مقاله پرخاشگری رشته روانشناسی

محققان روانشناسی به اهمیت تأثیرالگو در رشد شخصیت توجهی ویژه دارند. بندورا مدعی است که انسانها رفتار و کنش را صرفاًَ در فرآیند آزمایشی و خطا نمی آموزند. این امر به زمانی طولانی نیاز داشته و نمی تواند همه انواع رفتار را در بر بگیرد. بنابراین، انسانها به آموختن انواع کنشها برحسب مشاهده الگوها در انواع موقعیتها می پردازند.این مقاله به بررسی پرخاشگری پرداخته و پرخاشگری کودکان را هم مورد پژوهش قرار میدهد.

تربیت نادرست والدین:

 هر چند عامل فقر در بروز پرخاشگری بسیار مهم است، اما این بدان معنا نیست که تأثیر تربیت نادرست والدین را بر کودکان نادیده انگاریم. گاهی کودکان به خشونت می گرایند زیرا والدینشان عشق و محبت کافی به آنها نداشته اند. بیشتر جوانان ضداجتماع، و پرخاشگر، روابط سردی با والدنیشان داشته و حتی در سالهای نخستین زندگیشان از آنها دور بوده اند. درواقع ،دوری از والدین و تبعیض میان فرزندان، موجب افزایش روحیه پرخاشگری و بزهکاری در آنان می گردد.این یافته ها بدان معنی است که خشونت جدا از تربیت غلط دوران کودکی، مفهومی ندارد. این تربیت نادرست، مهرورزی و محبت کردن ا«ها را بعنوان وسایل تسهیل اجتماعی- با مانع مواجه کرده و بنابراین، میل به پرخاشکری را در آنان افزایش می دهد.تربیت نادرست والدین به همراه تبعیض میان کودکان،  یا حتی کتک زدن آنها پرخاشگری کودکان را تشدید می کند.خشونت والدین هنگامی رخ می نماید که انان گمان می کنند کودک رفتاری نادرست داشته است. جالب آنکه همین کودکان درزندگی اجتماعی خود نیز، برحسب همین تصورات به پرخاشگری علیه دیگران می پردازند. این سخنان بدان معنی نیست که والدین نباید هیچگاه به کودکشان بگویند:« بالای چشمت ابروست»، اما تنبیه افراطی آنها نیز  احتمال پرخاشگری کودکان را افزایش می دهد. ارتباط بدرفتاری والدین باواکنشهای کودکان امری بدیهی است. محققان با مشاهده رفتار کودکان یک تاسه ساله دریافتند که بدرفتاری والدین با آنها موجب افزایش لگدزدن، گازگرفتن، و کتک زدن علیه همسالانشان می گردد. از سوی دیگر پژوهشها نشان می دهد کودکانی که با بدرفتاری والدین مواجه می شوند، خود نیز در بزرگی همین الگو های رفتاری را نسبت به کودکان روا می دارند. در پژوهشی دیگر نشان داده شد والدین خصوصاً مادرانی که در دوران کودکی تنبیه شده اند، بیش از دیگران، کودکان خود را تنبیه جسمانی می کنند.

والدین به منزله الگوهای پرخاشگری:

دلایل گونگون برای توجیه اینکه چرا والدین تنبیه شده در  کودکی، به چنین رفتار نادرستی را نسبت به کودکان خود نیز روا می دارند، ارائه شده اس. تنبیه دوران کودکی علاوه بر ایجاد آسیب های جسمانی، موجب رشد تمایلات پرخاشگرانه می شود.خشونت والدین ممکن است حتی موجب کاهش کنترل اجتماعی کودکان بر وقوع رفتارهای تأئید نشده اجتماعی گردد. پژوهشها نشان میدهد که این امر در نتیجه تأثیرات الگو بوقوع پیوسته و طی آن والدین خشن به مثابه الگویی رفتار پرخاشگرانه کودکان در حال رشد تجلی می کنند. وقتی وا لدین حشن، کودکانشان را تنبیه می کنند، معنایش این است که« آنچه را من انجام می دهم، انجام بده، نه آنچه را که  می گویم.»رفتار پیش ا زکلام تأثیر دارد. در یک تحقیق مشخص گردید، بزهکاران جوانی که توسط والدینشان در کودکی تنبیه شده بودند در« دارالتأدیب» دردسر بیشتری ایجاد می کردند. در مصاحبه مددکاران دارالتأدیب با پدران این بزهکاران جوان، عدم تعادل روحی آنها تأئید می گردد. در واقع خشونت رفتاری بزهکاران جوان، مشابه رفتار پدرانشان بود. به عبارت دیگر، آنها کنش و رفتار بزرگسالان خود را آموخته بودند.

پرخاشگری
پرخاشگری

کنترل پرخاشگری:

تنبیه: شواهد موجود تأثیر تنبیه را بعنوان شیوه ای مطمئن جهت کنترل پرخاشگری در می کند. اجازه دهید مطلب را بیشتر بشکافیم. من مخالف همه تنبیهات درهمه زمانها نیستم بلکه درشرایطی معین، والدین، مربیان، و نیروهای انتظامی باید کسانی را که از خود رفتار نادرست بروز میدهند، تنبیه کنند. پژوهشها نشان می دهد که هدایت مناسب تنبیه، می تواند نتایج موثر در پی داشته باشد. اگرتنبیه همراه با«  تنبیه» ] آگاهی[ باشد می تواند سریعاً به اصلاح نادرست و اهداف مورد نظر کنترل کنندگان منهی گردد. اما چنین شرایطی برای کنترل رفتارهای نادرست به ندرت بوجود می آید. به این جهت ناحوشایندی تنبیه بر تنبیه آن غلبه کرده و تمایلات پرخاشگرانه را احیا می کند. در  یک تجربه، معلمان به دانش آموزانی که مسأله را درست حل می کردند یک« کارت تشویق» بجای نمره داده و سپس در صورتی که آنها به پرخاشگری دست می زدند،کارت تشویق را از ایشان می گرفتند. در نیتجه واکنشهای پرخاشگرانه این دانش آموزان عملاً دوبرابرگردید.

فرو خوردن خشم: یکی از شیوه های مهم کنترل پرخاشگری آماده کردن جامعه برای عدم تأئید پرخاشگران است.دراین صورت انسانها ملزم می گردند هنگام عصبانیت خشم را فرو خورده و به پرخاش دست نزنند. این روش ا زسوی عده کثیر ی از اعضای جامعه- همچون بزرگسالان، روانکاوان، و روان درمانگران- پذیرفته شده است. سالها قبل روزنامه مطلبی به این مضمون درج کرد:آقای عزیر؛ من از شنیدن این مطلب که مادرتان در سه سالگی شما را تنبیه می کرد، بسیار شوکه شدم. بنابراین،عجبی ندارد که شما نیز در کودکی خشمتان را متوجه وسایل خانگی می کردید و آنها را می شکستید. برادر من نیز در حال خشم به وسایل خانگی لگد می زند. مادرم هم او را سرزنش می کند. آخر او ۳۲ سال دارد از سوی دیگر اوهمسر،  گربه و فرزندانش را هم کتک می زند. چند وقت پیش هنگامیکه تیم مورد علاقه اش در بازی شکست خورد، تلویزیون را( در حالی که پنجره بسته بود) از پنجره اتاق بیرون انداخت. چرا مادران کودکان را برای کنترل خشم آموزش نمی دهند؟ آیا این همان چیزی نیست ک مردم متمدن را از وحشیان جدا می کند؟ شما ممکن است در پاسخ به این پرسشها  برخی نکات را نادیده بگیرید، اما من نمی توانم نسبت به وسایل خانه خشم بورزم.

با وجود این توضیحات، پژوهشهای روانشناسان اجتماعی شواهدی که دال بر تأئید نظریه آنها باشد ارائه نمی دهد. مثلاً مزایای شکستن یک عروسک را با چکش در نظر بگیرید. برخی از روانشناسان معتقدند چنین اعمالی موجب تخلیه انرژی پرخاشگرانه از کودکان می شوند. محققان به بررسی این دیدگاه پرداخته و متوجه شده اند این رو تخلیه پرخاشگری،  نمی تواند میزان   وقوع آتی پرخاشگری راکاهش دهد. حتی آنها به این نتیجه رسید اند که چنین اعمالی موجب تشدید روحیه پرخاشگری در آینده نیز می گردد. در این زمینه کودکانی قبل و بعد از بازی با انواع اسباب بازیها مورد مشاهده قرار گرفتند. این محققان دریافتند بازی با وسایلی مانند تفنگنهای پلاستیکی، پیش از بازی با دیگر وسایل، رفتارهای ؤخاشگرانه صداجتماعی را رشد می دهد. البته باید توجه داشت که رفتار ضداجتماعی و پرخاشگرانه کودکان نمی تواند تشابهی با بازی بار هفت تیر پلاستیکی و صدای بنگ بنگ درآوردن وگفتن اینکه« تو مردی» داشته باشد. اما از آنحا که این وسایل به فعال شدن تمایلات پرخاشگرانه  می انجامد. بنابراین ا«ها برای آسیب رسانی به دیگر کودکان آماده می شوند. به این ترتیب برخی از قسمت های خبر روزنامه فوق تأئید می گردد.برخی از روانشناسان معتقدند که پرخاشگری کلامی می تواند منجر به کاهش پرخاشگری عملی گردد. آنها می گویند این امر باعث خالی شدن عصبانیت می گردد. اما از سوی دیگر، برخی از پژ.وشها نشان می دهد که کاربرد پرخاشگری کلامی نیز به پرخاشگری عملی می انجامد. در یک پژوهش، محققان با کارگرانی که بطور کلامی خشمشان را تجلی داده یا آن را فرو می خورند، به صحبت پرداختند. برخی از کارگران به پرخاشگری کلامی علیه شرکت، بعضی به پرخاشگری کلامی علیه کارفرمایان و بقیه به خصومت مستقیم نسبت به این موارد می پرداختند. در شرایط کنترل نیر ، برخی دیگر از کارگران فقط به صورت خنثی در مباحث شرکت می کردند. در نهایت وقتی تمام این افراد به ارزیابی شرکتشان در یک پرسشنامه پرداختند، احساسات منفی کارگرانی که پرخاشگری کلامی از خود بروز داده بودند، بسیار وسیع بود و مصاحبه نیز این امر را بیشتر تشدید کرده بود.شیوه مهم دیگر برای کاهش پرخاشگری عبارت از منزوی کردن این واکنش و ممانعت از کامیابی است. در یک پژوهش، محققان پسر جوانی را که بسیار عصبانی بود و میرفت که به پرخاشگری دست بزند، در یک اتاق تنها نگهداشتند. در این هنگام، پسر که در حال عصبانیت کامل بود، نمی توانست هیچ کاری انجام دهد و هنگامی می توانست از اتاق خارج شود که عصبانیتش رفع شده باشد. به این ترتیب گذر زمان می تواند از فراوانی وقوع رفتار نادرست بکاهد. اگر رفتارهای نامطلوب ماجراجویانه که پاداش در یافت می کنند با بی اعتنایی مواجه شده و در مقابل به رفتارهای مطلوب پاداش داده شود، از میزان وقوع پرخاشگری کاسته می شد. یک مطالعه به بررسی این نکته پرداخته است. وقتی معلمان عمداً از  کنشهای خشن دانش آموزان غفلت کرده و فقط به رفتارهای مثبت دیگر دانش آموزان پاداش میدادند، سطح پرخاشگری دانش آموزان قبلی رفته رفته کاهش می یافت. در نهایت به نظر می رسد بهترین روش آن است که کودکان بیاموزند چگونه پرخاشگری خود را تحت کنترل درآورند.

دیگر مباحثی از مقاله پرخاشگری رشته روانشناسی:

 •  کاهش پرخاشگری
 •  اجبار پرخاشگری نامطلوب
 •  خشونت در سینما و تلویزیون
 •  تأثیر الگو در پرخاشگری
 • مزایای پرخاشگری
 •  شناخت وقوع حادثه
 •  کیفیت تأثیر شناخت بر پرخاشگری
 •  ناخوشایندی مولد پرخاشگری
 • هدف ناکامی و پرخاشگری
 • شکست نامطلوب در هدف
 •  ناکامی و پرخاشگری
 • رابطه غریزه و پرخاشگری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله پرخاشگری رشته روانشناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 31
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *