پایان نامه نساجی و علوم الیاف

ارزیابی نیروی کششی نخ طی مرحله بافت در انتخاب نخ و بهینه سازی- پارامترهای منحنی فرآیند بافت، اهمیت به سزایی دارد. این امکان وجود ندارد که بتوان به طور مستقیم نیروی کششی را در وضعیت عملکرد وسایل در حال کار تعیین کرد مگر اینکه در ساختمان ماشین بافندگی تغییراتی ایجاد شود. تعداد مقالات و گزارشات که به حل این مسئله پرداخته اند بسیار کم می باشد، برای همین است که این مسأله هنوز به عنوان چالشی برسد راه پیشرفته نظری و تجربی باقی مانده است. ارزیابی نیروی کششی نخ در فرآیند بافت زمانی امکان پذیر است که نیروی فشار میل بافندگی معلوم باشد. تشخیص عملی نیروی وارد شده بر میلهای بافندگی طبق روش simin انجام می گیرد. در این روش میل برش داده می شود و سپس دو قسمت برش داده شود توسط یک ماده لاستیک به یک حسگر کشش متصل می شوند. حسگر کشش علامتی می فرستد که میزان فشار P را در زمان j نشان می دهد. و در شکل ۴-۱ قابل مشاهده می باشد. با استفاده از فشار میل نیروی کشش بر نخ اعمال می شود. پایان نامه نساجی و علوم الیاف در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

Tsitovich وسیله آزمایشی دیگری برای تعیین نیروی کششی نساجی ساخته است که با حرکت میل بافندگی کار می کند. یک حسگر کششی هم بر روی بخش متحرک ماشین بافندگی تعبیر می شود، wafer الاستیکی هنگامی که حرکت می کند خم می شود، بنابراین حسگر کشش همان طور که در شکل ۴-۲ مشاهده می شود با این خمش علامت می فرستد. این علامت نشان دهنده فشار P(J) روی میله می باشد. بنابراین نیروی کشش اعمال شده بر نخ را می توان بر این اساس تعیین کرد. این آزمایش مقدار عددی نیروی کششی را هم، به حدود N7 می رسد، نشان می دهد. در اینجا مدت زمان تاثیر نیرو تقریبا حدود ۵ میلی ثانیه می باشد.

اصطکاک پارچه با پارچه:

در جدول ۳-۴ اصطکاک پارچه با پارچه در جهت بود در فشارهای متعارف مختلفی فهرست بندی شده است. میزان اصطکاک پارچه نساجی با پارچه در مقایسه با اصطکاک پارچه با فلز بسیار بالا می باشد.زمانی که دو پارچه با یکدیگر در تماس هستند، ممکن است از نظر ساختاری بر هم اثر بگذارند که موجب اصطکاک بالا می شوند. مقادیر (F/N) نمونه شماره ۱ (۱۰۰% پلی استر) نسبت به پارچه هایی که در ترکیب خود پنبه دارند، کمتر می باشد. طوری که وقتی نسبت پنبه در ترکیب پارچه افزایش می یابد، مقدار (F/N) بیشتر می شود.هنگامی که یک پارچه با یک پارچه ی دیگر در تماس است، الیاف سطح به درون حوزه ی الیاف دیگر پارچه ی در تماس، نفوذ می کنند و یک ساختار سست درون پارچه ای را تشکیل می دهند. نسبت (F/N) انرژی تلف شده هنگام گسیختن این ساختار سست را نشان می دهد، در حالیکه از چسبندگی در نقاط تماس الیاف و انحراف الیاف سطح پارچه در حال حرکت، مقاومت به وجود می آید. از آنجا که سطح پارچه پلی استر ۱۰۰ درصد با پرزهای سطحی اندکی پوشیده شده است. مقاومت هم به علت ساختار سست تشکیل شده در سطح مشترک دو سطح در حال حرکت پایین می آید. در مقایسه با پارچه های دیگر ترکیبات P/C، ارتفاع های تجعد هم به طور مشابه کم می باشند و به خاطر درهم بافته شدن ساختار حین سرخوردن مقاومت، کمتر می شود.اختلاف میان مقادیر (F/N) پارچه شماره ۲ با پارچه شماره ۳ اندک می باشد. این امر به خاطر وجود نخ های زبر و خشن (به عنوان تار) در پارچه های شماره ۲ است که سطح تماس واقعی بیشتری و در نتیجه مقاومت اصطکاک بالاتری ایجاد می کند. پارچه های ویسکوز ۱۰۰% اندکی بیشتر از پارچه پلی استر ۱۰۰ درصد اصطکاک از خود نشان می دهد. با افزایش حجم ویسکوز، افزایش در مقادیر (F/N)  بطور قابل ملاحظه ای کم می شود. مقادیر (F/N) ترکیبات P/V نسبت به ترکیبات P/C کمتر می باشد. تفاوت در نوع الیاف، تعداد الیاف سطح و توزیع طول آنها و خواص بار تراکم پذیری اندک پارچه های ترکیبی P/V و P/C ممکن است دلیل چنین تفاوتهایی از نظر خواص اصطکاکی در این نوع پارچه ها باشد.

مشخص شده است که مقادیر (F/N) در جهت پود نسبت به جهت تار اندکی بیشتر می باشد. این موضوع می تواند به خاطر ارتافع تجعد یا تجعد بیشتر و دانسیته بالاتر نخ در امتداد جهت تار باشد. زمانیکه که پارچه در جهت پود حرکت می کند، این نقاط موجی که در امتداد تارها است در هم بافته پیچیده می شوند و مقاومت بیشتری در برابر لغزیدن از خود نشان می دهند. رابطه مشاهده شده بین نیروی اصطکاکی و فشار متعارف از نوع لگاریتمی می باشد و مقادیر k و n از طریق آنالیز گراسیون محاسبه می شود، این مقادیر در جدول شماره ۳- ۵ ارائه شده است.با افزایش حجم پنبه مقدار n کاهش می یابد و به مقدار k افزوده می گردد. افزایش مقدار k حاکی از آن است که تعداد تماس ها در سطح مشترک پارچه ها با افزایش حجم پارچه پنبه، بیشتر می شود.کاهش مقدار n ، تغییر شکل لاستیک سطح مشترک را با افزایش حجم پنبه نشان می دهد.با افزایش حجم پنبه، مقدار نسبت k/n هم افزایش می یابد.مقادیر پایین تر k در پارچه های ترکیبی P/V در مقایسه با پارچه های ترکیبی P/C نشان می دهد که تعداد الیاف سطح در محل تلاقی ترکیب های P/V کمتر می باشد. در مورد نسبت k/n، همان روندی که در مورد مقادیر F/N پارچه های مشابه وجود داشت، مشاهده می شود.

نساجی
نساجی

نتیجه گیری:

بر اساس مطالعه ی حاضر بر روی مجموعه ای از پارچه های تجاری موجود، می توان چنین نتیجه گرفت که در همه ی پارچه ها با سطوح مختلف فشار متعارف، اصطکاک جنبشی همیشه کمتر از اصطکاک ساکن می باشد.فشار متعارف و نیروی اصطکاکی در همه پارچه ها یک رابطه لگاریتمی را دنبال می کنند. مقادیر n  و k برای هر پارچه ی مجزا، مخصوص آن پارچه می باشند. بین اصطکاک پارچه و فلز با شمل ظاهری پارچه و جهت مالش چندان ارتباطی مشاهده نمی شود. در حالیکه اصطکاک پارچه با پارچه به این عوامل بسیار وابسته می باشد. اصطکاک پارچه تحت تاثیر عوامل زیادی مثل نوع الیاف، نوع مخلوط، نسبت مخلوط، ساختار نخ و ساختار پارچه، تجعد و طول تجعد، میزان فشردگی و غیره می باشد. پارچه های مخلوط P/V  و P/C نسبت به پلی استر ۱۰۰% اصطکاک پارچه با پارچه بالاتری از خود نشان می دهند. پارچه های مخلوط P/C نسبت به پارچه های مخلوط P/V در پارامترهای هندسی از پارچه ها نیروی اصطکاک بیشتری از خود نشان می دهند.در پارچه های مخلوط P/C، اگر مولفه ی پنبه ای آن افزایش یابد، نیروی اصطکاک هم افزایش می یابد. و در پارچه های مخلوط P/V، با افزایش جزء ویسکوزی، نیروی اصطکاک هم افزایش می یابد.

تعیین عملی نیروی کششی در بافت نخ های گلدوزی نساجی:

خلاصه:

در این مقاله، روشی برای تشخیص غیر مستقیم نیروی کششی نخ واحدهای تابیده شده، براساس نمودار تغییر طول و نیروی کششی، مطرح شده است. با تغییر در دامنه خط مارپیچ واحدهای تابیده شده، افزایش طول صورت می گیرد. دامنه ی خط مارپیچ بعد از اندازه گیری متعددی از سطوح با ابعاد کوچک در حوزه کاری میلهای بافندگی محاسبه می گردد. انجام این اندازه گیری هم برای بافت در وضعیت تولید و هم بلاففاصله پس از تولید امکان پذیر می باشد.

فهرست مطالب علوم الیاف:

 • فصل اول: رفتار کششی ابریشم عنکبوتی
 • – خلاصه
 • مقدمه
 • تفاوت ابریشم پیله و ابریشم تارکشی
 • – مواد و روشها
 • – بحث و بررسی نتایج
 • تاثیر سرعت آزمون برای تهیه ی نخ تارکشی و پیله
 • – ابزار و روشها
 • – بحث و بررسی نتایج
 • – پارامترهای C,B,A در مدل پیشرفته ی ماکسول
 • – نتیجه گیری
 • فصل دوم: کاهش پرزنخ در طی مرحله ی نخ پیچی
 • – خلاصه
 • – مقدمه
 • – کار آزمایشگاهی
 • – روش بازسازی
 • – بحث و بررسی نتایج
 • – تاثیر زاویه ی جت، دانسیته خطی نخ و سرعت روی مقادیر S3
 • – تاثیر قطر جت، دانسیته خطی نخ و سرعت روی مقادیر S3
 • – نتیجه گیری
 • فصل سوم: پژوهشی درباره ی خصوصیات اصطکاکی پارچه های بافته شده
 • – خلاصه
 • – مقدمه
 • – ابزار اندازه گیری اصطکاک
 • – طرح آزمایشگاهی
 • – اندازه گیری اصطکاک پارچه
 • – خصوصیات اصطکاکی پارچه ها
 • – اصطکاک پارچه با فلز
 • – اصطکاک پارچه با پارچه
 • – نتیجه گیری
 • فصل چهارم: تعیین عملی نیروی کششی در بافت نخ های گلدوزی نساجی
 • – خلاصه
 • مقدمه
 • فرضیه های نظری
 • نتایج تجربی
 • پردازش و بحث و بررسی نتایج حاصله از انجام محاسبات ریاضی
 • روشهایی برای تشخیص نیروی کششی
 • نتیجه گیری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نساجی و علوم الیاف:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 51
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *