پایان نامه تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. جامعه این پژوهش کارکنان این دانشکده ها بودند و نمونه مورد مطالعه ۷۸ نفر از این کارکنان بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه های نظام آراستگی، عملکرد کارکنان و رضایت شغلی کارکنان. در این تحقیق از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در سطح ۰٫۵ تاثیر معنادار دارد. همچنین، نظام آراستگی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر معنادار دارد. پایان نامه تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در قالب فایل ورد به همراه منبع اماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه پایان نامه تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی :

آشنایی با نظام آراستگی درواقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کاراست .این نظام درسازمان های تولیدی وخدماتی بسیاری ازکشورهای جهان استقرار یافته ونتایج باارزشی درسامان دهی ومرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایی داشته است. این سیستم دربرخی ازسازمان های تولیدی وخدماتی کشور ما به اجرا درآمده است.  S5   سر واژه پنج کلمه ژاپنی است. این کلمات عبارتند از:   ۱-سوا کردن غیر ضروری ها ا زضروری ها، ۲- سامان دادن و مرتب چیدن  ۳- سپیدی و پاکیزگی ۴-سعی در حفظ وضع مطلوب۵-  سازمان یافتگی و انضباط کاری

روش انجام تحقیق:

روشهای متعددی در علوم اجتماعی با توجه به معیارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. مسیر و روشی که هر تحقیق طی می کند مختص همان تحقیق است. هر مسیر مالی ومانند اینهاست. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی است، در این روش جمع آوری اطلاعات با طرح  و نقشه و بر اساس پرسشنامه جمع آوری می شود و رابطه بین متغیر های پرسشنامه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین، در تقسیم بندی تحقیقات به بنیادی، کاربردی و تحقیق توسعه،  این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی به حساب می آید.

نظام آراستگی
نظام آراستگی و رضایت شغلی

نتیجه گیری:

در فرضیه۱ به دنبال آن بودیم که ببینیم، نظام اراستگی بر عملکرد کارکنان تاثیر معنادار دارد یا خیر؟. نتیجه مطالعه در سطح ۰٫۰۵ حاکی از آن است که ۱۹٫۴% از تغییرات متغیر عملکرد کارکنان توسط متغیر نظام آراستگی تبیین می شود. همچنین، متغیر نظام آراستگی، توانایی پیشبینی متغیر عملکرد کارکنان را در سطح معنادار دارد. لذا، به ازای هر واحد تغییر در متغیر نظام آراستگی به میزان ۰٫۴۶۳ در متغیر  عملکرد کارکنان تغییرات حاصل می شود.در فرضیه۲ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا نظام اراستگی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر معنادار دارد یا خیر؟. نتایج حاکی از آن است که ۳٫۱۳% از تغییرات متغیر رضایت شغلی کارکنان توسط متغیر نظام آراستگی تبیین می شود.

پیشنهادات تحقیق:

پیشنهاد می شود، بر جنبه های مثبت نظام اراستگی توجه شود و کلاس هایی برای کارکنان پیرامون نظام آراستگی ارائه گردد تا بر اساس آن کارکنان به عملکرد بهتری در سازمان دست یابند.پیشنهاد می شود، بر جنبه های مثبت نظام اراستگی توجه شود و کلاس هایی برای کارکنان پیرامون نظام آراستگی ارائه گردد تا بر اساس آن کارکنان به رضایت شغلی بهتری در سازمان دست یابند.

محدودیت های تحقیق:

از جمله محدودیت های تحقیق، عدم کنترل متغیر های جمعیت شناختی مانند وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان بود.

 

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی:

 • فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱
 • مقدمه.. ۲
 • بیان مساله.. ۳
 • اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴
 • اهداف تحقیق.. ۶
 • هدف اصلی.. ۶
 • اهداف فرعی.. ۶
 • سوالات تحقیق.. ۶
 • سوالات اصلی.. ۷
 • سوالات فرعی.. ۷
 • فرضیات تحقیق.. ۷
 • فرضیات اصلی.. ۷
 • فرضیات فرعی.. ۷
 • تعریف اصطلاحات پژوهش.. ۷
 • تعریف مفهومی نظام آراستگی.. ۷
 • تعریف عملیاتی نظام آراستگی.. ۷
 • تعریف مفهومی عملکرد.. ۸
 • تعریف عملیاتی عملکرد.. ۸
 • تعریف مفهومی رضایت شغلی.. ۸
 • تعریف عملیاتی رضایت شغلی.. ۸
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۰
 • مقدمه.. ۱۱
 • نظام آراستگی.. ۱۱
 • آثارروانی آراستگی محیط کار.. ۱۱
 • هدف های نظام آراستگی.. ۱۳
 • تاریخچه.. ۱۳
 • نظام آراستگی در فرهنگ ایران.. ۱۵
 • شرح کوتاهی پیرامون s5 (نظام آراستگی). ۱۶
 • ۱ Seiri- (سوا کردن غیرضروری ها از ضروری ها). ۱۶
 • ۲-Seiton (سامان دادن ومرتب چیدن). ۱۷
 • ۳-Seiton (سپیدی وپاکیزگی). ۱۷
 • ۴-Seiketsu (سعی درحفظ وضع مطلوب). ۱۸
 • ۵-Shitsuke  (سازمان یافتگی و انضباط کاری). ۱۹
 • مراحل اجرا.. ۲۰
 • عملکرد.. ۲۱
 • ارزیابی عملکرد چیست؟.. ۲۲
 • انواع ارزیابی :.. ۲۳
 • سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن.. ۲۵
 • مفاهیم کلیدی عملکرد.. ۲۵
 • فرایند ارزیابی عملکرد.. ۲۷
 • عوامل مؤثر در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه الگوی مناسب   ۳۴
 • معیارهای ارزیابی عملکرد.. ۳۵
 • رضایت شغلی.. ۳۷
 • تاریخچه مطالعات رضایت شغلی : ۳۹
 • ابعاد رضایت شغلی.. ۴۰
 • نظر جامعه شناسان  پیرامون  رضایت.. ۴۱
 • الگوی پارسونز.. ۴۱
 • نظریه مبادله و گزاره جورج هومنز.. ۴۲
 • نظریه نیازها.. ۴۲
 • نظریه کورمن.. ۴۵
 • نظریه بروفی.. ۴۵
 • نظریه یارسون.. ۴۶
 • نظریه پورتر و لاولر.. ۴۶
 • نظریه دیویس و نیواستروم.. ۴۶
 • نظریه انگیزشی بهداشتی هرزبرگ.. ۴۶
 • نقش مدیریت در رضایت شغلی کارکنان.. ۴۷
 • عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی.. ۴۹
 • متغیرهای شخصی.. ۵۰
 • پیشینه پژوهش.. ۵۰
 • فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۵
 • روش انجام تحقیق.. ۵۶
 • جامعه آماری.. ۵۶
 • نمونه آماری.. ۵۶
 • نحوه گرآوری اطلاعات.. ۵۷
 • پرسشنامه نظام اراستگی.. ۵۷
 • پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور.. ۵۷
 • پرسشنامه عملکرد کارکنان.. ۵۷
 • آزمون های آماری.. ۵۸
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.. ۵۹
 • ۴-۱- آمار توصیفی. ۶۰
 • سن. ۶۰
 • تحصیلات.. ۶۱
 • میانگین، واریانس و انحراف معیار نمرات نمونه پرسشنامه ها   ۶۲
 • آمار استنباطی.. ۶۲
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۶۶
 • مقدمه.. ۶۸
 • نتیجه گیری.. ۶۸
 • پیشنهادات تحقیق.. ۶۸
 • محدودیت های تحقیق.. ۶۹
 • منابع.. ۷۰
 • ضمائم.. ۷۸
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد و رضایت شغلی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 96
قالب: فایل word