مقاله نصب کابل های کامپیوتر

مقاله و تحقیق نصب کابل های کامپیوتر در ۲۲ صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد این مقاله در قالب ورد ,مناسب دانشجویان مهندسی کامپیوتر بوده و به بررسی انواع کابل ها و نصب آن ها میپردازد در ادامه چکیده ای از متون مقاله را قرار میدهیم تا در صورت نیاز  از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

عناوین و مباحثی از مقاله نصب کابل های کامپیوتر:

مدیریت  وکارکرد  درست کابل کامپیوتر درمورد  کارکردن با کابلی که شما  آن را درموقعیتهای خاص قرار داده  اید مراقب باشید ( منظور  ازموقعیت  خاص یا chase درواقع  باز کردن  چیزی که کابل در درون  آن است  مانند درون  دیوار یا فضای  حفره  بر روی  سقفها  ویا  درطول  ستونهای  یک اتاق)نکات  زیر را به ذهن  خود بسپارید :

 • بزرگتر بودن سوراخ ، بهتر بودن  زمانی  که شما سوراخی  را بین ۲ اتاق  یادو طبقه  ایجاد می کنید  ، مطمئن  شوید که  سوراخ  ها مستقیم  وبزرگتر  از سرپایانی  کابل  Connector باشد . اتصالات حساس هستند  بنابراین  شما نباید  به منظور  ورود آنها به شکافها  کوچک فشار  زیادی  وارد نمایید .
 • همه چیز را مرتب نگه دارید،کاملا  شبیه آنچه مادرتان یادتان داده است  :زمانی  که شما کابل  رااز نقطه  ای به اتاق  واردمی کنید  ( نقطه سوراخ  ورودی ) ووصل کامپیوتر  می کنید ، بپیچانید  کابل را در طول یک  ستون یا  در بالای  آن ( در حدود  ارتفاع  تا سقف ) تاجای ممکن نزدیک  به کامپیوتر  شود نگه داشتن کابل در پرت کردن به کناره  باعث می شود  تامطمئن  که کسی  به کابلها گیر نمی کند ( پایشان به کابلها گیر نمی کند)
 • باکابل خوب عمل کنید از قرار  دادن کابل  درگوشه هایی  با زاویه  تند بپرهیزید  اگر شما  کابل  رابطور گرد  درگوشه ای  قرار دادید  آن را به  زاویه تند  فشار ندهید  ( در کابل  شکست  ایجادنکنید )
 • زمانیکه  شک وتردید  دارید ، دیوانه  وار از گیره های  نگهدارنده  استفاده  کنید . شما می توانید  از گیره های  کابل که شکل u دارند که عمل  گرفتن وخطوط  کابلها  را دارد  برای جمع کردن  کابلها  بر روی  یک محل  استفاده  کنید.ازگیره  هایی استفاده  نمایید  که به اندازه ی کافی برای گرفتن کابلها  استفاده کنید گیره ها را درون کابلها واردنکنید ( باعث  سوراخ کردن کابل  نشوید )
 • ازهنر استفاده کنید شما  می توانید  کابلها رابرای یکی کردن با رنگ دیوارها  وستون ها هماهنگ رنگ نمایید اما دستگاه Concentractor را رنگ نکنید دو کابل Patch شده  رابه هم متصل کنید .

اگر شما نیاز به کابل کامپیوتر بلند  تری دارید شمامی توانید ۲ کابل پتچ شده را با یک Copler ( متصل کننده  بین ) استفاده نمایید یک کاپلر، وسیله  ی پلاستیکی  کوچک با ۲ محفظه  جام است ( یکی درهر دوطرف ) که کانکشن  های  RJ-45  رامی توان  به آنها وصل  کرد – شما یک کابل رادراین جایگاه  پایان می دهید  ودرسمت دیگرکابل جدیداز آن خارج  می شود ( یعنی این مبدل بین ۲ کابل قرار  می گیرد.) این کار کاملا شبیه به دستگاههای گسترش ساده برای خطهای تلفن است یاد آوری : کوپلرها ( قطعات  کوچکی  که بطوررابطه  بکار برده  می شود ) پیشینه ی خوبی را درمورد  اعتماد  پذیری  ندارند ( غیر قابل  اعتماد ) زمانی  که شما مشکلات  ارتباطات بین ۲ کامپیوتر  باهم  را پیش بینی  نکنید  ، گلایات  درمورداین ارتباطات  شروع می شود هرگز آن رادرون دیوار ویاهر  چیز دیگری  ( جای  دیگری ) به سختی  آن دیوار  قرارندهید  ، زیراممکن  است شما احتیاج  به دستیابی  آسان به آن داشته  باشید درصورتی  که شما بخواهید  آن را چک کنید  ویااتصالات  را جابجا  کنید . بهترین  نقشه برای  استفاده از  کوپلر  استفاده از آن بعنوان یک راه حل موقت درزمانیکه  شمامنتظر ساخت یک پیچ  کابل بطور کاستم ( شخصی وخاص ) هستید که اندازه ی درست وموردنیاز را دارد.

کامپیوتر
کامپیوتر

 

کابل هایی که همه آنها در بالای دیوارمتصل اند :

برای  اتاق هایی که قفسه ندارند، وارد کنید کابل های کامپیوتر را به داخل اتاق  از سوراخی  دریک گوشه  اگر کابل ها وارد شوند  اتاق از  درون حفره  ای بر روی سقف پایین  بیاورید کابل را از درز دیواری  که گوشه می سازد ( ورنگ بزنید  کابل را برای یکسان  شدن با دیوار ) کار بگذارید  کابل را  درطول  ستون به کامپیوتر  اگر کابل  ها وارد شود  ازسوراخ درکف  طبقه  کار بگذارید  کابل را درطول  ستون به کامپیوترTIP : اینجا وجود  دارد تعدادی  از طرح ها برای  بررسی اگر  همه ی کامپیوترهای شماهستند درهمان  طبقه :

 • اگرهمه ی کامپیوتر های شما درطبقه ی دوم  هستند ، به کار ببرید  کابل را  از یک پریز اتاق زیر سقف (یا فضای  خالی بر روی  طبقه دوم)  سپس شما می توانید  کابل را به گوشه  ای درگوشه ی هر کامپیوتر  به پایین رها  کنید .
 • اگر کامپیوتر های شما درطبقه ی اول هستند ،  کارببرید  کابل را از  یک سربه سقف  زیرزمین ( یا خزیده رو) سپس  شمامی توانید  کابل ها را  روی زمین  به طور افقی  در کامپیوتر برسانید .
 • کابل کشی بین طبقات:اگر کامپیوتر های شما هستند  در طبقه های  مختلفی شما دارید  کار بیشتری  برای انجام دادن  شمانیاز  دارید  به کابل های  اضافی  زیرا کابل  شما دراندازه گیری  باید ارتفاع  اتاق  را بعلاوه  عرض کافی  اتاق شود  تاکابل به کامپیوتر برسد اینجا وجود دارد  تعدادی  نکته  که کارهای لازمی  که باید درهنگام  روبروی  با یک  خانه چندطبقه  انجام دهید دردسترس شما قرار می دهد.

  زیرزمین  ترتیب اتاق های طبقه دوم :

  اگرشما دارید  یک کامپیوتر در زیر زمین  یا یکی دیگر  در طبقه دوم شما  نیاز دارید  به کافی با اندازه ی  کافی  برای رسیدن  به Concentrator  قرار دادن Concentrator  در اولین طبقه  برای نزدیک  کردن  به یک کامپیوتر ممکن است  آسان ترباشدزیرا شما ممکن است  داشته باشید  یک شکل درپیدا کردن  کابل  با طول کافی برای  طی کردن این فاصله  از زیر زمین  تا طبقه دوم .ترتیب اتاق  ها اگرترتیب  اتاق های شما  یکی بعد از دیگری  است شما می توانید  کار بگذارید  کابل کامپیوتر را در درون  دیوارها ، نزدیک  یک گوشه  استفاده کنید  ازگوشه باز  رادیاتورهای در دسترس  ولوله ها  و استفاده کنید  از قفسه های انباشته  وقتیکه شما می توانید  اگراتاق  های طبقه ی سوم  به کار گرفتید  قرار دهید Concentrator  را در طبقه  ی میانی  اگر شما باید  حرکت کنید  در بین دو طبقه ،  قرار دهید  Concentrator را در هر طبقه

  اتاق با ترتیب کروی : اگر اتاق  های شما هستند  در روبروی  پشت  خانه ، بعلاوه  که در طبقات  مختلفی باشند  (  دوراز  همدیگر  درحدممکن ) شما باید  استفاده کنید ازهر دو  دیوار (یا قفسه ها )  وسقف ها . برای کارگذاری  عمودی استفاده  کنید ازهر فضای خالی  اطراف لوله های  در دسترس  ( خانه هایی  با رادیاتور  معمولا درفضای  زیادی در نزدیک  وبعد از  لوله ها  ) اگر لوله ها ای در دسترس  نبود ، استفاده کنید  از داخل دیوارها برای کار گذارهای  افقی ، پیدا کنید  یک حفره دربالا  یا زیر اتاق.

  استفاده از کاورهای کابل کف :

  درهر حالت  شبکه یک مقدار  معینی  از کابل ها  کنار گذاشته  می شود  زیر شما باید قرار دهید  کابل را  بین  دیوار و NIC در .بهترین  راه برای پوشاندن  بیشتر کابلها قرار دادن  میز کامپیوتر در برابر آنها بطور که کابل  ها جلوی دیوار  و درنسبت  میز قرار  دارد اگر  آن حالت  امکان نداشت  پوشانید کابل ها  را که قرار دارد بین دیوار  وکامپیوتر  کاورهای  کابل  کف  می تواندکمک کند لوازم  اجزاأ شبکه را کمتر  زشت سازد ومی تواند  امکان  گیر کردن آن را  بارانیز از بین می برد .کاورهای  کابل کف آمده اند در درون  کاورهایی  که کابل  را درخود حفظ  کرده وکاورهایی  که نگه می دارند  کابل را در یک کانال کاورکابل  زمین رامی گیرد  وحرکت نمی کند شما نمی توانید به طور اتفاقی  آن را به هوا  بردارید مثلا در قدم  زدن  وسپس با برداشتن قدم  به پایتان  گره بخورند ( آنچه  که برای کابل  های Ethemet اتفاق  می افتد )کاورکابل  هایی که پهن هستند  کاور بالای  آن لغزنده است  وبسیار نرم که امکان  پا خوردن  وگیر کردن آن را به پا  راخیلی  کمتر  می کند .شما می توانید  استفاده کنید  ازکاورهای  کابل درزیر  قالیکار بگذارید  کابل را  درزیرقالی  زیرا اصطکاک  بین قالی  وکابل می تواند  باعث ایجاد  ضعیف  یا شکستگی در پوشش کابل  شود .

  اکثر کاور کف ها هستند ساخته  شده از پلاستیک  یا لاستیک  شمامی توانید  رنگ کنید  کاور  پلاستیکی  را امامن فهمیدم  که رنگ از روی لاستیک  سریع پاک  می شود اگر  شما کاور  ها را در زیر  یک فرش کارنگذارید  شما می توانید فرش  را به روی  بالای کاور  بچسبانید  که ممکن است  کمک کند  به پنهان کردن کابل های خزنده  در اتاق خانوادگی شما .

  عناونی دیگر از مباحث مقاله نصب کابل های کامپیوتر:

 • نصب درراه  اندازی  کابلهای  اتصالات (Ethernet ) کامپیوتر
 • شبکه های متمرکز  نیاز به شرایط  محیطی  دارند
 • درمان دردهای  رو به رشد در شبکه
 • دستگاههای  متمرکز کننده منبع  تغذیه  انرژی ندارند
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله نصب کابل های کامپیوتر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *