک می کند و خود رینگ هم به این ترتیب تنگ شده . البته این عمل  مودیفاید شده و امروزه با مش انجام شده و مش دقیقاً زیر فاسیانورسالیس و مستقیم روی بافت پره پری توئن قرار می گیرد که اگر در مکان مناسب خود در ناحیه ing. قرار گیرد جلوی هرگونه پری توئن را که احتمال هرنی آنچه به صورت هرنی direct و چه indirect باشد را می گیرد.

« عفونت»:

شیوع ۱% و کمتر, شایعترین علت skin Flora,و بنابراین A.B. های مناسب ضد G+ باید آغاز شود و آنهایی هم که mesh دارند, یک مقدار ریسک بالاتری برای عفونت زخم دارند. البته اغلب سخت است مشخص کنیم خود مش عفونی شده یا بافتهای قدام به آن عفونی شده اند.حتی اگر مش هم باشد بسیاری از عفونتها با استفاده از A.B اگرسیو بعد از بازکردن incisionودرناژ کافی درمان شده و خارج کردن مش به ندرت لازم است و زمانی کهاین کار لازم باشد Primary closure or redo herniorraphy with a synthetic tissue substitute may be warrantedوگاه اپروچ پره پری توئنال لازم است.سروما و هماتوما که از عوارض شایع در post op است. سروما که در spacedead های ناشی از دای سکشنهای وسیع شکل می گیرد یا زمانی که فلویید در باقی مانده دیستال  ساک هرنی جمع می شود. معمولاً ساک به دنبال عمل لا پا راسکوپی excised نمی شود و ligate نشده و در محل باقی مانده و از سروما پر می شود ( سود و هرنیا) .جهت جلوگیری از هماتوم باید حداقل یک هفته قبل از عمل ASA و کلوپیدوگرل را قطع کنند.هماتوم که گاه به صورت اکی موز تا اسکروتوم هم پیش می رود معمولاً در ظرف چند روز تا چند هفته با ساپورتیو care و وارم پک و الویشن بیضه  خوب شده . یک جم زیاد هماتوم نگران کننده است چون ممکنه یک nidus برای عفونت عمقی و یک ریسک عفونت ثانویه مش باشد. بنابراین یک هموستاز خوب در پایان عمل هرنی لازم است.«neuarlgia» درجات مختلف از آن بعد از عمل شایع است و معمولاً در مسیر اعصاب خاص شکل می گیرد در طی عمل open ایلیواینگوینال و ایلیوهیپوگاستریک و ژنیتوفمورال معمولاً آسیب دیده اما لترال فمورال کوتانئوس معمولاً در حین لاپاراسکوپی آسیب دیده علت آسیب عصبی معمولاً به علت گیر افتادگی  بخشی از عصب در مش یا سوچرلاین است.Ilioing. و.iliohyp معمولاً حین برداشتن فلپ فاسیال عضله اکسترنال اوبلیکآسیب دیده. ولی ژنیتوفمورال در حین isolation کورد و stripping عضله کرماستر رخ داده..گاه بطور عمده اعصاب را می توان حین عمل sacrifyکرد که نتیجه آن فقدان حس در مسیر اعصاب مزبور است که به نظر راحت تر توسط بیمار تحمل می شود تا entrapment عصب در اسکار مش..در ترمیم لاپارسکوپی باید از زدن taker یا staplerزیر ایلیوپوبیک تراکت جلوگیری کرد.

Bladderinj. :

می تواند حین دای سکشن هرنی direct و به ندرت حین ترمیم هرنی.indir آسیب ببیند یا می تواند بخشی از یک sliding هرنی باشد پس باید ساکdirectهرنی invert شود در حفره پری توئن در صورت رخداد باید در ۲ لایه بانخ قابل جذب دوخته شود و ۱w-2w فولی را نگه داشت. Testicular inj.»: از عوارض ترمیم هرنی: آتروفی و یا تورم بیضه است.ادم اسکروتوم یا بیضه می تواند ثانوی به ادم یاهماتوم کانال ing باشد و یا  در زمینه دای سکشن یا ایزولیشنcord و آسیب به خونرسانی آن testis دردرناک یا آتروفی  رخ دهد.  که در بالغین معمولاً Testis بدون عوارض جدی آتروفی شده و در ارکیکتومی ندرتاً لازم است. بیضه دردناک باید جهت R/O تورژن یا ایجاد آبسهسونو شود زیرا نکروز بیضه بسیار نادر است. که نیازمند ارکیکتومی است.در اطفال ترکشن بیضه به سمت  بالا می تواند سبب شود بیضه به داخل کانال برود.Vas deferens inj. یک عارفه نادر که ترانسکشن آن در اطفـال و بالغین جوان نیازمند  reanastomos.immediate است .اما در افراد پیر می توان دو سر آن را ligate کرد. یک سکل بسیار بد انسداد و از دفران یا ترانسکشن آن ایجادآنتی بادی ضد اسپرم در سرم است که سبب fertilityin می شود.

درمان:

اپروچ درمانی برای ترمیم هرنیا فمورال reducibleبا  ترمیم هرنیing. متفاوت است incision معمولاً به طور عرضی درست زیر ing لیگامنت داده شده البته از اینسیژن استاندارد هرنیا هم می توان استفاده کرد.در ترمیم آن باید ترنسورسالیس فاسیا را به لیگامان کوپر در داخل و به ایلیوپوبیک ترکت در لترال بالای اینترنال رینگ باید رساند و نزدیک کرد.یک روش دیگر : سوچر purse به این صورت که اول از قدام داخل lig. اینگوئینال سپس لاکونارlig در داخل و لیگامان pectineal در خلف و سپس فاسیای داخلی فمورال vein و سپس باز داخل lig اینگوینال زده می شود. دفکت فمورال هرنیا به این ترتیب  بسته شده .یک عارضه ترمیم هرنی فمورال خونریزی  از شریان ابتوراتور نابجا (aberrant) است که از inf.epig یا int ایلیاک منشاء گرفته و به طور عرضی از مدیال فمورال هرنیا دیفکت عبور می کند.یک روش ساده و Safeتر برای  ترمیم دفکت فمورال گذاشتن mesh پلاگ به طور عمودی برای بستن دفکت استکه توسطteinlichtens توضیح داده شد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق هرنیا رشته علوم تجربی و پزشکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 57
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *