پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر برمیزان مصرف انرژی خانگی

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثربر میزان مصرف انرژی درمنطقه ۱۱ شهر تهران در سال(مطالعه موردی:محله آگاهی)۱۳۹۰ که در قالب پایان نامه حاضر ارائه شده است مرهون همکاری و زحمات عزیزان گرانقدری است که با وجود گرفتاری های بسیار در راهنمایی از هیچ کوششی دریغ ننموده اند.از این جهت لازم میدانم از استاد گرانقدر جناب آقای دکترحبیب الله آقابخشی که با صبر و حوصله فراوان راهنمایی این پایان نامه را پذیرفتند از صمیم قلب تشکر و قدردانی نمایم .همچنین از استاد گرامی جناب آقای محمد جوادقائدمحمدی  که مشاور این پژوهش را عهده دار شدند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر برمیزان مصرف انرژی خانگی درمنطقه ۱۱ شهر تهران در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و تکمیل پایان نامه میباشد.

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر برمیزان مصرف انرژی خانگی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

چکیده:

امروزه توسعه یک کشور تنها در گرو ثروت یا داشتن منابع طبیعی بی شمار نیست، بلکه استفاده درست و مصرف بهینه از این منابع نیز نقش مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کند. از میان منابع موجود در یک کشور، حامل های انرژی نقشی مهم و حیاتی در اقتصاد آن کشور دارند. حاملهای انرژی عوامل مهم در بخش های مختلف تولیدی همه کشورها هستند وبه همین دلیل در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه ای دارند. در ادبیات اقتصادی ۳عامل نیروی کار،زمین،سرمایه عموما به عنوان عوامل تولید مطرح می شوند. در مقابل برخی از اقتصاد دانان ونظریه پردازان توسعه انرژی را نیز به عنوان یکی از عوامل تولید می دانند. مصرف کردن یعنی استفاده درست و به اندازه از منابع طبیعی برای زنده ماندن و زندگی کردن. مصرف بیشاز حد، دارای بار منفی در جامعه بوده و آثار مهمی بر زندگی سازگار با محیط زیست جوامع باقی می گذارد . شواهد امید بخشی وجود دارد مبنی بر اینکه سبک زندگی ساده، افراط گرایی اقتصاد نوین را رّد کرده و مصرفکنندگان را درگیر زندگی سازگار با محیط زیست می کند.کشور ما از جمله کشورهای ثروتنمد به لحاظ در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی است، اما توافقی عمومی وجود دارد که استفاده از این منابع به شیوه ای اصولی و درست انجام نمی گیرد. شاهد مدعا دغدغه خاطری است که در سالیان اخیر در میان مسئولین در این زمینه ایجاد شده و سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری گردیده است. بر مبنای ضرورت توجه به مصرف در بخش انرژی و انجام پژوهش های علمی در این زمینه به منظور شناسایی وضعیت موجود و دستیابی به راه کارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف، تحقیق حاضر شناخت عوامل اجتماعی موثر بر میزان مصرف انرژی خانگی در منطقه ۱۱شهرتهران در سال ۱۳۹۰ (نمونه موردی :محله آگاهی) را هدف خود قرار داده است.در این راستا، پس از تصریح مسئله تحقیق و بیان ضرورت و  اهمیت آن، تحقیقات صورت گرفته در خصوص مصرف انرژی در ایران و سایر کشورها به تفصیل مرور شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. در بخش مبانی نظری از دیدگاههای بوردیو، وبر، وبلن و … استفاده شده و بر اساس آن پس از تدوین فرضیه های تحقیق، مفاهیم و متغیرهای اصلی تعریف نظری و عملیاتی شده اند.تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی است که در منطقه ۱۱ شهرداری تهران، و در محله آگاهی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در محله آگاهی در سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهند که تعداد ۱۵۰ خانوار از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و اطلاعات آنها جمع آوری گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بوده است و داده ها از طریق نرم افزار spss و با استفاده از آمارهای توصیفی(جداول فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی(تحلیل رگرسیونی،  همبستگی پیرسون و …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج تحقیق نشان می دهند که:

بین ویژگی های جنسیتی (سن وجنس)میزان گرایش به مصرف انرژی درمیان خانوارهارابطه ای وجود ندارد. همچنین سطح تحصیلات افراد بر میزان مصرف انرژی در خانواده آنها تاثیری نداشته است. هرچقدر سطح درآمد خانواده بیشتر باشد، میزان مصرف انرژی خانواده نیز بالا می رود. بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و مصرف انرژی نیز رابطه ای معنی دار و در جهت مثبت وجود داشته است. هرچقدر میزان دینداری افراد بیشتر بوده است، میزان مصرف انرژی در میان خانواده آنها کمتر شده است و هرچقدر یارانه دریافتی خانواده بیشتر بوده است، میزان مصرف انرژی خانگی نیز افزایش یافته است.در پایان، راهکارهای مدیریت انرژی در بخش مصرف، به توجه به میزان هزینه ای که در پی دارند، به سه دسته تقسیم شده اند: اول، روش های بی هزینه(ماننداستفاده درست از وسایل، دستگاه‌ها و مراقبت و نگهداری از آنها)، دوم، روش هایی که هزینه های زیادی به دنبال ندارند(مانند تعمیر و نگهداری وسایل و دستگاه‌ها اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاه‌های مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایق کاری لوله و کانال‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی در خصوص روش‌های کاهش انرژی) و بلاخره سوم، روش های پرهزینه(روش هایی که تغییرات اساسی برای بهبود مصرف انرژی در دستگاه ها، تأسیسات و ساختمان‌ها بوجود می آورند).

انرژی
انرژی

راهکار ها و پیشنهاد ها :

بعد از جمع بندی لازم می دانیم که راهکارهای مناسب را به منظور کاهش این پدیده ارائه دهیم . با این حال بعد از آوردن یک مقدمه در خصوص مساله تحقیق به ارائه کارها خواهیم پرداخت مادر جامعه ای زندگی می کنیم که از یک مزیت نسبی برخوردار است و این توانایی را دارد که سوخت مردم را به صورت ارزان تامین کند. ارزانی سوخت پیامدهایی به همراه داشته است که شاید به آن فکر نکرده باشیم . به عنوان مثال یکی از تبعات جانبی ارزانی سوخت  ، شاید گسترش بی رویه پهنه شهرهاست .

مدیریت انرژی:

راهکارهای مدیریت انرژی در بخش مصرف، به توجه به میزان هزینه ای که در پی دارد، به سه دسته تقسیم می شوند:گروه اول، روش‌هایی هستند که هزینه ای به دنبال ندارد. برای مثال، استفاده درست از وسایل، دستگاه‌ها و مراقبت و نگهداری از آنها.گروه دوم، روش‌هایی که هزینه دارند، ولی این هزینه‌ها چندان زیاد نیست. مانند تعمیر و نگهداری وسایل و دستگاه‌ها اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاه‌های مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایق کاری لوله و کانال‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی در خصوص روش‌های کاهش انرژی .گروه سوم، روش‌های که پر هزینه هستند. در این روش‌ها، باید تغییرات اساسی برای بهبود مصرف انرژی در دستگاه ها، تأسیسات و ساختمان‌ها بوجود آید برای مثال، اگر کارخانه ای کهنه و فرسوده است، باید در صورت امکان، و با هدف صرفه جویی انرژی، دستگاه‌های جدید جایگزین این دستگاه‌های فرسوده نمود.از آنجایی که انرژی برای ادامه حیات انسان و جامعه انسانی ضروری است، و بیشتر آنها از طریق منابع کمیاب و با هزینه‌های زیاد تأمین می‌شوند، لازم است برای مصرف بهینه آنها بیشترین تلاش صورت پذیرد. در غیر این صورت، با توجه به رشد فراینده جمعیت و محدودیت‌های اقتصادی در آینده با مشکلات جدی مواجه‌ خواهیم شد. از این‌رو، برای مدیریت درست انرژی، باید هر یک از سه روش فوق را در تجهیزات و دستگا‌ه‌های مولد انرژی به کار گرفت

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر برمیزان مصرف انرژی خانگی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 94
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *