مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک

چرخدنده ها از مواد مختلفي مانند چدن خاکستري و آلياژي  فولادهاي ريخته و فولادهاي جوش(قابل شکل دادن) برنج ،برنز و پارچه هاي اشباع شده ساخته مي شوند. خاصيت چدن در مقابل عوامل استهلاکي خوب است ولي مقاومت آن در مقابل بارهاي خمشي کم است  و همين عامل باعث مي شود که دندانه هاي چرخدنده ها چدني نسبتا بزرگ انتخاب شوند. فولاد کم کربن ساخت نشده و فولاد free – cutting (فولادي که فسفر‌آن به 15/0 درصد وگوگرد آن به 2/0 درصد افزايش داده شده تا براحتي و با سرعت زياد ماشينکاري شود) در ساخت چرخدنده ها مي توانند مورد استفاده قرار گيرند ولي از اين فولادها  بايد در جاهائيکه احتياج به ا ستحکام متوسط و مقاومت در مقابل ضربه است ،استفاده شود.استحکام زياد و سختي سطحي را فقط با استفاده از روشهاي حرارت کاري مي توان بدست آورد. روشها وعمليات اصلي حرارت کاري بترتيب زير هستند.مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک در فرمت فایل ورد میباشد.

بخش هایی از مقاله ساخت چرخدنده
بخش هایی از مقاله ساخت چرخدنده

چرخدنده هاي با ارتفاع سردندانه طويل و کوتاه :

يک روش خيلي موفقيت آميز براي حذف آندرکاتينگ، اين است که از چرخ دنده هاي موسوم به ارتفاع سردندانه طويل و کوتاه استفاده گردد. در اين چرخ دنده ها، ارتفاع سردندانه مربوط به پينيون يا چرخ دنده کوچکتر طويلتر از مقدار استاندارد، و ارتفاع سردندانه مربوط به چرخ دنده بزرگتر به همان اندازه کوتاهتر است. هر دوي اين چرخ دنده ها توسط همان دنده شانه اي يا مورد استفاده در تراش چرخدنده هاي با ارتفاع سردندانه استاندارد، تراشيده مي شوند. در طي کار مقدار زاويه فشار تغييري نمي کند.

چرخدنده هاي داخلي يا حلقوي :

يک چرخ دنده همچنين مي تواند بصورت حلقه ايکه داراي دندانه هاي داخلي است، ساخته شود. اين دندانه هاي داخلي، شبيه فواصل بين دندانه اي چرخ دنده هاي ساده خارجي، است مونتاژيک چرخ دنده داخلي و خارجي بشکل جمع تر بوده و ضمناً فاصله مرکزي شفت آنها کوچکتر است.چرخ دنده هاي داخلي توسط ماشين هاي کله زني فلوز تراشيده مي شوند. براي اينکه از تراشيده شدن و از بين رفتن گوشه هاي انتهاي داخلي دندانه ها جلوگيري شود، لازمست که تعداد دندانه هاي چرخدنده از دندانه هاي تيغ فرز، خيلي بيشتر باشد. براي بدست آوردن عمل دندانه اي صحيح، بدون تعديل اضافي شکل دندانه ها، لازمست که کوچکترين اختلاف مجاز بين تعداد دندانه هاي پينيون و چرخ دنده داخلي بصورت زير باشد:

8 دندانه براي چرخ دنده هاي کوتاه دندانه 20

10 دندانه براي دندانه هاي تمام – عمق 20

12 دندانه براي دندانه هاي تمام عمق

اگر شاخه ها يا پره هاي چرخ دنده داخلي با حلقه آن بطور يکپارچه باشد، در اينصورت بايد يک شيار، براي آزادي تيغ فرز، در انتهاي داخلي دندانه ها تامين شود. عرض اين شيار نبايد از 32/3 کمتر باشد.دندانه هاي يک چرخ دنده داخلي از دندانه هاي يک چرخدنده ساده نظير خودش، محکمتر است. کار اين چرخ دنده ها نرمتر و بي صداتر است، زيرا تعداد دندانه هاي درگير در آنها بيشتر است.

حلزوني و مارپيچي:

چرخ دنده هاي مخروطي، حلزوني و مارپيچي شکلهاي پيشرفته اي از چرخ دنده ها بشمار مي روند، شکل هندسي و همچنين استحکامي را که مي توان به اين نوع چرخدنده ها داد، در روي چرخ دنده هاي ساده امکان ندارد.دندانه هاي موجود در روي چرخدنده هاي مخروطي ممکن است راست و يا مارپيچي باشند، از اين نوع چرخ دنده براي انتقال حرکت و قدرت بين شفتهاي متاقطع استفاده بعمل مي آيد. پيچ حلزون بصورت يک پيچ بوده و قابل درگير شدن با چرخ دنده اي بنام چرخ دنده حلزون مي باشد. از سيستم حلزون و چرخدنده حلزون، در موارديکه احتياج به کاهش زياد سرعت است، استفاده مي شود. دندانه هاي مربوط به چرخدنده هاي مارپيچي بطور موازي با محور شفت نيستند، دندانه هاي اين نوع چرخدنده بصورت مارپيچي بوده و در مسيرهاي مارپيچي موجود در روي استوانه چرخدنده قرار دارند. شکل هندسي اين چرخ دنده هاي مختلف، خيلي پيچيده تر از چرخدنده هاي ساده بوده و همچنين مشکلات مربوط به توليد و بررسي آنها نيز پيچيده تر است.

 چرخدنده هاي حلزوني:

چرخ دنده هاي حلزوني داراي دندانه هاي مارپيچي و شفتهاي متعامد هستند. حلزونها Worms (پيچهاي حلزوني) را مي توان يک راهه، دو راهه، سه راهه و چند راهه ساخت، دندانه هاي چرخ يا چرخدنده حلزن رزوه هاي پيچ حلزون را پوشانده و يک تماس خطي بين قسمتهاي درگير بوجود مي آورند. چرخ حلزون توسط دستگاه ها ب، و پيچ حلزونبوسيله سنگ زني يا فرزکاري با تيغ فرز ديسکي ، ساخته مي شوند. در ماشينکاري پيچ و چرخ حلزون بايد دقت کافي مبذول داريم تا اينکه سطوح دندانه ها آنها کاملاً بطور مزدوج از آب در بيايند. شکل هندسي پيچ حلزوني خيلي پيچيده است، و براي بدست آوردن اطلاعات کافي بايد بر فرهنگ مربوطه مراجعه شود.با استفاده از چرخدنده هاي حلزوني مي توان يک کاهش بزرگ در سرعت و يا يک افزايش بزرگ در گشتاور ايجاد کرد. نسبتهاي سرعت بستگي به اندازه قطرها ندارد، بلکه بستگي به تعداد دندانه هاي چرخدنده ها دارد. زاويه فشار در مورد پيچ حلزونهاي يک راهه و دوراهه از 20، و در مورد پيچ حلوزنهاي سه راهه و چند راهه از 25 نبايد کمتر باشد.توصيه مي شود که از فولادهاي آلياژي که سطحشان قابل سخت کردن است، در ساخت پيچ حلزون ساتفاده شود. در ساخت چرخ حلزون از برنز بهبود يافته استفاده مي شود. چرخ حلزون معمولاً نبايد بيش از 29 دندانه داشته باشد، براي اينکه تماس بين چرخ و پيچ حلزون صحيح باشد، لازمست که تنظيم محوري چرخ حلزون بدقت انجام گيرد.

چرخدنده
چرخدنده

 ظرفيت حرارتي چرخدنده هاي حلزوني :

ظرفيت اسب بخار يک سيستم چرخ دنده حلزوني در طي کار مداوم، معمولاً توسط ظرفيت تلف حرارتي محفظه سيستم محدود مي شود. نرخ (سرعت) خنک کاري براي محفظه هاي مستطيلي يا جعبه اي شکل را مي توان تخمين زد. در صورت زياد بودن سرعت شفت پيچ حلزون، روغن در داخل محفظه بخوبي گردش داشته و باعث افزايش نرخ خنک کاري خواهد شد. با نصف کردن يک بادبزن مي توان سيلي از هوا را بطور مداوم به سطوح جانبي محفظه برخورد داده و بدين ترتيب نرخ خنک کاري را افزايش داد.

فهرست مطالب مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک:

 • دندانه هاي سيکلوئيدي
 • انواع گامهاي داندانه ها
 • روشهاي توليد
 • توليد يا ژنراسيون دنده شانه اي
 • هابينگ
 • روش کله زني
 • روشهاي پرداخت چرخ دنده
 • پرداخت چرخ دنده بروش شيوينگ
 • روش هنن کاري
 • لپن کاري
 • برنيشينگ
 • ظرفيت خنثي دندانه هاي چرخدنده ساده
 • ضرايب فرم يا لويس براي دندانه هاي چرخ دنده ساده
 • بار حد براي استهلاک
 • بارديناميکي
 • اشتباهات موجود در چرخ دنده ها
 •  مواد چرخدنده ها
 •  آندرکاتينگ در دندانه هاي چرخ دنده Undercutting in Gear Teeth
 • چرخدنده هاي با ارتفاع سردندانه طويل و کوتاه
 • چرخدنده هاي داخلي يا حلقوي
 • سخت کاري عميق
 •  اندازه گذاري چرخدنده ها
 • کربوريزه کردن(کرن دادن ) و سخت کردن سطح ماده
 • سختکاري بروش القائي و شعله
 • گسيختگيهاي معمول در چرخ دنده
 • نسبتهاي سرعت در سيستمهاي چرخ دنده اي
 • شکستن دندانه
 • حفره زدن
 • خط خوردن دندانه ها
 • روانکاري و سوار کاري چرخ دنده ها
 • پس زني
 • چرخ دنده هاي مخروطي,حلزوني و مارپيچي
 •  ظرفيت حرارتي چرخ دنده هاي حلزوني
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 29
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *