پایان نامه اثر تمرین شنا بر واسپین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی

هدف از این پایان نامه بررسی اثر هشت هفته تمرین شنا بر واسپینو مقاومت به انسولین موش های صحرایی بود.
بدین منظور ۲۴ راس موش صحرایی نر نژاد اسپراگودوالی به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از یک هفته سازگاری با محیط آزمایشگاه موش های صحرایی به طور تصادفی به دو گروه شامل تمرین شنا و کنترل تقسیم شدند. در طی هشت هفته موش های گروه تمرین شنا داخل وان شنای مخصوص موش های صحرایی شنا کردند،به این صورت که در دو هفته اول هر جلسه ۱۰ دقیقه و به صورت سه جلسه در هفته و در شش هفته بعد هر جلسه ۳۰ دقیقه و سه جلسه در هفته شنا کردند. موش های گروه کنترل در طول این مدت هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند. ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در پایان هفته هشتم، به صورت ۱۲ ساعت ناشتا موش های صحرایی جهت اندازه¬گیری پارامترهای مورد مطالعه قربانی می شدند تا تغییرات بیوشیمیایی ناشی از تاثیر تمرینات شنا مورد بررسی قرار گیرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t مستقل استفاده شد. سطح معنی داری(۰۵/۰ =α)در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که هشت هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر افزایشواسپین (۴۹/۰=p)ندارد ولی اثر معنی داری بر کاهش مقاومت به انسولین(۰۱/۰=p) دارد. با توجه به نتایج تحقیق هشت هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر افزایشواسپین ندارد ولی اثر معنی داری بر کاهش مقاومت به انسولین دارد.پایان نامه اثر تمرین شنا بر واسپین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه اثر تمرین شنا بر واسپین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

بحث و بررسی:

بحث و بررسینتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان تغییرات واسپین موش های صحرایی در گروه تمرین شنا و کنترل وجود ندارد. در هنگام مقایسه میانگین واسپین  گروه های شنا و کنترل مشاهده می شود که میزان واسپین گروه شنا بالا تر از گروه کنترل است با این وجود تفاوت معنی داری در بین تغییرات واسپین در هر دو گروه تمرین شنا و کنترل وجود ندارد. واسپین از جمله ادیپوکین هایی است که ارتباط میان بافت چربی و سایر سیستم های بیولوژیکی بدن را بر قرار می کند و در فرایندهای متابولیکی گوناگون شامل:تنظیم اشتها،حساسیت انسولینی وترشح انسولین،هزینه کرد انرژی عملکرد قلبی-عروقی و التهاب شرکت دارند (صفرزاده و  همکاران،۱۳۹۱). در پژوهش طالبی و همکاران (۱۳۹۱) تمرین مقاومتی، موجب کاهش سطوح سرمی واسپین همراه با کاهش سطوح انسولین و شاخص مقاومت به انسولین شد؛ این یافته تأیید کنندۀ این فرضیه است که افزایش واسپین ممکن است پاسخی جبرانی برای آنتاگونیزه کردن پروتئازهای ناشناخته ای باشد که در وضعیت مقاومت انسولینی تنظیم افزایشی دارند. از طرفی تجویز واسپین نو ترکیب به موش های چاق به افزایش حساسیت به انسولین منجر شد؛ از این رو به نظر می رسد، کاهش غلظت واسپین، ساختاری تعدیلی در پاسخ به بهبود حساسیت انسولینی باشد(طالبی و همکاران، ۱۳۹۱). صفر زاده و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و برخی از شاخص های التهابی پرداختند. نتایج این مطالعه کاهش معنی دار سطوح واسپین را در گروه تجربی نشان داد. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو نمی باشد،از دلایل همسو نبودن این دو مطالعه می توان تفاوت بین تمرین، را نام برد، در این مطالعه از تمرین مقاومتی استفاده شده در حالی که در مطالعه حاضر از تمرین شنا استفاده شد (صفر زاده و همکاران، ۱۳۹۱). در مطالعه ای گرکانی و صفر زاده (۱۳۹۱)به بررسی تاثیر شدت و حجم تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی واسپین و شاخص مقاومت به انسولین در موش های صحرایی نر بالغ پرداختند. نتایج این مطالعه کاهش معنی دار واسپین را نشان داد. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر هم راستا نمی باشد. یکی از دلایل همسو نبودن در نتایج این دو پژوهش تفاوت در نوع تمرین بوده در این مطالعه از تمرین مقاومی استفاده شده و در مطالعه حاضر از تمرین شنا استفاده شده (گرکانی و صفر زاده، ۱۳۹۱). در مطالعه ای فیوراوانتی و همکاران (۲۰۱۱)به بررسی تغییر غلظت واسپین و اومنتین در بیماری کاواساکی پرداختند. نتایج این مطالعه افزایش معنی دار واسپین گروه تجربی را نشان داد. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو نمی باشد. دلیل همسو نبودن این دو مطالعه استفاده از روش های مختلف است، در این مطالعه از آسپیرین و هم ایمونوگلوبولین های درون وریدی استفاده شد، در حالی که در مطالعهحاضر از تمرین شنا استفاده  شد،همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری در تغییرات مقاومت به انسولین گروه های تمرین شنا و کنترل وجود دارد بدین معنی که تمرین شنا منجر به کاهش مقاومت به انسولین موش های صحرایی شده است و این کاهش معنی دار بوده است(فیوراوانتی و همکاران، ۲۰۱۱).در بیماری مقاومت به انسولین بدن به وسیله ترشح بیشتر انسولین از غده پانکراس سعی در جبران این وضعیت دارد که اگر بیمار به وسیله کنترل وزن،ورزش کردن روزانه و رژیم غذایی سالم با چربی پایین و فیبر خوراکی بالا به بدن و غده پانکراس کمک نکند،بعد از مدتی غده پانکراس در اثر ترشح بیش از حد انسولین از کار می افتد و فرد دچار دیابت می شود(طالبی و همکاران،۱۳۹۱).در مطالعه ای بقر آبادی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تاثیر تمرینات هوازی منظم بر میزان لپتین و گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع ۲ پرداختند. مقاومت به انسولین یکی از بزرگترین مشکلاتی است که افراد مبتلا به دیابت نوع۲ با آن روبرو هستند، مقاومت به انسولین باعث ممانعت از اتصال انسولین به گیرنده آن شده و باعث هیپر گلیسمی می شود که در نتیجه سلول ها در برابر کوشش انسولین برای حمل گلوکز به داخل عضلات به منظور ذخیره انرژی،مقاومت نشان می دهند، نتایج این مطالعه کاهش معنی دار مقاومت به انسولین را نشان داد. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو می باشد. در این مطالعه از ۱۲ هفته تمرین هوازی استفاده شده و در مطالعه حاضر از هشت هفته تمرین شنا (بقر آبادی و همکاران، ۱۳۹۱). در مطالعه ای امینی اقدم و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم تحرک پرداختند. نتایج تغییر معنی داری را در مقاومت به انسولین نشان نداد. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو نمی باشد. در این مطالعه گروه مردان طی شش ماه هیچ گونه فعالیتی نداشتند در حالی که در مطالعه حاضر از دو ماه تمرین شنا استفاده شد، در این مطالعه نوع آزمودنی انسان بوده در حالی که در مطالعه حاضر از موش های صحرایی استفاده شده (امینی اقدم و همکاران، ۱۳۹۱). در مطالعه ای کاظمی و نورشاهی (۱۳۹۱) به بررسی پاسخ حاد و تاخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین به فعالیت مقاومتی دایره ای پرداختند. نتایج این مطالعه تغییر معنی داری را روی مقاومت به انسولین نشان نداد. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو نمی باشد. در این مطالعه از تمرین مقاومتی دایره ای استفاده شده در حالی که در مطالعه حاضر از تمرین شنا استفاده شده (کاظمی و نورشاهی، ۱۳۹۱). در مطالعه ای همتی نفر و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی مقاومت و حساسیت انسولینی مردان جوان غیر فعال پرداختند. نتایج این مطالعه تغییر معنی داری را در سطح مقاومت به انسولین نشان نداد. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو نمی باشد. یکی از دلایل همسو نبودن این دو مطالعه می توان گفت که در این مطالعه از تمرینات تناوبی با شدت بالا استفاده شده در حالی که در مطالعه حاضر از تمرین شنا استفاده شده (همتی نفر و همکاران، ۱۳۹۰).

نتیجه گیری:

۱٫ هشت هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر افزایش واسپین موش های صحرایی ندارد.

۲٫ هشت هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر کاهش مقاومت به انسولین موش های صحرایی دارد.

پیشنهاد های تحقیق:

با توجه به نتایج این تحقیق، ابتدا پیشنهادهای کاربردی و سپس پیشنهادهایی برای تحقیق در آینده ارائه می شود.
۵-۴-۱٫ پیشنهاد های کاربردی۱- با توجه به نتایج تحقیق حاضرپیشنهاد می شود برای افزایش واسپین از هشت هفته تمرین شنا استفاده شود.۲- با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود برای کاهش مقاومت به انسولین از هشت هفته تمرین شنااستفاده شود.

انسولین
انسولین

پیشنهاد های پژوهشی:

۱- ازآنجایی که در مطالعه حاضر تغییرات واسپین و مقاومت به انسولین در بهبود وضعیت نمونه آماری گروه تمرین شنا سودمند بوده، پیشنهاد میشود این مطالعه در آینده روی نمونه های انسانی انجام شود.  ۲- با توجه به معنی دار نبودن افزایش واسپین در مطالعه حاضر پیشنهاد می شود در مطالعات بعد جلسات تمرین را از ۳۰ دقیقه به ۴۰ دقیقه یا بیشتر افزایش دهند. ۳- با توجه به اینکه در مطالعه حاضر موش ها هنگام شنا برای همدیگر مزاحمت ایجاد می کردند و روی یکدیگر سوار می شدند پیشنهاد میشود در مطالعات بعد از چند وان جداگانه یا از یک وان که دارای چند محفظه جداگانه باشد استفاده شود.۴- با توجه به اینکه در مطالعه حاضر از مکمل غذایی استفاده نشده پیشنهاد میشود در مطالعات آینده از مکمل غذایی استفاده شود تا تاثیر آن روی متغیر های وابسته مشخص شود.۵- از آنجایی که افراد دیابتی توانایی انجام ورزش های سنگین را ندارند و شنا یکی از ورزش هایی است که فشار روی پایین تنه را کم می کند،پیشنهاد می شود در مطالعات آتی این تحقیق روی افراد دیابتی انجام شود.

فهرست مطالب پایان نامه اثر تمرین شنا بر واسپین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی:

فصل اول:

مقدمه و معرفی
۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲ بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۴-۱ اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۴-۲ اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۵ سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶ فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۷ محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۷-۱ محدودیت های غیر قابل کنترل ………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷-۲ محدودیت های اعمال شده توسط محقق …………………………………………………………………………… ۹
۱-۸ پیش فرض های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۹ تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۹-۱ واسپین ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۹-۲ مقاومت به انسولین ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۹-۳ تمرین شنا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۱-۱ سیستم تنظیم انسولین و گلوکز ……………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۲ واسپین …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۳ مقاومت به انسولین ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۳ خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق
۳-۱ طرح و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۲ جامعه آماری، نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۳ شیوه نگهداری موش های صحرایی ………………………………………………………………………………. ۳۳
۳-۴ تغذیه موش های صحرایی ……………………………………………………………………………………………. ۳۴
۳-۵ متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۵-۱ متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۶ روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۶-۱ روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۶-۲ آشنایی حیوانات با نحوه شنا کردن در وان شنای مخصوص موش های صحرایی …………… ۳۵
۳-۶-۳ پروتکل تمرین شنا ……………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۷ جراحی حیوانات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۸ ابزار اندازه گیری تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۹ روش اندازه گیری متغیر وابسته …………………………………………………………………………………….. ۳۶
۳-۹-۱ اندازه گیری واسپین …………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۹-۲ اندازه گیری مقاومت به انسولین ………………………………………………………………………………… ۳۶
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………… ۳۶

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
نتایج تحقیق واسپین ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
نتایج تحقیق مقاومت به انسولین …………………………………………………………………………………………. ۴۱

فصل پنجم:

بحث بررسی و نتیجه گیری
۵-۱ خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۵-۲ بحث و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۵-۳ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۵-۴ پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۵-۴-۲ پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………. ۴۷
فهرست جداول
جدول ۳-۱ گروه های مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………….. ۳۵
جدول ۴-۱ متغیر های تحقیق به همراه وزن موش های صحرایی گروه های هوازی و کنترل ……… ۳۹
جدول ۴-۲ نتایج آزمون کالمو گروف-اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع ………………… ۴۰
جدول ۴-۳ نتایج آزمون t مستقل واسپین گروه های شنا و کنترل …………………………………….. ۴۰
جدول ۴-۴ نتایج آزمون t مستقل مقاومت به انسولین گروه های تمرین شنا و کنترل ………………… ۴۱

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ تغییرات واسپین در گروه های تمرین شنا و کنترل بر حسب پیکو گرم در میلی …. ۴۱
نمودار ۴-۲ تغییرات مقاومت به انسولین در گروه های شنا و انسولین …………………………………… ۴۲
منابع ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اثر تمرین شنا بر واسپین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 56
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *