مقاله نهادگرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی (اکولوژی جمعیت)

در این مقله به دو موضوع نهاد گرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی یا تغییر تطبیقی می پردازیم در پاسخ به بسیاری از سوال ها که نهاد ها چیستند؟ چگونه مشروعیت می یابند؟ چگونه تغییر می کنند؟ در مورد نهاد گرایی باید گفت به دو بحث نهاد گرایی قدیم و جدید تقسیم می شود. سلزنیک را پدر نهادگرایی قدیم می دانند و سال تولد نهاد گرایی جدید در نظریه سازمان ۱۹۷۷ است مقالات مایر و روآن تایید کننده آن است. نهادگرایی خود به دو جنبه عینیت بیرونی و ذهنیت درونی تقسیم می گردد. نهاد گرایی در مطالعات سازمانی در صدد تبیین اعمال، عملکرد و ساختار سازمان ها بر اساس مشروعیت محیطی می باشد و منطق اجتماعی مشروعیت کارایی سمبلیک ساختار ها را برای سازمان مفید می داند. نهاد ها به نیاز های ثانویه توجه داند و ارزش مدار هستند. و سازمان ها زمانی که به محیط سرشار از ارزشها پاسخ می دهند نهاد می شود و باعث می شود که سازمانها و کنش های آنها از محیط و زمینه تاثیر پذیرد. سازمان ها در زمانی که محیط نهادی شده هستند اگر در هم شکلی با محیط موفق باشند مشروعیت کسب می کنند، که سازه اصلی نهادی شدن و عامل بقا است. و این اساطیر هستند که مشخص می کنند سازمان ها در محیط نهادی چگونه رفتار کنند و پایبندی به اساطیر اعمال غیر عقلایی می سازد و اما سازمان ها نیز در وضع و ساخت محیط نقش دارند و فقط منفعل نیستند. مقاله نهادگرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی (اکولوژی جمعیت) در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

در بحث هم شکلی نهادی گفته خواهد شد چگونه سازمان ها بر اساس هم شکلی اجباری، تقلیدی، هنجاری به هم شبیه می شوند. در بحث تغییر نهادی موضوع مورد اهمیت این است که اگر چه نهاد ها خود منبع تغییر اند اما از نظر ویژگی ها در طول زمان تغییر می کنند و همچنین سازمان ها به صورت دایمی از نهاد های موجود پیروی نمی کنند و تغییر نهاد ها زمانی بر اساس یک شوک تکنولوژیک یا زمانی که نهاد های موجود کنش و تفکرات کنشگران را تحت تاثیر قرار میدهند. در بحث انتخاب محیط به گونه، آشیانه، مرگ و میر، زاد و ولد و مانایی توجه شده است. مقالات هانن و فریمن مهمترین تاکیدکننده های انتخاب محیط هستند سطح مورد نظر در اکولوزی سازمان ها جمعیت سازمان ها است، که برای محیط بیرونی سازمان جایگاه مهمتری قائل است. جمعیت سازمانی به معنی مجموعه ای از سازمان ها که فعالیت مشابه دارند. و تاکید بر اعضای جمعیت یک گونه نقطه قوت مدل اکولوزی جمعیت است. تمایز بر گونه های سازمانی بر مبنای تفاوت های ریخت شناسی است.و در تعریف مرز در اکولوژی جمعیت دو معیار بکار می رود. معیار جغرافیایی، معیار کارکردی، از دید اکولوژی اشکال جدید سازمان ها در اثر فرایند انتخاب محیطی ایجاد می شود. عوامل موثر در مرگ و میر را سن سازمان، اندازه سازمان، اثر یادگیری بر تطبیق می دانند. تراکم نیز به این توجه دارد که چگونه جمعیت خاص در یک زمان مرگ و میر و زاد و ولد را در جمعیت تحت تاثیر قرار می دهد و آشیانه مجموعه از منابع که جمعیت را حفظ می کند یک ظرفیت تحمیل خاص دارد. و منظور از مانایی که عامل بقا در سازمان است سازگاری از طریق انتخاب محیطی و در سطح جمعیت تاکید دارد. نتیجه موفقیت قبلی سازمان و پیامد محیطی است. مانایی در حالی که مسیر گذشته نگراست که به گذشته توجه دارد به اصل ملکه سرخ تاکید دارد که بعدا توضیح داده خواهد شد.

نظریه نهادی:

هدف ها بحث در مورد نظریه نهادی در سازمانها و نظریه اکدلوژی جمعیت است در پاسخ به سوالات زیر در مورد نهادها وسازمانهای که مفهوم نهاد چیست ؟ نهادهای اجتماعی کدام اند؟ نهادها از کجا می آیند و چگونه شکل می گیرند ؟ نهادها ثابت هستند یا متغییرند؟ چه چیزی نهادها را رشد می دهد و هدایت می کند ؟ مشروعیت نهادها چیست ؟ رابطه سطورها و نهاد چیست ؟تغییر دهنده ها چه کسانی یا چه عواملی هستند ؟ نهادها با محیط چه رابطه دارد ؟ و. . .نهاد چیست ؟ و رابطه نهادها و سازمانها از کجا شروع شد؟واژه نهاد موجودیت عینی بیرونی و ذهنیت درونی را در بردارد . نهاد از یک طرف مکانی یا مادی است که برای انجام فعالیتی و نیل به هدفی خاص ایجاد می شود . مثل بنگاهاز نظر مفهوم ذهنی به ارزشها ، باورها ، قواعد ، مقررات اشاره دارد .

گفته اسکات در مورد تعریف نهاد عبارت است از :

  • نهادها ساختارهایی اجتماعی اند که به درجه بالایی از انعطاف پذیری رسیده اند .
  • نهادها از عناصر فرهنگی – شناختی هف جاری و تنظیمی تشکیل شده اند که به همراه فعالیتها و منابع مرتبط به زندگی اجتماعی ثبات و معنای بخشند .
  • نهادها در سطوح متعدد اختیار قانونی فعالیت می کنند ، از نظام جهانی گرفته تا روابط بین فردی بومی شده .
  • نهادها متضمن ثبات اندولی در معرض فرایندهای تغییر ناپیوسته نیز قرار دارند .

چگونگی ورود نهادها به سازمانها :

همانطور که دوره های مدیریت و مکاتب مختلف را مطلع هستیم مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک به درون سازمان توجه می کردند . ساختار آن ها با هدف هماهنگی و کنترل برای افزایش کارایی طراحی هستند . با ورود نظریه عمومی سیتم ها و سیتم اجتماعی و فرض عقلانیت محدود با انقلابی در اقتصاد خرد توجه فرد از درون برون معطوف شدو محیط جایگاه خاصی پیدا کرد .در اصل نهادی شدن و مشروعیت در جامعه شناسی سازمانها تکوین یافته و در اندیشه جامعه شناسی عقلانیت کارایی مدار جای خود را به عقلانیت زمینه مدار می دهد . سر مدار تحلیل نهادی در سازمانها فیلیپ سلزینک  است . برداشت وی از فرایندهای نهادی شد تا تحت تاثیر مطالعه مرتن بود . سلزینک (۱۹۴۸) از ابتدا در تفاوت قائل شدن بین سازمان به عنوان شکل ساختاری کنش عقلایی وابزار مکانیگی و سازمان به عنوان یک نظام ارگانیک  انطباق پذیر که تحت تاثیر ویژگیهای اجتماعی اعضای خود و فشارهای که برآن از طرف محیط تحصیل میشود مصم بود . سازمانها طی زمان و به درجات متفاوت به نهاد تبدیل می شوند .نهادگرایی به دنبال تبین عملکرد و ساختار سازمانها براساس ملزومات مشروعیت محیطی می باشد برخلاف منطق اقتصاد کارایی که به ساختار بهینه سازی کل سازمان کمک می کند منطق اجتماعی مشروعیت کارکرد سمبلیک ساختارها و کنار گذاشتن آگاهانه کارایی را طراحی ساختار توصیه می کند . موضوع اصلی نهادی شدن در سازمان ، در مقابل وظیفه نهادی گردن سازمانها توسط مدیران ارشد است .از دیدگاه اسکات نخستین مطالعاتی که بین سازمانها و مباحث نهادی ارتباط برقرار می کردند در دهه چهل قرن بیستم ظهور یافتند سه جریان در این دهه شناخته شده اند . اولین جریان با ترجمه التر وبر در مورد برووکراسی به انگلیسی توجه جمعی از جامعه شناسان دانشگاه کلمبیا را جلب کر، پارسونز که در ها رو ارد مشغول به کار بود و نظریه پرداز جامعه شناسی پیشتاز زمان خود بود . دومین جریان را ایجاد کرد و همچنین مطالعه پیشتاز سانیون در باب تصمیم گیری سازمانی سومین جریان را به وجود آورد .درکل با توجه به اینکه سلزینک نهاد گرایی قدیم را مورد بررسی و بحث خود قرار داد نهاد گرایی جدید بر مبنای مقاله مایر و رو آن ،پاول ، دیهجو که بر ساخت واقعیت اجتماعی حکم می کردند پایه گذاری شد .

نهادگرایی
نهادگرایی

ویژگی نهاد ها:

۱-استمرار: نهاد ها باثبات ماندگارند اما به معنی عدم تغییر نیست. زیرا ساخته دست انسان اند و انسان ها بر اساس نیاز نهادها را تغییر می دهند،  استمرار نسبی دارند.

۲-محتوای نهاد ها پایدار و ساختار آنها انعطاف پذیراند مثل نهاد بازار که مفهوم آن تغییر نکرده است اما از مکانی به مکان دیگر تغییر کرده است مثل بازار از مبادله کالا به کالا به بازار بورس تبدیل شده به همراه اعتبارات الکترونیکی.

۳-حضور نهاد ها ملموس و قابل رؤیت نیست. اما در همه مراحل زندگی حضور دارند. مبغطنند یعنی قابلیت تطبیق با نیاز انسان را دارند.

۴- انحلال ناپذیر اند: یعنی نمی توان نهاد ها را حذف کرد مثل نهاد آموزش در طول زمان تغییر کرده است اما نمی توان حذف کرد.

۵-الزام اجبار: نهاد ها ارزش ها و هنجار هایی دارند که اعضای جامعه رعایت می کند خواه دخالت داشته باشند یا خیر.

فهرست مطالب مقاله نهادگرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی (اکولوژی جمعیت):

فصل اول:

۴فصل اول: ۴نهاد گرایی در نظریه سازمان ۴نظریه نهادی ۵چگونگی ورود نهادها به سازمانها : ۵گروههای درون سازمان ۶نهاد های اجتماعی و ویژگی های نهادها: ۶ویژگی نهاد ها ۶نهاد های اولیه: ۷کارکرد اصلی نهاد ها: ۷وجوه اشتراک و افتراق بین نهاد و سازمان ۷منشاء نهادی شدن ۷نهاد گرایی در نظریه سازمان ۷اساطیر نهادی و ساختار سازمانی ۹روابط سازمان با محیط نهادی: ۱۱هم تکاملی چیست؟ ۱۱چرخه زندگی سازمان و نفوذ اساطیر ۱۲هم شکلی نهادی چیست؟ ۱۲رکن ۱۲فرایند نهادی شدن در سازمان ۱۳مشروعیت سازه اصلی نظریه نهادی. ۱۴مثال هاییی دیگر از استفاده نهاد ها: ۱۴تغییر نهادی: ۱۵عاملان تغییر مدیران ارشد، قدرت منافع ۱۵مدل دیالکتیک نهادی شدن ۱۵

فصل دوم:

۱۷اکولوژی جمعیت ۱۷تغییر تطبیقی یا انتخاب محیطی ۱۸گونه سازمانی چیست: ۱۹جمعیت سازمانی: ۱۹چگونه؟!! ۱۹تمایز بین گونه های زیست شناختی ۱۹زاد و ولد: ۲۰مرگ و میر: ۲۱عوامل موثر بر نرگ و میر از دیدگاه اکولوژی جمعیت: ۲۱تراکم ۲۱در تحلیل اکولوژیست ها ۲۱آشیانه: ۲۲مانایی ۲۲اکولوژی جامعه انسانی ۲۴نتیجه گیری ۲۴

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله نهادگرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی (اکولوژی جمعیت):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 27
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *