مقاله تعاريف و كميتهای اصلی روشنايی

شدت نور و نیروی نور تابیده شده از منبع نور را به دست می دهد. شدت نور روشنايی منبع عادی درانواع  زاویه های متفاوت است در ابتدا كه شمع جهت روشنايي مورد استفاده قرار مي گرفت شدت نور يک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت كه با K مشخص  مي شد. اين استاندارد  رضايت بخش نبوده و در سال های متمادی استانداردهاي مختلفی معرفي شدند كه اهم آنها شمع (Hefner kerte) و شمع بين المللی (International candly) برد. و اما در سال 1948 استاندارد بين المللي جديدي برپايه تشعشع كننده اي در درجه حرارت انجماد پلاتين عيني 2045 شدت نور كه با I نشان داده مي شود با واحد كانديدا اندازه گيري مي شود.مقاله تعاريف و كميتهای اصلی روشنايی قابل استفاده برای تکمیل مباحث پایان نامه میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

مقاومت الكتريكي اتصال به زمين:

كل مقاومت الكتريكي نقطه خنثي يا هادي خنثاي يك سيستم TN (براي هرنوع منبع تغذيه اعم از ترانسفورماتور يا ژنراتور روشنايی) نسبت به جرم كلي زمين، نبايد از دو (2) اهم تجاوز كند. كه اين دو اهم مقاومت را ممكن است علاوه براتصال زمين پست يا نيروگاه، از طريق احداث اتصال زمينهاي مكرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم، و وصل هادي خنثاي اين خطوط به زمين ، تأمين . در مورد ساختمانهاي مرتفع كه امكان احداث زمينهاي مكرر وجود ندارد، بايد براي هم ولتاژ كردن، همبندي اضافي انجام شود.البته هرگاه محرز شد كه مقاومت زمين از   اهم بيشتر شود، مجري مقررات مي تواند از رابطه زير استفاده كند:

RB : مقاومت كل مجاز جديد (به جاي 2 اهم) برحسب اهم

RE: مقاومت اتفاقي اتصال فاز به زمين (تعداد تجربي آماري) برحسب اهم

سطح مقطع هادي مشترك حفاظتي – خنثي: در تأسيسات نصب ثابت چنانچه سطح مقطع يك هادي (سي) 10ميليمترمربع يا بيشتر باشد، مي توان از آن به عنوان هادي مشترك حفاظتي- خنثي (PEN) استفاده كرد. (مدارهاي سه فاز، 4 رشته اي و مدارهاي يك فاز، 2 رشته اي) اگر در نقطه اي از تأسيسات، هادي مشترك حفاظتي – خنثي (PEN) تفكيك شود و از آن به بعد هاديهاي حفاظتي (PE) و خنثي (N) به طور جداگانه كشيده شوند، نبايد در هيچ نقطه ديگري بين اين دو هادي تماس يا اتصال الكتريكي برقرار كرد. درنقطة تفكيك، هادي مشترك حفاظتي – خنثي (PEN) بايد به سينه مربوطه به هادي حفاظتي (PE) وصل شود.

روشنايی
روشنایی

شبكة كامپيوتري:

امروزه با توجه به پيشرفت علم و وسايل ارتباطي سريع جديد و وابستگي ايجاد شده به اين وسايل باعث شده است تا استفاده فراگيري از اين وسايل انجام شود. بهترين ر مراكز آموزشي كه اين وسايل جزء لاينفك آموزش گرديه اند . يكي از اين پيشرفت ها در زمنية علمي‌‌‌‌، شبكة  كامپوتري مي‌‌‌‌باشد. از شبكه اي كوچك در حد يك ساختمان تا شبكه هاي بزرگ مانند اينترنت . سعي شده است در اين پروژه ، قسمتي از هم و غم خود را روي طراحي كامپيوتري داخلي بنماييم. اكنون توضيح مختصري از شبكه ها و انواع Layont  آن ها در زير مي‌‌‌‌آيد :ارتباط بين دو يا چند دستگاه : به دو نوع صورت مي‌‌‌‌پذيرد.

1- روش نقطه به نقطه ( PTOP   )

2-روش چند نقطه اي ( Multi – Point  )

در نوع نقطه به نقطه دو سيستم توسط يك كابل مخصوص ( Linle Calale   روشنايی) و يا سطح بالاتر از طريق ارتباط ماهواره هاي با يكديگر ارتباط دارند. و اطلاعات از طريق اين اين واسطة انتقال مي‌‌‌‌يابد. در نوع چند نقطه اي ارتباط بين چند سيستم برقرار مي‌‌‌‌شود و معمولا از يك سيستم اصلي به نام Derver  ( كه از بقية دستگاها مرغوبتر و پيشرفته تر و سريعتر است ) استفاده مي‌‌‌‌شود كه به اصطلاح اوليه ( Primary ) شبكه مي‌‌‌‌باشد و سيستمهاي متصل به شبكه و اتصالات آن ها و بقية اجزاء شبكة ثانويه( Secondary – net  ) را تشكيل مي‌‌‌‌دهند.معمولا در طراحي و اجراي شبكه هاي كامپيوتري از نوع ( Multi point   ) بهره مي‌‌‌‌گيريم .اين نوع انواع مختلف و توپولوژيهاي زير را شامل مي‌‌‌ شود:

1- روش مش (Mesh   )

2-روش ستاره  ( Star )

 • روش درخت (Tree )
 • روش باي (Bae )
 • روش حلقه (Ring   )
 • روش هايربد (Hybrid  )
 • روش مش : در شبكه هاي كامپيوتري كه از اين روش استفاده مي‌‌‌ كنند هر سيستم توسط كابل ارتباطي (Cable Link  ) به تك تك سيستمهاي ديگر شبكه متصل مي‌‌‌ گردد. يعني اتصال بايد مستقيم و براي بر كدام از سيستم (Worlc Stition  ) بر قرار باشد.از مزايايي كه اين روش وارد مي‌‌‌ توان بهادامه به كار قسمت هاي سالم در صورت خرابي در يكي يا چند تا از سيستمهاقدرت سيستم يعني توانايي ادارة كار يك سيستم مطلوب بوسيلة سيستمهاي ديگر موجود در شبكه بدون ايجاد شكلضريب اطمي‌‌‌نان بالا در حفظ اطلاعات يعني مقابل با؟ بودن اطلاعات در يك سيستم مطلوب توسط بقية سيستمها اشاره كرد.البته به شرطي كه براي hub  مشكلي پيش نيايد در اين صورت ارتباط بين سيستمها قطع شده و به اصطلاح تمام يا عمده اي از سيستمها Ping   نمي‌‌‌ شوند در صورتي كه ؟ ندارند .

انواع hub :

اين وسايل معمولا در فركانسهاي 10MHZ   و 100MHZ   بستگي به سرعت مورد نظر دو بر يك از Work Station   سرعت انتقال اطلاعات 10Mbs   (( a Mega bits Per Second  يا  100M bs    )) ساخته مي‌‌‌ شوند . انواعي هم هستند كه بر دو فركانس كار مي‌‌‌ كنند .براي سيستمهاي كه فاصلة آنها را Rack  ( قفسة نگهداري Lhub  و سوئيچ ها )كم باشد استفاده مي‌‌‌ شود و در اصطلاح ضعيف ( كند ) مي‌‌‌ باشد و با سرعت پايين كرا مي‌‌‌ نمايد.البته hub  هايي كه با فركانسهاي ( 10/100 MHZ   ) ساخته مي‌‌‌ شوند و قابليت كار در پردوفركانس را دارند، امروزه بيشترين استفاده را دارند.معمولا از كابل Rj45  براي ارتباط بين سيستمي‌‌‌ استفاده مي‌‌‌ شود. با تغيير در حالات قرار گيري اين 19  رشته مي‌‌‌ توان دو حالت و دو سرعت بالا را ايجاد كرد.همچنين ترمي‌‌‌نالهاي hub  ها نيز از درجة اهمي‌‌‌ت بالايي برخوردار است كمانيكه براي يك محل براي نصب شبكه بايد عواملي مانند تعداد سيستمي‌‌‌ و توسط در آينده را در نظر گرفت. سپس با توجه به نيازمان ، از hub هاي 32 ،   16 و يا 64  ترمي‌‌‌نالي استفاده مي‌‌‌ كنيم.

فهرست مطالب مقاله تعاريف و كميتهای اصلی روشنايی:

 • شدت نور(Luminous Intensity)
 • شارنوري (Luminous Flux)
 • درخشندگي (Luminance)
 • توزيع شدت نور به منحني پخش نور
 • منابع نور
 • ساختمان عمومي لامپهاي رشته دار
 • ساختمان رشته
 • شيشه يا  حباب لامپ
 • سرپيچ لامپها
 • گاز داخل پمپ
 • مشخصات لامپهاي رشته اي
 • لامپهاي بخارجيوه
 • ساختمان عمومي لامپهاي بخارجيوه
 • برق رساني به سيستم تهويه (فن كوئل)
 • كابل و كابل كشي(روشنايی)
 • جدول باردهي و جريان مجاز كابل ها
 • انتخاب مقطع سيم كابل
 • پست برق
 • انتخاب محل پست
 • انتخاب ترانسفورماتور
 • كليد قدرت (دژنكتور)
 • كليد گاز سخت (جامد)
 • برق اضطراري
 • زمين كردن
 • استانداردهاي مهم در زمين كردن
 • مشخصه هاي اصلي سيستم TN
 • سطح مقطع هادي مشترك حفاظتي – خنثي
 • كاربرد انواع برقگير
 • ويژگيهاي برقگير الكترونيكي
 • بررسی تعاريف زير از علم آكوستيك براي طراحي سيستم صوتي مناسب مي‌‌‌‌باشند
 • انواع بلندگوها
 • كابل تغذية سيستم صوتي
 • طراحي سيستم اعلام حريق
 • تابلوي كنترل مركزي ( Central  Contnolpanel )
 • Zone  بندي
 • شبكة كامپيوتري
 • محدود بودن Worle Station  ها
 • روش حلقه Ring
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تعاريف و كميتهای اصلی روشنايی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 71
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *