پایان نامه نقش روحانیون در ساختار سیاسی دولت صفویه

در تمام مدت حکومت صفویه این اندیشه حاکم بود که قدرت اصلی از آن امام معصوم و پس از آن فقیه است در عین حال چه به صورت همکاری با سلطان عادل یا غیر عادل و چه به آن صورت که سلطان نایب فقیه باشد بیشتر روحانیون شیعه با دولت همکاری می کردند و دارای قسمتهای مهمی مانند صدر، شیخ الاسلام قاضی و پیش نماز شدند. و برای دوام دولت تلاش می کردند و حتی توانستند در زمان برخی از پادشاهان ضعیف صفویه بر امور مسلط شوند.

 پایان نامه نقش روحانیون در ساختار سیاسی دولت صفویه  در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

نقش روحانیون در ساختار سیاسی دولت صفویه

آنچه در این پژوهش مدنظراست نقش روحانیون شیعه در ساختار سیاسی دولت صفویه و معرفی برجسته ترین روحانیون در دولت صفویه می باشد که تحت مباحث: شکل گیری حکومت صفوی و ملی شدن مذهب تشیع در ایران، مهاجرت علمای جبل العامل به ایران،نظریات فقهای شیعه راجع به همکاری با دولت صفویه و در نهایت علمای برجسته ی صفوی به آنها پرداخته ایم.

مقدمه

درتاریخ ایران پس ازاسلام ظهورصفویه دراوایل قرن دهم هجری قمری  نقطه عطفی در ابعاد مختلف سیاسی ، اجتماعی وعقیدتی محسوب می شود. پس از قرنها حضور بیگانگان کشور مقتدر ومتمدن ایران به کشوری متزلزل  واز هم پاشیده تبدیل شده  وحکومت ملی و واحد به حکام محلی در مناطق مختلف ایران تغییر یافته  واین عدم تمرکزباعث گرفتاری های عدیده ای برای مردم گشته بود. حضور صفویه باعث حیات مجدد ومقتدر سیاسی  ایران درعرصه های بین المللی گردید. درایران هویت جدیدی شکل گرفت که این هویت را می توان بر اکثر ساکنان نقاط مختلف ایران تعمیم داد. عنوان مسلمان شیعه ایرانی فارسی زبان موضوعی بود که وحدت مجددی رابه اقصی نقاط ایران در عرصه های مختلف داد و مرزبندی های درون حاکمیت ایران تبدیل به حاکمیت واحد شد .حتی برخی از بومیان ایران برای اولین بار زبان فارسی را می خواندند.       تا قبل از این مذهب در ایران مجموعه ای آمیخته ازگرایشهای تسنن – تصوف وتشیع بود وبا وجودی که دولتها عمدتا تسنن بودند لیکن سراسر ایران تحت تاثیر تفکرات خانقاه بود ولذا تغییر مذهب در جامعه آن روز به تشیع واحد مناسبات خاصی را در جامعه ایجاد می نمود .

بیان مساله

ماهیت حکومت صفویان با حکومتهای قبل از خود تفاوتهای اساسی داشته است . در واقع در تاریخ ایران بعد از اسلام از سقوط ساسانیان تا برآمدن حکومت صفویان، حکومتها عمدتا سنی مذهب بودند. این در حالی است که حکومت صفویان به لحاظ مذهبی در پی رسمیت دادن به تشیع در ایران بودند . لذا بحث تاثیرگذاری علمای شیعه در حکومت نوپای صفوی علی رغم ناکامی هایی که در قیامهای دوره های مختلف گذشته یعنی از زمان شروع حاکمیت امویان بوجود آمده و همچنین اعتقادات فقهی شیعه که در خصوص نحوه همکاری با حکام شرایط خاصی را مدنظر داشته است مساله اصلی این تحقیق است و در این راستا، بررسی روابط بین علمای شیعه و دستگاه حکومتی و تاثیرگذاری روحانیون بر حکومت جان مایه ی  این پژوهش است.

صفویه
روحانیون صفویه

 پرسش تحقیق

نگرشهای مذهبی روحانیون شیعه چه  تاثیری بر ساختار سیاسی حکومت صفویه داشته است ؟

 

فرضیه تحقیق

روحانیون شیعه به ویژه روحانیون جبل العامل در پی هم آوایی با حکومت صفویه بیشترین تاثیر را بر ساختار حکومت صفویه ایجاد نمودند و این امر به استحکام آن حکومت انجامید.

 روش تحقیق

این تحقیق از نظر ماهیت در ردیف پژوهشهای تاریخی قرار می گیرد که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده است روش کار به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.

فهرست مطالب پایان نامه نقش روحانیون در ساختار سیاسی دولت صفویه :

 • ۱-۱-مقدمه                                                                                            ۱
 • فصل اول:کلیات                                                                                       ۲
 • ۲-۱- بیان مساله                                                                                      ۳
 • ۳-۱- پرسش تحقیق                                                                                 ۳
 • ۴-۱- فرضیه تحقیق                                                                                  ۳
 • ۵-۱- روش تحقیق                                                                                   ۳
 • ۶-۱- سازمان پژوهش                                                                               ۳
 • ۷-۱ –اهداف و ضرورت تحقیق                                                                    ۴
 • ۸-۱ پیشینه تحقیق                                                                                 ۴
 •  ۹-۱ –نقد و بررسی منابع تحقیق                                                                ۴
 •  ۱-۹-۱-قصص العلما                                                                               ۴
 • ۲-۹-۱سفرنامه تاورنیه                                                                             ۴
 • ۳-۹-۱ عالم آرای عباسی                                                                          ۵
 • ۴-۹-۱ خلاصه التواریخ                                                                            ۶
 • ۵-۹-۱ سفرنامه کمپفر                                                                             ۶
 • ۶-۹-۱ سفرنامه سانسون                                                                           ۷
 • عنوان                                                                                                          صفحه
 • فصل دوم: شکل گیری حکومت صفوی و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران               ۸
 • ۱-۲ وضعیت تشیع در ایران تا قبل از دوره صفویه                                               ۹
 • ۲-۲ شکل گیری حکومت صفویه :                                                                ۱۴
 • ۳-۲ رسمی شدن مذهب تشیع در ایران                                                          ۱۹
 • فصل سوم: مهاجرت علمای جبل عامل به ایران                                                 ۲۱
 • ۱-۳ موقعیت جغرافیایی منطقه جبل عامل                                                      ۲۲
 • ۲-۳ جبل عامل مرکز نشر و گسترش اصول فقه شیعه                                        ۲۳
 • ۱-۳ علمای مهاجر از جبل عامل به ایران                                                        ۲۳
 • ۲-۳ علل مهاجرت علمای جبل عامل به ایران                                                  ۲۵
 • ۳-۳- نفوذ علمای جبل عامل بر شاهان صفوی                                                ۲۸
 • ۴-۳- پیامدهای سیاسی مهاجرت علمای شیعه جبل عامل به ایران                       ۳۲
 • فصل چهارم: نظریات فقهای شیعه راجع به همکاری با دولت صفویه                      ۳۶
 • ۱-۴-نظریات فقها در مورد همکاری با حکام صفوی                                         ۴۱
 • ۲-۴- ولایت فقیه در عصر صفویه                                                               ۴۳
 • ۳-۴- جایگاه و نقش علمای شیعه در ساختار سیاسی دولت صفویان                     ۴۷
 • ۶-۴- مناصب و مشاغل اداری علما در دولت صفویه                                        ۴۸
 • ۱-۶-۴- صدر                                                                                     ۴۹
 • ۱-۱-۶-۴- صدر عامه (صدرالممالک)                                                        ۵۱
 • ۲-۱-۶-۴- صدر خاصه                                                                         ۵۲
 • ۲-۶-۴- شیخ الاسلام                                                                           ۵۵
 • عنوان                                                                                                         صفحه
 • ۳-۶-۴- قاضی                                                                                       ۵۷
 • ۴-۶-۴- مجتهد                                                                                     ۵۸
 • ۵-۶-۴- خلیفه الخلفاء                                                                             ۵۹
 • ۶-۶-۴- پیش نماز                                                                                 ۶۱
 • فصل پنجم: علمای برجسته عصر صفوی                                                        ۶۲
 • ۱-۵-محقق ثانی                                                                                    ۶۹
 • ۲-۵-مقدس اردبیلی                                                                               ۷۲
 • ۱-۲-۵-مبانی فقهی مقدس اردبیلی                                                            ۷۳
 • ۳-۵-شهید ثانی                                                                                    ۷۴
 • ۱-۳-۵-شهادت شهید ثانی                                                                      ۷۸
 • ۴-۵-شیخ بهایی                                                                                    ۷۹
 • ۵-۵-میرداماد                                                                                      ۸۵
 • ۶-۵-جواب استفتاء                                                                                ۸۹
 • ۷-۵-میرفندرسکی                                                                                ۹۱
 • ۸-۵-فیض کاشانی                                                                                ۹۴
 • ۹-۵-محمدتقی مجلسی                                                                       ۱۰۰
 • ۱۰-۵-محقق سبزواری                                                                         ۱۰۴
 • ۱۱-۵- محقق خوانساری                                                                       ۱۰۶
 • عنوان                                                                                                   صفحه
 • ۱۲-۵- علامه مجلسی : (مجلسی دوم)                                                 ۱۱۱
 • نتیجه گیری                                                                                 ۱۱۷
 • منابع و مآخذ                                                                                ۱۱۸
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نقش روحانیون در ساختار سیاسی دولت صفویه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 129
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *