مقاله تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی

شدت نور و نیروی نور تابیده شده از منبع نور را به دست می دهد. شدت نور روشنایی منبع عادی درانواع  زاویه های متفاوت است در ابتدا که شمع جهت روشنایی مورد استفاده قرار می گرفت شدت نور یک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت که با K مشخص  می شد. این استاندارد  رضایت بخش نبوده و در سال های متمادی استانداردهای مختلفی معرفی شدند که اهم آنها شمع (Hefner kerte) و شمع بین المللی (International candly) برد. و اما در سال ۱۹۴۸ استاندارد بین المللی جدیدی برپایه تشعشع کننده ای در درجه حرارت انجماد پلاتین عینی ۲۰۴۵ شدت نور که با I نشان داده می شود با واحد کاندیدا اندازه گیری می شود.مقاله تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی قابل استفاده برای تکمیل مباحث پایان نامه میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

مقاومت الکتریکی اتصال به زمین:

کل مقاومت الکتریکی نقطه خنثی یا هادی خنثای یک سیستم TN (برای هرنوع منبع تغذیه اعم از ترانسفورماتور یا ژنراتور روشنایی) نسبت به جرم کلی زمین، نباید از دو (۲) اهم تجاوز کند. که این دو اهم مقاومت را ممکن است علاوه براتصال زمین پست یا نیروگاه، از طریق احداث اتصال زمینهای مکرر در طول خطوط توزیع یا تقسیم یک سیستم، و وصل هادی خنثای این خطوط به زمین ، تأمین . در مورد ساختمانهای مرتفع که امکان احداث زمینهای مکرر وجود ندارد، باید برای هم ولتاژ کردن، همبندی اضافی انجام شود.البته هرگاه محرز شد که مقاومت زمین از   اهم بیشتر شود، مجری مقررات می تواند از رابطه زیر استفاده کند:

RB : مقاومت کل مجاز جدید (به جای ۲ اهم) برحسب اهم

RE: مقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین (تعداد تجربی آماری) برحسب اهم

سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی – خنثی: در تأسیسات نصب ثابت چنانچه سطح مقطع یک هادی (سی) ۱۰میلیمترمربع یا بیشتر باشد، می توان از آن به عنوان هادی مشترک حفاظتی- خنثی (PEN) استفاده کرد. (مدارهای سه فاز، ۴ رشته ای و مدارهای یک فاز، ۲ رشته ای) اگر در نقطه ای از تأسیسات، هادی مشترک حفاظتی – خنثی (PEN) تفکیک شود و از آن به بعد هادیهای حفاظتی (PE) و خنثی (N) به طور جداگانه کشیده شوند، نباید در هیچ نقطه دیگری بین این دو هادی تماس یا اتصال الکتریکی برقرار کرد. درنقطه تفکیک، هادی مشترک حفاظتی – خنثی (PEN) باید به سینه مربوطه به هادی حفاظتی (PE) وصل شود.

روشنایی
روشنایی

شبکه کامپیوتری:

امروزه با توجه به پیشرفت علم و وسایل ارتباطی سریع جدید و وابستگی ایجاد شده به این وسایل باعث شده است تا استفاده فراگیری از این وسایل انجام شود. بهترین ر مراکز آموزشی که این وسایل جزء لاینفک آموزش گردیه اند . یکی از این پیشرفت ها در زمنیه علمی‌‌‌‌، شبکه  کامپوتری می‌‌‌‌باشد. از شبکه ای کوچک در حد یک ساختمان تا شبکه های بزرگ مانند اینترنت . سعی شده است در این پروژه ، قسمتی از هم و غم خود را روی طراحی کامپیوتری داخلی بنماییم. اکنون توضیح مختصری از شبکه ها و انواع Layont  آن ها در زیر می‌‌‌‌آید :ارتباط بین دو یا چند دستگاه : به دو نوع صورت می‌‌‌‌پذیرد.

۱- روش نقطه به نقطه ( PTOP   )

۲-روش چند نقطه ای ( Multi – Point  )

در نوع نقطه به نقطه دو سیستم توسط یک کابل مخصوص ( Linle Calale   روشنایی) و یا سطح بالاتر از طریق ارتباط ماهواره های با یکدیگر ارتباط دارند. و اطلاعات از طریق این این واسطه انتقال می‌‌‌‌یابد. در نوع چند نقطه ای ارتباط بین چند سیستم برقرار می‌‌‌‌شود و معمولا از یک سیستم اصلی به نام Derver  ( که از بقیه دستگاها مرغوبتر و پیشرفته تر و سریعتر است ) استفاده می‌‌‌‌شود که به اصطلاح اولیه ( Primary ) شبکه می‌‌‌‌باشد و سیستمهای متصل به شبکه و اتصالات آن ها و بقیه اجزاء شبکه ثانویه( Secondary – net  ) را تشکیل می‌‌‌‌دهند.معمولا در طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری از نوع ( Multi point   ) بهره می‌‌‌‌گیریم .این نوع انواع مختلف و توپولوژیهای زیر را شامل می‌‌‌ شود:

۱- روش مش (Mesh   )

۲-روش ستاره  ( Star )

 • روش درخت (Tree )
 • روش بای (Bae )
 • روش حلقه (Ring   )
 • روش هایربد (Hybrid  )
 • روش مش : در شبکه های کامپیوتری که از این روش استفاده می‌‌‌ کنند هر سیستم توسط کابل ارتباطی (Cable Link  ) به تک تک سیستمهای دیگر شبکه متصل می‌‌‌ گردد. یعنی اتصال باید مستقیم و برای بر کدام از سیستم (Worlc Stition  ) بر قرار باشد.از مزایایی که این روش وارد می‌‌‌ توان بهادامه به کار قسمت های سالم در صورت خرابی در یکی یا چند تا از سیستمهاقدرت سیستم یعنی توانایی اداره کار یک سیستم مطلوب بوسیله سیستمهای دیگر موجود در شبکه بدون ایجاد شکلضریب اطمی‌‌‌نان بالا در حفظ اطلاعات یعنی مقابل با؟ بودن اطلاعات در یک سیستم مطلوب توسط بقیه سیستمها اشاره کرد.البته به شرطی که برای hub  مشکلی پیش نیاید در این صورت ارتباط بین سیستمها قطع شده و به اصطلاح تمام یا عمده ای از سیستمها Ping   نمی‌‌‌ شوند در صورتی که ؟ ندارند .

انواع hub :

این وسایل معمولا در فرکانسهای ۱۰MHZ   و ۱۰۰MHZ   بستگی به سرعت مورد نظر دو بر یک از Work Station   سرعت انتقال اطلاعات ۱۰Mbs   (( a Mega bits Per Second  یا  ۱۰۰M bs    )) ساخته می‌‌‌ شوند . انواعی هم هستند که بر دو فرکانس کار می‌‌‌ کنند .برای سیستمهای که فاصله آنها را Rack  ( قفسه نگهداری Lhub  و سوئیچ ها )کم باشد استفاده می‌‌‌ شود و در اصطلاح ضعیف ( کند ) می‌‌‌ باشد و با سرعت پایین کرا می‌‌‌ نماید.البته hub  هایی که با فرکانسهای ( ۱۰/۱۰۰ MHZ   ) ساخته می‌‌‌ شوند و قابلیت کار در پردوفرکانس را دارند، امروزه بیشترین استفاده را دارند.معمولا از کابل Rj45  برای ارتباط بین سیستمی‌‌‌ استفاده می‌‌‌ شود. با تغییر در حالات قرار گیری این ۱۹  رشته می‌‌‌ توان دو حالت و دو سرعت بالا را ایجاد کرد.همچنین ترمی‌‌‌نالهای hub  ها نیز از درجه اهمی‌‌‌ت بالایی برخوردار است کمانیکه برای یک محل برای نصب شبکه باید عواملی مانند تعداد سیستمی‌‌‌ و توسط در آینده را در نظر گرفت. سپس با توجه به نیازمان ، از hub های ۳۲ ،   ۱۶ و یا ۶۴  ترمی‌‌‌نالی استفاده می‌‌‌ کنیم.

فهرست مطالب مقاله تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی:

 • شدت نور(Luminous Intensity)
 • شارنوری (Luminous Flux)
 • درخشندگی (Luminance)
 • توزیع شدت نور به منحنی پخش نور
 • منابع نور
 • ساختمان عمومی لامپهای رشته دار
 • ساختمان رشته
 • شیشه یا  حباب لامپ
 • سرپیچ لامپها
 • گاز داخل پمپ
 • مشخصات لامپهای رشته ای
 • لامپهای بخارجیوه
 • ساختمان عمومی لامپهای بخارجیوه
 • برق رسانی به سیستم تهویه (فن کوئل)
 • کابل و کابل کشی(روشنایی)
 • جدول باردهی و جریان مجاز کابل ها
 • انتخاب مقطع سیم کابل
 • پست برق
 • انتخاب محل پست
 • انتخاب ترانسفورماتور
 • کلید قدرت (دژنکتور)
 • کلید گاز سخت (جامد)
 • برق اضطراری
 • زمین کردن
 • استانداردهای مهم در زمین کردن
 • مشخصه های اصلی سیستم TN
 • سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی – خنثی
 • کاربرد انواع برقگیر
 • ویژگیهای برقگیر الکترونیکی
 • بررسی تعاریف زیر از علم آکوستیک برای طراحی سیستم صوتی مناسب می‌‌‌‌باشند
 • انواع بلندگوها
 • کابل تغذیه سیستم صوتی
 • طراحی سیستم اعلام حریق
 • تابلوی کنترل مرکزی ( Central  Contnolpanel )
 • Zone  بندی
 • شبکه کامپیوتری
 • محدود بودن Worle Station  ها
 • روش حلقه Ring
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 71
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *