مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی

تحقیق و مقاله نظریه ذهن در فرمت فایل word تهیه شده و در ۴۹ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته روانشناسی میباشد این مقاله به بررسی نظریه ذهن و کلیات و تعاریف را مورد بررسی قرار میدهد در ادامه به خلاصه ای از عناوین و متون مقاله اصلی میپردازیم تا در صورت نیاز مقاله را از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

خلاصه ای از متون مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی:

فلسفۀ ذهن در فلسفۀ اسلامى روشن است که نظریۀ ذهن و نفس یا فلسفۀ ذهن نفس به‌طور عمده در بخش علم النفس از کتب مرجع فلسفۀ اسلامى(مشائى،اشراقى،صدرایى و…)متمرکز است.از طرف دیگر امروزه،نگاهى به فلسفۀ اسلامى معاصر ایران نشان از آن دارد کهاین جریان نیز در راستاى همان آثار و آرا به مسألۀ نفس پرداختهاست.اما آنچه تأملات فلسفى معاصر را از تحقیقات گذشته جدامى‌کند،برخورد با پرسش‌ها و چالش‌هاى جدید است.اگر حتىفرض کنیم که آثار معاصر در فلسفۀ اسلامى در سایۀ این مواجهه،نظریات بدیع و جدیدى را نیز در بر نداشته باشند، حداقل،واجد تحلیل بیشتر دعاوى،ارائۀ طبقه‌بندى‌هاى مناسب،به کار بردنزبان آشکار،ارائۀ ادلۀ جدید بر دعاوى قدیم،جمع‌بندى نظریات،مطالعات مقایسه‌ اى و هستند.به همین دلیل مناسب به نظر مىرسد که براى طرح فلسفۀ ذهن در فلسفۀ اسلامى،نخست از منابعى که به استقبال مباحث جدید فلسفى در باب نفس/ذهن رفته‌اند ودر چارچوب زبان امروزى(از جهت مباحث،سهولت بیان و…)شکل گرفته‌اند،آغاز کنیم،حتى پیشنهاد مى‌شود از قالب و مدل مباحث کتب معاصر فلسفۀ اسلامى،در طراحى فلسفۀ ذهن قدما استفاده گردد.

تعریف فلسفۀ ذهن:

در همین آغاز سخن لازم به ذکر است که ذهن در اصطلاح«فلسفۀ ذهن» (dnim fo yhposolihp) به معناى«نفس»است.چنان که پاره‌اى از مترجمان نیز از اصطلاح«فلسفۀنفس»استفاده کرده‌اند.(فلسفه نفس،ترجمه امیر دیوانى،طه،۱۳۸۱)اما باید توجه داشت که در آراى فیلسوفان اسلامى نفسو ذهن دو اصطلاح متفاوت هستند.نفس مفهومى ناظر بر جوهرىمشتمل بر مجموعۀ تمام قوا،فرایندها و فرآورده‌هاى ادراکىو غیر ادراکى است،اما ذهن ناظر به دستگاه اندیشگى یا علم حصولىو به بیان دقیق‌تر معلومات و ادراکات تصورى و تصدیقى است.رابطۀاین دو از قبیل رابطۀ کل و جزء است.به این دلیل برخى،از فلسفۀذهن به فلسفۀ نفس نیز تعبیر مى‌کنند تا سوءفهمى حاصل نشود.

برخى درصدد آن برآمده‌اند تا تعریفى مختصر از فلسفۀ ذهن ارائه دهند،از این قبیل:«فلسفۀ نفس و ذهن شاخه‌اى از فلسفهاست که تلاش مى‌کند تا شناخت جامع و نظامندى از ذهن،بهمعناى افکار و تجربیات،ترتیب دهد».موضوع فلسفۀ ذهن،حالات نفسانى و ارتباط آنها با امور فیزیکى است.حالت نفسانى ویژگى‌ها،رخدادها و فرآیندهاى نفسانى دلالت مى‌کند.مهم‌ترین مسألۀ این شاخه از فلسفه روشن کردن ساختار حالات نفسانى وارتباط این حالات با یکدیگر و با امور فیزیکى است. دسته‌اى دیگراز مباحث و مسائل نیز وجود دارند که در حکم امور الحاقى هستند،مانند هویت شخصى،بقاى شخص پس از مرگ و…روش درفلسفۀ ذهن،روش تحلیلى است.

مسائل فلسفۀ ذهن:

به نظر مى‌رسد یکى از راه‌هاى مقبول براى آشنایى با مسائل فلسفۀ  و نظریه ذهن رجوع به آثارى باشد که از طرف متخصصان این شاخۀ فلسفى به نگارش درآمده است.برخى از رئوس مباحثجان سرل و همکاران او در باب فلسفۀ ذهن از این قرار است:ذهن،مغز و برنامه،ذهن به مثابۀ هوش مصنوعى،دوگانه انگارى،مسألۀروح یا نفس(آیا انسان‌ها چیزى بیش از بدن‌هایشان هستند؟).ریونز کرافت مباحث فلسفۀ علم را چنین آورده است: چیستى حالاتذهنى،ذهن به مثابۀ ماشین،ذهن در جهانى فیزیکى،آگاهى. در اثر دیگرى با این مباحث روبرو هستیم:ذهن‌ها،بدن‌ها و انسانها،حالات ذهنى،محتواى ذهنى،احساس و نمود،ادراک،اندیشهو زبان،عقلانیت انسان و هوش مصنوعى،عمل،قصد و اراده،هویتشخصى و معرفت به خود.

نطریه ذهن
نطریه ذهن

ذهن،مفهوم حقیقى یا اعتبارى:

همان‌گونه که گذشت مفهوم نفس و  نظریه ذهن در فلسفۀاسلامى،دو معناى متفاوت دارند.این تفاوت را در این مقام مى‌توانبه‌طور ملموس دریافت تحلیل مفهوم ذهن نشان مى‌دهد که ذهنیک مفهوم اعتبارى است مانند لشکر و جنگل.همان‌طور که مادر مفهوم لشکر و جنگل جز مجموعه‌اى از افراد یا توده‌اى ازدرختان چیزى مستقل و در عرض آنها،با عنوان لشکر و جنگلنداریم،در مورد ذهن هم چیزى جز ذهنیات و تصورات بالفعل درکار نیست.حتى در آغاز پیدایش نفس،همین ذهنیات و معلوماتنیز وجود ندارد و به تدریج حاصل و اکتساب مى‌شوند:«نفس درابتداى تکون و حدوث،هیچ چیزى را با علم حصولى نمى‌داند و ازهیچ چیزى تصورى ذهن خود ندارد حتى از خودش و حالاتنفسانى خودش،بلکه اساسا در ابتدا فاقد ذهن است زیرا عالم ذهنجز عالم صور اشیا پیش نفس چیزى نیست و چون در ابتدا صورتىاز هیچ چیزى پیش خود ندارد پس ذهن ندارد پس انسان در ابتدافاقد ذهن است،بعد به تدریج صور ذهنیه برایش تهیه مى‌شود وتصوراتى از اشیا و تصورى از خود و تصوراتى از حالات نفسانى خود برایش حاصل مى‌شود و تشکیل ذهن مى‌دهد.»

معنا شناسی و تئوری ذهن:

از لحاظ نظری مشخص نیست که چگونه از لحاظ مفهومی، میزان واژگان عمومی کودک با توانایی تئوری و نظریه ذهن مرتبط است. با این وجود، می‌توان انتظار داشت که بین واژگان معین (همانند افعال ذهنی از قبیل باور داشتن، دوست داشتن و…) و توانایی تئوری ذهن روابط خاصی وجود داشته باشد. شواهدی وجود دارد که نشانگر ارتباط کلی بین رشد واژگانی که با مقیاسهای دایره واژگان استاندارد شده، اندازه‌گیری می‌شوند ـ و توانایی تئوری ذهن وجود دارد.  به‌عنوان مثال، تحقیقات نشان داده‌اند که بین درک از افعال شناختی (فکر کردن، دانستن، حدس زدن) و عملکرد در آزمونهای باور کاذب ارتباط معناداری وجود دارد. چنین استدلال شده است که اگر مفاهیم ساده‌ای مثل کشف شباهتها و تفاوتها به پایه‌ای زبانی نیاز ندارند، اما مفاهیم پیچیده‌تری همانند باور تنها از طریق واسطه‌ای زبانی می‌توانند بازنمایی شوند. مفاهیم مربوط به حالتهای ذهنی (مثل باور داشتن، تمایل داشتن و…) قابل مشاهده نیستند و تنها هنگامی می‌توانند مورد توجه کودک قرار گیرند که در قالب کلمات زبانی مورد اشاره قرار گیرند. از آنجا که واژگان موجود در واژگان زبانی که برای حالتهای ذهنی خود و دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرند، یکسان هستند، کودک قادر خواهد بود تجربه‌های شخصی خود را با دیگران تطبیق نماید و درکی از حالتهای ذهنی دیگران پیدا کند. بر این اساس، اُلسون(۱۹۸۸) مدعی است که تحول تئوری ذهن به کسب واژگان خاصی مثل فکر کردن و دانستن بستگی دارد که مستقیماً به حالتهای ذهنی اشاره دارند.

عناوینی دیگر از مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی:

  • ساختار نحوی زبان و تئوری ذهن
  • درک مکالمه ای و تئوری ذهن
  • پیش فرض هایی در فلسفه ذهن جدید
  • فلسفه ذهن و نفس در اصول
  • روش در فلسفه ذهن
  • مباحثی در هستی شناسی نفس
  • معرفت شناسی
  • نتیجه گیری و چکیده مقاله
  • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 49
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست ندارد منابع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *