پایان نامه نقش زنان در صنعت جهانگردی

توسعه جهانگردی و گردشگری باایجاد مشاغل جدید در بخش های مختلف اقتصادی وبا افزایش دست مزد ودر آمد افراد برساختار اجتماعی تاثیر می گذارد.از طرفی توسعه جهانگردی و گردشگری بخشی از اعتبارات لازم را برای بهبود بخشیدن به خدمات وتسهیلات جوامع محلی تأمین می کند وباعث جلوگیری از سیل مهاجرت می گردد.جهانگردی و گردشگری چنانچه به خوبی برنامه ریزی شود می تواند نیروی پرتوزایی برای حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی هر منطقه باشد. وقتی مردم مشاهده کنند که گردشگران و جهانگردان به فرهنگ آنان با دیده تحسین می نگرند وبرای دیدن آثار فرهنگی آنان پول خرج می کنند . پایان نامه نقش زنان در صنعت جهانگردی در قالب فایل ورد به همراه منبع و فهرست آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

نقش زنان در صنعت جهانگردی

احساس مباهات به فرهنگ خودی در آنان تقویت خواهد شد .این نکته به ویژه در مورد برخی از جوامع صدق می کند که دستخوش رشد شتابان هستند وحس عدم اعتماد به فرهنگ خود ی وبحران هویت در آنها وجود دارد. توسعه جهانگردِِی و گردشگری می تواند فرصت هایی رابرای برقراری مبادلات فرهنگی میان گردشگران ومردم فراهم سازد .

زیرا به این ترتیب طرفین با فرهنگ یکدیگر بیشتر آشنا می شوند و به تدریج به فرهنگ یکدیگر احترام می گذارند .مبادلات فرهنگی حاصل از گردشگری موجب وسیع شدن افق اندیشه ها وکاهش پیش داوری ها ،نزدیک شدن انسانها به یکدیگر می شوند.(یاپلی وهمکاران۱۳۸۶)اهمیت وضروریت چنین مسئله ای که در سطح مکان تاثیر گذار است ایجاب می کند که تلاشی مستمر وهمه جانبه به لحاظ مطالعه بیان پیامدهای منفی حاصل از بی توجهی به جهان گردی به ویژه نقش زنان در آن انجام گیرد.

جهانگردی
نقش زنان در صنعت جهانگردی

مقدمه

همان طور که بیان شد زنان در جهانگردی و گردشگری ایران محدودیت های خاصی دارند که نشأت گرفته از دین، فرهنگ و وضعیت اجتماعی است. مطالعه محدودیت زنان در جهانگردی و گردشگری ایران از این لحاظ اهمیت دارد که یافتن راه حل برای این مشکل موجود نیازمند شناخت کامل این محدودیت ها است. با مطالعه و بررسی این محدودیت ها قدم اول را در راه توسعه جهانگردی و گردشگری که یک پایه آن زنان هستند برداشته ایم و حضور زنان در این صنعت باعث رونق هر چه بیشتر آن می شود. لذا از آنجا که به نظر می رسد جایگاه زنان در صنعت جهانگردی نادیده گرفته شده است، بنابراین ضروری است نقش زنان در صنعت جهانگردی مورد ارزیابی قرار گیرد.

هداف پژوهش

بررسی نقش زنان در صنعت جهانگردی

سوالات پژوهش

آیا وضعیت اجتماعی جامعه بر نقش زنان در صنعت جهانگردی تاثیر دارد؟

آیا وضعیت فرهنگی جامعه بر نقش زنان در صنعت جهانگردی تاثیر دارد؟

فرضیات پژوهش

وضعیت اجتماعی جامعه بر نقش زنان در صنعت جهانگردی تاثیر دارد.

وضعیت فرهنگی جامعه بر نقش زنان در صنعت جهانگردی تاثیر دارد.

نقش شغلی زنان روستایی

زنان با وجود دسترسی محدود نسبت به کنترل منابع حیاتی، به خصوص منابع طبیعی و فن آوری، در فرایند تصمیم گیری در سطوح مختلف نقش دارند. مطالعات متمرکز درباره زنان و فن آوری و نقش آنها در جهانگردی و گردشگری کمیاب هستند. این در حالیست که زنان با توجه به تجربه فراوانشان دارای پتانسیل زیادی برای کمک به امرار معاش موفق خانواده و پیشبرد جهانگردی و گردشگری پایدار زیست محیطی در مناطق روستایی هستند(N.Okech & P. Gumede, 2009).  از این لحاظ، در روستاها نیز در حالی که زنان نقش های چندگانه ای در زمینه جهانگردی و گردشگری دارند، پایه تجربی و مفهومی ضعیفی برای درک تجارب زنان و توسعه صنعت جهانگردی و گردشگری وجود دارد.

در مناطق روستایی زنان نقشی به مراتب بیشتر از مردان در اقتصاد خانوار و فعالیتهای درون منزل به عهده دارند و موجب رونق اقتصادی جامعه هستند. هنوز زنان جایگاه خود را در بیشتر کشورهای جهان به ویژه  کشورهای در حال توسعه به عنوان شهروندان فعال و برخوردار از استعداد مشارکت در عرصه های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و فرهنگی به دست نیاورده اند و کماکان فعالیتهای زنان در محاسبات اقتصادی مد نظر قرار نمی گیرد و از آنان به عنوان نیروی کار نامرئی یاد می شود. تخمین بسیار مأیوس کننده تعداد زنان فعال روستایی و برآورد بسیار کم میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی تأییدی بر عدم توجه کافی به امور زنان و ارزش افزوده آنان است .

 

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات تحقیق. ۱
 • مقدمه. ۲
 • بیان مسئله : ۳
 • اهمیت وضرورت مطالعه. ۴
 • هداف پژوهش… ۵
 • سوالات پژوهش… ۵
 • فرضیات پژوهش… ۵
 • تعریف جهانگردی.. ۶
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۶
 • تاریخچه جهانگردی و گردشگری.. ۸
 • جاذبه های جهانگردی و گردشگری در کل ایران. ۹
 • جهانگردی و گردشگری، پردرآمدترین صنعت.. ۱۳
 • جهانگردی و جایگاه آن در ایران. ۱۶
 • سابقه جهانگردی در ایران. ۱۸
 • پیدایش و روند توسعه جهانگردی در ایران. ۱۹
 • اقتصاد گردشگری و جهانگردی حلقه مفقوده ۲۱
 • بازتابهای مثبت و منفی صنعت جهانگردی.. ۲۳
 • صنعت جهانگردی و اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی.. ۲۳
 • منافع و عوارض… ۲۵
 • جهانگردی و اقتصاد منطقه ای.. ۲۶
 • عوامل موثر در جذب گردشگران در ایران. ۲۸
 • نگاهی به وضعیت جهانگردی و گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران. ۲۸
 • مهمترین علت های پیدایش و گسترش توریسم. ۲۹
 • عوامل رشد جهانگردی و گردشگری.. ۳۰
 • پیشنهادات و راهکارها ۳۰
 • راهکارهائی برای رشد و توسعه صنایع دستی و جهانگردی و گردشگری در ایران. ۳۳
 • نقش زنان در رونق  جهانگردی و گردشگری.. ۳۷
 • اشتغالزایی زنان روستایی در جهانگردی و گردشگری.. ۳۹
 • نقش زنان در جهانگردی و گردشگری روستایی.. ۳۹
 • جهانگردی و گردشگری روستایی.. ۴۱
 • زنان و مشاغل جهانگردی و گردشگری.. ۴۳
 • نقش شغلی زنان روستایی.. ۴۵
 • شکل (۱) مشاغل زنان روستایی.. ۴۷
 • مدیریت کمرنگ زنان در صنعت جهانگردی و گردشگری ایران. ۴۷
 • توریسم ورزشی و نقش زنان در توسعه پایدار. ۵۱
 • توریسم ورزشی و توریست ورزشی.. ۵۳
 • منافع مشترک زنان و جهانگردی و گردشگری.. ۵۵
 • پیشینه پژوهش: ۵۸
 • فصل سوم: روش تحقیق. ۶۱
 • روش اجرای پژوهش: ۶۲
 • جامعه آماری.. ۶۲
 • نمونه آماری.. ۶۲
 • نحوه گرد آوری اطلاعات.. ۶۲
 • آزمون های آماری.. ۶۳
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴
 • مقدمه. ۶۵
 • نتایج جمعیت شناختی مربوط به مدیران: ۶۵
 • ۱-تحصیلات.. ۶۵
 • جدول ۴-۱: توزیع تحصیلات.. ۶۵
 • نمودار ۴-۱: توزیع تحصیلات.. ۶۶
 • جدول ۴-۲: توزیع سن.. ۶۶
 • نمودار ۴-۲: توزیع سن.. ۶۷
 • میانگین وانحراف معیار پاسخ های نمونه به پرسشنامه و ابعاد آن. ۶۷
 • جدول ۴-۳: میانگین و انحراف معیار نمرات.. ۶۷
 • آمار استنباطی.. ۶۷
 • جدول ۴- ۴: نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر عامل اجتماعی.. ۶۸
 • جدول( ۴- ۴): نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد وضعیت فرهنگی.. ۶۸
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۱
 • نتیجه گیری.. ۷۲
 • ارائه راهکار: ۷۴
 • منابع. ۷۶
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نقش زنان در صنعت جهانگردی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 87
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *