مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق

در این مقاله، توپولوژی جدیدی برای مطلوبساز جامع کیفیت توان پیشنهاد گردیده است که منجر به حذف تمام هارمونیک ها و اعوجاجات جریان ناشی از بار غیرخطی در میکروگرید متصل به سیستم قدرت میشود. در این توپولوژی از الگوریتمهای کنترلی بهبود یافته در فیلتر اکتیو سری و موازی به منظور حذف اغتشاشات و نامتقارنی ولتاژ برق منبع و جبران جریانهای هارمونیکی مرتبط با مولفه های اغتشاشی ولتاژ ترمینال بار استفاده شده است. علاوه بر این، با جداسازی مدار کنترلی تثبیت ولتاژ لینکDC در این مطلوبساز جامع و پیشنهاد یک مبدل تک فاز مجزاشده درطرف بار، علاوه بر ساده سازی الگوریتم فعالسازی و کاهش توان عناصر این مطلوبسازجامع، اغتشاشات جریان این مبدل مجزا نیز بوسیله ی بخش موازی مطلوبساز جبران میشودوجریان تزریقی/ارسالی به شبکه بدون هیچ اغتشاشی کاملا سینوسی خواهد بود. شبیه سازیهای صورت گرفته در محیط Simulink /Matlab کارائی بهبود دهنده ی A-UPQS را در میکروگرید متصل به شبکه نشان میدهد.مقاله میکروگرید (ریزشبکه )  در 32 صفحه فایل ورد میباشد.

برق خریداري شده توسط میکروگرید:

این مقاله روشی جدید را براي اجراي مسئله ي در مدار قرار گرفتن نیروگاهها در یک میکروگرید صنعتی در حالت متصل به شبکه بیان می کند. این روش با نگاهی تازه به زمانبندي تولید واحدها، مسئله را در جهت افزایش سود با در نظر گرفتن تمام قیود امنیت، حل نموده که با استفاده از آن می توان هزینه ي نهایی تولیدات را کاهش داد. همچنین روش پیشنهادي، دو مسئله ي تامین گرما و برق را با هم تحت کنترل در آورده و انتقال گرما را بین کارخانه هاي مجاور عملی می سازد. در این راستا استفاده از سیستم هاي کمک شایانی به بهینه بودن آن می نماید. ،(CHP)

بخش هایی از مقاله میکروگرید
بخش هایی از مقاله میکروگرید

مطالعه اقتصاد میکروگرید و شبیه سازی رفتار گذرای یک میکروگرید ناشی از فرایند جدا سازی:

پیشرفت تکنولوژی میکروگرید, می تواند کارایی اقتصاد و فنی (شبکه های توزیع) را به صورت فراوانی بهبود بخشد. در این مقاله، ضمن معرفی اقتصاد میکروگرید و رابطه آن با شبکه اصلی، مزایای اقتصادی میکروگرید مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین رفتار گذرای میکروگرید ناشی از فرایند جداسازی و مدیریت توان میکروگرید, در حالت جزیره ای مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور, رفتار گذرای میکروگرید در شرایط تغییر مد کاری, آن از حالت متصل به شبکه به جزیره ای با استفاده از نرم افزار DIgSILENT Power Factory شبیه سازی شده است. . نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد ,که با اتخاذ یک استراتژی کنترلی مناسب و قابل انعطاف در حالت بهره برداری جزیره ای ,می توان باعث پایداری فرکانسی و ولتاژی کوچک شدن دینامیک سیستم و میرایی نوسانات( گذرا )در میکروگرید شد.

ریزشبکه:

استفاده از منابع تولید پراکنده کوچک که از انرژيهاي تجدیدپذیر براي تولید برق استفاده می کنند مزایاي بسیار زیادي دارد که برخی از آنها عبارتند از: کاهش آلودگی، کاهش هزینه هاي تولید و در برخی ازموارد بازده تو لید انرژي بالاتر . همچنین به دلیل اینکه اغلب منابع تولید پراکنده در نزدیکی مراکز مصرف نصب می شوند باعث کاهش تلفات انتقال انرژي در شبکه هاي انتقال وتوزیع نیز می گردند. منابع تولید پراکنده جایگزین مناسبی براي گسترش و توسعه خطوط انتقال انرژي و شبکه هاي توزیع که بسیار پر هزینه و زمانبر هستند می باشند. بنابراین انتظار می رود که استفاده ازDG در شبکه¬هاي توزیع افزایش بسیار شدیدي داشته باشد . از طرف دیگر، در بسیاري ازموارد تکنولوژیهاي تولید پراکنده به دلیل سایز کوچک وزمان احداث و نصب بسیار کوتاه آنها قابلیت انعطا ف بالایی را در مقایسه با نیروگاههاي متمرکز و بزرگ در اختیاربهره برداران شبکه قرار می دهند. از سوي دیگر به دلیل اینکه حضور DG در شبکه قدرت ساختار شبکه را تغییر خواهد داد تأثیر زیادي بر بهره برداري و برنامه ریزي شبکه¬هاي قدرت خواهد داشت و باعث پیچیدگی کنترل ، حفاظت وتعمیر و نگهداري شبکه¬هاي توزیع میشود. با توجه به تمام مسائل ذکرشده میکروگریدهایی که از منابع تولید پراکنده تشکیل شده اند توجه بسیاري از دانشگاهها ومراکز پژوهشی را در دهه گذشته به خود جلب کرده اند. امنيت از ويژگي هاي حياتي براي سيستمهاي قدرت است. امنيت يك سيستم قدرت را مي توان بر اساس توانايي آن براي جلوگيري از وقوع خاموشي در صورت وقوع اختلال تعريف نمود. حوادث پي در پي كه در تعاقب يك حادثه اوليه ايجاد مي شوند از مشخصه هاي رفتاري سيستم هاي قدرت درفرآيند شكل گيري خاموشي ها مي¬باشند. حوادث پي درپي كه شامل خروج هاي متوالي خطوط، ترانسفورماتورها و ژنراتورهامي باشد بواسطه محدوديت ها و ضعف عناصر شبكه وهمچنين عملكرد سيستم حفاظتي ايجاد مي شوند. اين حوادث رفته رفته باعث تضعيف ساختار شبكه تا نقطه منجر به فروپاشي شبكه و يا بخشي از آن ¬مي¬گردند. تجزيه و چند تكه شدن ساختار شبكه و شکل گيري جزاير ناخواسته از پيامدهاي حوادث پي درپي مي باشد . روند ايجاد مناطق جزيره اي درشبكه قدرت مي تواند به دو شكل بدون كنترل و يا كنترل شده صورت پذيرد. جزايري كه در روند طبيعي و كنترل نشده شكل مي¬گيرند ممكن است داراي عدم توازن و تعادل توانهاي اكتيو و راكتيو توليد و مصرف باشند كه در اين صور ت بامشكلات جدي پايداري فركانسي، ولتاژي و توان –زاويه ژنراتورهاي سنكرون واقع در جزيره مواجه گرديده و باعث ناپايداري و فروپاشي ولتاژ و فركانس آن جزيره و خاموشي بخشي از سيستم قدرت خواهد شد. يكي از راهكارهايي كه براي ارتقاء امنيت سيستم هاي قدرت در برابر ايجاد جزاير ناخواسته و پيدايش خاموشي درشبكه مي تواند اعمال شود، روشهاي تقسيم و تجزيه شبكه قدرت به جزاير عمدي و كنترل شده است. چنانچه در شرايط بحراني كه سيستم بسمت تجزيه و فروپاشي حركت مي¬كند¬ بتوان شبكه را به جزاير و بخشهاي قابل كنترل تجريه نمود دراينصورت مي¬تو ان ريسك و ميزان خاموشي را كاهش داد . جزيره سازي كنترل شده سيستم قدرت به اين معني است كه در يك شرايط خاص از بهره برداري با توجه به وضعيت شبكه از نظر ميزان بار و توليد و پايداري شبكه، مركز كنترل به صورت بهنگام و فعال تصميم به چند تكه و جزيره اي نمودن كل شبكه نموده و با تشخيص جزاير مناسب اقدام به جزيرهاي نمودن شبكه مي¬نمايد. اخيراً براي شناسائي استراتژي هاي جزيره سازي كنترل شده با هدف جلوگيري از وقوع خاموشي مطالعاتي صورت گرفته است.  جزاير ايجاد شده بايد پس از جداسازي قادر به  حفظ تعادل و پايداري خود باشند . هر جزيره متشكل ازتعدادي بار و ژنراتور بايد بتواند با كنترل نيروگاه هاي خود درمحدوده مجاز و عمليات بارزدايي در توازن باقي مانده وپايداري خود را حفظ نمايد. لذا در این پروژه به بحث امنیت جزیره¬ای شدن میکروگرید در شرایط وقوع حادثه پرداخته می شود.

فهرست مطالب مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق:

 • چکیده
 • مقدمه
 • اجزاي میکروگرید
 • فناوري هاي تولید و ذخیره انرژي الکتریکی
 • شبیه سازي بهره برداري از میکروگرید
 • مراحل مختلف شبیه سازي سیستم
 • بررسی موردي
 • افزایش بهره وري یک میکروگرید صنعتی با در نظر گرفتن قید امنیت
 • برق خریداري شده توسط میکروگرید
 • مطالعه اقتصاد میکروگرید و شبیه سازی رفتار گذرای یک میکروگرید ناشی از فرایند جدا سازی
 • مطلوبساز جامع
 • ریزشبکه
 • مراجع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 32
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *