پایان نامه نقش الگوهای بهینه تصمیم گیری مدیران

از جمله جنبه های حساس وظایف مدیریت را می توان تصمیم گیری، ارتباطات، تنظیم و هدایت دانست. مدیریت برای تحقق کارآمد این وظایف، مبادرت به استفاده از فرایند تصمیم گیری در قالب نقش تصمیم گیری می کند. هربرت سایمون محققی که در زمینه تصمیم گیری تحقیقات زیادی انجام داده است، معتقد است مدیریت و تصمیم گیریدو واژه هم معنا و مترادف می باشند. به عبارت دیگر مدیر به وسیله تصمیماتش شناخته می شود. در واقع تصمیم گیری جوهره مدیریت بوده و آینه تمام نمای توانایی ها و قابلیت های مدیر است. از سوی دیگر ریشه یابی دلایل موفقیت و عدم موفقیت سازمان ها به تصمیمات اتخاذ شده مدیران آن سازمان ها منتهی می شود.بررسی نقش الگوهای بهینه تصمیم گیری مدیران بر میزان تمرکز زدایی در شرکت نفت فارس در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

نقش الگوهای بهینه تصمیم گیری مدیران:

اصولا مدل های تصمیم گیری مختلفی توسط صاحب نظران معرفی شده که از آن جمله می توان به مدل عقلایی، مدل کارنگی، مدل تصمیم گیری مرحله ای، مدل ادغام مرحله ای و الگوی کارنگی، الگوی سطل زباله، الگوی تصمیم گیری اقتضایی، مدل تصمیم گیری در بحران و مدل تصمیم گیری در نظریه آشوب اشاره کرد هر یک از این مدل ها توسط محققین مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یکی از مدل های عمومی مطرح شده در حوزه سبک های تصمیم گیری مربوط به مدل می باشد که در ان سبک های تصمیم گیری را در قالب سبک های شهودی، وابسته، فوری، عقلایی، اجتنابی بیان نموده است.

هر یک از مدیران در مواجه با شرایط مختلف و به اقتضا از یکی از این سبک های تصمیم گیری استفاده می نماید. در این میان اما اتخاذ الگوی بهینه تصمیم گیری از میان الگوهای مختلف می تواند تاثیر بسزایی را در ابعاد مختلف سازمانی داشته باشد. از سویی دیگر یکی از جنبه های ساختار سازمانی تمرکز زدایی سازمانی می باشد(رضاییان،۱۳۸۳: ۱۲۹). تمرکز زدایی از جمله عواملی است که بخصوص در سازمان های دولتی باعث توسعه قدرت ونفوذ سازمان می گردد. تحقیقات در کشور های مختلف نشان داده است که تغییرات کوچک در حوزه تمرکز زدایی می تواند تاثیرات مهمی را در سازمان در پی داشته باشد.

تریسمان ۲۰۰۲ تمرکز زدایی را در قالب تمرکز زدایی عمودی، تصمیم گیری، انتصابی، انتخابی، مالی، فردی معرفی نموده اند. عوامل مختلف مدیریتی، سازمانی و فردی در تمرکز زدایی موثر می باشند. علاقه بند(۱۳۸۶) دو واژه تمرکز و عدم تمرکز را این طور تعریف می کند: سازمانی که در آن اغلب اختیارات تصمیم گیری در دست بالاترین رده مدیران سازمانی است، سازمان متمرکز نامیده می شود و سازمانی که در آن اختیارات تصمیم گیری در رده های مختلف پراکنده است، سازمان نامتمرکز نامیده می شود. وی معتقد است که عدم تمرکز غالبا اشاره می کند به وضعیتی که در آن به میزان نسبتا قابل ملاحظه ای تفویض اختیار و مسئولیت صورت گرفته است. بنابراین می توان بیان نمود که تصمیم گیری و تمرکز زدایی دو واژه ای هستند که همواره در کنار یکدیگر در مسایل سازمانی مطرح می شوند.[ادامه در فایل اصلی پایان نامه]

تصمیم گیری
تصمیم گیری

آزمون تجزیه و تحلیل داده‏ها:

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

الف. آمار توصیفی:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله ‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی  نظیر میانگین و همچنین شاخص‏های پراکندگی  نظیر انحراف معیار  و واریانس بهره گرفته شده است.

ب. آمار استنباطی:

روشهای آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:آزمون همبستگی پیرسون: به منظور بررسی رابطه مؤلفه های متغیر مستقل با متغیر وابسته استفاده می گردد..آزمون رگرسیون خطی چند متغیره: به منظور سنجش تاثیر مولفه های متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده می گردد.

روش نمونه‏ گیری:

نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها بگونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که نمونه از آن انتخاب شده است ، باشد. بنابراین، نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب خواهد شد. در نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد مورد نظر انتخاب و پرسشنامه مربوطه بین آنها تقسیم می گردد. در نمونه گیری افراد مورد مشاهده به  گونه ای انتخاب می شوند که همه آنها در انتخاب شدن دارای شانس برابر بوده و هر انتخاب از انتخاب دیگر مستقل می باشد. [ادامه در فایل اصلی پایان نامه]

 

فهرست مطالب پایان نامه نقش الگوهای بهینه تصمیم گیری مدیران:

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱- مقدمه: ۲
 • ۱-۱-بیان مسئله ۳
 • ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
 • ۱-۳-اهداف تحقیق. ۶
 • اهداف کلی. ۶
 • اهداف جزیی. ۶
 • ۱-۴-سوالات تحقیق. ۶
 • ۱-۴-۱-سوالات اصلی. ۶
 • ۱-۴-۲-سوالات فرعی. ۷
 • ۱-۵-تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق. ۷
 • ۱-۵-۱-تعاریف نظری. ۷
 • تصمیم. ۷
 • تصمیم گیری عقلایی. ۸
 • تصمیم گیری اجتنابی. ۸
 • تصمیم گیری شهودی. ۸
 • تصمیم گیری وابسته ۹
 • تصمیم گیری آنی(فوری) ۹
 • تمرکز زدایی. ۹
 • ۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی. ۹
 • تصمیم گیری. ۹
 • تصمیم گیری عقلایی. ۹
 • تصمیم گیری  اجتنابی. ۹
 • تصمیم گیری شهودی. ۱۰
 • تصمیم گیری وابسته ۱۰
 • تصمیم گیری آنی(فوری) ۱۰
 • تمرکز زدایی. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 • ۲-مقدمه ۱۲
 • ۲-۱-تمرکز زدایی. ۱۲
 • ۲-۱-۱-مفهوم تمرکز زدایی. ۱۲
 • ۲-۱-۲-تاریخچه تمرکززدایی. ۱۲
 • ۲-۱-۳-سازمان منسجم و هماهنگ.. ۱۴
 • ۲-۱-۴-نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز ۱۴
 • الف-انتقال وظایف وکار ولی نه قدرت: ۱۶
 • ب- نمایندگی. ۱۷
 • ج-تفویض اختیار: ۱۷
 • ۲-۱-۵-ماهیت تمرکز ۱۸
 • ۲-۱-۶-اهداف تمرکززدایی. ۱۸
 • ۲-۱-۷-عوامل مؤثر در تمرکز ۱۹
 • ۲-۱-۸-ضرورت تفویض اختیار ۱۹
 • ۲-۱-۹-تمرکز و عدم تمرکز واقعی و ذهنی. ۲۰
 • ۲-۱-۱۰-مقتضیات تمرکز و عدم تمرکز ۲۰
 • ۲-۱-۱۱- محاسن تمرکز ۲۱
 • ۲-۱-۱۲-معایب تمرکز ۲۱
 • ۲-۱-۱۳- محاسن عدم تمرکز ۲۲
 • ۲-۱-۱۴-معایب عدم تمرکز ۲۲
 • ۲-۲-تصمیم گیری. ۲۴
 • ۲-۲-۱- مفهوم تصمیم گیری. ۲۴
 • ۲-۲-۲-فرایند تصمیم گیری. ۲۶
 • ۲-۲-۳-مراحل تصمیم گیری. ۳۴
 • ۱-استفاده از مدل در تصمیم گیری. ۳۴
 • ۲-طبقه بندئ تصمیم ها ۳۴
 • ۲-۲-۴-عوامل موثر در قدرت تصمیم گیری. ۳۶
 • ۱-نوع مشکل. ۳۶
 • ۲- آشنائی با روال منطقی تصمیم گیری. ۳۶
 • ۳- آشنائی فرد با موضوع مورد تصمیم گیری. ۳۶
 • ۲-۲-۵- سطوح تصمیم گیری. ۳۷
 • ۲-۲-۶-درجه سختی تصمیم گیری. ۳۷
 • ۲-۲-۷-انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود: ۳۸
 • ۲-۲-۸-زمان و تصمیم گیری: ۴۰
 • ۲-۲-۹-گام های تصمیم. ۴۱
 • ۲-۲-۱۰-سبک های تصمیم گیری. ۴۳
 • ۲-۲-۱۰-۱-سبک تحلیل گرایانه : ۴۴
 • ۲-۲-۱۰-۲-سبک مفهومی: ۴۴
 • ۲-۲-۱۰-۳-سبک رفتاری: ۴۴
 • ۲-۲-۱۰-۴- تصمیم گیری گروهی. ۴۴
 • ۱- مزایای تصمیم‌گیری گروهی. ۴۴
 • ۲-معایب تصمیم‌گیری گروهی. ۴۵
 • ۳- اثر بخشی و کارآیی در تصمیمات گروهی و فردی. ۴۶
 • ۲-۲-۱۱- رویکردهای تصمیم گیری. ۴۶
 • الف-الگوی تصمیم گیری عقلایی. ۴۷
 • ب-الگوی تصمیم گیری شهودی. ۴۹
 • ۱-تئوری پندار ۵۵
 • شناسایی مسئله ۵۶
 • تاثیرات چارچوب.. ۵۷
 • باز تعریف مسئله: ۶۱
 • ایجاد انتخاب ها ۶۲
 • قضاوت در دسترس.. ۶۳
 • قضاوت نمایندگی. ۶۳
 • ۲-تئوری تعهد. ۶۴
 • بهینه سازی همبسته ۶۴
 • نقش انتظارات در تصمیم گیری. ۶۴
 • انجام راه حل. ۶۵
 • ۳-تصمیم گیری شهودی چندوجهی: ۶۶
 • ج-الگوی تصمیم گیری  رفتاری. ۶۹
 • د- الگوی تصمیم گیری  باز: ۷۲
 • ه-الگوی تصمیم گیری گروهی: ۷۳
 • ۲-۲-۱۲-مدلسازی برای تصمیم: ۷۴
 • الف-مدل مطلوبیت مورد انتظار: ۷۴
 • ۱- عوامل فرهنگی و اجتماعی. ۷۵
 • ۲ – مهمترین مفاهیم در مدل رفتاری تصمیم گیری سازمانی: ۷۶
 • ب- مدل تصمیم گیری تدریجی: ۷۸
 • ج- مدل تصمیم گیری در بحران: ۷۹
 • د- مدل تصمیم گیری در شرایط تنش روانشناختی: ۸۲
 • ۲-۲-۱۳- نظام های پشتیبانی تصمیم گیری. ۸۴
 • ۲-۲-۱۴-آفات تصمیم گیری: ۸۷
 • ۲-۲-۱۵-مدل سبک تصمیم گیری. ۸۹
 • ۲-۲-۱۶-تکنولوژی واحد های سازمانی. ۹۱
 • ۲-۳-پیشینه تحقیق: ۹۲
 • ۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور: ۹۲
 • ۲-۳-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: ۹۵
 • ۲-۳-۳- خلاصه بررسی پیشینه تحقیق: ۹۶
 • ۲-۴-چارچوب نظری تحقیق. ۹۷
 • ۲-۵-فرضیات تحقیق. ۹۸
 • ۲-۵-۱- فرضیات اصلی. ۹۸
 • ۲-۵-۲- فرضیات فرعی. ۹۸

فصل سوم: روش تحقیق

 • ۳-مقدمه ۱۰۰
 • ۳-۱-روش تحقیق: ۱۰۰
 • الف)  روش تحقیق بر حسب هدف: ۱۰۰
 • ب)  روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: ۱۰۱
 • ج) روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء : ۱۰۱
 • ۳-۲-جامعه آماری. ۱۰۱
 • ۳-۳-روش نمونه‏گیری. ۱۰۱
 • ۳-۴-نمونه آماری. ۱۰۲
 • ۳-۵-روش جمع آوری اطلاعات: ۱۰۲
 • الف) مطالعات کتابخانه‌ای(بررسی اسناد و مدارک): ۱۰۲
 • ب) مطالعه میدانی: ۱۰۲
 • ۳-۳-روایی (اعتبار) و پایایی پرسشنامه ۱۰۲
 • الف- روایی: ۱۰۲
 • ب- پایایی: ۱۰۳
 • ۳-۵-آزمون تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۱۰۴
 • الف. آمار توصیفی: ۱۰۴
 • ب. آمار استنباطی: ۱۰۴
 • منابع. ۱۰۶
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نقش الگوهای بهینه تصمیم گیری مدیران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 128
قالب: فایل word