مقاله ژنتیک (اصلاح ناقل)

ژنتکیکی،‌به ناقلینی اتلاق می شود که از توانایی انتقال اطلاعات ژ ‍نتیکی در بین گیاهان و انتقال  اطلاعات ژنتیکی از دیگر موجودات ( باکتری ها ،‌قارچ ها و حیوانات ) به گیاهان برخوردارند .خصوصیت همه ناقل ها این است که می توانند با  با پذیرفتن DNA ی خارجی سیکل زندگی خود را نیز تکمیل نمایند و دیگر اینکه اجازه می دهند ،‌که سلولهای باکتر یهایی و یا مخمر ی حاوی آنها از بقیه سلول ها قابل تشخیص باشند . مقاله ژنتیک (اصلاح ناقل) در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مهندسی ژنتیک گیاهی :

مهندسی ژنتیک گیاهی رد رابطه با انتقال قطعه ای DNA بیگانه با کد های حاوی اطلاعات ژنتیکی مورد نظر از یک گیاه به وسیله ی پلاسید ، ویروس بحث می کند .زمانی که هیبرید اسیون جنسی غیر ممکن است مهندسی ژنتیک پتانسیل انتقال ژ« عامل یک صفت مفید را از گونه های وحشی با خویشاوند ی دور به یک گونه  زراعی برای اصلاح کننده نباتات فراهم می سازد در استفاده از باکتری ها در مهندسی ژنتیک از پلاسمید های باکتری E.COLI  استفاده می شود.

ناقلینی که برای انتقال ژن به گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند ؛ عبارتند از :

 • پلاسمیدها
 • باکتریوفاژها
 • کاسمیدها
 • کرووموزم ها ی مصنوعی مخمری ( yacs=yeast artificial chromosomes )
 • کروموزوم های مصنوعی باکتر یایی ( bacs= bacterial artificial)
 • عناصر متحرک

گیاهان تولید شده از طریق مهندسی ‍نتیک :

علم مهندسی  ‍نتیک تکنیک های را شامل می شود که بر اساس کار چندین دانشمند که موفق به کسب جایزه ی نوبل شده اند ؛‌پایه گذاری شده  است .مهندسی ‍نتیک یک علم افسانه ای به نظر می رسد . اما امروزه در سطح وسیع در صنایع بیوتکنولو‍ی و آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاهی انجام می گیرد .تکنیک های مورد استفاده در این عمل به خوبی تعریف شده است .اما بسیاری از ادعاها در مورد مهندسی ژ ‍نتیک چندان در ست نمی باشد در این مقاله چگونگی کاربرد تکنیک های مهندسی ‍نتیک و مثال های مدبوط توصیف شده است .پاسخ بسیاری از سوال ها پیرامون مهندسی ژ‍نتیک در پی این دو توصیف زیر داده خواهد شد  ضمنا تعریف بعضی از اصلاحات در انتها این مقاله آمده است .مهندسی ‍نتیک در گیاهان چگونه صورت می گیرد :

دانشمندان معمولا از مهندسی ‍نتیک در عالم طبیعت در انجام کتر هایشان الگو برداری می کنند .مهندسی ‍نتیک در عالم طبیعت در یک باکتری تحت عنوان آگروباکتریوم تاموفاشین را به کار رفته است . این باکتری شامل یک DNA  حلقوی کوچک و آزاد به نام پلاسمید می باشد از پلاسمید این باکتری غالبا برای تغییر ساختار ژ ‍نتیکی یک گیاه حساسبه بیماری گال استفاده می شود . دانشمندان در گام اول ژن های را که یک خصوصیت مطلوب و یا یک صفت اتصالی را کنترل می کنند ،‌شناسایی می کنند . تا در گام بعدی این ژن مطلوب را به گیاه مورد نظر انتقال دهند .

برای انجام چنین کاری در گیاهی که حاوی آن ژن مطلوب هست ،‌ ژن مربوط را از قطعه DNA آن گیاه با استفاده از آنزیم های خای جدا می کنند . این آنزیم ها مانند یک قیچی عمل می کنند و نیز پلاسمید حاصل از باکتری آگروباکتریوم را با همان آنزیم برش می دهند و ایجاد یک قطعه  DNA  باز می کنند سپس این پلاسمید باز شده را با استفاده از آنزیم های خاصی اتصال مربوط را بین این ‍ن و پلاسمید انجام می دهند . آنها می توانند پلاسمید ی را تولید کنند که حاوی این ژن مطلوب می باشد . چنین پلاسمیدی را DNA ی نوترکیب یا RDNA می نامند دانشمندان این مجموعه را ژلاسمید نوترکیب به داخل باکتری آگروباکتریوم بر می گردانند و در نتیجه این باکتری شامل پلاسمید تغییر یافته می شود .مجموعه ی پلاسمید + ژن مطلوب +  آگروباکتریوم به گیاه مورد نظر منتقل می شود .بعضی از سلول های این گیاه ژن مربوط را  از پلاسمید دریافت کرده و جزء ساختار DNA خودی می کنند .وقتی چنین تولید گیاهان کوچکی می کنند که می توان وجود صفت جدید مورد انتظار از ژن انتقال یافته را در آنها تست کرد .این چنین گیاهانی نامیده می شوند گیاهان تراریخت و باید آزمون های بیشتری بر روی آنها صورت گیرد .

ژنتیک
ژنتیک

نتایج و پیشنهادات :

همان طور که مشاهده شد با استفاده از تکنیک های مختلف مهندسی ژنتیک  می توانیم ژن مطلوب را به گیاه مورد نظر وارد کنیم تا صفات مورد نظر در اآن گیاه یروز پیدا کند . بدین وسله مهندسی ژنتیک پتانسیل عظیمی را برای  صلاح گیاهان به ارمغان آورده است ، که بدون نیاز به ‍زمان زیاد و بدون محدودیت ( از نظر گونه ) به راحتی می توانید ژن های مطلوب را به گیاهان وارد کنیم .امروزه مهندسی ژنتیک ؛‌یکی از بحث های روز جهان می باشد و پیش بیبنی می شود که این علم جنجال بر انگیز ؛ در آینه به دستاوردهای شگفت انگیزی دست پیداکند که باعئث پیشرفت های چشم گیی در علم مختلف شود و از این و باید با تلاش و کوش و تحقیق و پژوهش در این زمینه ؛‌فاصله مان را ا سایر کشورهای پیشتاز در این عام ؛ کم کنیم و با احداث و تجهیز آزمایشگاه ها زمینه های بروز استعداد جوانان این مرز و بوم را فراهم آوریم .

فهرست مقاله ژنتیک (اصلاح ناقل):

 • چکیده
 • اصطلاح ناقل
 • مقدمه
 • تاریخچه ی علم ژنتیک
 • مراحل مهندسی ژنتیک
 • تولید DNA نوترکیب با استفاده ار آنیم های محدود الاثر ( restriction  )
 • سیستم های کلون کردن ژن
 • مراحل کلون کردن ژن
 • حامل های کلون (loning vector )
 • باکتویو فاژها
 • مشخصات ضروری برای یک ویروس مورد استفاده در مهندسی ژنتیک
 • کازمید ها ( cosmids )
 • فاسمید ها
 • تراریختی به کمک آگروباکتریوم
 • استفاده از ویروس ها به عنوان ناقل
 • انتخاب میزبان مناسب
 • روش  های انتقال ژن
 • روش های انتقال مستقیم و فیزیکی
 • الکتروپورشن
 • بیولیستی
 • درشت تزریقی و ریز تزریقی
 • انتقال شیمیایی ژن
 • انتخاب کلون های تغییر یافته
 • نیاز های متابولیسمی
 • پیلت های همانند replice plating
 • انتخاب ژن
 • خزانه های DNA
 • خزانه  های c DNA
 •      سنتز گیاهی
 • طریقه ی عمل در سنتز شیمیایی DNA
 • مزیت استفاده از خزانه های cDNA
 • کابرد های علمی مهندسی ژنتیک
 • تخمیر های میکروبی
 • واکسن های ویروسی
 • بیوتکنولوژی محیط زیست
 • تولید پروتئین های و هورمون های کاربردی
 • تولید هورمون ها
 • مهندسی ژنتیک در پستانداران
 • نکته مهم کشت سلولی
 • ژن درمانی
 • تولید حیوانات ترانس ژن
 • تولید حیوانات ترانس ژن
 • تیمودین کیناز ( tk   ) به عنوان نشانگر انتخابی در یوکاریو تها
 • ریز تزریقی DNA     به درون سلول های پستانداران
 • تولید گیاه از طریق کشت سلولی
 • ساختن گیاهان در رگه با استفاده از ادغام پروتوپلاستی
 • پلاسمید ti  در آگروباکتریوم
 • موتانهای پلاسمید ti
 • انتقال DNA    به گیاه از طریق شوک الکتریکی
 • مهندسی ژنتیک در مخمر ها
 • پلاسمید در مخمر
 • جذب DNA     خارجی در اسفروپلاستها مخمر
 • ادغام DNA     خارجی به درون کروموزوم مخمر
 • انواع وکتور ها یا حامل های مخمر
 • پلاسمید ها ی قابل همانند سازی
 • تهیه واکسن توسط کلون کردن ژن مربوطه به مخمر
 • روش هی مولکولی مهندسی ژنتیک برای شناسایی جهش ها
 • بررسی قطعات حاصل از اثر آنزیم های محدود کننده relp
 • ریبوزوم
 • تاریخچه ی شناخت ریبئزوم ها
 • اشکال ریبوزوم ها
 • تعداد ریبوزوم ها در یک یاخته
 • عمر متوسطریبوزوم ها
 • ریخت شناسی ریبوزوم ها
 • پروتین سازی نقش اصلی ریبوزوم ها
 • اصلاح نباتات
 • مهم ترین روش های القائی تولید هاپلوئید
 • اصلاح گیاهان با استفاده از موتاسیون
 • هیبربداسیون
 • کشت بافت گیاهی
 • کاربرد های کشت بافت های سلولی
 • کابرد های کشت بافت های سلولی
 • پروتوپلاست فیژون
 • تغییر در تعداد و ساختار کروموزوم ( مهندسی کروموزوم )
 • اتوپلی پلویدی
 • آلوپلوئیدی
 • آنیوپلوئیئی ها
 • نشانه گرهای مولکولی
 • مهندسی ژنتیک گیاهی
 • نتیجه
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ژنتیک (اصلاح ناقل):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 64
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *