مقاله عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس مردان

عمده عفونتهای ادراری تناسلی(Urinary tract infection) كلاميديا تراكوماتيس در كشورهاي در حال توسعه جهان وجود دارد كه دليل آن نوع رفتارهايي است كه آنها را در معرض ابتلاء به اين عفونت قرار مي‌دهد. دلايل ديگر آن ميزان كم امكانات بهداشتي در دسترس و عدم توجه سيستم بهداشتي به اين موضوع و تجمع عمده جمعيت جهان در اين مناطق مي‌باشد.مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي و مقطعي است. پژوهشكده ابن سينا وابسته به جهاد دانشگاهي در يك پروژه كشوري قصد دارد وضعيت ايپدميولوژيك اين عفونت را در كشور مشخص نمايد.در راستاي پروژه زندانيان معتاد مورد بررسي قرار گرفتند. محدوديتهاي اداري و اجرايي زياد و مشكل بودن جلب همكاري زندانيان در تكميل پرسشنامه و گرفتن نمونه از جمله مشكلاتي است كه در بررسي اين گروه وجود دارد.

تشخيص و درمان زودرس:

چون عفونت كلاميديا تراكوماتيس خصوصاً در مراحل اوليه در درصد قابل توجهي از موارد بدون علامت و يا با علائم جزئي مي‌باشد و از سوي ديگر عفونت باعث عوارض قابل توجهي مي گردد كه در مواردي غيرقابل بازگشت مي‌باشد لزوم اجراي برنامه‌هاي غربالگري در مورد آن وجود دارددر مطالعه‌اي كه دكتر KATHLEEN P.TE BB و همكاران انجام داده‌اند و در Journal of Adolescent Health مورخه مارس 2004 منتشر شده است غربالگري پسران 18-14 ساله فعال از نظر جنسي از نظر عفونت كلاميديايي مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعه به صورت Randomized controlled trial، 10cc اولين ادرار صبحگاهي (FVU) به عنوان Sample و PCR به عنوان روش تشخيصي در نظر گرفته شده است.اين مطالعه نشان داد كه حدود  (95% CI= 2/5%- 5/5%) , (27 of 711) 4%  افراد اين محدوده سني مبتلا به عفونت كلاميديايي هستندمطالعه ديگري دكتر I Kavs  و همكاران در اين زمينه انجام داده‌اند كه در sex Transm infect سال 2004 منتشر شده است. هدف از اين مطالعه برآورد شيوع و عوامل خطرساز عفونت تناسلي كلاميديا در بالغين محدوده سني 49-18 بوده است. مطالعه در طي سالهاي 1999 تا 2001 صورت گرفته است. نمونه‌هاي ادراري (FVU) به روش PCR مورد بررسي قرار گرفته است. از 1447 نفر مورد بررسي 3% مردان و 6/1% زنان مبتلا بوده و شيوع عفونت در محدوده سني 24-18 سال بيشتر از ساير رده‌هاي سني بوده است (1/4%) داشتن سابقه آميزش با جنس مخالف قبل از سن 16 سالگي، آميزش بدون حفاظ و ارتباط با چندين شريك جنسي از عوامل خطرساز براي ابتلا به عفونت كلاميديايي شناخته شد  نتايج اين مطالعه حاكي از اين موضوع است كه فاصله جدي بين تعداد مبتلايان، موارد تشخيص داده شده و مواردي كه تحت درمان قرار گرفته‌اند وجود دارد.

رويكرد سندرومي:

WHO به كشورهاي با درآمد كم و متوسط در برخورد با بيشتر انواع STD از جمله C.Trachomatis، Syndromic managment  را توصيه مي‌نمايد. در اين رويكرد سيستم بهداشتي – درماني براساس علائم و نشانه‌هاي بيماري اقدام به درمان مي‌نمايد. مزاياي اين نوع برخورد اينست كه مشكل مراجعه مجدد موارد علامت‌دار جهت درمان را برطرف مي‌نمايد. ضمناً هزينه تشخيصي درماني را به ظاهر در اين مرحله كاهش مي‌دهد. اشكالات اين نوع برخورد  اينست كه موارد علامت‌دار، درصد كمي از افراد آلوده را تشكيل مي‌دهد (20% خانمها  و 50% آقايان). ضمناً درصدي از افراد نيز بي‌دليل دارو دريافت مي‌كنند.

تشخيص آزمايشگاهي:

در ميان عفونتهاي كلاميديا تراكوماتيس فقط تراخم را مي‌توان تنها براساس علائم باليني و شرايط اپيدميولوژيكي تشخيص داد. اگرچه ديگر عفونتهاي كلاميديايي اغلب همراه با سندرمهاي باليني خاصي است ولي تشخيص عامل به تنهايي از روي سندرم امكان‌پذير نيست و تأييد آزمايشگاهي جهت اثبات علت،  مورد نياز مي‌باشد. روشهاي آزمايشگاهي ارزشمند شامل بررسي سيتولوژيك (رؤيت انكلوزيون)، كشت سلولي، يافتن آنتي‌ژن كلاميديا بوسيله ELISA و DFA و يافتن اسيدنوكلئيك كلاميديا به روش هيبريديزاسيون مستقيم و يا روشهاي تكثيري مي‌باشد.

شناسائي آنتي‌ژن و هيبريديزاسيون اسيد نوكلئيك:

در كل تستهاي ياد شده در بيماراني كه علامت‌دار هستند و تعداد ارگانيسم بيشتري دفع مي‌كنند. قابل اعتمادتر است. همه اين تستها نياز به روش جمع‌آوري نمونه به شكل invasive دارند (سوآب سرويكال در زنان در حين معاينه لگني و سوآب يورترال در مردان). در صورتيكه ادرار و سوآب واژينالي كه خود بيمار جمع‌آوري كرده است به عنوان نمونه، مورد استفاده قرار گيرد حساسيت اين تستها  پائين خواهد بود.عليرغم اينكه ويژگي روش كشت حدود 100% است اما حتي تحت ايده‌آل‌ترين شرايط در آزمايشگاههاي باتجربه در اين زمينه، حساسيت بين 80- 70% مي‌باشد. در بعضي شرايط حساسيت كشت بين 50-40% است. اين برآورد از  مقايسه با روشهاي با حساسيت بيشتر (NAT) بدست آمده است.

عفونت
عفونت

روشهاي مبتني بر تكثير اسيد نوكلئيك (NAATs):

DNA كلاميديا را توسط PCR, LCR و RNA ريبوزومي آنرا توسط RT PCR مي‌توان شناسائي نمود. مطالعات نشان داده‌اند كه اين تستها از  حساسيت بيشتري نسبت به كشت برخوردار هستند و ويژگي آنها تقريباً معادل كشت مي‌باشد. در كل حساسيت اين روشها 20-15% بيشتر از بهترين سيستم‌هاي كشت و اليزا است. از سوي ديگر حساسيت اين روشها در صورت جمع‌آوري نمونه به روش non Invasive (ادرار و يا سوآب واژينالي كه خود فرد جمع‌آوري كرده است) كاهش نخواهد يافت. بنابراين تستها روشي غيرتهاجمي جهت تشخيص و غربالگري به حساب مي‌آيند. مطالعه بر روي سربازان ارتش، دانش‌آموزان دبيرستاني و مراجعان جهت يافتن شغل23  كارائي اين تستها را در تشخيص عفونت بدون معاينه لگني و استفاده از روشهاي invasive به اثبات رساند.علاوه بر اين به كمك اين روشها مي‌توان ميزان شيوع عفونت كلاميديايي را در گروهها و جمعيتهاي مختلف با دقت خوبي برآورد نمود. يكي از محدوديتهاي روش NAT جهت استفاده گسترده گران بودن آن است. علاوه بر آن آزمايشگاههايي كه تنها تستهاي متداول در آنها انجام مي‌گيرد ممكن است توانايي لازم را از نظر تكنيكي در انجام آن نداشته باشند و تعداد نتايج مثبت و منفي كاذب آنها زياد باشد.

نحوة انتخاب نمونه و تعداد آن:

در بخش اول تحقيق پس از هماهنگي با مسؤلين سازمان زندانها (اخذ موافقت جهت اين بررسي 7 ماه به طول انجاميد) با 206 زنداني مرد در زندان قرچك ورامين صحبت شد و رضايت آنها براي همكاري در طرح جلب شد امّا در انتها تنها موفق به اخذ نمونه از 130 زنداني 49-18 ساله شديم. در بخش دوم تحقيق طی هماهنگی انجام شده با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  از 140 مراجعه ننده به آزمايشگاه بوعلی نمونه اخذ شد  ضمنا پرسشنامه‌هاي  مربوطه نيز پر گرديد

مزاياي انتخاب ادرار به عنوان نمونه:

تا چند سال گذشته نمونه‌ توصيه شده جهت تشخيص C.trachomatis در مردان سوآب يورترال و در زنان سوآب سرويكال و يورترال بوده است. رويكرد جديد جمع‌آوري First catch Urine (FCU) و First Void urine (FVU) هم در مردان و هم زنان است، اگرچه توصيه‌ها در مورد اين جايگزيني در مردان قوي‌تر از زنان مي‌باشد، مزايايي كه استفاده از اين نمونه جهت تشخيص دارد عبارتند از:غيرتهاجمي بودن نمونه‌گيري، درد كمتر در هنگام نمونه‌گيري (بويژه در مردان)، امكان جمع‌آوري نمونه توسط خود فرد و بدون نياز به پزشك. البته ادرار نمونه مناسبي جهت كشت سلولي محسوب نمي‌شود و كاربرد آن در مورد روشهاي مبتني بر تكثير اسيد نوكلئيك NAATs مي‌باشد.

مباحث دیگری از مقاله عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس مردان:

  • مطالعات ميزان شيوع عفونت كلاميديا تراكوماتيس
  • تظاهرات باليني و راههاي انتقال كلاميديا تراكوماتيس
  • بررسي سيتولوژيك
  • نحوه جمع آوري نمونه ادراري
  • نحوه انجام PCR
  • بازنگري مطالعات كنترل عفونت كلاميديايي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس مردان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 23
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *