مقاله ورق كاری و برشكاری رشته متالوژی و مکانیک

خلاصه روش تهيه ورق  فلز به این شکل است كه شمش های فلز را بعد از گرم کردن و عبور دادن از زير غلط ها به ضخامت هاي مختلف به صورت ورق تبديل مي شوند . اگر ضخامت بالاتر از 4 ميلمی متر باشد به آن صفحه می گويند و اگر كمتر از 4 ميلي متر باشد ورق گفته مي شود .

كپسول گاز اكسيژن :

رنگ بدنه اين سيلندر مشكي بوده و اندازه هاي معمول آن 3400 و 5200 و 6800 ليتر است . حداكثر فشار اكسيژن داخل آن 170 بار مي باشد و داراي اتصالات خروجي با رزوه راستگرد است . رنگ شيلنگ هاي آن آبي يا سبز مي باشد . براي تعيين مقدار اكسيژن موجحود در داخل كپسول مي توان از فشار سنج بالا كه روي رگولاتور نصب گرديده است ، استفاده كرد يا مي توان وسيله خاصي را به همين منظور روي كپسول نصب كرد تا مقدار گاز داخل را مشخص نمايد .

ورق
ورق

رگولاتور يا مونومتر :

كار اصلي اين وسيله تنظيم فشار گاز خروجي مي باشد . رگولاتور از يك طرف به كپسول وصل شده و از طرف ديگر آن گاز مصرفي با فشار مشخص خارج مي شود . رگولاتور داراي دو عقربه فشار سنج مي باشد ، يكي فشار گاز داخل كپسول و ديگري فشار گاز خروجي را نشان مي دهد ، كه معمولاً اندازه گيري بر حسب بار (bar) است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهاي گازي اكسيژن و استيلن تفاوت هايي به شرح زير دارند :

 1. رنگ نوار روي رگولاتور گاز اكسيژن آبي يا سياه است در حالي كه براي رگولاتور استيلن  ورق به رنگ سبز با قرمز است .
 2. روزه هاي اتصالات كپسول و شيلنگ در رگولاتور استيلن چپ گرد هستند .
 3. فشار سنج فشار پايين يا خروجي رگولاتور اكسيژن تا 8/4 بار و فشار سنج فشار پايين رگولاتور استيلن تا يك بار را نشان مي دهد .
 4. ورودي رگولاتور اكسيپن تا 8/4 بار و ورودي رگولاتور استيلن تا 8 بار را نشان مي دهد .
 5. ياد آوري : شيلنگ هاي اكسيژن آبي و شيلنگ هاي گاز استيلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهاي گازي اكسيژن و استيلن تفاوت هايي به شرح زير دارند :
 6. رنگ نوار روي ورق رگولاتور گاز اكسيژن آبي يا سياه است در حالي كه براي رگولاتور استيلن به رنگ سبز با قرمز است .
 7. روزه هاي اتصالات كپسول و شيلنگ در رگولاتور استيلن چپ گرد هستند .
 8. فشار سنج فشار پايين يا خروجي رگولاتور اكسيژن تا 8/4 بار و فشار سنج فشار پايين رگولاتور استيلن تا يك بار را نشان مي دهد .
 9. ورودي رگولاتور اكسيپن تا 8/4 بار و ورودي رگولاتور استيلن تا 8 بار را نشان مي دهد .
 10. ياد آوري : شيلنگ هاي اكسيژن آبي و شيلنگ هاي گاز استيلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهاي گازي اكسيژن و استيلن تفاوت هايي به شرح زير دارند :
 11. رنگ نوار روي رگولاتور گاز اكسيژن آبي يا سياه است در حالي كه براي رگولاتور استيلن به رنگ سبز با قرمز است .
 12. روزه هاي اتصالات كپسول و شيلنگ در رگولاتور استيلن چپ گرد هستند .
 13. فشار سنج فشار پايين يا خروجي رگولاتور اكسيژن تا 8/4 بار و فشار سنج فشار پايين رگولاتور استيلن تا يك بار را نشان مي دهد .
 14. ورودي رگولاتور اكسيپن تا 8/4 بار و ورودي رگولاتور استيلن تا 8 بار را نشان مي دهد .
 15. ياد آوري : شيلنگ هاي اكسيژن آبي و شيلنگ هاي گاز استيلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهاي گازي اكسيژن و استيلن تفاوت هايي به شرح زير دارند :
 16. رنگ نوار روي رگولاتور گاز اكسيژن آبي يا سياه است در حالي كه براي رگولاتور استيلن به رنگ سبز با قرمز است .
 17. روزه هاي اتصالات كپسول و شيلنگ در رگولاتور استيلن چپ گرد هستند .
 18. فشار سنج فشار پايين يا خروجي رگولاتور اكسيژن تا 8/4 بار و فشار سنج فشار پايين رگولاتور استيلن تا يك بار را نشان مي دهد .
 19. ورودي رگولاتور اكسيپن تا 8/4 بار و ورودي رگولاتور استيلن تا 8 بار را نشان مي دهد .

ياد آوري : شيلنگ هاي اكسيژن آبي و شيلنگ هاي گاز استيلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهاي گازي اكسيژن و استيلن تفاوت هايي به شرح زير دارند :رنگ نوار روي رگولاتور گاز اكسيژن آبي يا سياه است در حالي كه براي رگولاتور استيلن به رنگ سبز با قرمز است .روزه هاي اتصالات كپسول و شيلنگ در رگولاتور استيلن چپ گرد هستند .فشار سنج فشار پايين يا خروجي رگولاتور اكسيژن 8/4 بار و فشار سنج فشار پايين رگولاتور استيلن تا يك بار را نشان مي دهد .ورودي رگولاتور اكسيپن تا 8/4 بار و ورودي رگولاتور استيلن تا 8 بار را نشان مي دهد . شيلنگ هاي اكسيژن آبي و شيلنگ هاي گاز استيلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهاي گازي اكسيژن و استيلن تفاوت هايي به شرح زير دارند :رنگ نوار روي رگولاتور گاز اكسيژن آبي يا سياه است در حالي كه براي رگولاتور استيلن به رنگ سبز با قرمز است .روزه هاي اتصالات كپسول و شيلنگ در رگولاتور استيلن چپ گرد هستند .فشار سنج فشار پايين يا خروجي رگولاتور اكسيژن تا 8/4 بار و فشار سنج فشار پايين رگولاتور استيلن تا يك بار را نشان مي دهد .ورودي رگولاتور اكسيپن تا 8/4 بار و ورودي رگولاتور استيلن تا 8 بار را نشان مي دهد . شيلنگ هاي اكسيژن آبي و شيلنگ هاي گاز استيلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهاي گازي اكسيژن و استيلن تفاوت هايي به شرح زير دارند :رنگ نوار روي رگولاتور گاز اكسيژن آبي يا سياه است در حالي كه براي رگولاتور استيلن به رنگ سبز با قرمز است .روزه هاي اتصالات كپسول و شيلنگ در رگولاتور استيلن چپ گرد هستند .فشار سنج فشار پايين يا خروجي رگولاتور اكسيژن تا 8/4 بار و فشار سنج فشار پايين رگولاتور استيلن تا يك بار را نشان مي دهد .ورودي رگولاتور اكسيژن تا 8/4 بار و ورودي رگولاتور استيلن تا 8 بار را نشان مي دهد . شيلنگ هاي اكسيژن آبي و شيلنگ هاي گاز استيلن قرمز رنگ هستند .نكته : محافظ هاي شيلنگ كه در انتهاي شيلنگ ها و در نزديكي مشعل نصب مي شوند ، براي جلوگيري از برگشت شعله به داخل شيلنگ براثر پس سوزي در اتصال ورودي مشعل به كار مي روند . نصب واراونه آنها مانع جريان يافتن گاز مي شود .

مشعل جوشكاري  در ورق کاری:

مشعل جوشكاري از قسمت هاي بدنه اصلي ، شيرهاي تنظيم و سرپيك تشكيل شده است . گازهاي اكسيژن و استيلن وارد قسمت مخروطي شكل مي شوند . در آنجا با يكديگر مخلوط شده و از سر پيك جوشكاري خارج مي شوند .سر پيك هاي جوشكاري انواع مختلفي دارند . اين قسمت قابل تعويض بوده و از روي قطر سوراخ آن شماره گذاري مي شوند . اگر كپسول هاي گاز به طور صحيح جابجا شوند هيچ حادثه اي پيش نمي آيد . در غير اين صورت ممكن است فوق العاده خطر ناك باشند .از پايين انداختن كپسول ها بايد جداً خودداري كرد . در مدت نگهداري كپسول ها در انبار و يا در موقع حمل آنها سرپوش كپسول ها بايد در روي آنها باشند . در موقع استفاده از كپسولها بايد آنها محكم و در وضع قايم باشند و در محل گرم نگهداري نشوند .

فهرست مطالب مقاله ورقكاری و برشكاری رشته متالوژی و مکانیک:

 • مقدمه
 • آشنايي با انواع ورق ها
 • اصول ورقكاري
 • تجهيزات برش
 • بريدن ورق (اصول قيچي كاري)
 • مكانيزمهاي برش
 • صاف و مسطح كردن ورق
 • خمكاري ورق هاي فلزي
 • تجهيزات خم كاري
 • تعريف پروژه و تشريح ساخت ورق
 • مراحل برشكاري و خم كاري
 • جوشكاري با گاز
 • مزايا و معايب جوشكاري گازي
 • كاربردهاي جوشكاري گاز
 • تجهيزات جوشكاري گاز
 • محافظ هاي شيلنگ
 • گازهاي مورد استفاده در جوشكاري
 • انواع شعله و نحوه ايجاد آنها
 • خاموش كردن مشعل
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ورق كاری و برشكاری رشته متالوژی و مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 24
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *