مقاله کشت گردو و موانع آن (رشته کشاورزی)

در این تحقیق از مناطق عمده کشت گردو و در  استان‌های مختلف کشور بازدید و در صورت مشاهده علائم بیماری‌ از مناطق آلوده چندین شاخه همراه با استروما و فتیله‌های تشکیل شده توسط قارچ جمع‌آوری و با ذکر محل نمونه‌برداری، تاریخ جمع‌آوری و دیگر مشخصات جست جداسازی قارچ و انجام مراحل بعدی به آزمایشگاه منتقل می‌گردد. بعلت نبود اطلاعات کافی در مورد زمان آلودگی و بهترین زمان جست نمونه‌برداری و جداسازی قارچ بیشتر نمونه‌ برداری‌ها در فصل بهار و تابستان صورت خواهد گرفت و در صورت نیاز به مجدد در فصول دیگر اقدام خواهد شد.

بررسی‌های میکروسکوپی:

ب-۱): مطالعه اسپودها و سلولهای زاینده‌ کنیدی: در این مرحله شکل، رنگ و اندازه کنیدیوم‌ها و سلول‌های زاینده کنیدیوم زیر میکروسکوپ نوری تعیین می‌گردد که بین منظور مقداری از استرومای قارچ روی شاخه‌ها را برداشته و پس از خرد کردن روی لام و میکروسکوپی کردن آنها مشاهدات صورت می‌گیرد. همچنین تمامی موارد بالا برای استروماهای تولید شده توسط هر قارچ روی محیط کشت نیز یادداشت برداری و جهت مقایسه بکار خواهد رفت.

ب-۲): مطالعه استروما: از استروماهای تولید شده روی چوب میزبان بر شمایی عرضی و طولی تهیه و جهت تعیین تعداد حفره‌ها، تعداد امتیول و تعداد لایه های تشکیل دهنده حفره‌ها و شکل و اندازه و رنگ این سلولها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برش‌ها ممکن است مستقیماً توسط تیغ اسکالیل و دست تهیه گردند یا در صورت لزوم از دستگاه میکروتوم انمادی استفاده گردد که باید مراحل و مواد مورد استفاده بطور تجربی بهینه گردد که بدین علت از ذکر جزئیات بیشتر اجتناب می‌گردد.

۶) شناسایی و تشخیص گونه: پس از بدست آوردن کلیه‌ خصوصیات مورد استفاده در تشخیص گونه ها شامل رنگ فتیله‌ها، شکل استروما، رنگ استروما، شکل و اندازه‌ کنیدی‌ها و سلولهای زاینده کنیدی، تعداد حفرات استروما، تعداد استیول، اندازه استروما و غیره در آزمایشگاه جدایه‌های بدست آمده طبق  کلید منبع شماره مورد بررسی و شناسایی قرار خواهند گرفت. در صورت دست‌یابی به کلیدهای شناسایی جدیدتر نیز مقایسه‌ای بین کلیدهای متفاوت انجام داده و بهترین گزینه و یا تلفیقی از چند  کلید جست شناسایی استفاده خواهد شد.

بررسی‌های ماکروسکوپی:

در این مرحله رنگ، شکل و نحوه رشد کلنی جدایه‌های مختلف در محیط کشت‌های متفاوت در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین دمای بهینه و دامنه دمایی از نظر رشد کلنی جدایه‌های متفاوت نیز تعیین تا در صورت لزوم در تشخیص گونه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.شکل C اندازه و رنگ فتیله‌ها و استروما در طبیعت نیز یادداشت‌برداری و بعلاوه در صورت لزوم در آزمایشگاه شاخه های گردو به قطر ۵/۱ تا ۲ سانتی‌متر و طول حدود ۱۵ سانتی‌متر تهیه و جدایه‌های مختلف را طبق منبع شماره . . . .  به این شاخه‌ها مایه‌زنی کرده تا قارچ تولید استروما و فتیله نموده و با نمونه‌های طبیعی مورد مقایسه و جهت تشخیص گونه استفاده می‌گردد.

گردو
گردو

اهمیت و اهداف این تحقیق:

همانطور که در قبل نیز ذکر گردید تاکنون بیماری شانکر سیتوسپورایی که دو فقط از مناطق محدودی از  کشور شامل استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و مرکزی گزارش و شناسایی گردیده است. با توجه به اهمیت گردو از نظر ارزش غذایی، صادراتی و صنعتی آن و افزایش سطح زیر کشت گردو که در سالهای اخیر در اکثر استانهای کشوری کاشت گردو بخصوص ارقام جدید توسعه زیادی پیدا کرده و مشکلات عدیده‌‌ای نیز در این استانها روی گرد و مشاهده می‌شود، این ضرورت احساس می گردد که تمام نشاط کاشت گردد در ایران مورد بازدید قرار گرفته و در نقاطی که شانکرسیتوسپورایی مشاهده می‌شود اقدام به جداسازی و شناسایی گونه‌ها گردد.اگر چه اسمیت خسارات ناشی از شانکر سیتوسپورایی در نقاط مختلف کشور متفاوت ذکر گردید ولی باید نکات مهمی در این رابطه مد نظر قرار گیرند که عبارتند از:گونه های مختلف سیتوسپورا بیماری‌زایی متفاوتی داشته و اهمیت همه‌گونه ها از نظر بیماری زایی یکسان نیست و بنابراین شناسایی گونه‌ها در تشخیص میزان و نوع خسارت روی گرد و مهم است بخصوص که ذکر گردیده است در شرایط آزمایشگاهی گونه‌های متعددی از اعضاء این شبکه جنس روی گردو بیماریزا هستند مانند C. ambien در داخل هر گونه نیز نژادهای مختلفی  وجود دارد که از نظر بیماری‌زایی متفاوت هستند و ممکن است یک گونه در یک منطقه خسارت زیادی وارد کند و در منطقه دیگر کمتر که این می‌تواند بعلت وجود نژادهای مختلف قارچ باشد. با افزایش سطح زیر کشت گردو در مناطق مختلف نیز شیوع بیماری بخاطر افزایش در جمعیت میزبان توسعه پیدا کرده و گاهاً در مناطقی که این بیماری مشاهده شده یا بصورت اندمیک مشاهده می‌گردید امروزه خود را کاملاً نمایان سازد.

مواد و روش‌های تحقیق:

۱) بازدید و نمونه‌برداری: در این تحقیق از مناطق عمده کاشت گردو و در  استان‌های مختلف کشور بازدید و در صورت مشاهده علائم بیماری‌ از مناطق آلوده چندین شاخه همراه با استروما و فتیله‌های تشکیل شده توسط قارچ جمع‌آوری و با ذکر محل نمونه‌برداری، تاریخ جمع‌آوری و دیگر مشخصات جست جداسازی قارچ و انجام مراحل بعدی به آزمایشگاه منتقل می‌گردد. بعلت نبود اطلاعات کافی در مورد زمان آلودگی و بهترین زمان جست نمونه‌برداری و جداسازی قارچ بیشتر نمونه‌ برداری‌ها در فصل بهار و تابستان صورت خواهد گرفت و در صورت نیاز به مجدد در فصول دیگر اقدام خواهد شد.

۲) جداسازی عامل بیماری: جداسازی عامل بیماری به دو صورت عمده صورت خواهد گرفت. کشت قطعات گیاهی آلوده: در این روش شاخه های آلوده را به بخش‌های کوچکی تقسیم و قطعاتی از پوست درخت در مرز بین نواحی آلوده و سالم را جدا کرده و پس از ضدعفونی سطحی توسط هپوکلریت سدیم ۱۰% یا الکل اتیلیک ۷۰% به مدت یک دقیقه قطعات حاصله را خشک کرده و روی محیط کشت PDA کشت داده می‌شوند.

کشت سوسپانسیون اسپورهای حاصل از فتیله‌ها یا استرومای قارچ:

در این روش در صورتی که قارچ فتیله یا استرومای تازه تولید کرده باشد مقداری از فتیله را در آب مقطر استریل حل کرده تا سوسپانسیون نسبتاً غلیظی از اسپور قارچ بدست آید. سپس چند قطره از سوسپانسیون حاصله توسط نوک سوزن یا اسکالیل سترون روی محیط کشت PDA پخش کرده و در انکوباتور نگهداری تا کلنی قارچ ظاهر گردد. در روش دیگر می‌توان چند میلی‌لیتر از سوسپانسیون حاصله را به محیط کشت آب آگار WA منتقل و پس از انکوباسیون به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت چندین اسپور جوانه‌ زده را با سوزن سترون جدا و هم محیط کشت PDA منتقل می‌گردند.

مباحث دیگر از مقاله کشت گردو و موانع آن رشته کشاورزی:

  • خصوصیات گیاه‌شناسی گردو
  • اهمیت و گسترش قارچهای شبه جنس Cytospora
  • ویژگی‌های شبه جنس Cytospora
  • بررسی بیماری شانکرسیتو پسورایی یا فتیله نارنجی گردو در ایران
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله کشت گردو و موانع آن (رشته کشاورزی):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
20,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *