مقاله درباره مبادی آراء ملاصدرا

مقالهو تحقیق مبادي آراء ملاصدرا در قالب فایل word در 62 صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای کلیه محصلین و دانشجویان علوم انسانی میباشد.مقاله مبادی آراء ملاصدرا مناسب برای پژهش در زمینه فلسفه و منطق و انواع علوم انسانی است. در ادامه به بررسی خلاصه و چکیده ای از عناوین و متون قرار گرفته در تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه نسخه کامل آن از باکس انتهای صفحه برای دانلود اقدام نمایید.

چکیده و عناوین اصلی مقاله مبادی آراء ملاصدرا:

مبادی آراء ملاصدرا و وحدت و تشكيك وجود:

سنگ بناي نظرياتمبادی آراء ملاصدرا مسأله اصالت و وحدت و تشكيك و تشديد وجود است. همان طو كه قبلاً گفتيم يكي از نكات اصلي مورد اختلاف ميان فلاسفه و متلكهين اسلامي اين بوده كه وجود و ماهيت كدام يك اصيلند. فلاسفه مشايي همچون صوفيه به اصالت وجود يعن به واقعيت داشتن عيني و خارجي وجود مستقل از انتزاعات ذهني، معتقد بودند و ماهيات را چيزي جز اعراض نمي‌دانستند، حال آنكه اشراقين كه با سهروردي آغاز شده و همچنين ميرداماد استاد ملاصدرا نيز نوعي «فلسفه ماهيات» ساخته بودند كه درست خلاف آن را مي گفت. آنها معتقد بودند كه وجود عرض است و اصالت از آن ماهيات است ملاصدرا در اين مناقشه با قطعيت تمام اصالت وجود را پذيرفت و با اشراقيان از در مخالفت درآمد. در مسئله وحدت و سلسله مراتبي بودن وجود ملاصدرا تعاليم مشائيان را نپذيرفت زيرا به اعتقاد ايشان وجود هر چيز ذاتاً متفاوت و متمايز از وجودهاي ديگر است، هر چند كه نسبت به ماهيت خودش اصالت دارد. ولي به نظر صدرا وجود در سراسر قلمرو حتي جز يك چيز نيست،در مبادی آراء ملاصدرا حقيقتي يگانه است كه البته سلسله مراتب و شدت و ضعف دارد. همان طور كه مي گوييم نور خوشيد، نور شمع، نور كرم شب تاب و از تمام اينها يك چيز يعني نور را اراده مي كنيم. البته در مظاهر متفاوتشان، يعني تحت شرايط مختلف ظهور آنها، در مورد خداوند هم، وجود خداوند و انسان و درخت و… همه يك وجودند، يك واقعيت خارجيند كه البته درجات شدت و ضعف آنها با يكديگر فرق مي كند. موجودات مختلف در عالم ظهور همگي تعينات يك حقيقت واحد، يعني وجودند، اين تعينات را ذهن انتزاع مي كند و به صورت ماهيات اشياء درمي آورد.

كه وقتي به وطن اصلي آنها برده شدند همان مثل افلاطوني و اعيان ثابته مي شوند. ماهيت برخلاف وجود كه در خارج واقعيت دارد اعراض وجودند كه ذهن آنها را بي آنكه حقيقتي مستقل از وجود داشته باشد انتزاع و اعتبار كرده است. حتي اعيان ثابته هم نوعي صورت وجودي دارند كه البته همان علم خداوند به آنهاست. آنچه ظهور خاكي مادي اشياء را از صور آسماني و اعيان ثابته آنها متمايز مي كند برخلاف نظر برخي از پيروان مكتب اشراق مراتب تدني ماهيات از حالت لطيف تر و ظريف تر به حالت كثيف‌تر و خشن تر نيست. برعكس، اين شدت و ضعف ظهور وجود است كه مرتبه موجوديت هر مخلوقي را تعيين مي كند. اگر نور وجود بر صورت يا ماهيت يك انسان بيش از آنچه اكنون دارد بتابد، او انسان برزخي مي شود و اگر شدت نور افزايش يابد، همين انسان بدل به انسان ملكوتي مي شود و با اعيان ثابته يگانه مي گردد.

 مبادی آراء ملاصدرا
مبادی آراء ملاصدرا

قاعده امكان اشرف در مبادی آراء ملاصدرا :

بنابر اين اصلمبادی آراء ملاصدرا: هر موجودي در سير كمال خود از مراحل مختلف، از نازلترين تا عاليترين مرحله مي گذرد، پس براي هر وجود ناقصي (وجود انس) در اين عالم درجاتي از وجود در مراحل عاليتر سلسله مراتب كيهاني هم لازم است، زيرا هر وجود از مبدأ الهي نشأت گرفته و از مراحل متوسط برزخي گذشته است. في المثل، وجود انسان بر كره خاك كه در حالت كنونيش وجودي ناقص و اخص است، لزوم وجود عاليتري از انسان را در عالم وسائط و برزخي ارواح و وجود اخير وجودي از انسان روحاني و ملكوتي را در عالم معقول ناگزير مي كند.

علم الهي و انساني:

از نظر مبادی آراء ملاصدرا علم گوهر اصلي تجلي عالم است و از آن مهمتر وسيله و دروازه نجات روح است. ملاصدرا همانند عرفا علم و وجود يا از ديدگاهي ديگر عالم و معلوم را ذاتاً يكسان مي شمارد و وجود اشياء را همان علم خداوند به آنها مي داند. خداوند به ذات خود علم دارد و ذات او نيز جز وجود او چيزي نيست و عين وجود است پس حق تعالي در يك زمان هم علم است و هم عالم و هم معلوم. در مبادی آراء ملاصدرا مورد عقول مجرده نيز كه يكسره از ماده مبرا هستند، عقول و معقول يكي هستند. تفاوت آنها با خداوند در اين است كه هر چند علم اين عقول با وجودشان يكسان و يكي است، ولي با ماهيتشان تفاوت دارد. زيرا كه وجود آنها بر ذات و ماهيتشان مقدم است، حال آنكه در مورد خداوند علم او هم با وجود او و هم با ذاتش يكي است، چرا كه وجود و ذات او عين يكديگرند.

عقل و وحي در نظر ملاصدرا:

مبادی آراء ملاصدرا شرع و برهان را براي ياري هم به كار انداخت و وحي و شرع را با بينشي عقلي و فلسفي به ميان كشيد و برهاني بودن و كارآمدي آن را براي استدلال فلسفي ثابت كرد. وي اثبات كرد كه نه فقط ميان وحي و آموزه هاي پيامبران با حقايق عقلي – كه حكما با عقل و استدلال له آن مي رسند – تعارض و ناسازگاري نيست بلكه در فجر تمدن بشري، همواره حكمت و علوم عقلي و طبيعي و به زباني ديگر: تمدن را پيامبران براي مردم آورده اند و حكماي بزرگ باستاني همه شاگردان و دست پروردگان مستقيم يا غيرمستقيم پيامبران بوده اند و حكمت راستين،‌پيوسته از وحي و نبوت برخاسته اند و اديان و پيامبران بودند كه نخستين بار از آفرينش جهان و از طبيعت انسان و آفريدگار آنها و راه سعادت بشر سخن گفتند و مردم را با آفريدگار جهان كه حقيقي ترين حقيقتهاست آشنا نمودند.

«انسان شناسي»:

« انسان شناسي ملاصدرا» مبادی آراء ملاصدرا  انسان به عنوان « عالم صغير» و جهان به عنوان ط انسان كبير» انسان شناسي صدرايي چنانكه مي دانيم از مباحثي است كه آنرا از بخش طبيعيات به بخش الهيات انتقال داده است. در نظر فيلسوفان مسلمان، طبيعيات آن قسمت از حكمت نظري است كه با اشياء متحرك و متغير سروكار دارد، و آن تخفيفي كيفي و كمي در خصوص  جواهرجسماني و نفساني و اعراض آن است،‌كه با رياضيات و الهيات در مجموع حكمت نظري قدما را تشكيل مي دهد. به همين جهت است كه در فلسفة مشايي معرفه النفس به نيروي محرك يا انگيزنده در اعضاي سه قلمرو و جهاد و نبات و حيوان بستگي دارد و فيلسوفان مشائي آن را بر خلاف نظر مكاتب متأخذ تر مانند مكتب اشراق شاخه اي از طبيعبات يا فلسفه طبيعي تصور مي كردند.

دیگر عناوین مقاله مبادی آراء ملاصدرا:

 • بررسی درجات و مراتب نفس ناطقه
 • هدفداري عالم طبيعت بر اساس حكمت متعاليه
 • روش ملاصدرا در شناخت انسان
 • مقام انسان از ديدگاه ملاصدرا
 • صفات ثبوتي و سلي خداوند و توحید از نظر ملاصدرا
 • مباني هستي شناختي ملاصدرا و مبادی آراء ملاصدرا
 • خداشناسی و اوصاف خداشناسی در فلسفه ملاصدرا
 • اهميت عقل نزد ملاصدرا
 • بررسی نفس مبدأ و غايت در مبادی آراء ملاصدرا
 • وجود ربطي و وجود نفسي
 • وجود:واجب,ممکن,ممتنع
 • عینیت صفات خدا با ذات او وعینین صفات با یکدیگر از نظر ملاصدرا

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله درباره مبادی آراء ملاصدرا:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 62
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *