مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق

در این مقاله، توپولوژی جدیدی برای مطلوبساز جامع کیفیت توان پیشنهاد گردیده است که منجر به حذف تمام هارمونیک ها و اعوجاجات جریان ناشی از بار غیرخطی در میکروگرید متصل به سیستم قدرت میشود. در این توپولوژی از الگوریتمهای کنترلی بهبود یافته در فیلتر اکتیو سری و موازی به منظور حذف اغتشاشات و نامتقارنی ولتاژ برق منبع و جبران جریانهای هارمونیکی مرتبط با مولفه های اغتشاشی ولتاژ ترمینال بار استفاده شده است. علاوه بر این، با جداسازی مدار کنترلی تثبیت ولتاژ لینکDC در این مطلوبساز جامع و پیشنهاد یک مبدل تک فاز مجزاشده درطرف بار، علاوه بر ساده سازی الگوریتم فعالسازی و کاهش توان عناصر این مطلوبسازجامع، اغتشاشات جریان این مبدل مجزا نیز بوسیله ی بخش موازی مطلوبساز جبران میشودوجریان تزریقی/ارسالی به شبکه بدون هیچ اغتشاشی کاملا سینوسی خواهد بود. شبیه سازیهای صورت گرفته در محیط Simulink /Matlab کارائی بهبود دهنده ی A-UPQS را در میکروگرید متصل به شبکه نشان میدهد.مقاله میکروگرید (ریزشبکه )  در ۳۲ صفحه فایل ورد میباشد.

برق خریداری شده توسط میکروگرید:

این مقاله روشی جدید را برای اجرای مسئله ی در مدار قرار گرفتن نیروگاهها در یک میکروگرید صنعتی در حالت متصل به شبکه بیان می کند. این روش با نگاهی تازه به زمانبندی تولید واحدها، مسئله را در جهت افزایش سود با در نظر گرفتن تمام قیود امنیت، حل نموده که با استفاده از آن می توان هزینه ی نهایی تولیدات را کاهش داد. همچنین روش پیشنهادی، دو مسئله ی تامین گرما و برق را با هم تحت کنترل در آورده و انتقال گرما را بین کارخانه های مجاور عملی می سازد. در این راستا استفاده از سیستم های کمک شایانی به بهینه بودن آن می نماید. ،(CHP)

بخش هایی از مقاله میکروگرید
بخش هایی از مقاله میکروگرید

مطالعه اقتصاد میکروگرید و شبیه سازی رفتار گذرای یک میکروگرید ناشی از فرایند جدا سازی:

پیشرفت تکنولوژی میکروگرید, می تواند کارایی اقتصاد و فنی (شبکه های توزیع) را به صورت فراوانی بهبود بخشد. در این مقاله، ضمن معرفی اقتصاد میکروگرید و رابطه آن با شبکه اصلی، مزایای اقتصادی میکروگرید مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین رفتار گذرای میکروگرید ناشی از فرایند جداسازی و مدیریت توان میکروگرید, در حالت جزیره ای مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور, رفتار گذرای میکروگرید در شرایط تغییر مد کاری, آن از حالت متصل به شبکه به جزیره ای با استفاده از نرم افزار DIgSILENT Power Factory شبیه سازی شده است. . نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد ,که با اتخاذ یک استراتژی کنترلی مناسب و قابل انعطاف در حالت بهره برداری جزیره ای ,می توان باعث پایداری فرکانسی و ولتاژی کوچک شدن دینامیک سیستم و میرایی نوسانات( گذرا )در میکروگرید شد.

ریزشبکه:

استفاده از منابع تولید پراکنده کوچک که از انرژیهای تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می کنند مزایای بسیار زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از: کاهش آلودگی، کاهش هزینه های تولید و در برخی ازموارد بازده تو لید انرژی بالاتر . همچنین به دلیل اینکه اغلب منابع تولید پراکنده در نزدیکی مراکز مصرف نصب می شوند باعث کاهش تلفات انتقال انرژی در شبکه های انتقال وتوزیع نیز می گردند. منابع تولید پراکنده جایگزین مناسبی برای گسترش و توسعه خطوط انتقال انرژی و شبکه های توزیع که بسیار پر هزینه و زمانبر هستند می باشند. بنابراین انتظار می رود که استفاده ازDG در شبکه¬های توزیع افزایش بسیار شدیدی داشته باشد . از طرف دیگر، در بسیاری ازموارد تکنولوژیهای تولید پراکنده به دلیل سایز کوچک وزمان احداث و نصب بسیار کوتاه آنها قابلیت انعطا ف بالایی را در مقایسه با نیروگاههای متمرکز و بزرگ در اختیاربهره برداران شبکه قرار می دهند. از سوی دیگر به دلیل اینکه حضور DG در شبکه قدرت ساختار شبکه را تغییر خواهد داد تأثیر زیادی بر بهره برداری و برنامه ریزی شبکه¬های قدرت خواهد داشت و باعث پیچیدگی کنترل ، حفاظت وتعمیر و نگهداری شبکه¬های توزیع میشود. با توجه به تمام مسائل ذکرشده میکروگریدهایی که از منابع تولید پراکنده تشکیل شده اند توجه بسیاری از دانشگاهها ومراکز پژوهشی را در دهه گذشته به خود جلب کرده اند. امنیت از ویژگی های حیاتی برای سیستمهای قدرت است. امنیت یک سیستم قدرت را می توان بر اساس توانایی آن برای جلوگیری از وقوع خاموشی در صورت وقوع اختلال تعریف نمود. حوادث پی در پی که در تعاقب یک حادثه اولیه ایجاد می شوند از مشخصه های رفتاری سیستم های قدرت درفرآیند شکل گیری خاموشی ها می¬باشند. حوادث پی درپی که شامل خروج های متوالی خطوط، ترانسفورماتورها و ژنراتورهامی باشد بواسطه محدودیت ها و ضعف عناصر شبکه وهمچنین عملکرد سیستم حفاظتی ایجاد می شوند. این حوادث رفته رفته باعث تضعیف ساختار شبکه تا نقطه منجر به فروپاشی شبکه و یا بخشی از آن ¬می¬گردند. تجزیه و چند تکه شدن ساختار شبکه و شکل گیری جزایر ناخواسته از پیامدهای حوادث پی درپی می باشد . روند ایجاد مناطق جزیره ای درشبکه قدرت می تواند به دو شکل بدون کنترل و یا کنترل شده صورت پذیرد. جزایری که در روند طبیعی و کنترل نشده شکل می¬گیرند ممکن است دارای عدم توازن و تعادل توانهای اکتیو و راکتیو تولید و مصرف باشند که در این صور ت بامشکلات جدی پایداری فرکانسی، ولتاژی و توان –زاویه ژنراتورهای سنکرون واقع در جزیره مواجه گردیده و باعث ناپایداری و فروپاشی ولتاژ و فرکانس آن جزیره و خاموشی بخشی از سیستم قدرت خواهد شد. یکی از راهکارهایی که برای ارتقاء امنیت سیستم های قدرت در برابر ایجاد جزایر ناخواسته و پیدایش خاموشی درشبکه می تواند اعمال شود، روشهای تقسیم و تجزیه شبکه قدرت به جزایر عمدی و کنترل شده است. چنانچه در شرایط بحرانی که سیستم بسمت تجزیه و فروپاشی حرکت می¬کند¬ بتوان شبکه را به جزایر و بخشهای قابل کنترل تجریه نمود دراینصورت می¬تو ان ریسک و میزان خاموشی را کاهش داد . جزیره سازی کنترل شده سیستم قدرت به این معنی است که در یک شرایط خاص از بهره برداری با توجه به وضعیت شبکه از نظر میزان بار و تولید و پایداری شبکه، مرکز کنترل به صورت بهنگام و فعال تصمیم به چند تکه و جزیره ای نمودن کل شبکه نموده و با تشخیص جزایر مناسب اقدام به جزیرهای نمودن شبکه می¬نماید. اخیراً برای شناسائی استراتژی های جزیره سازی کنترل شده با هدف جلوگیری از وقوع خاموشی مطالعاتی صورت گرفته است.  جزایر ایجاد شده باید پس از جداسازی قادر به  حفظ تعادل و پایداری خود باشند . هر جزیره متشکل ازتعدادی بار و ژنراتور باید بتواند با کنترل نیروگاه های خود درمحدوده مجاز و عملیات بارزدایی در توازن باقی مانده وپایداری خود را حفظ نماید. لذا در این پروژه به بحث امنیت جزیره¬ای شدن میکروگرید در شرایط وقوع حادثه پرداخته می شود.

فهرست مطالب مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق:

 • چکیده
 • مقدمه
 • اجزای میکروگرید
 • فناوری های تولید و ذخیره انرژی الکتریکی
 • شبیه سازی بهره برداری از میکروگرید
 • مراحل مختلف شبیه سازی سیستم
 • بررسی موردی
 • افزایش بهره وری یک میکروگرید صنعتی با در نظر گرفتن قید امنیت
 • برق خریداری شده توسط میکروگرید
 • مطالعه اقتصاد میکروگرید و شبیه سازی رفتار گذرای یک میکروگرید ناشی از فرایند جدا سازی
 • مطلوبساز جامع
 • ریزشبکه
 • مراجع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 32
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *