پایان نامه مقایسه کلسیم توتال و آلبومین سرم در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی

سولفات منیزیوم به طور وسیعی به منظور پیشگیری از تشنج در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی کاربرد دارد. منیزیوم در تنظیم کلسیم اثر دارد همچنین نتایج ضدو نقیضی درمورد کاهش کلسیم سرم حین تزریق سولفات منیزیوم گزارش شده است که ممکن است با عوارضی همراه باشد.لذا هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی سطح کلسیم و نیز آلبومین سرم بیماران پراکلامتیک دریافت کننده سولفات منیزیوم بود. پایان نامه مقایسه سطح کلسیم توتال و آلبومین  سرم در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی  تحت درمان منیزیم سولفات با زنان باردار طبیعی در قالب فایل ورد به همراه منابع و بدون فهرست آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه مقایسه کلسیم توتال و آلبومین سرم در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مواد و روش ها :

۳۰ زن باردار فشارخون طبیعی با ۳۰ بیمار مبتلا به پراکلامپسی(مداخله) مقایسه شدند. از زنان پراکلامپسی ۳ cc خون ورید محیطی قبل از زایمان حین درمان با سولفات منیزیوم و ۲۴ ساعت بعد از مداخله اخذ شد . برای زنان بافشار طبیعی نیز قبل و ۸ ساعت بعد از زایمان نمونه ی فوق اخذ و از نظر کلسیم و آلبومین ارزیابی  شد.

یافته ها:

میانگین سنی زنان به ترتیب در گروه فشارخون طبیعی  و پراکلامپسی (۴٫۸)۲۹٫۲ و(۷٫۶) ۲۹٫۸ سال و سن بارداری آنها(۰٫۹) ۳۸٫۳ و(۳٫۲) ۳۵٫۶ هفته بود که از این نظر تفاوت نداشتند(p>0.05). در مقایسه آلبومین، کلسیم و کلسیم اصلاح شده بر حسب آلبومین در دو گروه نسبت به زمان مداخله تنها تفاوت مشاهده شده  در آلبومین ۲۴ ساعت بعد از مداخله بود  که سطح آن در گروه مداخله بیشتر بود (۳ در مقابل ۲٫۷ میلی گرم بر دسی لیتر) (p=0.03). مابقی تفاوت ها در متغیر های فوق قبل، حین وبعد از درمان با سولفات منیزیوم بین دو گروه بی معنی بود (p>0.05). در ارزیابی داخل گروهی در گروه مداخله سطح سرمی کلسیم در قبل  از مداخله بیشتر از حین (p=0.046) و بعد(p=0.00) از آن و در گروه فشارخون طبیعی سطح سرمی آلبومین و کلسیم قبل از از زایمان بیشتر از بعد زایمان بود(p=0.00).

فشار خون و بارداری :

در دوران بارداری ۴ نوع اختلال ازدیاد فشارخون اصلی ممکن است ایجاد شود که شامل موارد زیر است :
فشار خون بالای بارداری : عبارت است از ازدیاد فشار خونی که اولین بار بعد از هفته ی ۲۰ بارداری تشخیص داده می شود به طوری که همراه با پروتئین اوری وسایرمعیار های پراکلامپسی که متعاقبا درمورد ان صحبت خواهد شد نباشد.میزان فشارخون بالای بارداری شامل بروز فشار سیستولیک ≤ ۱۴۰mmHg و دیاستولیک ≤ ۹۰mmHg باشد(۲) .

پراکلامپسی :

پراکلامپسی اختلالی چند سیستمی می باشد که با تظاهر ازدیاد فشار خون همراه با دفع ادراری پروتئین و یا اختلال عملکرد ارگان های انتهایی در نیمه ی دوم بارداری همراه است.معیارهای تشخیص پراکلامپسی شامل موارد زیر می باشد :فشار خون سیستولی ≤ ۱۴۰mmHg و یا فشار خون دیاستولی ≤۹۰mmHg که در فاصله ی حداقل ۴ ساعت تکرار شودودر حالت خوابیده به پهلوی چپ اندازه گیری شودوبر اساس صدای اول وپنجم کورتکف محاسبه شده باشد و بعد از هفته ی ۲۰ بارداری در افراد بدون سابقه ی ازدیاد فشار خون باشد.وجود فشار سیستولی ≤ ۱۶۰mmHg و یا دیاستولیک ≤۱۱۰mmHg که طی چند دقیقه مجددا اندازه گیری و تایید گردد.دفع ادراری پروتئین ≤ ۰٫۳gr در نمونه ادرار ۲۴ ساعته و یا نسبت پروتئین به کراتینین ادراری ≤ ۰٫۳٫تست نواری پروتئین +۱ و بیشتر اگر شیوه های اندازه گیری کمی پروتئین در دسترس نباشد .

اتیولوژی:

مکانیسم های زیادی جهت توضیح دلایل پراکلامپسی مطرح شده اندامامواردی که در حال حاضر مهم شمرده میشوند شامل موارد زیر است:

۱-لانه گزینی جفت با تهاجم تروفوبلاستیک غیرطبیعی:برخلاف انچه در حاملگی طبیعی رخ میدهد به جای افزایش قطر عروق مارپیچی در نتیجه تهاجم ناقص تروفوبلاستی اسیب اندوتلیال عروق مارپیچی واتروز این عروق که شامل تکثیر سلول عضلانی انتیما ونکروز وارتشاح چربی در انتیما وماکروفاژهای داخل دیواره عروق است کاهش میابد.این شرایط منجر به کاهش اکسیژن رسانی محیط جفت ودر نهایت ازادشدن دبری های جفتی وبروز یک پاسخ التهاب سیستمیک در مادر میشود.

۲-عدم تطابق و تحمل ایمونولوژیک بین بافت مادری وپدری وجنینی:افزایش فعالیت لنفوسیت های کمکی نوع ۲ به نسبت نوع
۱ برخلاف حاملگی طبیعی از اوایل سه ماهه دوم که با افزایش ترشح سیتوکین های التهابی باعث بروز نوعی واکنش التهابی
با واسطه ایمنی میشودوشایدعلت بیشتر بودن پراکلامپسی در زنان نولی پار رابتوان به عدم ایمنی انها در برابر انتی ژن های پدری نسبت داد.

۳-عدم سازگاری مادر باتغییرات التهابی ویا قلبی عروقی مربوط به بارداری طبیعی.

۴-عوامل ژنتیک مانند ژن های مستعد کننده ارثی ویا تاثیر اپی ژنیک:ازلحاظ توارثی پراکلامپسی یک اختلال چند عاملی وچند ژنی محسوب میشود واحتمال اینکه بتوان یک ژن منفرد را مسوول ان دانست مورد تردید است.

پراکلامپسی
پراکلامپسی

تغییرات کلیوی:

الف)کاهش خفیف فیلتراسیون کلیوی ناشی از کاهش حجم پلاسما وافزایش مقاومت شریان اوران کلیوی ووقوع اندوتلیوز گلومرولار وبدنبال ان افزایش مقادیر کراتینین به حد افراد غیر بارداررخ میدهد.این تغییرات ده روز پس از زایمان شروع به طبیعی شدن میکند.
ب)افزایش میزان سدیم ادراری که نشانه یک مکانیسم قبل از کلیه در روند پراکلامپسی است.
ج)کاهش میزان ادرار:در این موارد توجه به این نکته ضروری استکه درمان با مایعات وریدی تنها زمانی موجه است که کاهش خروجی ادرار در نتیجه خونریزی یا دفع مایعات به دلیل استفراغ یا تب باشد.
د)دفع پروتین در ادرار که گاهی اخرین نشانه بروز پراکلامپسی میباشد.
ه)اندوتلیوز مویرگ گلومرول که منجر به بسته شدن کامل یا نسبی مجرای مویرگی شده به دنبال ان ادم گلومرول دیده میشود.

پیشگیری و پیش بینی:

در حال حاضر هیچ ازمون غربالگری معتبر وقابل اطمینان ومقرون به صرفه ای برای پیشبینی احتمال وقوع پراکلامپسی وجود نداردوهمین طور هیچ یک از روشهای پیشگیری مثل تغییر رژیم غذایی یا مصرف مکمل های غذایی وویتامین هاکارایی چشمگیر وقابل ذکری نداشته است.
شایان ذکر است که کاهش فعالیت جسمی در بخش اعظم روز شاید بتواند مفید واقع شود.

اپیدمیولوژی:

پراکلامپسی در مادران باردار۲-۸ %شیوع دارد و به عنوان یکی از علل اصلی مرگ ومیر مادران باردار می باشد (۵).در یک سوم موارد سکته های حین بارداری، پراکلامپسی واکلامپسی یکی از علل شایع آن است(۶). مطالعه ی بزرگی نشان داد زنان
مبتلا به پراکلامپسی بعد از زایمان نیز خطر منتسب مرگ ۵/۲-۸/۱ برابری دارند (۷) .همچنین یکی از علل اصلی تشنج های عارضه دار می باشد(۸). پراکلامپسی با عوارض کوتاه مدت وبلند مدت همراه است. عوارض کوتاه مدت و حاد شامل اکلامپسی ،سکته ی مغزی ،DIC، جداشدگی جفت،خونریزی و پارگی کبدی ،سندرم HELLP،نارسایی حاد کلیوی ،ادم ودیسترس

تنفسی و از عوارض بلندمدت آن شامل فشار خون بالای مزمن ،بیماری قلبی عروقی و نقایص نورولوژیکی است (۹). از نظر مسائل روحی تا ۲۳ %موارد پراکلامپسی خفیف و۴۴% پراکلامپسی شدید ، تا ۲۶ هفته ی بعد از وضع حمل بروز افسردگی متعاقب آن گزارش شده است(۱۰).مواردی از کاهش توانایی ادراکی در زنان اکلامپسی دیده شده است(۴).

نتیجه گیری :

طبق یافته های این مطالعه ی کوچک درمان با سولفات منیزیوم در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی نسبت به زنان فشارخون طبیعی با تغییر معنی دار سطح کلسیم همراه نیست و با افزایش سطح آلبومین سرم به صورت حاد میتواند همراه باشد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه مقایسه کلسیم توتال و آلبومین سرم در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 68
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *