مقاله کشت گردو و موانع آن (رشته کشاورزی)

در اين تحقيق از مناطق عمدة كشت گردو و در  استان‌هاي مختلف كشور بازديد و در صورت مشاهدة علائم بيماري‌ از مناطق آلوده چندين شاخه همراه با استروما و فتيله‌هاي تشكيل شده توسط قارچ جمع‌آوري و با ذكر محل نمونه‌برداري، تاريخ جمع‌آوري و ديگر مشخصات جست جداسازي قارچ و انجام مراحل بعدي به آزمايشگاه منتقل مي‌گردد. بعلت نبود اطلاعات كافي در مورد زمان آلودگي و بهترين زمان جست نمونه‌برداري و جداسازي قارچ بيشتر نمونه‌ برداري‌ها در فصل بهار و تابستان صورت خواهد گرفت و در صورت نياز به مجدد در فصول ديگر اقدام خواهد شد.

بررسي‌هاي ميكروسكوپي:

ب-1): مطالعه اسپودها و سلولهاي زايندة‌ كنيدي: در اين مرحله شكل، رنگ و اندازة كنيديوم‌ها و سلول‌هاي زايندة كنيديوم زير ميكروسكوپ نوري تعيين مي‌گردد كه بين منظور مقداري از استروماي قارچ روي شاخه‌ها را برداشته و پس از خرد كردن روي لام و ميكروسكوپي كردن آنها مشاهدات صورت مي‌گيرد. همچنين تمامي موارد بالا براي استروماهاي توليد شده توسط هر قارچ روي محيط كشت نيز يادداشت برداري و جهت مقايسه بكار خواهد رفت.

ب-2): مطالعة استروما: از استروماهاي توليد شده روي چوب ميزبان بر شمايي عرضي و طولي تهيه و جهت تعيين تعداد حفره‌ها، تعداد امتيول و تعداد لايه هاي تشكيل دهندة حفره‌ها و شكل و اندازه و رنگ اين سلولها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين برش‌ها ممكن است مستقيماً توسط تيغ اسكاليل و دست تهيه گردند يا در صورت لزوم از دستگاه ميكروتوم انمادي استفاده گردد كه بايد مراحل و مواد مورد استفاده بطور تجربي بهينه گردد كه بدين علت از ذكر جزئيات بيشتر اجتناب مي‌گردد.

6) شناسايي و تشخيص گونه: پس از بدست آوردن كلية‌ خصوصيات مورد استفاده در تشخيص گونه ها شامل رنگ فتيله‌ها، شكل استروما، رنگ استروما، شكل و اندازة‌ كنيدي‌ها و سلولهاي زايندة كنيدي، تعداد حفرات استروما، تعداد استيول، اندازة استروما و غيره در آزمايشگاه جدايه‌هاي بدست آمده طبق  كليد منبع شماره مورد بررسي و شناسايي قرار خواهند گرفت. در صورت دست‌يابي به كليدهاي شناسايي جديدتر نيز مقايسه‌اي بين كليدهاي متفاوت انجام داده و بهترين گزينه و يا تلفيقي از چند  كليد جست شناسايي استفاده خواهد شد.

بررسي‌هاي ماكروسكوپي:

در اين مرحله رنگ، شكل و نحوة رشد كلني جدايه‌هاي مختلف در محيط كشت‌هاي متفاوت در آزمايشگاه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. همچنين دماي بهينه و دامنة دمايي از نظر رشد كلني جدايه‌هاي متفاوت نيز تعيين تا در صورت لزوم در تشخيص گونه‌ها مورد استفاده قرار گيرد.شكل C اندازه و رنگ فتيله‌ها و استروما در طبيعت نيز يادداشت‌برداري و بعلاوه در صورت لزوم در آزمايشگاه شاخه هاي گردو به قطر 5/1 تا 2 سانتي‌متر و طول حدود 15 سانتي‌متر تهيه و جدايه‌هاي مختلف را طبق منبع شمارة . . . .  به اين شاخه‌ها مايه‌زني كرده تا قارچ توليد استروما و فتيله نموده و با نمونه‌هاي طبيعي مورد مقايسه و جهت تشخيص گونه استفاده مي‌گردد.

گردو
گردو

اهميت و اهداف اين تحقيق:

همانطور كه در قبل نيز ذكر گرديد تاكنون بيماري شانكر سيتوسپورايي كه دو فقط از مناطق محدودي از  كشور شامل استانهاي اصفهان، آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي و مركزي گزارش و شناسايي گرديده است. با توجه به اهميت گردو از نظر ارزش غذايي، صادراتي و صنعتي آن و افزايش سطح زير كشت گردو كه در سالهاي اخير در اكثر استانهاي كشوري كاشت گردو بخصوص ارقام جديد توسعة زيادي پيدا كرده و مشكلات عديده‌‌اي نيز در اين استانها روي گرد و مشاهده مي‌شود، اين ضرورت احساس مي گردد كه تمام نشاط كاشت گردد در ايران مورد بازديد قرار گرفته و در نقاطي كه شانكرسيتوسپورايي مشاهده مي‌شود اقدام به جداسازي و شناسايي گونه‌ها گردد.اگر چه اسميت خسارات ناشي از شانكر سيتوسپورايي در نقاط مختلف كشور متفاوت ذكر گرديد ولي بايد نكات مهمي در اين رابطه مد نظر قرار گيرند كه عبارتند از:گونه هاي مختلف سيتوسپورا بيماري‌زايي متفاوتي داشته و اهميت همة‌گونه ها از نظر بيماري زايي يكسان نيست و بنابراين شناسايي گونه‌ها در تشخيص ميزان و نوع خسارت روي گرد و مهم است بخصوص كه ذكر گرديده است در شرايط آزمايشگاهي گونه‌هاي متعددي از اعضاء اين شبكه جنس روي گردو بيماريزا هستند مانند C. ambien در داخل هر گونه نيز نژادهاي مختلفي  وجود دارد كه از نظر بيماري‌زايي متفاوت هستند و ممكن است يك گونه در يك منطقه خسارت زيادي وارد كند و در منطقة ديگر كمتر كه اين مي‌تواند بعلت وجود نژادهاي مختلف قارچ باشد. با افزايش سطح زير كشت گردو در مناطق مختلف نيز شيوع بيماري بخاطر افزايش در جمعيت ميزبان توسعه پيدا كرده و گاهاً در مناطقي كه اين بيماري مشاهده شده يا بصورت اندميك مشاهده مي‌گرديد امروزه خود را كاملاً نمايان سازد.

مواد و روش‌هاي تحقيق:

1) بازديد و نمونه‌برداري: در اين تحقيق از مناطق عمدة كاشت گردو و در  استان‌هاي مختلف كشور بازديد و در صورت مشاهدة علائم بيماري‌ از مناطق آلوده چندين شاخه همراه با استروما و فتيله‌هاي تشكيل شده توسط قارچ جمع‌آوري و با ذكر محل نمونه‌برداري، تاريخ جمع‌آوري و ديگر مشخصات جست جداسازي قارچ و انجام مراحل بعدي به آزمايشگاه منتقل مي‌گردد. بعلت نبود اطلاعات كافي در مورد زمان آلودگي و بهترين زمان جست نمونه‌برداري و جداسازي قارچ بيشتر نمونه‌ برداري‌ها در فصل بهار و تابستان صورت خواهد گرفت و در صورت نياز به مجدد در فصول ديگر اقدام خواهد شد.

2) جداسازي عامل بيماري: جداسازي عامل بيماري به دو صورت عمده صورت خواهد گرفت. كشت قطعات گياهي آلوده: در اين روش شاخه هاي آلوده را به بخش‌هاي كوچكي تقسيم و قطعاتي از پوست درخت در مرز بين نواحي آلوده و سالم را جدا كرده و پس از ضدعفوني سطحي توسط هپوكلريت سديم 10% يا الكل اتيليك 70% به مدت يك دقيقه قطعات حاصله را خشك كرده و روي محيط كشت PDA كشت داده مي‌شوند.

كشت سوسپانسيون اسپورهاي حاصل از فتيله‌ها يا استروماي قارچ:

در اين روش در صورتي كه قارچ فتيله يا استروماي تازه توليد كرده باشد مقداري از فتيله را در آب مقطر استريل حل كرده تا سوسپانسيون نسبتاً غليظي از اسپور قارچ بدست آيد. سپس چند قطره از سوسپانسيون حاصله توسط نوك سوزن يا اسكاليل سترون روي محيط كشت PDA پخش كرده و در انكوباتور نگهداري تا كلني قارچ ظاهر گردد. در روش ديگر مي‌توان چند ميلي‌ليتر از سوسپانسيون حاصله را به محيط كشت آب آگار WA منتقل و پس از انكوباسيون به مدت 24 تا 48 ساعت چندين اسپور جوانه‌ زده را با سوزن سترون جدا و هم محيط كشت PDA منتقل مي‌گردند.

مباحث دیگر از مقاله کشت گردو و موانع آن رشته کشاورزی:

  • خصوصيات گياه‌شناسي گردو
  • اهميت و گسترش قارچهاي شبه جنس Cytospora
  • ويژگي‌هاي شبه جنس Cytospora
  • بررسي بيماري شانكرسيتو پسورايي يا فتيله نارنجي گردو در ايران
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله کشت گردو و موانع آن (رشته کشاورزی):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *