مقاله گیاهان دارویی رشته کشاورزی

آنتراکنوز که عامل آن قارچcollectstrichun  musae، یک بیماری پس از برداشت در موز که موجب خسارات اقتصادی عمده ای در حین انتقال و انباری می شود . Benzo- thiadiozole-f  (bth) carbothiooic  acid  s- mehylester endogenos گیاهان شبیه ترکیب سالیسیلیک اسید ( SA) ، معروف است بجهت داشتن تاثیرات مقاوم بر روی بعضی بیماریها بواسطه قارج “هدف از مطالعه فعلی ، انتخاب یک غلظت مناسب BTH و یک مرحله مناسب از رسیدگی موز برای عملکرد و کاربرد آن در کنترل آنتراکنوز و افزایش طول عمر پوست میوه موزی بود که برداشت شده بود غلظت های مختلف BTH (50، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ MG-ML) در مراحل مختلف رسیدگی میوه موز بکار رفت ، شامل یک هفته ، دو هفته و یک ماه قبل از برداشت نتایج نشان می دهند که در حالیکه غلظت های BTH در تیمار پس از برداشت و پیش از برداشت مقدار MG-ML 100 بود و بهترین زمان تیمار BTH ، دو هفته پیش از برداشت بود. آزمایش و بررسی پارمترهای کیفی شامل رنگ پوست و سفتی و سختی نشان دادند که تیمار MG- ML BTH  ۱۰۰ رسیدگی میوه موز را در دمای اتاق تاخیر می انداخت .

تاثیر تیمار پس از برداشت BTH  برروی کیفیت میوه :

تیمار BTH ، کاهش ثبات میوه موز برداشت شده را که در دمای C( 1+_ 23 ) نگهداری شده را کاهش داد. بعد از اینکه یا اتیلن تشدید و تحریک شد، ثبات و سفتی میوه به سرعت کم شد. در روزهای ۵و ۷ پس از برداشت سفتی میوه تیمار شده با BTH به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از کنترل ( P< O05) باقی می ماند ( شکل ۲). مشخصات میوه موز با نرم شدگی سریع تعیین می شود همینکه رسیدگی میوه آغاز می شود. در این تحقیق  سفتی میوه از مقدار اولیه ON 67. به مقدار ۱٫۷N بعد از ۱۴ روز انبار در دمای C( 1+_23) ، تغییر یافت و تیمار BTH  به اندازه قابل توجهی این کاهش را به تاخیر انداخت ( شکل a1) . شکل ۲٫ تاثیر BTH برروی سفتی میوه موز برداشت شده . میوه با آب (۰) و BTH ( MG-ML 100) (0) تیمار شد( بمدت ۱۴ روز در دمای C23 . ستون های عمودی خطاهای استانداردمیانگین ها را نشان می دهند ( N=4) . همنکه میوه موز شروع به رسیدن می کند، روشنی پوست ( مقدار L ) شبیه به میوه های کنترل و میوه های تیمار شده با BTH ( شبیه هر دو) دیده شد و آنها همه یک روند افزایشی و بعد یک روند کاهشی را نشان دادند که در روز نهم و روز هفتم بعد از تیمار ( بترتیب ) چیده شوند. ( شکل a3) . در روز هفتم علایم آنتراکنوز ظاهر شد و پس از آن ، روشنی میوه کنترل سریع کاهش یافت . بعد ا ز۹ روز، روشنی پوست میوه تیمار شده با BTH بیشتر از میوه کنترل بود . مقادیر ظاهری در حین رسیدگی ، کاهش یافتند و این تغییری را از گیاهان سبز به زرد نشان می دهد. بعد از ۵ روز میوه های موز تیمار شده با bth ، مقادیر ظاهری بیشتری را نسبت به میوه کنترل نشان دادند و این تاخیر در رسیدگی میوه های موز رادر تیمار BTH نشان می دهد ( شکل b3) . کاربرد پس از برداشت BTH  برای موز ، نرم شدگی میوه با کاربرد خارجی BTH  نسبت دارد با تاخیر در پروسه پیری و تجزیه کمتر کلروفیل . در حین پروسه نرمال رسیدگی میوه ، تجزیه سریع کلروفیل در پوست با سطوح افزایش یافته کارنتوییدها یا دیگر رنگدانه های رنگی ، رخ می دهد. به طور مشابه گزارش شده است که کاربرد SA، آنالوگ BTH ، نرم شدگی میوه را و تسریع رنگ را در توت فرنگی ، موز و هلو کاهش داده ( شکل ۳٫ تاثیر BTH  برروی روشنی ( A) و زاویه شکل (B) در میوه موز برداشت شده میوه با آب (۰) و BTH ( MG-ML 100 (0) تیمار شد و بمدت ۱۹ روز در دمای C23 نگهداری و انبار شد . ستون های عمودی خطاهای استانداردمیانگین ها ( N=4) را نشان می دهند . )

گیاهان دارویی
گیاهان دارویی

تاثیرات تیمار پس از برداشت BTH برر.ی آنتراکنوز موز :

تیمار پس از برداشت MG- ML 100 از BTH  بطور قابل ملاحظه ای ، شیوع بیماری را و قطر زخم را در میوه موز آلوده به C. MUSAE  کاهش داد ( شکل ۱) شیوع بیماری در میوه تیمار شده با BTH ، صفر ، ۷%. ۲۵ و۲% . ۷۴ ( بترتیب ) بودند که از آنها در میوه کنترل در روزهای ۷و۹و ۱۱ بعد از انبار در دمای C( 1+_ 23) ، بود ( شکل A1 ) در این میان، قطر زخم بر روی میوه تیمار شده فقط ۴%. ۲۰٫۰ و ۱% .۵۰ ( بترتیب ) بودند و از آنها در میوه کنترل در روزهای ۷و۹و۱۱ بعد از انبار ( شکل B1 ) بودند.این نتایج نشان دادند که BTH تاثیر قدرتمندی برروی کنترل آنتراکنوز در میوه موز پس از برداشت هم در آنهایی که طبیعی دچار آنتراکنوز شده بودند و هم آنهایی که آلوده بودند، داشت. ( شکل ۱). پیشرفت آنتراکنوز در میوه موز بعد از تیمار BTH. میوه تیمار شده با آب و BTH( MG- ML 100) (  ) در دمای C 23 بمدت ۱۴ روز انبار سدند. حروف مختلف تفاوت های قابل ملاحظه ای میان میانگین ها را طبق تست رنج چند گانه DUNCANS  نشان می دهد.

بررسی پیش از برداشت گیاهان :

آزمایش مزرعه ای با استفاده از BTH بر روی درختان موز کشت شده در مزارع باغات دانشگاه کشاورزی جنوب چین، انجام شد. موز برزیلی در این ازمایش استفاده شد و ۲ آزمایش بشکل زیر انجام شد. برای تعیین بهترین غلظت کاربرد BTHدر موز پس از برداشت ، ۴ غلظت محلول BTH ( 50، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ MG-ML ) در گیاهان موز در مزرعه دو هفته قبل از برداشت، بکار رفت. برای تعیین بهترین زمان کاربرد BTH، نقاط زمانی، در مراحل یک ماه قبل از برداشت ،   دو هفته و یک هفته قبل از برداشت ( بترتیب ) ، درختان با محلول های BTH اسپری شدند ( بترتیب ) . بعد از برداشت ، میوه هایموز آن دو آزمایش جمع آوری شدند و با متد توصیف شده در قسمت های ۳-۲ و ۱٫ ۴٫ ۲ تیمار شدند. MI   و DI  که بکار رفتند برای توصیف تاثیر کنترل ۳ تکرار برای هر آزمایش با ۱۰ درخت در هر تکرار انجام شدند. درخت ها با آب یا با mg-ml 1000 از cwp ( 50% ) اسپری شدند و بعنوان کنترل و کنترل قارچ کش استفاده شدند.

 تاثیرات BTHبر روی قطر زخم و بر شیوع بیماری میوه آلوده به گونه C-MUSAE :

بعد از تیمار با BTH  و پیش تیمار گیاهان، میوه ها با سوسپانسیون های گونه C- MUSAE با متد CAPDEVILLE و همکاران، آلوده شدند بک زخم به ابعاد ۳mmx3mm برروی هر میوه  ایجاد شد و با یک قطره از سوسپانسیون اسپور (ML 20)بکار گرفته شد . بعد میوه ها در ظروف پلاستیکی قرار داده شدند و در دمایC ( 1_+23) با رطوبت نسبی ۸۰% بمدت ۵ روز و ۷ روز نگهداری شدند. پیشرفت بیماری در این دو روز بوسیله اندازه گیری قطر لکه های بیماری و محاسبه شیوع بیماری ، ارزیابی شد .

دیگر عناوینی از مقاله گیاهان دارویی:

  • مواد و روشها
  • تاثیرات کاربرد BTH  در مراحل مختلف در مزرعه برروی رسیدگی موز و برروی انتراکنوز
  •  ایزوله گونه COLLETOTRICHUM  MUSAE و شرایط کشت بافت
  •  تاثیرات تیمار پیش از برداشت در غلظت های مختلف BTH بر روی آنتراکنوز در موز
  •  بررسی پس از برد اشت گیاهان
  • آنالیز آماری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله گیاهان دارویی رشته کشاورزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 7
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *