مقاله تعریف تایپوگرافی رشته هنر و گرافیک

با توجه به اینکه «تایپوگرافی»ناگزیر با خطاطی وخوشنویسی،رابطه ای دارد،بسیاری یا سهواًیا به سادگی،اعتقادشان براین است که خوشنویسی وخطاطی نوعی تایپوگرافی است. در ابتدا،با ارائه تعریفی مختصر از خوشنویسی وخطاطی وسپس تایپوگرافی حد و حدود واقعی وحقیق این رابطه را روشن می کنیم ودرباره ی آن توضیحاتی می دهیم.معنی تحت اللفظی «خوشنویسی»خوش نوشتن حروف وکلمات با رعایت سفت وسخت هندسی تحریر وحروف(به عربی هندسه الخط)براساس قواعد از پیش تعیین شده وسنتی می باشد.

معادل انگلیسی آن«calligraphy»ودر واقع  بیان نوعی هماهنگی است که مهارت های اجرایی آن توسط خوشنویسان در اثر کار وآموزش حاصل می شود.. مقاله تعریف تایپوگرافی رشته هنر و گرافیک  در قالب فایل ورد آماده برای دانلود رایگان میباشد.

تعریف تایپوگرافی

کلمه ی دیگری داریم به نام«خطاطی»،خطاطی در واقع کار در حوزه های کاربردی است.یعنی کسی برای مفهوم خاص وبرای جایی مطابق کاربرد تعریف شده ی آن خطی می نویسد یا خطی انتخاب می کند وبهره می گیرد.«خوش»بودن در اینجا به معنی جا افتادن ومناسب بودن نوشته است که در ارتباط با موضوع وزیبائی در مفهوم کاربردی تعریف می شود؛نه در شکل ظاهری آن.

تعریف تایپوگرافی،اما به این سادگی ها نیست؛از زمانی که «ژوهانس گوتنبرگ»در سال های ۱۴۶۸-۱۳۹۸م.فن چاپ را اختراع کرد،تلاش های زیادی را برای گسترش شیوه هایی که کارایی بیشتری در امر تکثیر نسخ متون مختلف ومطالب داشته باشند،انجام شد.

از جمله ی این تلاش ها که به توسعه ی امر چاپ انجامید،ساختن حروف برجسته ی فلزی بود که با الهام گرفتن از اصل الفبای لاتین انجام شد واز ترکیب وکنار هم قرار گرفتن آنها –واژه،جمله ومتون مختلف ساخته می شد وپس از سپردن به دستگاه چاپ واتمام کار،مجدداً از آنها برای مطلبی جدید استفاده می کردند والی آخر.

 رابطه تایپوگرافی با خوشنویسی:

همانطور که اشاره شد،با اختراع صنعت،شکل تازه ای از کاربرد خط آغاز گردید.در بدو امر برای طراحی حروف سربی،الهام از خوشنویسی،تنها راهی است که پیش پای طراحان قرار می گیرد.گوتنبرگ(به سال ۱۴۵۶م)برای تکثیر انجیل نمونه ای از حروف الفبا را برای خود انتخاب کرد که با خصوصیات نوشتاری ونسخه های دست نویس آن زمان «گوتیک»مطابقت داشت،

اما برای استفاده در یک سیستم مکانیزه،تغییراتی در جزئیات آن داده شد.این تغییرات بر خوانایی آن افزود وبه خطوط وستون کلمات تراکم وپیوستگی بیشتری می بخشید.اتفاقی که با ورود صنعت چاپ به ایران(در سال۱۲۲۷ه.ق)هم رخ داد واین عرصه ی جدید در مقابل کلیه ی خطوط سنتی با آغوش باز گسترده شد

تایپوگرافی
تایپوگرافی

بررسی وتجزیه تحلیل آثار موفق وماندگار ،بیانگر این است که هدف از تایپوگرافی،ارسال هرچه مؤثرتر پیام،برقراری ارتباط لازم،ایجاد تفهیم وتفاهم،نفوذ بیشتر- نسبت به نوشتار عادی- بوده است.بعد از گذشت سالها،هنوز هم این اهداف کم وبیش در کار تایپوگرافی وجود دارد وهدف هایی را هم کم کم به دخود اختصاص داده که کل این هدف ها را،در مرحله ی اول می توان به:هدف های فرهنگی« آموزشی وپرورشی»،اهداف موضوعی واهداف اقتصادی وتجاری بخش بندی کرد وسپس در بافت ریز تر وطبقه بندی جزئی تر به اهداف زیر دست یافت:

کشف وتشخیص جنبه های خلاق کاربرد حروف:

از اهداف اصلی تایپوگرافی تلاش برای طراحی وابداع شیوه های جدید نگارش وکاربرد آن است.چنانچه پیشینه ی خوشنویسی خود نگاه کنیم می بینیم هنگامی که خطی به کمال زیبائی می رسید وقابلیت وامکانات خود را به تمامی به نمایش می گذاشت تلاش برای پدید آوردن قلمی جدید آغاز می گردید.این همه تفاوت در شیوه های خوشنویسی حداقل نشان دهنده ی این مسئله است که نیاز انسان برای ارتباط نوشتاری با یک نوع خط مرتفع نمی گردد وبرای بیان حالات مختلف متوسل به اقلام مختلف شد.این موقعیت را نمی شود انکار کرد که«کلمات»قرار است معنی یا مفهومی را انتقال دهند.بعضاًبه نظر می رسد به دلیل کاری که توسط طراح بر روی حروف صورت گرفته ،مفهوم تضعیف می شود.در حالی که تایپوگرافی برای تقویت مفاهیم است،نه تکذیب ونادیده گرفتن معنی وابهام آن ویا از هم گسیختن آنچه گفته شده است.مقصود اصلی آن ارتباط است.

کمک به جایگیری نوشته وموضوع در ذهن وخاطره ی مخاطب:

تایپوگرافی یکی از قدرتمند ترین ابزار های ارتباطی موجود برای طراحان گرافیک است.می تواند وقتی که بطور مؤثر بکر رود،حال وهوا ومفهوم یک اثر را بیش از انتظاری که از یک نوشتار یا حتی تصویری می رود ودر خاطره ها واذهان ثبت کند.

عینی ومحسوس کردن موضوع نوشتار:

باز هم بیش از حدی که موضوع فی نفسه،عینی ومحسوس است.تایپوگرافی می تواند به خواننده خود قبل از خوانده شدن بگوید این متن آموزنده است یا سرگرم کننه،طنز است یا بسیار جدی… وبرای این کار اگر لازم باشد حروف منبسط یا فشرده می شوند ویا در اندازه ها ووزن های مختلف ظاهر می گردند وخودشان را به شکل ها وشیوه های مختلف ارائه می کنند ودر ترکیب با هم می توانند خیلی دوستانه وخوشرو،تحریک کننده ومد روز،با ابهت وجدی …ظاهر شوند.تایپوگرافی صدای تصویر است.

آسان و سهل الوصول کردن موضوع:

در مواردی که اهداف آموزشی در میان است وموضوع ناگزیر،دشواری هایی دارد که باید نارسایی های وصفی-واژگانی نوشته را ازبین برد.

 برانگیزی کنجکاوی مخاطب در جهت درک ظرفیت های بصری نوشتار:

کلمات ونوشتار در تایپوگرافی در صورتی که طرفیت های بصری اشان کشف شود،می تواند تبدیل به تصاویر یا تداعی کننده ی آن باشند،تایپوگرافی به همان خوبی که خوانده می شود ،دیده هم می شود ،وباید به هر دو صورت دیدنی وخواندنی ،گویا باشد.تایپوگرافی می تواند با آزادی بخشیدن به نوشتار وکلمات ،بینندگان را برای در نظر گرفتن قابلیت های بصری حروف برانگیزد.

قوه ی تخیل مخاطب را فراسوی موضوع نوشتار قرار دادن:

گهگاه پیش می آید که کار  برروی حروف،هدف نوشته را تغییر می دهد.وآن را تضعیف وکمرنگ ویا تخریب وبی اعتبار می کند.اینکه تایپوگرافی ،نوشته را رد کند وتأثیرات آنرا از میان ببرد،دلیل قطعی بر شکست تایپوگرافی است.هرگاه تایپوگرافی ،به همه اهداف نوشته،پاسخ مثبت ومکمل بدهد،دراین حال سزاوار است که قدم یا قدم هایی نیز فراسوی نوشته بردارد وقدرت تخیل مخاطب را از محدوده یا محبس نوشته آزاد کرده وبه پرواز وا دارد.

فنون تایپوگرافی:

اجزای اولیه کلیه ی آثار تایپوگرافی همچون سایر رشته ها،فرم ومحتواست.منظور از محتوا،موضوعی است که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم بیان می شود وخصوصیت اصلی هر نوشتار است. در تایپوگرافی چون سایر فنون ارتباط بصری،فرم ومحتوا هرگزاز یکدیگر جدا نیستند.ارتباط بصری در تایپوگرافی به انواع گوناگونی صورت می پذیرد وبه شدت وابسته به محتوا یا به عبارتی معنی کلمه یا کلمات است ودر هر یک از گونه هایش به نوعی خاص جلوه گر می شود.ممکن است از چند نوع مختلف از پیام های بصری،محتوایی مشابه بیان شود،ولی باید نحوه ی بیان آن متناسب باآن نوع به خصوص باشد،در نتیجه هر یک ازآنها از نظر ترکیب بندی ونوع تکنیک بکار رفته در آن ها با دیگری تفاوت هایی دارد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تعریف تایپوگرافی رشته هنر و گرافیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 8
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *