مقاله درباره مبادی آراء ملاصدرا

مقالهو تحقیق مبادی آراء ملاصدرا در قالب فایل word در ۶۲ صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای کلیه محصلین و دانشجویان علوم انسانی میباشد.مقاله مبادی آراء ملاصدرا مناسب برای پژهش در زمینه فلسفه و منطق و انواع علوم انسانی است. در ادامه به بررسی خلاصه و چکیده ای از عناوین و متون قرار گرفته در تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه نسخه کامل آن از باکس انتهای صفحه برای دانلود اقدام نمایید.

چکیده و عناوین اصلی مقاله مبادی آراء ملاصدرا:

مبادی آراء ملاصدرا و وحدت و تشکیک وجود:

سنگ بنای نظریاتمبادی آراء ملاصدرا مسأله اصالت و وحدت و تشکیک و تشدید وجود است. همان طو که قبلاً گفتیم یکی از نکات اصلی مورد اختلاف میان فلاسفه و متلکهین اسلامی این بوده که وجود و ماهیت کدام یک اصیلند. فلاسفه مشایی همچون صوفیه به اصالت وجود یعن به واقعیت داشتن عینی و خارجی وجود مستقل از انتزاعات ذهنی، معتقد بودند و ماهیات را چیزی جز اعراض نمی‌دانستند، حال آنکه اشراقین که با سهروردی آغاز شده و همچنین میرداماد استاد ملاصدرا نیز نوعی «فلسفه ماهیات» ساخته بودند که درست خلاف آن را می گفت. آنها معتقد بودند که وجود عرض است و اصالت از آن ماهیات است ملاصدرا در این مناقشه با قطعیت تمام اصالت وجود را پذیرفت و با اشراقیان از در مخالفت درآمد. در مسئله وحدت و سلسله مراتبی بودن وجود ملاصدرا تعالیم مشائیان را نپذیرفت زیرا به اعتقاد ایشان وجود هر چیز ذاتاً متفاوت و متمایز از وجودهای دیگر است، هر چند که نسبت به ماهیت خودش اصالت دارد. ولی به نظر صدرا وجود در سراسر قلمرو حتی جز یک چیز نیست،در مبادی آراء ملاصدرا حقیقتی یگانه است که البته سلسله مراتب و شدت و ضعف دارد. همان طور که می گوییم نور خوشید، نور شمع، نور کرم شب تاب و از تمام اینها یک چیز یعنی نور را اراده می کنیم. البته در مظاهر متفاوتشان، یعنی تحت شرایط مختلف ظهور آنها، در مورد خداوند هم، وجود خداوند و انسان و درخت و… همه یک وجودند، یک واقعیت خارجیند که البته درجات شدت و ضعف آنها با یکدیگر فرق می کند. موجودات مختلف در عالم ظهور همگی تعینات یک حقیقت واحد، یعنی وجودند، این تعینات را ذهن انتزاع می کند و به صورت ماهیات اشیاء درمی آورد.

که وقتی به وطن اصلی آنها برده شدند همان مثل افلاطونی و اعیان ثابته می شوند. ماهیت برخلاف وجود که در خارج واقعیت دارد اعراض وجودند که ذهن آنها را بی آنکه حقیقتی مستقل از وجود داشته باشد انتزاع و اعتبار کرده است. حتی اعیان ثابته هم نوعی صورت وجودی دارند که البته همان علم خداوند به آنهاست. آنچه ظهور خاکی مادی اشیاء را از صور آسمانی و اعیان ثابته آنها متمایز می کند برخلاف نظر برخی از پیروان مکتب اشراق مراتب تدنی ماهیات از حالت لطیف تر و ظریف تر به حالت کثیف‌تر و خشن تر نیست. برعکس، این شدت و ضعف ظهور وجود است که مرتبه موجودیت هر مخلوقی را تعیین می کند. اگر نور وجود بر صورت یا ماهیت یک انسان بیش از آنچه اکنون دارد بتابد، او انسان برزخی می شود و اگر شدت نور افزایش یابد، همین انسان بدل به انسان ملکوتی می شود و با اعیان ثابته یگانه می گردد.

 مبادی آراء ملاصدرا
مبادی آراء ملاصدرا

قاعده امکان اشرف در مبادی آراء ملاصدرا :

بنابر این اصلمبادی آراء ملاصدرا: هر موجودی در سیر کمال خود از مراحل مختلف، از نازلترین تا عالیترین مرحله می گذرد، پس برای هر وجود ناقصی (وجود انس) در این عالم درجاتی از وجود در مراحل عالیتر سلسله مراتب کیهانی هم لازم است، زیرا هر وجود از مبدأ الهی نشأت گرفته و از مراحل متوسط برزخی گذشته است. فی المثل، وجود انسان بر کره خاک که در حالت کنونیش وجودی ناقص و اخص است، لزوم وجود عالیتری از انسان را در عالم وسائط و برزخی ارواح و وجود اخیر وجودی از انسان روحانی و ملکوتی را در عالم معقول ناگزیر می کند.

علم الهی و انسانی:

از نظر مبادی آراء ملاصدرا علم گوهر اصلی تجلی عالم است و از آن مهمتر وسیله و دروازه نجات روح است. ملاصدرا همانند عرفا علم و وجود یا از دیدگاهی دیگر عالم و معلوم را ذاتاً یکسان می شمارد و وجود اشیاء را همان علم خداوند به آنها می داند. خداوند به ذات خود علم دارد و ذات او نیز جز وجود او چیزی نیست و عین وجود است پس حق تعالی در یک زمان هم علم است و هم عالم و هم معلوم. در مبادی آراء ملاصدرا مورد عقول مجرده نیز که یکسره از ماده مبرا هستند، عقول و معقول یکی هستند. تفاوت آنها با خداوند در این است که هر چند علم این عقول با وجودشان یکسان و یکی است، ولی با ماهیتشان تفاوت دارد. زیرا که وجود آنها بر ذات و ماهیتشان مقدم است، حال آنکه در مورد خداوند علم او هم با وجود او و هم با ذاتش یکی است، چرا که وجود و ذات او عین یکدیگرند.

عقل و وحی در نظر ملاصدرا:

مبادی آراء ملاصدرا شرع و برهان را برای یاری هم به کار انداخت و وحی و شرع را با بینشی عقلی و فلسفی به میان کشید و برهانی بودن و کارآمدی آن را برای استدلال فلسفی ثابت کرد. وی اثبات کرد که نه فقط میان وحی و آموزه های پیامبران با حقایق عقلی – که حکما با عقل و استدلال له آن می رسند – تعارض و ناسازگاری نیست بلکه در فجر تمدن بشری، همواره حکمت و علوم عقلی و طبیعی و به زبانی دیگر: تمدن را پیامبران برای مردم آورده اند و حکمای بزرگ باستانی همه شاگردان و دست پروردگان مستقیم یا غیرمستقیم پیامبران بوده اند و حکمت راستین،‌پیوسته از وحی و نبوت برخاسته اند و ادیان و پیامبران بودند که نخستین بار از آفرینش جهان و از طبیعت انسان و آفریدگار آنها و راه سعادت بشر سخن گفتند و مردم را با آفریدگار جهان که حقیقی ترین حقیقتهاست آشنا نمودند.

«انسان شناسی»:

« انسان شناسی ملاصدرا» مبادی آراء ملاصدرا  انسان به عنوان « عالم صغیر» و جهان به عنوان ط انسان کبیر» انسان شناسی صدرایی چنانکه می دانیم از مباحثی است که آنرا از بخش طبیعیات به بخش الهیات انتقال داده است. در نظر فیلسوفان مسلمان، طبیعیات آن قسمت از حکمت نظری است که با اشیاء متحرک و متغیر سروکار دارد، و آن تخفیفی کیفی و کمی در خصوص  جواهرجسمانی و نفسانی و اعراض آن است،‌که با ریاضیات و الهیات در مجموع حکمت نظری قدما را تشکیل می دهد. به همین جهت است که در فلسفه مشایی معرفه النفس به نیروی محرک یا انگیزنده در اعضای سه قلمرو و جهاد و نبات و حیوان بستگی دارد و فیلسوفان مشائی آن را بر خلاف نظر مکاتب متأخذ تر مانند مکتب اشراق شاخه ای از طبیعبات یا فلسفه طبیعی تصور می کردند.

دیگر عناوین مقاله مبادی آراء ملاصدرا:

 • بررسی درجات و مراتب نفس ناطقه
 • هدفداری عالم طبیعت بر اساس حکمت متعالیه
 • روش ملاصدرا در شناخت انسان
 • مقام انسان از دیدگاه ملاصدرا
 • صفات ثبوتی و سلی خداوند و توحید از نظر ملاصدرا
 • مبانی هستی شناختی ملاصدرا و مبادی آراء ملاصدرا
 • خداشناسی و اوصاف خداشناسی در فلسفه ملاصدرا
 • اهمیت عقل نزد ملاصدرا
 • بررسی نفس مبدأ و غایت در مبادی آراء ملاصدرا
 • وجود ربطی و وجود نفسی
 • وجود:واجب,ممکن,ممتنع
 • عینیت صفات خدا با ذات او وعینین صفات با یکدیگر از نظر ملاصدرا

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله درباره مبادی آراء ملاصدرا:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 62
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *